บริการ สุขภาพ ที่ เป็น มิตร สำหรับ วัยรุ่น

Report
บริการสุขภาพทีเ่ ป็นมิตร
สาหร ับว ัยรุน
่ และเยาวชน
29 พฤษภาคม 2556
บริการวัยรุน
่
การประเมินและร ับรอง
มาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ ป็น
มิตรสาหร ับว ัยรุน
่ และเยาวชน
องค์ประกอบที่ 1
การบริหารจ ัดการ
•
•
•
•
•
•
•
ั ัศน์ พ ันธกิจ และนโยบาย
วิสยท
คณะทางาน / คณะกรรมการ
แผนปฏิบ ัติงาน / โครงการ / กิจกรรม
ระบบข้อมูล สารสนเทศ และการจ ัดการความรู ้
ื่ สารภายใน
การสอ
การสน ับสนุนทร ัพยากร
การกาก ับ ติดตาม และประเมินผล
ั ัศน์ พ ันธกิจ และนโยบาย
1.1 วิสยท
ั ัศน์ พ ันธกิจ และนโยบายทีใ่ ชร้ ว่ มก ับ
มีวส
ิ ยท
โรงพยาบาล ทีม
่ ง
ุ่ เน้นบริการเพือ
่ ผลิต พ ัฒนา
่ ริการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ นว ัตกรรมและมุง
่ ไปสูบ
่ เสริม
โดยผลิตพ ัฒนา เทคโนโลยีดา้ นการสง
สุขภาพในทุกกลุม
่ ว ัย
บริการว ัยรุน
่
่ เสริมสุขภาพ เชย
ี งใหม่
โรงพยาบาลสง
ว ัตถุประสงค์

เพือ
่ พ ัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพทีเ่ ป็นมิตร
สาหร ับว ัยรุน
่ และเยาวชน

เพือ
่ ให้ว ัยรุน
่ เข้าถึงบริการสุขภาพ

่ ยเหลือว ัยรุน
เพือ
่ ชว
่ ในเรือ
่ ง การดาเนินชวี ต
ิ การดูแล
สุขภาพ การวางแผนครอบคร ัว การป้องก ันโรคติดต่อ
ั ันธ์ การตงครรภ์
ทางเพศสมพ
ั้
การคลอด และการดูแล
หล ังคลอด
1.2 คณะกรรมการ/คณะทางาน
• มีคาสง่ ั แต่งตงคณะกรรมการ/คณะท
ั้
างาน
ภายในหน่วยงานเป็นลายล ักษณ์อ ักษร
• ปร ับคณะกรรมการ/คณะทางานภายใน
หน่วยงาน และเครือข่ายใหม่
• มีแผนผ ังโครงสร้างการทางาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่
กลุ่มบริการและบริการ
สาธิต
กลุม่ สนับสนุ น
บริการ
งานบริการ
สายสูตฯิ
งานบริการ
วัยรุน
่
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
การเรียนรู้
กลุม่ บริการ
พยาบาล
กลุม่ บริการทาง
การแพทย์
งานบริการส่งเสริม
สุขภาพ
งานบริการสาย
กุมารฯ
งานผูป้ ว่ ย
นอก
1.3 แผนปฎิบ ัติการ/โครงการ/กิจกรรม
ปี 2554 โครงการพ ัฒนารูปแบบการบริการทีเ่ ป็นมิตรสาหร ับว ัยรุน
่
่ เสริมสุขภาพเชย
ี งใหม่ ศูนย์อนาม ัยที่ 10
และเยาวชน โรงพยาบาลสง
ตามโครงการ “ว ัยรุน
่ สดใส ไม่ทอ
้ งก่อนว ัย ท ักษะชวี ต
ิ ดี มีอนาคต”
• ปี 2555 โครงการ พ ัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพทีเ่ ป็นมิตรสาหร ับ
่ เสริมสุขภาพเชย
ี งใหม่ ศูนย์อนาม ัย
ว ัยรุน
่ และเยาวชน โรงพยาบาลสง
ที่ 10 (ต่อเนือ
่ ง ปี ที่ 2)
•
แนวทางดาเนินงาน
พ ัฒนาบริการว ัยรุน
่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
บริการสุขภาพทีเ่ ป็นมิตรสาหร ับว ัยรุน
่
และเยาวชนของกรมอนาม ัย
 กิจกรรมเชงิ ร ับ
 กิจกรรมเชงิ รุก
 วิชาการ
โครงการพ ัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพทีเ่ ป็นมิตรสาหร ับว ัยรุน
่
่ เสริมสุขภาพเชย
ี งใหม่
และเยาวชน โรงพยาบาลสง
ศูนย์อนาม ัยที่ 10 (ต่อเนือ
่ ง ปี ที่ 2)
งานเชงิ ร ับ
 การให้บริการในคลินก
ิ
 การพ ัฒนารูปแบบการ
่ เสริมสุขภาพหญิง
สง
ตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ แบบบริการ
ครบวงจร (ONE STOP
SERVICE)




งานเชงิ รุก
โครงการจิตอาสาเพือ
่ การ
พ ัฒนาสุขภาพและอนาม ัย
เจริญพ ันธุใ์ นว ัยรุน
่ นอก
ึ ษา
ระบบศก
ติดตามความก้าวหน้าของ
เครือข่าย
การให้ความรูเ้ รือ
่ งอนาม ัย
เจริญพ ันธุใ์ นว ัยรุน
่ ใน
ึ ษา/ชุมชน
สถานศก
ั ันธ์บริการว ัยรุน
ประชาสมพ
่
งานวิชาการ
• ทาวิจ ัยร่วมก ับคณะพยาบาลศาสตร์
ี งใหม่
มหาวิทยาล ัยเชย
• เรือ
่ งนว ัตกรรมเพือ
่ สร้างเสริมสุขภาพ
มารดาว ัยรุน
่ บิดา และบุตร
่ เสริมสุขภาพว ัยรุน
โครงการปี 2556 : โครงการสง
่
ด้านอนาม ัยเจริญพ ันธุ ์ โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพ เชยี งใหม่
งานเชงิ ร ับ
 บริการความรู/
้ คาปรึกษา
 คลินก
ิ ฝากครรภ์ว ัยรุน
่
งานวิชาการ
–งานวิจ ัย : การพ ัฒนารูปแบบการ
่ เสริมสุขภาพหญิงตงครรภ์
สง
ั้
ว ัยรุน
่
และครอบคร ัว
งานเชงิ รุก
ั
 การพ ัฒนาศกยภาพ
อสม.
