2558 - ศูนย์อนามัยที่ 4

Report
แผนปฏิบตั ิ การปี งบประมาณ
2558
แนวโน้ มและผลกระทบ
•
•
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การปฏิรปู ระบบสาธารณสุข(ภายใน
กระทรวง)
•
เขตบริการสุขภาพ
•
การปรับบทบาท(ใหม่)กรมอนามัย
•
สภาพปัญหาใหม่
นโยบายด้านการจ ัดทางบประมาณ ปี 2558 ของ
กระทรวงฯ
1. สอดคล ้องกับนโยบายของ คสช./เจตนารมณ์ของหัวหน ้าฝ่ ายสงั คมจิตวิทยา/
กระทรวง สาธารณสุข
2. เป็ นเอกภาพ(กระทรวง) งบประมาณแต่ละกรม สอดคล ้องกับยุทธศาสตร์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
กับภารกิจของกรมนัน
้ และเน ้นบูรณาการยุทธศาสตร์ 10 ด ้าน
3. ไม่มเี พดานวงเงินกรม มีแต่เพดานวงเงินของกระทรวง
่
4. ลดความเหลือ
่ มล้า เพิม
่ การเข ้าถึงบริการ โดยการพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ เชน
การเพิม
่ จานวนแพทย์ประจาครอบครัวสาหรับคนไทย พัฒนาระบบบริการให ้ดียงิ่ ขึน
้
(Better service) เพือ
่ ประชาชน
5. จัดระบบการบริหารจัดการ จัดระบบ กลไก ให ้กระทรวงสาธารณสุขทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้
กาหนดนโยบายระดับชาติด ้านสุขภาพ กากับ ตรวจสอบ (National Health
Authority) และกลไกการขับเคลือ
่ นโดยเขตบริการสุขภาพ
6. บูรณาการตามยุทธศาสตร์ 10 ด ้าน (ยุทธศาสตร์ 5 กลุม
่ วัย, ควบคุมโรค, คุ ้มครอง
ผู ้บริโภค, สงิ่ แวดล ้อมและสุขภาพ, ระบบบริการระดับปฐมภูม ิ ทุตย
ิ ภูม ิ ตติยภูม)ิ เพิม
่
ิ ธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทีม
ประสท
่ จ
ี ากัด ให ้ได ้ประโยชนสูงสุดต่อ
ประชาชน
้
7. บูรณาการงบขาลงโดยใชแผนปฏิ
บต
ั ก
ิ ารรองรับงบประมาณ ปี 2558
เรือ
่ งทีเ่ น้นหน ักในปี งบประมาณ 2558 นโยบาย
ปล ัดฯ
ด้านบริการประชาชน
1. เน ้นการบูรณาการ 10 ด ้าน
1.1 การพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูม ิ
- สง่ เสริมและพัฒนารูปแบบเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุขระดับอาเภอ
(District Health System )
1.2 การพัฒนาระบบบริการระดับทุตย
ิ ภูมแ
ิ ละตติยภูม ิ
- เพิม
่ ความสามารถในการเข ้าถึงบริการสุขภาพและยกระดับคุณภาพบริการตาม
Service Plan ให ้ครอบคลุมทุกระดับ และระบบการสง่ ต่อ (Referral System)
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุม
่ สตรีและเด็กปฐมวัย
1.4 การพัฒนาสุขภาพกลุม
่ วัยเรียน
1.5 การพัฒนาสุขภาพกลุม
่ วัยรุน
่
1.6 การพัฒนาสุขภาพกลุม
่ วัยทางาน
1.7 การพัฒนาสุขภาพกลุม
่ ผู ้สูงอายุ และผู ้พิการ
1.8 การพัฒนาระบบการควบคุมโรค
1.9 การพัฒนาระบบการคุ ้มครองผู ้บริโภคและผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ
1.10 การพัฒนาด ้านสงิ่ แวดล ้อมและสุขภาพ
ด้านบริการประชาชน (ต่อ)
2. ลาดับความสาคัญของกิจกรรม
- สนับสนุนโครงการตามพระราชดาริ
- ยาเสพติด
- สาธารณสุขชายแดนและแรงงานต่างด ้าว
่ ระชาคมอาเซย
ี น
- รองรับการเข ้าสูป
ด้านบริหารจ ัดการ
- ความเข ้มแข็งของกระทรวงในฐานะ NHA
- ความเข ้มแข็งของเขต จังหวัด
้
- การบังคับใชกฎหมาย
11 บทบาท NHA
1) การกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข้อมูลและ
ฐานความรู ้
2) การสร้างและจ ัดการความรูด
้ า้ นสุขภาพ
3) การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ
4) การกาหนดและร ับรองมาตรฐานบริการต่าง ๆ
5) การพ ัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระว ังโรคและภ ัยสุขภาพตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน
6) การพ ัฒนากลไกด้านกฎหมายเพือ
่ เป็นเครือ
่ งมือในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน
ื่ สารความรูแ
7) การพ ัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศหน่วยสอ
้ ละ
ข ับเคลือ
่ น
8) การกาก ับดูแล ติดตาม และประเมินผลของภาคร ัฐ ท้องถิน
่ และเอกชน
9) การให้ขอ
้ คิดเห็นต่อระบบการเงินการคล ังด้านสุขภาพของประเทศ
10) การพ ัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียว มีคณ
ุ ภาพ ใชง้ านได้
11) การกาหนดนโยบาย และจ ัดการกาล ังคนด้านสุขภาพ
5 หน้าที่ - Health Authorities
ของกรม / สาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
1) National Lead
Policy Negotiation
Strategic Implement
Major Operational Plan
Initiative
2) Model Development
Technology Assessment
CPG , Standard , Registration Law
Enforcement
Accreditation
3) Surveillance
ดี
- สถานการณ์
ี่ ง - อ ัตราเสย
ี่ ง / ป่วย
เสย
ป่วย - อ ัตราตาย
- เข้าถึงบริการ, ครอบคลุม
- มีคณ
ุ ภาพ
4) Technology Transfer
Deployment To How, Social Communication
5) M&E, Problem Solving, Evaluation
7
งบประมาณกรมอนามัย
ปี 2558
งบประมาณกรมอนามัย ปี 2553-2558
ลานบาท
้
2,000
1,847
1,866
1,735
1,832
1,855
1,500
1,525
งบทัง้ หมด
งบดาเนินการ
1,000
500
506
511
0
ปี 2553
ปี 2554
618
ปี 2555
633
ปี 2556
586
ปี 2557
486
ปี 2558
งบประมาณกรมอนามัย ปี 2557-2558
ปี
2557
ปี
2558
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
รวมทัง้ หมด
1,831.5712
1,854.5703
22.9991
1.26
งบบุคลากร
1,149.0134
1,194.8259
45.8125
3.99
งบดาเนินงาน
585.5165
486.1050
-99.4115
-16.98
งบลงทุน
34.9530
123.5439
88.5909
253.46
งบอุดหนุน
22.6160
22.1133
-0.5027
-2.22
งบรายจ่าย
อื่น
39.4723
27.9822
-11.4901
-29.11
งบประมาณดาเนินงานกรมอนามัย ปี
ภาระกิ
จกรม,
148,3
44,60
30.52%
0
ประจา
,
136,2
48,40
28.02%
0
บูรณา
การ,
201,5
41.45%
12,00
0
2558
486,105,000 ล้านบาท
งบดาเนินงานกรมอนามัย ปี
งบดาเนินการ
งบประจา
บาท
หมายเหตุ
136,248,400
ค่าเช่าบ้าน,ค่าตอบแทน,เต็ม
ขัน้ ,ไม่ทาเวช ทัง้ ส่วนกลาง
และศูนย์เขต
28.02%
30.52%
งบภาระกิจ
2558
148,344,600
41.45%
งบบูรณาการ
201,512,000
รวม
486,105,000
นมและงบดาเนินงานของ
ผูบ้ ริหารกรมฯ
งบดาเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ 10 แผนของ
ส่วนกลางและศูนย์เขต
งบดาเนินงานกรมอนามัย ปี
งบดาเนินการ
งบประจา
บาท
หมายเหตุ
136,248,400
ค่าเช่าบ้าน,ค่าตอบแทน,เต็ม
ขัน้ ,ไม่ทาเวช ทัง้ ส่วนกลาง
และศูนย์เขต
28.02%
30.52%
งบภาระกิจ
2558
148,344,600
41.45%
งบบูรณาการ
201,512,000
รวม
486,105,000
นมและงบดาเนินงานของ
ผูบ้ ริหารกรมฯ
งบดาเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ 10 แผนของ
ส่วนกลางและศูนย์เขต
งบดาเนินงานกรมอนามัย ปี
งบดาเนินการ
