آب و منابع طبیعی استانی

Report
‫بسمه تعالی‬
‫خالصه گزارش اهم فعالیتها و اقدامات‬
‫دفتر ساماندهی و توانمندسازی امور کشاورزی‪ ،‬آب‪،‬‬
‫صنایع غذایی و منابع طبیعی اتاق ایران‬
‫اتاق شیراز‬
‫سال ‪1392‬‬
‫رئوس گزارش‬
‫‪ .I‬قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار‬
‫‪ .II‬رئوس فعالیتها و اقدامات‬
‫‪ .III‬برنامه زمان بندی و انتقال وظایف‬
‫‪ .IV‬ارتقاء توانمندی اتاق برای حمایت و نمایندگی فعاالن‬
‫و ذینفعان بخش کشاورزی‬
‫‪ .V‬انتظارات از کمیسیونهای استانی‬
‫‪.I‬‬
‫تبصره ماده ‪1‬قانون بهبود مستمرفضای کسب و کار‬
‫• اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع ومعادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق‬
‫بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می‬
‫یابد‪.‬‬
‫اتاق ایران موظف است وظایف ناش ی از قانون تاسیس اتاق و بند (د)‬
‫ماده (‪ )91‬قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (‪ )44‬قانون‬
‫اساس ی در حیطه کشاورزی‪ ،‬آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در‬
‫اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه‪،‬‬
‫شامل ایجاد ”مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)“‬
‫توانمندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد‪.‬‬
‫‪‬بر اساس این قانون سه وظیفه برای اتاق ایران در حیطه کشاورزی‬
‫ترسیم شده است‬
‫• وظیفه مند شدن اتاق ایران در بخش کشاورزی و اضافه شدن‬
‫کلمه کشاورزی به سایر ماموریتها‬
‫• ساماندهی و توانمندسازی اتاق ایران بمنظور کمک به بهبود و ارتقاء‬
‫فضای کسب و کار کشاورزی کشور‬
‫• نهایتا ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در بخش غیر‬
‫دولتی‬
‫‪‬ایجاد دفتر ساماندهی کشاورزی و آب_ موقت سه ساله‬
‫• سازمان کار‬
‫دبیر کل اتاق ایران‬
‫رئیس دفتر‬
‫گروه پشتیبانی‬
‫گروه استانها‬
‫گروه مطالعات و کارشناس ی‬
‫گروه تشکل ها‬
‫گروه حاکمیت‬
‫کشاورزی‬
‫رابط مجلس‬
‫آب‬
‫رابط دولت‬
‫اقتصاد و بازار‬
‫گروه بین امللل‬
‫شرح وظایف و اهداف اصلی‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫ایجاد و تقویت کمیسیونهای کشاورزی توانمند استانی‬
‫ترسیم نقشه تشکلهای کشاورزی کشور و تکمیل‪ ،‬بهینه سازی و‬
‫تقویت آنها‬
‫کمک به انتقال راهبردهای تولید شده به عرصه های تصمیم‬
‫گیری حاکمیتی‬
‫ارتقاء حضور خانواده اتاق در عرصه های کشاورزی در سطح‬
‫بین املللی‬
‫انجام مطالعات و تدوین گزارش پیرامون موضوعات مهم‪،‬‬
‫اثرگذار و راهبردی کشاورزی و آب‬
‫‪ -ǁ‬رئوس فعالیتها و اقدامات‬