และแกนนาเยาวชนด้าน
อนาม ัยการเจริญพ ันธุแ
์ ละ
การป้องก ันการตงครรภ์
ั้
ใน
ว ัยรุน
่ ในชุมชนฟ้าใหม่
 พ ัฒนาเครือข่ายใน
ึ ษา : ม.ราชภ ัฎ
สถานศก
ิ ป์
รร.หอพระ ว.นาฎศล
 โครงการจิตอาสาเพือ
่ การ
พ ัฒนาสุขภาพและอนาม ัย
เจริญพ ันธุใ์ นว ัยรุน
่ นอกระบบ
ึ ษา(ปี ที่ 2)
ศก
ั
โครงการปี 2556 : การพ ัฒนาศกยภาพ
อสม.และแกนนา
เยาวชน ด้านอนาม ัยการเจริญพ ันธุแ
์ ละการป้องก ันการ
ึ ษาชุมชนฟ้าใหม่
ตงครรภ์
ั้
ในว ัยรุน
่ ในชุมชน:กรณีศก
โครงการปี 2556 : พ ัฒนาเครือข่ายใน
ึ ษา: โรงเรียนหอพระ
สถานศก
โครงการปี 2556 : พ ัฒนาเครือข่ายใน
ึ ษา:วิทยาล ัยนาฏศล
ิ ป์
สถานศก
ี งใหม่
เชย
1.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
จ ัดการความรู ้
 การรวบรวม จ ัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทงั้
การนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และใชใ้ ห้เกิดประโยชน์
เพือ
่ ปร ับปรุงผลงาน
- มีขอ
้ มูลว ัยรุน
่ และเยาวชนทีม
่ าร ับบริการ
- จานวนหญิงตงครรภ์
ั้
อายุตา
่ กว่า 20 ปี /ตา
่ กว่า 17 ปี
- จานวนว ัยรุน
่ และเยาวชนทีม
่ ก
ี ารแท้ง
- จานวนมารดาว ัยรุน
่ คลอด
- จานวนว ัยรุน
่ และเยาวชนร ับวิธก
ี ารคุมกาเนิดทีเ่ หมาะสม
่ ยาเม็ดคุมกาเนิด ยาคุมฉุกเฉิน
ก ับว ัย เชน
**หมายเหตุ ไม่มพ
ี น
ื้ ทีช
่ ุมชน ร ับผิดชอบ
1.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
จ ัดการความรู ้
• มีระบบการจ ัดเก็บข้อมูลผูร้ ับบริการทีเ่ ป็นความล ับ
- มีแฟ้มข้อมูลทีเ่ ป็นความล ับแยกเก็บไว้ทห
ี่ อ
้ ง
บริการ
ว ัยรุน
่
• มีเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรูแ
้ ละสรุปบทเรียนจากผู ้
่ เสริมสุขภาพ
ให้บริการ เรือ
่ งการพ ัฒนาการสง
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ แบบบริการครบวงจร ในงาน
KM ของโรงพยาบาล และ ประชุมวิชาการ MCH
เขต 15 16
สถิตผ
ิ ร
ู ้ ับบริการว ัยรุน
่
ประเภทผูร้ ับบริการ
ว ัยรุน
่ และเยาวชน
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่
2553
14
32
2554
54
256
2555
65
633
รายใหม่/ราย
-
70
160
รายเก่า/ครงั้
-
186
473
หญิงว ัยรุน
่ หล ังแท้งบุตร
มารดาว ัยรุน
่ หล ังคลอด 1 เดือน
7
3
8
43
3
52
ผูป
้ กครอง
สามีหญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ (มา Csg
9
4
17
10
35
65
5
382
37
804
29
ตรวจเลือด/มาฟังผลเลือด)
รวม
ั
การปรึกษาทางโทรศพท์
สถิตผ
ิ ร
ู ้ ับบริการหญิงตงครรภ์
ั้
ประเภทผูร้ ับบริการ
หญิงตงครรภ์
ั้
รายใหม่
ทงหมด
ั้
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่
ร้อยละ
2553 2554 2555
1,579 1,742 1,618
112
143
160
7.09
8.21
9.89
สถิตห
ิ ญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ ปี 2555
ข้อมูล
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ มาฝากครรภ์
จานวน
ร้อยละ
160
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ อายุ <17 ปี
42
26.3
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ เคยคลอด ตงครรภ์
ั้
ซา้
17
2 ราย
143
89.4
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ G2/P1
8
5
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ G2/P0
9
5.62
71
44.4
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ G1
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ เป็น นร./นศ.