งบประจา
บาท
หมายเหตุ
136,248,400
ค่าเช่าบ้าน,ค่าตอบแทน,เต็ม
ขัน้ ,ไม่ทาเวช ทัง้ ส่วนกลาง
และศูนย์เขต
28.02%
30.52%
งบภาระกิจ
2558
148,344,600
41.45%
งบบูรณาการ
201,512,000
รวม
486,105,000
นมและงบดาเนินงานของ
ผูบ้ ริหารกรมฯ
งบดาเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ 10 แผนของ
ส่วนกลางและศูนย์เขต
งบดาเนินงานกรมอนามัย ปี
งบดาเนินการ
งบประจา
บาท
หมายเหตุ
136,248,400
ค่าเช่าบ้าน,ค่าตอบแทน,เต็ม
ขัน้ ,ไม่ทาเวช ทัง้ ส่วนกลาง
และศูนย์เขต
28.02%
30.52%
งบภาระกิจ
2558
148,344,600
41.45%
งบบูรณาการ
201,512,000
รวม
486,105,000
นมและงบดาเนินงานของ
ผูบ้ ริหารกรมฯ
งบดาเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ 10 แผนของ
ส่วนกลางและศูนย์เขต
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวง ปี
58
3 แผนหลัก : แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย(กรมอนามัย)
แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน(กรมอนามัย)
แผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(กรมอนามัย)
แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น(กรมสุขภาพจิต)
แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทางาน(กรมควบคุมโรค)
แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มผูส้ งู อายุและผูพ้ ิ การ(กรมการแพทย์)
แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ(สป.)
แผนพัฒนาระบบควบคุมโรค(กรมควบคุมโรค)
แผนพัฒนาระบบคุ้มครองผูบ้ ริโภคและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
6 แผนร่วม :
(อย.)
หมายเหตุ : ระบบบริการระดับทุตย
ิ ภูมแ
ิ ละตติยภูม ิ กรมอนามัยไมมี
่
แผนบูรณาการตามยุทธศาสตรกระทรวง
ปี 58
์
แผนยุทธศาสตร์
ระบบบริการปฐมภูมิ
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียน
กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยทางาน
กลุ่มผูส้ งู อายุและผูพ้ ิ การ
ระบบควบคุมโรค
ระบบคุ้มครองผูบ้ ริโภค
ระบบสิ่งแวดล้อมและ
งบประมาณกรม
อนามัย
ร้อยละ
7,000,000
3.47
71,056,800
35.26
54,919,100
27.25
15,700,000
7.79
2,000,000
0.99
4,872,900
2.42
8,391,900
4.16
6,524,000
3.24
31,047,300
15.41
งบประมาณบูรณาการจาแนกตามแผนฯ(ในส่วนของกรม
อนามัย)
สิ่ งแวดลอมและ
้
สุขภาพ,
31,047,300.00
ปฐมภูม,ิ
7,000,000.00
ควบคุมป้องกันโรค,
6,524,000.00
คุ้มครองผู้บริโภค,
8,391,900.00
ผู้สูงอายุ,
4,872,900.00
วัยทางาน,
2,000,000.00
วัยรุน,
่
15,700,000.00
แมและเด็
ก,
่
71,056,800.00
วัยเรียน,
54,919,100.00
201,512,000 บาท
ภาพรวมงบประมาณยุทธศาสตร์กระทรวง ปี
บาท)
อย
เจ้าภา
รวม
พ
สป.
คร.
อ.
พ.
วท.
ส.
แม่และ
เด็ก
62.38
252.89
71.06
8.89
-
14.23
-
-
-
409.46
วัยเรียน
62.38
20.00
54.92
-
-
12.3
6.78
-
6.8
163.18
วัยรุ่น
62.38
16.81
15.7
-
-
8.2
-
-
-
103.09
วัย
ทางาน
62.38
41.45
2.0
-
-
1.0
27.74
-
-
134.58
ผูส้ งู อายุ
62.38
-
4.87
34.19
-
9.48
27.0
-
137.92
304.11
-
6.52
-
104.09
-
75.79
-
72.18
562.70
90.07
112.77
8.39
2.5
-
8.81
86.09
-
-
222.55
คุ้ม
ครองฯ
ควบคุม
โรค
สบส. พท.
58(ล้าน
อ.
อ.
ส.
คร.
พ.
อย.
คร.