‫اهم فعالیتها و اقدامات‪ -‬سال ‪1391‬‬
‫الف‪ -‬تهیه و ارائه گزارشهای اساس ی‬
‫‪ .1‬گزارش سالیانه وضعیت اقتصادی کشاورزی‬
‫‪ .2‬گزارش سالیانه امنیت غذایی و خوداتکایی کشور‬
‫‪ .3‬گزارش سالیانه پایش تجارت بخش کشاورزی‬
‫‪ .4‬گزارشهای سالیانه آب کشاورزی به تفکیک نیمسال اول و دوم و‬
‫گزارش سالیانه آن‬
‫‪ .5‬گزارشهای فصلی محصوالت اساس ی کشاورزی با نگرش به رونق‬
‫فضای کسب و کار‬
‫ب‪ -‬تهیه و ارائه گزارشهای تخصص ی در پاسخ به موضوعات ارجاعی و استعالمی از‬
‫مراجع حاکمیتی (مجلس‪ -‬دولت) و اتاق‬
‫‪ -1‬بررسی و تحلیل آثار تصمیمات دولت در طرح توسعه کشاورزی (طرح فدک)‬
‫‪ -2‬گزارش گندم (وضعیت تولید‪ ،‬قیمت گذاری و رفع چالشهای تولید‪ ،‬تجدید نظر در قیمتهای خرید تضمینی سال جاری) ‪3‬‬
‫گزارش‬
‫‪ -3‬گزارش وضعیت کودهای شیمیایی (کمبود کود و راههای برون رفت از آن)‬
‫‪ -4‬گزارش پیرامون بحران قیمت شیر‬
‫‪ -5‬گزارش پیرامون وضعیت صنعت طیور‬
‫‪ -6‬گزارش پیرامون وضعیت آب اصفهان‬
‫‪ -7‬گزارش پیرامون سد گتوند(خوزستان)‬
‫‪ -8‬گزارش در خصوص وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه‬
‫‪ -9‬گزارش وضعیت کشاورزی استان کرمان (ارائه به ‪ 3‬وزیر محترم هنگام بازدید از منطقه)‬
‫‪ -10‬گزارش الزامات بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی ناشی از تحریمهای بین المللی‬
‫‪ -11‬گزارش آسیب پذیری کشاورزی ایران از چالشهای بذر و نهال( ارائه در انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران)‬
‫‪ -12‬گزارش بررسی و ارائه اهم نظرات اتاق ایران در مورد الیحه منابع طبیعی و خاک( به کمیسیون کشاورزی‪ ،‬آب و‬
‫منابع طبیعی مجلس)‬
‫‪ -13‬تهیه و انتشار ‪ 10‬مقاله با موضوعات زیست محیطی( دریاچه ارومیه‪ ،‬سد گتوند‪ ،‬دریای خزر‪ ،‬کنفرانس ریو و‬
‫ارزشگذاری خدمات زیست محیطی و ‪ )...‬در ماهنامه اتاق ایران‪ ،‬شهریور ‪91‬‬
‫‪ -14‬تهیه و ارائه اهم نظرات پیرامون گزارش بررسی نقش و جایگاه میادین میوه و تره بار (به معاونت داخلی وزارت‬
‫بازرگانی)‬
‫‪ -15‬تهیه و ارائه گزارش در خصوص چالشهای بخش کشاورزی ایران (سمینار علمی بسیج علمی اساتید کشور)‬
‫‪ -16‬تهیه و ارائه گزارش در خصوص دغدغه ها و نگرانیهای تولیدکنندگان گندم در زمینه خرید و تحویل گندم سال جاری‬
‫(به معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی)‬
‫‪‬مطالعات بنیادی شامل‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سیاستهای آب و کشاورزی چین‬
‫آبهای زیرزمینی و دشتهای بحرانی‬
‫آب مجازی‬
‫دیپلماس ی آب‬
‫نظام زمین داری و مالکیت اراض ی در ایران معاصر‬