สถิตห
ิ ญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ ปี 2555
ข้อมูล
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ มาฝากครรภ์
สามีของหญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ อายุ <20 ปี
สามีของหญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ อายุ 15 -17 ปี
เลิกก ับสามี/แยกก ันอยู/
่ ติดคุก
ี ชวี ต
สามีหญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ เสย
ิ
จานวน
160
ร้อยละ
60
24
13
37.5
15
8.13
2
1.25
สถิตห
ิ ญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ ปี 2555
ข้อมูล
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ มาฝากครรภ์รายใหม่
ี
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ มีภาวะซด
(เจาะเลือดครงแรก
ั้
HCT≤33%)
้
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ ทีม
่ ผ
ี ล HCT ครงที
ั้ ่ 2 เพิม
่ ขึน
จานวน
ร้อยละ
160
71
44.4
55/80
68.8
0.62
0.62
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ มีภาวะ PIH
1
้ื HIV
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ ติดเชอ
-
ี่ งธาล ัสซเี มีย
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ เป็นคูเ่ สย
1
สถิตก
ิ ารให้คาปรึกษาหญิงว ัยรุน
่ ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้อม
ปี 2555
บริการ
หญิงว ัยรุน
่ ตงครรภ์
ั้
ไม่พร้อมได้ร ับคาปรึกษา
่ เสริมฯ
ฝากครรภ์ตอ
่ ทีร่ พ.สง
ฝากครรภ์ตอ
่ ทีอ
่ น
ื่
่ เสริมฯ
ยุตก
ิ ารตงครรภ์
ั้
ทรี่ พ.สง
ยุตก
ิ ารตงครรภ์
ั้
ทอ
ี่ น
ื่
จานวน
28
7
8
0
13
สถิตม
ิ ารดาว ัยรุน
่ คลอด
ประเภทผูร้ ับบริการ
2553
2554
2555
มารดาคลอดทงหมด
ั้
1,145
1,336
1,298
560
มารดาว ัยรุน
่ คลอด
78(6.8%)
86(6.44%)
109(8.4%)
52(9.3%)
คลอดปกติ
66(5.8%)
73(5.5%)
91(7.0%)
44(7.9%)
คลอดผิดปกติ
12(1.1%)
13(0.98%)
19(Twin=1)(
1.5%)
8(1.4%)
ี ทงหมด)
LBW (ต่อทารกมีชพ
ั้
2(0.2%)
12(0.9%)
12(0.93%)
9(1.6%)
BA
2(1.8%)
2(1.5%)
2(1.5%)
0
(ต่อการคลอดทงหมด)
ั้
ี
(ต่อ1,000 การคลอดมีชพ
ทงหมด)
ั้
2556
(4เดือน)
สถิตก
ิ ารคลอด
2553
2554
2555
2556
มารดาคลอดทงหมด
ั้
1,145
1,336
1,298
560
มารดาว ัยรุน
่ คลอด
78
86
109
52
ร้อยละ
6.81
6.44
8.4
9.28
(4เดือน)
สถิตม
ิ ารดาว ัยรุน
่ คลอด ปี 2555
ข้อมูล
มารดาคลอดทงหมด
ั้
มารดาว ัยรุน
่ คลอด
มารดาว ัยรุน
่ คลอด ANC ตามเกณฑ์
จานวน
1,298
109
56
มารดาว ัยรุน
่ คลอด PPH
2
ื้ HIV
มารดาว ัยรุน
่ คลอดติดเชอ
1
LBW คลอดจากมารดาว ัยรุน
่
ร้อยละ
12
LBW คลอดจากมารดาว ัยรุน
่ ฝากครรภ์ตาม
เกณฑ์
5
ทารกมีภาวะผิดปกติคลอดจากมารดาว ัยรุน
่
2
8.39
51.3
8
1.83
0.92
11.0
4.5
DFIU
HEART
ื่ สารภายใน
1.5 การสอ
ี้ จง การทาความเข้าใจก ับ
• มีการประชุมชแ
บุคลากร ผูป
้ ฏิบ ัติงาน
ื่ สารด้วยชอ
่ งทางต่างๆ เชน
่ ป้าย
• มีการสอ
ั ันธ์ /เสย
ี งตามสายใน
ประชาสมพ
หน่วยงาน / intranet /เอกสารแผ่นพ ับ/
นามบ ัตร/Face book
1.6 การสน ับสนุนทร ัพยากร
 มีงบประมาณจากโครงการและเครือข่าย :
-โครงการพ ัฒนารูปแบบการบริการทีเ่ ป็นมิตรสาหร ับว ัยรุน
่ และเยาวชน
่ เสริมสุขภาพเชย
