5 สาขาหลัก ศัลยกรรม Service delivery

Report
5 สาขาหลัก
สูตก
ิ รรม
ดาน
้
Service
delivery
Workforce
Instrument
เป้าหมาย
1.เพิม
่ การผาตั
่ ดคลอดในโรงพยาบาลระดับ M2
ขึน
้ ไป
2.ลดอัตราการเกิด Birth asphyxia & PPH
แพทยเวชศาสตร
มารดาและทารกในรพ.ระดั
บA
์
์
,S
สูตแ
ิ พทย ์ กุมารแพทย ์ วิสัญญีแพทย ์ ในระดับ
M1, M2
พยาบาลห้องคลอด อัตรา 2:1
Central fetal monitoring , 3D,4D ultrasound
ระดับ A , S
Newborn resuscitation unit
Transport incubator
Drugs : Cytotec , Nalador
อบรม Advance live support in Obstetric (ALSO)
ให้ แก่ทีมแพทย์และพยาบาล ทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1
5 สาขาหลัก
ศั ลยกรรม
Service delivery: รพช.สามารถผาตั
่ ดไส้ติง่ ได้
ตัวชีว้ ด
ั
สั ดส่วนผู้ป่วยผาตั
่ ดไส้ติง่ ที่
รพช./ทัง้ หมด
จานวนรพช.ทีผ
่ าตั
่ ดไส้ติง่
ได้
ชม. ลป. ชร.
51 19.68 4.78
5
1
2
รวม
9.43
10
Service delivery : การขยายบริการผาตั
่ ดไส้ติง่ สู่ รพ. ชุมชน
ขนาดใหญ่ (NODE)
เป้าหมายปี 2558 :
1. รพ.ทีเ่ ป็ น NODE มีศักยภาพให้บริการผาตั
่ ดไส้ติง่ ได้
2. รพ. ทีไ่ มเป็
นิจฉัย ส่ง
่ น NODE มีศักยภาพในการอานผลวิ
่
ตอถู
บผู้ป่วยเพือ
่ ดูแลตอเนื
่ กตองและรั
้
่ ่องได้
การดาเนินงานในระดับเขต
• ขอสนับสนุ นทุนเรียนสาหรับแพทยในระดั
บ M1
์
M2 (ศั ลยกรรมทัว่ ไป วิสัญญี)
• ขอสนับสนุ นทุนเรียนสาหรับพยาบาล ระดับ M1
M2 (วิสัญญี)
• รพ. แมข
(ลาปาง นครพิงค ์ เชียงราย) เป็ น
่ าย
่
แหลงฝึ
ั ข
ิ องเครือขายเพื
อ
่ พัฒนา
่ กอบรมและปฏิบต
่
ศั กยภาพของทีมในเครือขาย
่
แผนระยะยาวในการพัฒนาตอไป
่
• การเปิ ดโรงเรียนวิสัญญีพยาบาลในเขตสุขภาพที่
1
• หลักสูตรระยะสั้ นสาหรับผูช
้ ่ วยเหลือพยาบาลใน
การผาตั
บรองโดยสภาพยาบาล)
่ ด (ผานการรั
่
Service delivery : การบริการดานศั
ลยกรรมทีซ
่ บ
ั ซ้อน
้
เป้าหมายปี 2558 : รพ.ระดับ A สามารถให้บริการ
ดานศั
ลยกรรมทีซ
่ บ
ั ซ้อนไดมากขึ
น
้
้
้
Service delivery
บริการEndovascular
surgery
บริการ advanced
endoscopy
บริการ advanced
Laparoscopy
บริการ Basic
endoscopy
เป้าหมาย
2/3 ของ รพ.
ระดับ A
2/3 ของ รพ.
ระดับ A
2/3 ของ รพ.
ระดับ A
ทุก รพ. ระดับ
A, S
ชม. ลป. ชร.