‫سیاستهای آب و کشاورزی ترکیه‬
‫‪ ‬ایجاد و توانمند سازی کمیسیونهای کشاورزی استانی‪ :‬تقویت دبیرخانه و تهیه سند ماموریت ساالنه (ملی و یا استانی)‬
‫اجرای بسته فعالسازی کمیسیونهای استانی شامل‪:‬‬
‫ایجاد‪ ،‬تقویت‪ ،‬اصالح ساختار و ترکیب اعضاء کمیسیون کشاورزی‪ ،‬آب و منابع طبیعی استانی (بر اساس برنامه زمانبندی و شیوه نامه‬
‫‪.1‬‬
‫تشکیل و اداره آنها)‬
‫شناسائی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل کشاورزی‪ ،‬آب و منابع طبیعی منطقه‬
‫‪.2‬‬
‫شناسائی چالشها‪ ،‬تنگناها و مشکالت و طبقه بندی آنها و تعیین اولویتهای مهم و اثرگذار کشاورزی‪ ،‬آب و منابع طبیعی استان‬
‫‪.3‬‬
‫تعیین و تبیین و تعریف ماموریتهای مهم و هدفدار ساالنه متناسب با ویژگیهای استان (تهیه و تدوین سند ماموریت ساالنه)‬
‫‪.4‬‬
‫هماهنگی‪ ،‬همکاری و مشورت بمنظور شناسائی‪ ،‬معرفی‪ ،‬گزینش و بکارگیری دبیر اجرائی برای کمیسیون استانی از افراد مجرب‪ ،‬توانا و‬
‫‪.5‬‬
‫متخصص کشاورزی (ایجاد دبیرخانه فعال و پویا)‬
‫ارزیابی توانمندی اتاقهای استانی برای برنامه ریزی ایجاد هسته های ”مطالعات آب و کشاورزی“ و تور و تعامالت در کمیسیونهای استانی‬
‫‪.6‬‬
‫رصد و پایش و انعکاس بموقع رویدادها و تحوالت مهم کشاورزی‪ ،‬آب و منابع طبیعی‪ ،‬تجارت و بازار محصوالت کشاورزی منطقه‬
‫‪.7‬‬
‫در راستای فعالسازی کمیسیونهای کشاورزی اتاق ایران اقدامات زیر شامل‪:‬‬
‫تهیه و تدوین شیوه نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصص ی و مشورتی کشاورزی و آب استان‬
‫انجام ‪ 8‬مرحله سفر به اتاقهای استانی( مشهد‪ ،‬شیراز‪ ،‬قم‪ ،‬کرمان‪ ،‬اهواز‪ ،‬رشت‪ ،‬اردبیل و گرگان) به منظور بحث و‬
‫رایزنی و تعیین و تبیین مفاد سند ماموریت یکساله کمیسیونهای اتاقهای مذکور‬
‫الف) سند ماموریت استانهای کرمان‪ ،‬قم‪ ،‬اردبیل و گرگان نهایی‪ ،‬امضا و مبادله شده است‬
‫ب) پیش نویس سند ماموریت کمیسیون کشاورزی اتاقهای شیراز‪ ،‬مشهد‪ ،‬اهواز و رشت تهیه و برای اخذ نظر و موافقت‬
‫نهایی روسای اتاقهای مذکور ارائه گردیده است‪.‬‬
‫ج) تهیه و ارائه پیش نویس شیوه نامه کمیته غالت فارس‬
‫کمیته غالت فارس با حضور صاحبنظران‪ ،‬محققین‪ ،‬کارشناسان و کشاورزان خبره منطقه تشکیل و اعالم موجودیت‬
‫نموده است‪.‬‬
‫‪ ‬تدوین و ارائه برنامه ملی اطالع رسانی‪ ،‬پایش تحوالت و رویدادهای داخلی(ملی‬
‫منطقه ای) و بین املللی بخش کشاورزی و آب‪:‬‬
‫‪ .1‬رصد و ارائه اخبار و رویدادها و تحوالت بخش کشاورزی‪ -‬کشور بصورت هفتگی‬
‫‪ .2‬رصد و ارائه اخبار رویدادها و تحوالت بخش کشاورزی – بین املللی هر ‪ 15‬روز یکبار‬