ี งใหม่ ศูนย์อนาม ัยที่ 10 ตามโครงการ
โรงพยาบาลสง
“ว ัยรุน
่ สดใส ไม่ทอ
้ งก่อนว ัย ท ักษะชวี ต
ิ ดี มีอนาคต”
-โครงการจิตอาสาฯ จากเครือข่าย
 มีสต
ู แ
ิ พทย์ เป็นประธาน : นพ.สุรพ ันธ์ แสงสว่าง
ี ร ับผิดชอบ :
 มีทม
ี พยาบาลวิชาชพ
ิ ป์,
- นางดรุณี ทองคาฟู, นส.ชนาน ันท์ ปัญญาศล
- นส. สุร ัสวดี เวียงสุวรรณ นางพิมพ์นารา เขียวน ันใจ
 มีว ัสดุ เวชภ ัณฑ์ ครุภ ัณฑ์ อุปกรณ์ ในการ
ดาเนินงาน
ั
 มีการพ ัฒนาศกยภาพของบุ
คลากรผูป
้ ฏิบ ัติงาน
มีว ัสดุ เวชภ ัณฑ์ ครุภ ัณฑ์ อุปกรณ์ ใน
การดาเนินงาน
มีการสนับสนุนวัสดุ/
เวชภัณฑ์แก่กลุม
่ วัยรุน
่
ได ้แก่ ยาคุมกาเนิดชนิด
เม็ด, ถุงยางอนามัย, ชุด
ทดสอบการตัง้ ครรภ์
1.7 การติดตามกาก ับประเมินผล
มีการดาเนินงานตามแผนทีก
่ าหนด
มีการติดตามในรูปแบบ coaching
มีการนาผลการติดตามมาปร ับระบบการดาเนินงาน
กิจกรรมตามแผน/ตามต ัวชวี้ ัด
จานวนผูร้ ับบริการรายเดือน ปี จาแนกตามเดือน ปี อายุ
เพศ และชนิดบริการ
้ ริการ และการประเมินความพึง
 การเข้าถึงบริการ การใชบ
พอใจ
 ความต้องการของกลุม
่ เป้าหมาย ว ัยรุน
่ และเยาวชนในที่
่ โรงเรียน และชุมชนเป็นต้น
ต่างๆเชน
 มีการรายงานผลต่อผูบ
้ ริหาร





ผลการดาเนินงาน
ปี 2555
สรุปผลการดาเนินงานตามว ัตถุประสงค์
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ พ ัฒนารูปแบบการ
บริการสุขภาพทีเ่ ป็นมิตร
สาหร ับว ัยรุน
่ และเยาวชน ของ
่ เสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลสง
ี งใหม่
เชย
2. เพือ
่ ให้ว ัยรุน
่ และเยาวชน
ผูป
้ กครอง ภาคีเครือข่าย
เข้าถึงบริการสุขภาพทีเ่ ป็น
่ เสริม
มิตร ของโรงพยาบาลสง
ี งใหม่
สุขภาพ เชย
ผลการดาเนินงาน
มีการพ ัฒนารูปแบบบริการที่
เป็นมิตรสาหร ับว ัยรุน
่ และ
เยาวชนทงเช
ั้
งิ ร ับและเชงิ รุก
ตามมาตรฐานYFHS
มีการจ ัดบริการสุขภาพทีเ่ ป็น
มิตรสาหร ับ ว ัยรุน
่ และ
เยาวชนในโรงพยาบาลและมี
ว ัยรุน
่ และเยาวชนมาใช ้
บริการจานวน 65 คน
สรุปผลการดาเนินงานตามว ัตถุประสงค์
ว ัตถุประสงค์
3. เพือ
่ ดาเนินกิจกรรมเชงิ
ึ ษา/ชุมชน
รุกในสถานศก
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานเชงิ รุกร่วมก ับ
เครือข่ายให้ความรูเ้ รือ
่ งอนาม ัย
เจริญพ ันธุใ์ นว ัยรุน
่ และ
ั ันธ์บริการว ัยรุน
ประชาสมพ
่
่ เสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลสง
ี งใหม่ แก่ว ัยรุน
เชย
่ /เยาวชนใน
ึ ษาและนอกระบบ
สถานศก
ึ ษา 11 แห่ง/ 15 ครงั้
ศก
สรุปผลการดาเนินงานตามต ัวชวี้ ัด
ต ัวชวี้ ัด
1. สามี/ครอบคร ัวของหญิง
่ นร่วมในการ
ตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ มีสว
มาฝากครรภ์
2. สามี/ครอบคร ัวของหญิง
่ นร่วมในการ
ตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ มีสว
ึ ษา
มาฟังสุขศก
เป้าหมาย
ร้อยละ
ผลการ
ดาเนินงาน
80
91.75
80
92.42
สรุปผลการดาเนินงานตามต ัวชวี้ ัด
ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมาย
ร้อยละ
ผลการ
ดาเนินงาน
3. มารดาว ัยรุน
่ หล ังคลอดบุตรใน
่ เสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลสง
ี งใหม่ ได้ร ับคาปรึกษาและการ
เชย
คุมกาเนิดอย่างเหมาะสม
4. หญิงว ัยรุน