/
/
/
/
/
/
/
/
Service delivery :
พัฒนามาตรฐานการดูแลโรคที่
ยังเป็ นปัญหาดานศั
ลยกรรม
้
เป้าหมายปี 2558 :
มีมาตรฐานในการดูแลปัญหา
สาคัญดานศั
ลยกรรม ไดแก
้
้ ่ Complex wound
management, Fasciitis with sepsis, Nutritional
assessment and therapy)
การดาเนินงานในระดับเขต
• ขออบรมพยาบาล ET, พยาบาล Nutrition : A ,S
• พยาบาล ET : M
แผนระยะยาวในการพัฒนาต่ อไป
• สนับสนุนให้ รพ. เชียงรายเป็ นแหล่งฝึ กอบรม Nutrition ระดับเขต
• สนับสนุนให้ รพ. นครพิงค์ เป็ นแหล่งฝึ กอบรม Complex wound
Management
ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาการให้บริการ
ดานศั
ลยกรรม
้
ดานบุ
คลากร: ขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะศัลยแพทยทั
่ ไป วิสัญญีแพทย ์
้
์ ว
วิสัญญีพยาบาล พยาบาลห้องผาตั
่ ด ผู้ช่วยพยาบาลห้องผาตั
่ ด โดยเฉพาะที่
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่
• โรงพยาบาลชุมชนไมสามารถเปิ
ดให้บริการไดเนื
่
้ ่องจากทีมผาตั
่ ดไมพร
่ อม
้
เครือ
่ งมือผาตั
่ งดมยาไมพร
่ มัน
่ จากผู้ป่วยและญาติ
่ ด เครือ
่ ้อม ขาดความเชือ
เป็ นตน
้
•
พยาบาลห้องผาตั
กเจ้าหน้าทีท
่ ไี่ มใช
่ ดขาดแคลนจานวนมาก แตไม
่ สามารถฝึ
่
่ ่
พยาบาลขึน
้ มาปฏิบต
ั งิ านแทนได้ เนื่องจากติดขัดในเรือ
่ งของการไดรั
้ บการ
ยอมรับจากกลุมการพยาบาลและสภาการพยาบาล
่
ดานครุ
ภณ
ั ฑ ์ อุปกรณการผ
าตั
้
์
่ ด: ไมได
่ รั
้ บการสนับสนุ นตาม service plan หรือ
ลาช
่ ้ามาก
ดานค
าตอบแทน:
มีความไมเท
ควรใช้อัตราคาตอบแทนเดี
ยวกันหรือเพิม
่
้
่
่ าเที
่ ยม
่
ให้ในกรณีทต
ี่ องการให
้
้เกิดแรงจูงใจในการกระจายบุคลากร ( incentive)
ดานแหล
งฝึ
่ ามารถไปเรียนไดมี
้
่ กอบรม : จานวนแหลงที
่ ส
้ น้อย จานวนทุนทีไ่ ดรั
้ บมี
จานวนน้อยเกินไป
โดยเฉพาะของพยาบาล
5 สาขาหลัก
อายุรกรรม
Service delivery : ผู้ป่วย sepsis ไดรั
ิ ฉัยโรคได้
้ บการวินจ
ถูกตองรวดเร็
วและไดรั
างรวดเร็
ว
้
้ บการส่งตออย
่
่
ตัวชีว้ ด
ั
ชม.
ลป.
1.อัตราตายของ 29.2 24.7
5
4
ผู้ป่วย sepsis
(%)
2. การให้
Antibiotic ใน 1
ชัว
่ โมง (%)
3. การทา
Hemoculture
กอนส
่
่ งตอ
่ (%)
ชร.
ลพ.
มส.
พร
น่าน พย
รว
ม
31.5 43.6 31.0 32.0
7
7
9 6
SEPSIS
Service
delivery
เป้าหมาย
1. ทุกโรงพยาบาลมี CPG Sepsis
2. ทุกโรงพยาบาลระบบการดูแลผู้ป่วย
Sepsis ไดมาตรฐาน
้
Workforce Infectious Med ในรพ.ระดับ A
อายุรแพทย ์ ในระดับ S , M1, M2
พยาบาลโรคติดเชือ
้ ในระดับ A , S , M
Instrument CRRT , SCVO2 ระดับ A ,
Mechanical ventilator ระดับ S , M
เครือ
่ งวัดระดับ Lactate ระดับ A , S ,
1. CPG Sepsis ที่เหมื
้ ใน รพ. แต่ละระดับ
Mอนกันทังเขต
2. ระบบการนิเทศของแต่ละจังหวัดอย่างเป็ นรูปธรรม
3. ส่งเสริ มการใช้ Antibiotic อย่างเหมาะสม ควบคุมเชื ้อดื ้อยาในโรงพยาบาล
4. เพิ่มศักยภาพการค้ นหากลุม่ เสีย่ งโดย รพสต.