‫‪ .3‬گزارش ماهیانه پایش هواشناس ی‬
‫‪ .4‬برگزاری همایشها و نشست های تخصص ی‪:‬‬
‫الف) هم اندیش ی آب و خشکسالی در اتاق ایران‬
‫ب) مشارکت در برگزاری هم اندیش ی مدیریت خشکی و خشکسالی در اتاق کرمان‬
‫ج) هم اندیش ی پیرامون الیحه بودجه سال ‪ 91‬در اتاق ایران‬
‫د) همایش امنیت غذایی و خوداتکائی کشاورزی ایران‬
‫‪ .5‬انتشار مقاالت در نشریات‪ ،‬سایت اتاق ایران و ‪. . .‬‬
‫‪ .6‬برگزاری نشستهای مشترک با کمیسیونها‪ ،‬تشکلهای خانواده اتاق ‪ ،‬اتاقهای سراسری و ‪. . .‬‬
‫‪‬امورتشکلها‪:‬‬
‫الف) بررس ی و انجام اقدامات الزم جهت شناسایی و ترسیم نقشه تشکلی بخش‬
‫کشاورزی‪:‬‬
‫‪ -1‬تشکلهای مرتبط با اتاق و تشکلهای غیر عضو شناسایی شده اند‪.‬‬
‫‪ -2‬دستیابی به شاخصهای مبنایی در بخش کشاورزی برای ترسیم نقشه راه تشکلهای‬
‫جدید بخش کشاورزی‬
‫‪ -3‬ایجاد بانک اطالعاتی تشکلهای بخش کشاورزی( اخذ و جمع آوری اطالعات‬
‫مقدماتی)‬
‫ب) تهیه و ارائه گزارش انگیزه جذب تشکلها و فعال نمودن آنها‬
‫ج) مشارکت و پیگیری جهت تاسیس و ایجاد تشکلی با عنوان انجمن بذرو نهال ایران(‬
‫تا مرحله تصویب اساسنامه پیش رفته است)‬
‫د) مشارکت و پیگیری در تاسیس تشکل خوراک دام و طیور‬
‫‪ ‬ارتباط با ارگانهای حاکمیتی مرتبط در راستای انتقال یافته ها و‬
‫نظرات اتاق ایران در بخش کشاورزی و آب به هنگام تصمیم‬
‫سازی و تصمیم گیریها‬
‫‪ ‬برنامه تدوین چهارچوب اولیه اهداف‪ ،‬سیاستها‪ ،‬وظایف و‬
‫ساختار مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب(ارائه به‬
‫مدیریت ارشد اتاق)‬
‫‪ ‬تدوین برنامه شناسائی و زمینه های مستعد سرمایه گذاری بخش‬
‫خصوص ی در بخش کشاورزی(آب‪ ،‬خاک‪،‬دام و طیور و آبزیان و ‪. .‬‬
‫‪).‬‬
‫سایر اقدامات و فعالیتها‬
‫• ایجاد و بروز رسانی بانک اطالعات غیر مجازی ( کتاب و منابع)‬
‫‪ -1‬جمع آوری ‪ 500‬جلد کتاب و مجموعه مقاالت در دفتر‬
‫‪ -2‬مشورت و رایزنی برای شناسایی متخصصین داخلی و خارجی و دستیابی به لیست مقدماتی آنها(‪ 75‬نفر)‬
‫• ایجاد بانک اطالعات مجازی‬
‫‪ -1‬مشورت و بررسی و ارزیابی کلی نشریات عمومی و تخصصی بخش کشاورزی(منجر به شناسایی ‪24‬‬
‫نشریه شد)‬
‫‪ -2‬شناسایی مقدماتی سایتهای تخصصی و مرتبط با بخش کشاورزی و آب‬
‫• تهیه پروپوزال مقدماتی برای تدوین استراتژی توسعه کشاورزی( سفارش اتاق تهران)‬
‫• تعامل با مدیران ارشد حوزه کشاورزی‪:‬‬
‫‪ -1‬تبیین‪ ،‬معرفی و ارائه گزارش ‪ 5‬ماهه اتاق ایران در حوزه کشاورزی در شورای گفتگو‬
‫‪ -2‬مشارکت و حضور در جلسات تدوین و تهیه آیین نامه اجرایی ماده ‪ 3‬قانون افزایش بهره وری کشاورزی‬