่ หล ังแท้งในโรงพยาบาล
่ เสริมสุขภาพ เชย
ี งใหม่ ได้ร ับ
สง
คาปรึกษาและการคุมกาเนิดอย่าง
เหมาะสม
80
88.25
80
66.67
สรุปผลการดาเนินงานตามต ัวชวี้ ัด
ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมาย
ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน
9 เดือน
5. มารดาว ัยรุน
่ หล ังคลอดใน
่ เสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลสง
ี งใหม่ สามารถเลีย
้ งลูกด้วย
เชย
นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
6. มารดาว ัยรุน
่ คลอดโรงพยาบาล
่ เสริมสุขภาพเชย
ี งใหม่ ไม่
สง
ตงครรภ์
ั้
ซา้ ภายใน 1 ปี
30
39.44
80
99.02
7. ความพึงพอใจ
>80
87.93
ไตรมาส 2 - 86.22
ไตรมาส 1 -
กิจกรรมเชงิ รุก
รายการ
มีกจ
ิ กรรมเชงิ รุกร่วมก ันระหว่าง
เครือข่าย
2553 2554
-
2555
9 ครงั้
4 ครงั้
9 แห่ง
30 แห่ง
ั ันธ์ใน/นอก
ประชาสมพ
ึ ษาและชุมชน
สถานศก
ึ ษา/ชุมชน
มีเครือข่ายสถานศก
ในการดาเนินงานอนาม ัยเจริญ
พ ันธุใ์ นว ัยรุน
่
-
9 แห่ง
11 แห่ง
มีการประชุมสรุปผลร่วมก ัน
-
1 ครงั้
2 ครงั้
สรุปผลการดาเนินงานตามต ัวชวี้ ัด
่ เสริมสุขภาพหญิงตงครรภ์
การพ ัฒนารูปแบบการสง
ั้
ว ัยรุน
่ แบบ
บริการครบวงจร (ONE STOP SERVICE)
ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมาย
ร้อยละ
ผลการ
ดาเนินงาน
ภาวะโลหิตจางในหญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ (เจาะ
เลือดครงแรก
ั้
HCT≤ 33%)ลดลงเมือ
่ เจาะ
เลือดครงที
ั้ ่ 2
ลดลง
ครงแรก
ั้
44.37
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ มีความเข้มข้นของเลือด
้ เมือ
เพิม
่ ขึน
่ ตรวจเลือดครงที
ั้ ่ 2
้
เพิม
่ ขึน
68.75
LBWในมารดาว ัยรุน
่
(ปี 54 มี LBW ในมารดาว ัยรุน
่ 13.95%)
ลดลง
หรือ<7
11.0
LBWในมารดาว ัยรุน
่ ทีม
่ าฝากครรภ์ตามเกณฑ์
ลดลง
หรือ<7
4.5
ครงที
ั้ ่ 2
35
สรุปผลการดาเนินงานตามต ัวชวี้ ัด
ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมาย
8. มีการประชุมและสรุป
งานร่วมก ันระหว่าง
เครือข่าย
1 ครงั้
ผลการดาเนินงาน
•ประชุมและสรุปงาน
ร่วมก ับสถาบ ันวิจ ัย
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
มช.จานวน 4 ครงั้
•ประสานงานเครือข่าย
ม.ราชภ ัฎ ชม. จานวน
1 ครงั้
สรุปผลการดาเนินงานตามต ัวชวี้ ัด
ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
7. มีกจ
ิ กรรมเชงิ รุก
ร่วมก ันระหว่าง
เครือข่าย
2 ครงั้
•กิจกรรมให้ความรูเ้ รือ
่ ง
อนาม ัยเจริญพ ันธุใ์ นว ัยรุน
่
ึ ษา ร่วมก ับ
นอกระบบศก
สถาบ ันวิจ ัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มช.ในโครงการจิต
อาสาฯ จานวน 5 ครงั้
•มหาวิทยาล ัยราชภ ัฎ ชม.
1 ครงั้
ี งใหม่
•โรงเรียนในเชย
จานวน 7 ครงั้
องค์ประกอบที่ 2
การเข้าถึงกลุม
่ เป้าหมายและการ
้ ริการ
สร้างความต้องการในการใชบ
• ภาคีและเครือข่าย
ั ันธ์
• การประชาสมพ
• การเข้าถึงกลุม
่ เป้าหมาย
2.1 ภาคีและเครือข่าย
• มีเครือข่ายและทาเนียบเครือข่าย
• เครือข่ายมีบทบาทเป็นผูร้ ว่ มในการ
ดาเนินการ และมีการประสานงาน
ี งใหม่
– มหาวิทยาล ัยราชภ ัฎ เชย
– สถาบ ันวิจ ัยวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ มช.