UGIH
Service
delivery
เป้าหมาย
1. อัตราการทาหัตถการส่องกลองทางเดิ
น
้
อาหารในผู้ป่วย UGIH
ในระยะวัน
นอนในโรงพยาบาล (%)
2. อัตราการตายผู้ป่วย UGIH (%)
3. อัตราการRe-admit ผู้ป่วย UGIH (%)
Workforce พยาบาลเฉพาะทาง ในระดับ A , S , M
บุคคลากรห้องส่องกลองทางเดิ
นอาหาร
้
Instrument Blood Bank โซนในพืน
้ ที่
- Therapeutic Endoscope ในระดับ A
,S,M
- Buddy
ในระดั
บ A,S
พัฒนาการดูแลผู้ป่วย UGIH
ในระดับscope
Advance
Endoscopy
รณรงค์ให้ ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกัน UGIH
5 สาขาหลัก
กุมารเวชกรรม
Thalassemi
เป้าหมาย
a
Service
1. มีการให้เลือดอยางสม
า่ เสมอจนหายซีด
่
delivery
ระดับสูง (High transfusion) เพือ
่ ให้
ฮี โมโกลบินกอนให
่
้เลือดสูงใกลเคี
้ ยงคน
ปกติ
Hb >9-11 mg%
2. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนธาตุเหล็กสะสม
Iron over load
3. มีการให้เลือดชนิด
Leukocyte
poor packed red cell (LPRC)
Workforce อบรมแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบตั ิโรคเลือดเ
พัฒ,นาระบบธนาคารเลื
อด typing , serum
Instrument LPRC
การตรวจ Hb
การบริการธนาคารเลือดสารอง
drugs
ferritin
จัดทาฐานข้ยาขั
อมูลบ
ผู้ปเหล็
่ วยเด็กกธาลั
สซีเมียเขตบริ
การสุขภาพที
่1
Desferal
, GPOL1
, Syringe
5 สาขาหลัก
ออรโธปิ
ดก
ิ ส์
์
Service delivery
A
S,M
ผูป
ั เิ หตุทางกระดูก
้ ่ วยอุบต
และขอ
้ (ลดการส่งตอผู
่ ป
้ ่ วย
ทีม
่ ค
ี า่ CMI < 1)
-แพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์
-พยาบาลเฉพาะทาง ออร์ โธปิ ดิกส์
Nurse case manager
-นักกายภาพบาบัด 1-2
คน
- พยาบาล call center
Primary & Revision Total
knee/Hip Arthoplasty
แพทย์เฉพาะทาง อย่างน้ อย 1-2 คน
พยาบาลเฉพาะทาง
( Nurse case manager)
นักกายภาพบาบัด 1-2
การดูแลผู้ป่วย spine
แพทย์เฉพาะทาง อย่างน้ อย 1-2 คน
พยาบาลเฉพาะทาง
( Nurse case manager)
นักกายภาพบาบัด 1-2
โรงพยาบาลระดับ A
ให้บริการ micro surgery
ได้
แพทยเฉพาะทาง
micro
์
surgery 1 คน
พยาบาลเฉพาะทาง
( Nurse case manager)
นักกายภาพบาบัด 1-2 คน
sport medicine
แพทยเฉพาะทาง
sport
์
med 1คน
พยาบาลเฉพาะทาง
( Nurse case manager)
นักกายภาพบาบัด 1-2
คน
สรุปปัญหาเชิงระบบของ 5 สาขาหลัก
• คณะกรรมการควรแยกเป็ นแตละสาขา
่
• บริบทของพืน
้ ทีแ
่ ตกตางกั
น ถ้ามุงเป
่
่ ้ าหมาย ลดความ
แออัดในโรงพยาบาลระดับ A , S การแกปั
้ ญหาอาจไม่
เหมือนกัน
• ตัวชีว้ ด
ั แตกตางกั
น เปรียบเทียบกันไมได
่
่ ้
• ควรเป็ นการบริหารจัดการภายในระดับจังหวัด แตการ
่
ลงทุนในเครือ
่ งมือใหญๆหรื
อต้นทุนสูง ควรมีการหารือกัน
่
ในระดับ A ในการเสนอการพัฒนาภายใตข
้ อมู
้ ลสนับสนุ น
เช่น ปริมาณงาน ความพรอมทั
ง้ ของบุคลากร และ
้
ผู้ป่วย
• โรงพยาบาลบางแหงไม
มี
่
่ รพ.ระดับ M ในจังหวัด ควร
ขยายบริการให้รพ.ระดับ S หรือ F ในพืน
้ ที่

similar documents