‫(‪ 4‬جلسه در دفتر امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی)‬
‫‪ -3‬شرکت در نشست مشترک فراکسیون صنایع غذایی مجلس و فعاالن صنایع غذایی عضو خانواده اتاق ایران‬
‫‪ -4‬شرکت در همایش راهکارهای تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی کشور با حضور مدیران اقتصادی و ‪...‬‬
‫• تدارک و پشتیبانی و تجهیز دفتر‪:‬‬
‫‪ -1‬تامین و تجهیز محل استقرار‬
‫‪ -2‬تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری (تامین نیروی انسانی متخصص‪ ،‬تجهیز اداری‪ ،‬رایانه و ‪)...‬‬
‫‪ -3‬تهیه و تدوین و تصویب شیوه نامه چگونگی اجرایی شدن تبصره ماده ‪ 1‬قانون بهبود محیط کسب و کار‬
‫‪ -ǁ‬اهم فعالیتها‪1392-‬‬
‫‪ ‬استمرار اقدامات و فعالیتهای نیمه تمام و تکمیل و توسعه فعالیتها در‬
‫راستای نهائی کردن جایگاه بخش کشاورزی در اتاق ایران‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫استمرار‪ ،‬تکمیل و ارائه گزارشهای سالیانه وضعیت اقتصادی‪ ،‬آب‪ ،‬امنیت غذائی و تجارت و ‪. . .‬‬
‫استمرار و انجام ‪ 10‬محور مطالعه مهم و اثر گذار بخش کشاورزی و آب‬
‫استمرار و تکمیل بانک های اطالعاتی(مجازی و غیر مجازی داخلی و خارجی و ‪) . . .‬‬
‫برگزاری همایشهای علمی و تخصص ی در چهار چوب مأموریت های دفتر‬
‫برنامه تدوین چهارچوب اولیه از اهداف‪ ،‬سیاستها و وظایف و ساختار مرکز ملی مطالعات راهبردی‬
‫کشاورزی و آب(ادامه)‬
‫تدوین ‪ R.F.P‬طرح کسب و کار (‪ )B.P‬برای چگونگی ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و‬
‫کشاورزی و ‪ . . .‬درجهت تصمیم گیری شیوه اجرا در ایجاد مرکز مزبور‬
‫استمرار برنامه فعالسازی و توانمند سازی کمیسیونهای مشورتی تخصص ی کشاورزی استانی( ایجاد‬
‫و تقویت و اصالح ساختار‪ ،‬مکانیزم انتخاب دبیران مجرب و تبیین سند مأموریت سالیانه)‬
‫استمرار برنامه شناسائی و تبیین وضعیت آینده(مطلوب)تشکلهای بخش کشاورزی و آب و مشارکت‬
‫و همکاری در ایجاد زنجیره تشکلی بخش‬
‫‪ -III‬برنامه زمانبندی و انتقال وظایف‪1393-‬‬
‫‪ ‬در سال ‪ 93‬بعنوان سال پایانی مأموریت دفتر کشاورزی و آب‪ ،‬با اتخاذ تدابیر و استمرار‬
‫فعالیتهاو اقدامات بشرح زیر‪:‬‬
‫‪ -1‬ادامه و تکمیل و انجام باقیمانده مطالعات و بررسیهای مورد نیاز‬
‫‪ -2‬فراهم آوردن بسترهای الزم برای انتقال یافته ها و نتایج مطالعات از جمله‪:‬‬
‫‪ -2-1‬ساختارها و بنیانها‬
‫‪ -2-2‬استراتژیها و موضوعات مورد نیاز‬
‫‪-2-3‬معرفی نیروی انسانی متخصص و کارآمد (داخل و خارج از خانواده اتاق)‬
‫به واحدهای ذیربط در اتاق شامل‪ :‬امور استانها‪ ،‬امور تشکلها‪ ،‬امور بین امللل‪ ،‬روابط عمومی و اطالع‬