• เครือข่ายมีการประชุมร่วมก ันอย่างน้อยปี
ละ1ครงั้
สรุปผลการดาเนินงานตามต ัวชวี้ ัด
ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมาย
8. มีการประชุมและสรุป
งานร่วมก ันระหว่าง
เครือข่าย
1 ครงั้
ผลการดาเนินงาน
•ประชุมและสรุปงาน
ร่วมก ับสถาบ ันวิจ ัย
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
มช.จานวน 4 ครงั้
•ประสานงานเครือข่าย
ม.ราชภ ัฎ ชม. จานวน
1 ครงั้
่ ุมชน
ขยายเครือข่ายสูช
ี งใหม่
เปิ ดตัวคลินก
ิ วัยรุน
่ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชย
5 กุมภาพันธ์ 2553
กิจกรรมเชงิ รุก
ติดตามความก้าวหน้าของเครือข่าย
• ประสานงานก ับเครือข่าย
ี งใหม่
• มีกจ
ิ กรรมร่วมก ับเครือข่าย: ม.ราชภ ัฏ เชย
ี งใหม่
กิจกรรมร่วมก ับเครือข่าย: ม.ราชภ ัฏ เชย
กิจกรรมร่วมก ับเครือข่าย: สคร. 10
กิจกรรมร่วมก ับเครือข่าย:
ี งใหม่
สถาบ ันวิจ ัยวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ เชย
โครงการจิตอาสาเพือ
่ การพัฒนาสุขภาพทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธุใ์ นวัยรุน
่ นอกระบบ
ึ ษา
การศก
เครือข่ายมีการประชุมร่วมก ัน
เครือข่ายมีการประชุมร่วมก ัน:
ี งใหม่
สถาบ ันวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ เชย
ั ันธ์
2.2 การประชาสมพ
ื่ วิทยุชุมชน เสย
ี งตามสาย
สอ
การบอกต่อ
ั ันธ์
ป้ายประชาสมพ
ึ ษา/ชุมชน
การให้บริการเชงิ รุกใน/นอกสถานศก
ในเวปไซต์ ของศูนย์อนาม ัยที่ 10
Face book(youth 10)
ั
• การอบรมสมมนาต่
าง ๆ
•
•
•
•
•
ั ันธ์
การประชาสมพ
เวปไซต์ ของศูนย์อนามัยที่ 10
Face book(youth 10)
2.3 การเข้าถึงกลุม
่ เป้าหมาย
• มีการจ ัดบริการสุขภาพเชงิ รุกในโรงเรียน/นอก
ึ ษา
ระบบและในชุมชน การให้ความรูเ้ รือ
่ งเพศศก
และท ักษะชวี ต
ิ การให้การปรึกษา ร่วมจ ัดรณรงค์
จ ัดนิทรรศการ
• มีการเข้าร่วมกิจกรรม และสน ับสนุนกิจกรรมของ
เครือข่ายอย่างต่อเนือ
่ ง
ั ในเวลาราชการ 053-276856
• มีบริการทางโทรศพท์
ต่อ662 และนอกเวลาทีห
่ อ
้ งคลอด 053-276856 ต่อ 206
ึ ษา
กิจกรรม การให ้ความรู ้ในสถานศก
กิจกรรมให ้ความรู ้แก่
ึ ษา
วัยรุน
่ ในสถานศก
ึ ษา
กิจกรรม ให้ความรูแ
้ ก่ว ัยรุน
่ ในสถานศก
กิจกรรมการให้ความรูแ
้ ก่ว ัยรุน
่ และเยาวชน
ึ ษา/ชุมชน
นอกระบบศก
องค์ประกอบที่ 3
บริการทีค
่ รอบคลุมความต้องการ
ของกลุม
่ เป้าหมาย
• การบริการให้ขอ
้ มูล
• การบริการให้การปรึกษา
่ เสริมสุขภาพ
• การบริการทีค
่ รอบคลุมการสง
ป้องก ัน ร ักษา และฟื้ นฟู
่ ต่อ
• การดูแลต่อเนือ
่ งและการสง
กิจกรรมเชงิ ร ับ
• บริการให้ขอ
้ มูลด้านอนาม ัยการเจริญพ ันธุใ์ นว ัยรุน
่
• บริการให้คาปรึกษา :การตัง้ ครรภ์ไม่พร ้อม การ
ั พันธ์/เอดส ์ ภาวะ
คุมกาเนิด โรคติดต่อทางเพศสม
ผิดปกติของประจาเดือน ปั ญหาสุขภาพทัว่ ไป ฯลฯ
้ ฐานและตรวจร ักษาเบือ
้ งต้น
• บริการดูแลสุขภาพพืน
:
ชงั่ น้ าหนัก วัดสว่ นสูง ประเมินภาวะโภชนาการ
ึ เศร ้า
และ BMI
การประเมินความเครียด/ภาวะซม
ี่ ง รักษาสวิ ฯลฯ