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการด้านพ ัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กปฐมว ัย
หน่วย : ล้านบาท
กรม
วงเงินปี 58
ิ้
รวมทัง้ สน
แผนงาน/โครงการสาค ัญ
175.1063
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรม การแพทย์
ี้ จงการพ ัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุม
่
62.3843* ประชุมชแ
กรม ควบคุมโรค
18.5400 *โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานสร้างเสริม
กรม สุขภาพจิต
กรม อนาม ัย
สตรีและปฐมว ัย / ติดตามนิเทศงาน ฯลฯ
8.8952 * ประชุมวางระบบบริการการคลอดคุณภาพ
* อบรมหล ักสูตรการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิด
ั
* ประชุมสมมนาเวชปฏิ
บ ัติการคลอดมาตรฐาน
ี่ วชาญด้านการสง
่ เสริมพ ัฒนาการเด็กประจา
* อบรมพยาบาลเชย
รพศ. รพท. และรพช.
ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค ปี 2558
14.2300 * พ ัฒนาสอื่ เทคโนโลยี IQ& EQ เด็กปฐมว ัย
ึ ษาชุมชนมีสว
่ นร่วมในการพ ัฒนาเด็ กปฐมว ัย
* ศก
* ประชุมวิชาการนานาชาติพ ัฒนาสติปญ
ั ญาครงที
ั้ ่ 12 และ
สุขภาพจิตเด็กและว ัยรุน
่ ครงที
ั้ ่ 4
ั ัดกรมสุขภาพจิตที่
ี้ จงดาเนินงานบุคลากรในสงก
* ประชุมชแ
ร ับผิดชอบงานปฐมว ัย
71.0568 * พ ัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการบริการ ANC & LR & WCC คุณภาพ
่ เสริมสุขภาพตามกลุม
* พ ัฒนารูปแบบ รพ. สง
่ ว ัย
ั
่ เสริมพ ัฒนาการเด็ กประจาโรงพยาบาล
* สร้างศกยภาพน
ักสง
่ เสริมตาบล
สง
* ประเมินมาตรฐานการบริการ ANC & LR & WCC คุณภาพ และ
ร ับรองมาตรฐาน
* ประเมินและร ับรอง มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ กคุณภาพ
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการด้านพ ัฒนาสุขภาพกลุม
่ เด็กว ัยเรียน
หน่วย : ล้านบาท
กรม
วงเงินปี 58
ิ้
รวมทัง้ สน
สาน ักงานปล ัดกระทรวง
กรมอนาม ัย
กรมควบคุมโรค
กรมสน ับสนุนบริการ
สุขภาพ
สาน ักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมสุขภาพจิต
แผนงาน/โครงการสาค ัญ
303.9690
ี้ จงการพ ัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุม
62.3843* ประชุมชแ
่ เด็ก
ว ัยเรียน
* ติดตามนิเทศงาน ฯลฯ
54.9191 * ข ับเคลือ
่ นนโยบายเด็กไทยเติบโตเต็มว ัย
* พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังการเจริญเติบโตในเด็กว ัยเรียน และปัญหา
โรคฟันผุ
* สารวจสุขภาพ การจ ัดการอาหารและสงิ่ แวดล้อม
165.2087 * โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาสเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา เพือ
่ คุม
้ ครองคนไทยจากโรคร้ายด้วย
ี
ว ัคซน
* โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในน ักเรียนและเยาวชนในถิน
่
ทุรก ันดาร
* โครงการพ ัฒนาเครือข่ายการดาเนินงานป้องก ันเด็กจมนา้ อย่าง
บูรณาการ
่ เสริมการพ ัฒนาคุณภาพการปร ับเปลีย
2.3589 * สง
่ นพฤติกรรมสุขภาพใน
้ ที่
พืน
6.7980 * เผยแพร่ความรูใ้ นการบริโภคผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพในโครงการอย.
น้อย
12.30 * สร้างความพร้อม/สน ับสนุนการจ ัดบริการสุขภาพจิต เรือ
่ ง
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการด้านสงิ่ แวดล้อมและสุขภาพ
แผนงาน / โครงการ
หน่วยงาน
งบประมาณ
(ลานบาท)
้
กรมอนามัย
31.0473
สป.(สบรส.)