‫رسانی و ‪. . .‬‬
‫‪ -3‬ایجاد و تأسیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب( غیردولتی) با نگرش به تبیین‬
‫اهداف و وظایف‪ ،‬سیاستها و ساختار مرکز و انتقال نتایج مطالعات مربوطه به مرکز مذکور‬
‫‪ -4‬طراحی و ارائه الگوی مناسب بخش کشاورزی و آب در اتاق ایران با نگرش به تجارب‬
‫موفق و طوالنی مدت سایر کشورهای جهان‬
‫مأموریت ‪ 3‬ساله دفتر ساماندهی و توانمندسازی کشاورزی و آب پایان یافته تلقی می گردد‬
‫مگر آنکه مدیریت ارشد اتاق ایران نظرات و پیشنهادات دیگری را در نظر داشته و به‬
‫مصلحت بدانند‪.‬‬
‫‪ -IV‬ارتقاء توانمندی اتاق برای حمایت و نمایندگی فعاالن و‬
‫ذینفعان بخش کشاورزی‬
‫‪ ‬کسب جایگاه واقعی بخش کشاورزی هم تراز با سایر بخشهای اقتصادی‬
‫کشور‬
‫‪ ‬ایجاد هم افزایی از طریق ارتباط هدفمند با ارگانهای حاکمیتی‪ ،‬تشکلها و‬
‫موسسات غیردولتی بمنظور رفع نابسامانیها‪ ،‬تنگناها و مشکالت بخش‬
‫کشاورزی‬
‫‪ ‬نمایندگی توانمند بخش خصوص ی مستلزم‪:‬‬
‫‪ -1‬برنامه (جزء و کالن)‬
‫‪ -2‬تهیه گزارشهای تحلیلی و مستدل‬
‫‪ -3‬نهادی برای انعکاس نظرات و پیشنهادات‬
‫‪ -4‬اراده ای قوی و منسجم و خستگی ناپذیر برای پیگیری مطالبات بخش کشاورزی‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪-V‬انتظارات از کمیسیونهای استانی‬
‫‪ -1‬برنامه محور بودن‪:‬‬
‫تهیه برنامه کمیسیون (سالیانه‪ -‬میان مدت)‬
‫‪ -2‬معرفی کمیسیون به مسئولین‪ ،‬مراجع و سازمانهای دولتی و غیردولتی (تبیین وظایف‪،‬‬
‫ماموریتها‪ ،‬توانمندیها و ‪ )...‬و اعالم آمادگی برای همکاریها‬
‫‪ -3‬تهیه آرشیو و بانک اطالعاتی از منابع تولید‪ ،‬آب‪ ،‬خاک و منابع طبیعی استان (با جلب‬
‫همکاری و مشارکت سازمانها و مراجع ذیربط و تشکلهای بخش کشاورزی)‬
‫اقتصاد و بازرگانی محصوالت کشاورزی (این قسمت بطور ویژه توسط اتاق استانها تکمیل‬
‫گردد)‬
‫‪ -4‬رصد و پایش مستمر رویدادها‪ ،‬تحوالت و چالشهای بخش کشاورزی و گزارش آن به اتاق‬
‫استانی‪ ،‬اتاق ایران و سایر مراجع و دستگاههای ذیربط‬
‫‪ -5‬جلب همکاری و مشارکت سازمانها و مراجع دولتی و غیردولتی در راستای هم افزایی نظرات‬
‫و پیشنهادات بمنظور رفع مسایل‪ ،‬مشکالت و تنگناهای بخش‬
‫‪ -6‬برگزاری جلسات مرتب کمیسیون و برقراری ارتباط مستمر و منظم با دفتر کشاورزی و آب‬
‫اتاق ایران‬
‫‪ -7‬در صورت نیاز به اطالعات تخصصی در هر مورد می توانید از ظرفیت کارشناسی و بانک‬
‫اطالعاتی دفتر کشاورزی و آب استفاده فرمائید‪.‬‬
‫و من ا‪ ...‬التوفیق و علیه التکالن‬
‫با تشکر از توجه شما‬

similar documents