ประเมินEQ ประเมินพฤติกรรมเสย
กิจกรรมเชงิ ร ับ
 บริการอนาม ัยการเจริญพ ันธุ ์ :ตรวจการตัง้ ครรภ์
ตรวจครรภ์ในหญิงตัง้ ครรภ์วัยรุน
่ บริการยาเม็ด
คุมกาเนิด บริการถุงยางอนามัยฟรี
่ ต่อ
 บริการร ับ-สง
 ติดตามเยีย
่ มหญิงว ัยรุน
่ หล ังแท้งมารดาว ัยรุน
่ หล ัง
คลอดในแผนกผูป
้ ่ วยใน
่ เสริมสุขภาพหญิงตงครรภ์
การสง
ั้
ว ัยรุน
่ แบบบริการครบ
วงจร
(ONE STOP SERVICE)
ให ้บริการฝากครรภ์หญิงตัง้ ครรภ์วย
ั รุ่น
(อายุตา่ กว่า 20 ปี )
 ติดตามเยีย
่ มหลังคลอดทีแ
่ ผนกผู ้ป่ วยใน
 ให ้คาปรึกษาการคุมกาเนิดหลังคลอด 1 เดือน
ั ท์หลังคลอด 6 เดือน
 ติดตามเยีย
่ มทางโทรศพ
3.1 การบริการให้ขอ
้ มูล
ื่ การสอน แผ่น
• มีการให้บริการข้อมูลผ่านสอ
ี ี หน ังสอ
ื
พ ับ แฟ้มความรู ้ ซด
 Power point แบบAutorun และมี
เสียงประกอบ
 ภาพพลิก สาหรับศึกษาด้ วยตัวเอง
 วีดีทศั น์แสดงการบริหารร่างกาย และ
การผ่อนคลาย
3.2 การให้บริการให้คาปรึกษา
• มีบริการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพและอนาม ัยการ
เจริญพ ันธุ ์
• มีบริการให้การปรึกษาแก่ พ่อ แม่ ผูป
้ กครอง
• มีบริการให้การปรึกษาครอบคร ัว
• มีบริการให้การปรึกษาการตรวจเลือดด้วยความ
สม ัครใจ
่ เสริม
3.3 การบริการทีค
่ รอบคลุมการสง
สุขภาพ ป้องก ัน ร ักษาและฟื้ นฟู
่ เสริมสุขภาพเพือ
• มีบริการสง
่ ประเมินภาวะ
สุขภาพ
ั
– การซกประว
ัติและตรวจร่างกายทว่ ั ไป
่ นสูงเละประเมินภาวะโภชนาการ
– ชง่ ั นา้ หน ัก ว ัดสว
้ รอบเอว
– ประเมินภาวะอ้วนโดยการว ัดเสน
– ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออก
กาล ังกาย
ึ เศร้า
– การประเมินความเครียด/ภาวะซม
– ประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ี่ ง
– ประเมินพฤติกรรมเสย
่ เสริม
3.3 การบริการทีค
่ รอบคลุมการสง
สุขภาพ ป้องก ัน ร ักษาและฟื้ นฟู
• มีบริการป้องก ันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและ
อนาม ัยการเจริญพ ันธุ ์ รวมทงการร
ั้
ักษาฟื้ นฟู
• มีบริการสอนรายบุคคลแก่ผป
ู ้ กครอง/พ่อแม่
• มีบริการวางแผนครอบคร ัวและการป้องก ันการตงครรภ์
ั้
ไม่พงึ ประสงค์
• มีบริการ การฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหล ัง
คลอด
ั ันธ์และโรค
• มีบริการสอนป้องก ันโรคติดต่อทางเพศสมพ
เอดส ์
ั ันธ์
• มีการวินจ
ิ ฉ ัยเพือ
่ การร ักษาโรคติดต่อทางเพศสมพ
่ เสริม
3.3 การบริการทีค
่ รอบคลุมการสง
สุขภาพ ป้องก ัน ร ักษาและฟื้ นฟู
• มีบริการป้องก ันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและ
อนาม ัยการเจริญพ ันธุ ์ รวมทงการร
ั้
ักษาฟื้ นฟู
• มีบริการยาและอุปกรณ์ป้องก ันการตงครรภ์
ั้
/
ั ันธ์ เชน
่ ยาเม็ด
โรคติดต่อทาง เพศสมพ
คุมกาเนิด ถุงยางอนาม ัย
• มีบริการให้คาปรึกษาการตงครรภ์
ั้
ทไี่ ม่พงึ
ประสงค์
่ สวิ ภาวะ
• มีการร ักษาโรค/ภาวะผิดปกติ เชน
ผิดปกติของประจาเดือน หรือการเปลีย
่ นแปลง
ร่างกายและจิตใจตามการเจริญเติบโตและ
พ ัฒนาการ
่ ต่อ
3.4 การดูแลต่อเนือ