90.0771 1. การพัฒนากลไกและสนับสนุ นการดาเนินงานของอนุ กรรมการสาธารณสุขจังหวัด
กรมควบคุม
โรค
15.4000 1. การส่งเสริมการจัดการอาชีวอนามัย (อาชีวเวชกรรม)และสิ่ งแวดลอมในหน
้
่ วยบริการ
กรมการ
แพทย ์
กรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย ์
1.การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายฯ
2.การเฝ้าระวังดานสิ
่ งแวดลอมและสุ
ขภาพและสื่ อสารความเสี่ ยง
้
้
3.การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข
4.การติดตาม ประเมินผล
2. การจัดทาขอมู
พัฒนาระบบเฝ้าระวังระดับพืน
้ ที่
้ ลสถานการณอวล./
์
สาธารณสุข
2. การพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะหคุ
เ่ กีย
่ วของกั
บโรคจากการ
์ ณภาพสิ่ งแวดลอมที
้
้
ประกอบอาชีพ
3. การเฝ้าระวังและควบคุมโรคดานสิ
่ งแวดลอมและสุ
ขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดลอมในพื
น
้ ที่
้
้
้
เสี่ ยง
เฉพาะทางด
านอาชี
วเวชศาสตรและเวชศาสตร
สิ์ ่ งแวดลอม
5.8424 1. การพัฒนาศูนยการแพทย
์
์
้
์
้
2.0000
ระดับภูมภ
ิ าค
2. การอบรมดานเวชศาสตร
และเวชศาสตร
สิ์ ่ งแวดลอม/ประชุ
มวิชาการ
้
์
้
3. การแกไขปั
ญหามาบตาพุดอยางครบวงจร
้
่
4. การจัดการสารเคมีแหงชาติ
่
การพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะหคุ
ขภาพ(อาหาร พิษวิทยา
์ ณภาพสิ่ งแวดลอมและสุ
้
สิ่ งแวดลอมและสุ
ขภาพ)
้
รวมทัง้ สิ้ น
144.3668 ลานบาท
้
ภาพรวมงบประมาณยุทธศาสตร์กระทรวง ปี
บาท)
อย
เจ้าภา
รวม
พ
สป.
คร.
อ.
พ.
วท.
ส.
แม่และ
เด็ก
62.38
252.89
71.06
8.89
-
14.23
-
-
-
409.46
วัยเรียน
62.38
20.00
54.92
-
-
12.3
6.78
-
6.8
163.18
วัยรุ่น
62.38
16.81
15.7
-
-
8.2
-
-
-
103.09
วัย
ทางาน
62.38
41.45
2.0
-
-
1.0
27.74
-
-
134.58
ผูส้ งู อายุ
62.38
-
4.87
34.19
-
9.48
27.0
-
137.92
304.11
-
6.52
-
104.09
-
75.79
-
72.18
562.70
90.07
112.77
8.39
2.5
-
8.81
86.09
-
-
222.55
คุ้ม
ครองฯ
ควบคุม
โรค
สบส. พท.
58(ล้าน
อ.
อ.
ส.
คร.
พ.
อย.
คร.
นโยบายการบูรณาการงบประมาณขาลง
(ปี 58)
1) ในแต่ละแผนงาน (7 แผนงาน)
1.1 บูรณาการโครงการ กิจกรรม ระหว่างกรมราย
แผนงาน
1.2 บูรณาการระหว่างกรม 10 ด้าน
1.3 บูรณาการแผนงาน
ิ ธิภาพ
- ต่างประเทศ ทุกกรม ใชง้ บมีประสท
- HRD/ ฝึ กอบรม
้ ทีท
1.4 บูรณาการขาลงระด ับพืน
่ ม
ี่ าจากต่างกรม
ต่างแผนงาน หรือแผนงานเดียวก ัน ให้ม ี
ิ ธิภาพ
ประสท
้
มากขึน
บูรณาการงบขาลง (ปี 58)
2) ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบูรณาการงบประมาณระหว่างกรม/
้ ที่ (ทงขาขึ
้ และขาลง) ก่อนเริม
เขต/พืน
ั้
น
่
ปี งบประมาณ เพือ
่ เป็นการร ับประก ันว่ามีการ
ิ ธิภาพ
ใชง้ บประมาณ อย่างมีประสท
3) พิจารณาจ ัดสรรงบประมาณ เพือ
่ ดาเนินการ
ตามกิจกรรมทีม
่ ก
ี ารบูรณาการร่วมก ัน ทงนี
ั้ ้
ต้องมีการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
ผลผลิตทีก
่ าหนดไว้แล้ว
•
•
•
•
•
การดาเนินการตามนโยบายปลัดฯ
เน้ นการบูรณาร่วมกันทุกกรม เพื่อส่งมอบ
ยุทธศาสตร์ลงในเขตบริการสุขภาพ
ส่วนกลางควรทาหน้ าที่ NHA
กรมส่วนกลางมีหน้ าที่สนับสนุนและสร้างความ
เข้มแข็งผ่านศูนย์วิชาการของกรมฯ
แผนงานและโครงการต้องไม่สร้างภาระงานให้ระดับ
พืน้ ที่
จุดคานงัดที่สาคัญคือ สสอ.