่ ง และการสง
• มีทะเบียนและทาเนียบข้อมูลองค์กรเครือข่าย
ื่ สารข้อมูลของผูร้ ับบริการให้แก่หน่วย
• มีการสอ
บริการทีเ่ กีย
่ วข้องในการดูแลต่อเนือ
่ ง โดย
คานึงถึงการร ักษาความล ับของว ัยรุน
่ และเยาวชน
• มีการติดตามผลการดูแลต่อเนือ
่ ง
่ ต่อหน่วยงานภายในและ
• มีการร ับและการสง
เครือข่าย
องค์ประกอบที่ 4
ิ ธิภาพและเป็น
ระบบบริการทีม
่ ป
ี ระสท
มิตรต่อว ัยรุน
่ และเยาวชน
• ระบบบริการ
• สถานทีใ่ ห้บริการ
• บุคลากรผูใ้ ห้บริการ
4.1 ระบบบริการ
• การจ ัดบริการทีเ่ ป็นมิตรก ับว ัยรุน
่ และเยาวชนของ
โรงพยาบาล มีการประเมินความพึงพอใจหรือมี
กล่องร ับความคิดเห็น
ี : แพทย์
• มีการทางานเป็นทีม/ทีมสหสาขาวิชาชพ
ั
ั
พยาบาล น ักสงคมสงเคราะห์
เภสชกร
• ระบบบริการทีม
่ ก
ี ารลดขนตอน
ั้
กรณีมาขอร ับ
คาปรึกษา/ไม่มก
ี ารร ักษาของแพทย์ ไม่ตอ
้ งทา
บ ัตร
สรุปผลการดาเนินงานตามต ัวชว้ี ัด
ต ัวชวี้ ัด
ความพึงพอใจ
เป้าหมาย
ร้อยละ
>80
ผลการดาเนินงาน
87.93
ไตรมาส 2 - 86.22
ไตรมาส 1 -
4.2 สถานทีใ่ ห้บริการ
ั ว
่ น สะดวก
• มีสถานบริการทีส
่ ะอาด เป็นสดส
ง่าย ปลอดภ ัย ให้บริการและให้การปรึกษา
ั ว
่ น สว
่ นต ัว มีบริการแสดงไว้
แยกเป็นสดส
ั
ชดเจน
บริการว ัยรุน
่
่ เสริมสุขภาพเชย
ี งใหม่
โรงพยาบาลสง
4.3 บุคลากรผูใ้ ห้บริการ
• ผูใ้ ห้บริการผ่านการอบรม:
• ผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็นมิตรก ับว ัยรุน
่ และเยาวชน ปี 2549
จานวน 2 คน และปี 2553 จานวน 2 คน
้ งต้น การอบรมจิตเวชเด็กและ
• การให้คาปรึกษาเบือ
ว ัยรุน
่ , การให้คาปรึกษาครอบคร ัว, การใชเ้ ครือ
่ งมือ
MVA, การฝังยาคุม, การสอนเรือ
่ งเอดส ์ การ
ื้
คุมกาเนิด, TOT หล ักสูตรการให้คาปรึกษาการติดเชอ
HIV จากแม่สล
ู่ ก
ู และการเปิ ดเผยผลเลือด
• ทีมประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ ป็นมิตร
สาหร ับว ัยรุน
่ และเยาวชนใน 8 จ ังหว ัดภาคเหนือ
ตอนบน
4.3 บุคลากรผูใ้ ห้บริการ
ี ประจาคลินก
• พยาบาลวิชาชพ
ิ 1 คน
ี จากแผนกผูป
่ ยงานคลินก
• พยาบาลวิชาชพ
้ ่ วยในชว
ิ ว ัน
อ ังคารและว ันพฤห ัสบดี 2 คน
ี จากกลุม
• พยาบาลวิชาชพ
่ พ ัฒนาคุณภาพและการเรียนรู ้
่ ยงานเชงิ รุก 1 คน
ชว
สวัสดี
สถิตผ
ิ ร
ู ้ ับบริการหญิงตงครรภ์
ั้
ประเภทผูร้ ับบริการ
2553
2554
2555
หญิงตงครรภ์
ั้
รายใหม่
ทงหมด
ั้
1,579
1,742
1,618
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ /ร้อยละ
112/7.09
143/8.21
160/9.89
หญิงตงครรภ์
ั้
ว ัยรุน
่ <17
ปี /ร้อยละ
37/33.03
37/25.87
42/26.25
มารดาคลอดทงหมด
ั้
1,145
1,336
1,298
560
มารดาว ัยรุน
่ คลอด/ร้อยละ
78/6.8
86/6.44
109/8.4
52/9.3
ี
LBWทงหมด/มี
ั้
ชพ
88/85
94/92
93/88
93/88
LBW มารดาว ัยรุน
่ /ร้อยละ
2/2.56
12/13.95
12/11.0
9/17.30
-
-
5/4.5
2/1.8
2/1.5
2/1.5
2
5
4
4
3
LBW มารดาว ัยรุน
่ anc
ตามเกณฑ์/ร้อยละ
BA
NO ANC
2556
กราฟแสดงร้อยละของผูม
้ าร ับบริการว ัยรุน
่
ปี 2555

similar documents