•
ิ
ิ
การด
าเน
น
การตามนโยบายอธ
บ
ดี
ก
รม
ส่วนกลางมีบทบาทในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง
อนามับยพืน้ ที่เป็ นภาระกิจหลักของ
ให้กบั ศูนย์อนามัยเขต งานในระดั
ศูนย์ฯ
•
•
•
•
•
ประเด็นงานเริ่มจากศูนย์ฯ ที่มีปัญหา หรือเป็ นตัวอย่าง
ศูนย์เขต ต้องทาหน้ าที่ในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เขต
บริการสุขภาพดาเนินการตามนโยบายและมาตรฐาน
ตัวชี้วดั ต้องไม่เป็ นภาระ
ต้องพัฒนาให้มีต้นแบบและตัวแบบ เพื่อการศึกษาและเรียนรู้
และเพื่อเป็ นตัวอย่าง
ปรับวิธีทางานด้วยการบูรณาการทัง้ ภายในและภายนอก
จะทาอย่างไรในสถานการณ์ที่มีงบประมาณน้ อย
•
หาจากทีอ
่ น
ื่ มาเพิม
่
•
สรางมาตรการประหยั
ด
้
•
ทางานเฉพาะภาระกิจหลักและเทาที
่ าเป็ น
่ จ
•
หาวิธท
ี างานโดยใช้งบประมาณน้อย
•
ขับเคลือ
่ นการทางานโดยใช้งบประมาณคนอืน
่
•
ทางานรวมกั
บคนอืน
่ แบงค
น
่
่ าใช
่
้ขายงบประมาณกั
่
•
เปลีย
่ นวิธท
ี างานโดยไมใช
่ ้งบประมาณ
•
จะเอางบประมาณดาเนินการมาจาก
ส่วนกลางและศูนย์เขต ในส่วนที่เป็ นบทบาทกรม มาจากงบบูรณา
ไหน
การที่กรมอนามัยตัง้ เช่น เฝ้ าระวังระดับประเทศ ระดับเขต การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะ
หน้ าที่ในการบริหารแผนฯ
•
•
•
M/E เป็ นต้น โดย รองอธิบดี ทา
ส่วนกลาง บูรณาการกิจกรรมที่แผนยุทธศาสตร์กาหนด เช่น
ประชุม สสจ.ทัวประเทศ
่
การประชุมชี้แจงงานที่ทาร่วมกับกรม
ต่างๆ โดยใช้งบจาก สบรส.สป. ในแผนยุทธ์ฯนัน้ ๆ
ศูนย์เขต จะผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยใช้งบประมาณ
บูรณาการของเขตบริการสุขภาพ หรือการบูรณาการในระดับเขต
กับศูนย์วิชาการของกรมต่างๆ
ศูนย์เขต ผลักดันให้เกิดกิจกรรมระดับจังหวัด โดยใช้งบที่จดั สรรให้
จังหวัดดาเนินการ
การจัดทาแผนปฏิบตั ิ การปี
•
•
ทาความเข้าใจในเป้ าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ของแต่ละ
2558
ยุทธศาสตร์
จัดทาเป้ าหมายของเขตบริการสุขภาพโดยอ้างอิง
สถานการณ์และปัญหาของเขตบริการสุขภาพ
•
จัดทากิจกรรมที่สนองตอบผลผลิต ผลลัพธ์ ผูร้ บั ผิดชอบ
•
บูรณาการกับหน่ วยงานระดับเขต และเขตบริการสุขภาพ
•
•
นาเสนอแผนแต่ละเขต เพื่อรวบรวมและจัดสรรจากงบ
บูรณาการ
ส่วนกลางจัดทาแผนรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารกรมอนามัย ปี งบประมาณ
2558
26 มิย.57
-
-
-
ประชุมกลุ่มย่อย
กลุ่มวัย คุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค ควบคุมโรค
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ โดยทีมงาน
ส่วนกลางและศูนย์
เขต Wk ที่ 2 เดือน กค.57
- ประชุ
รพด.ทา
- มส่บทบาท
วนกลางจั
สค.57
ส่งเสริมแผนปฏ
สุขภาพิ บตั ิ การ 10
กรมอนามัยจัดทา
แผนฯงาน นาเสนอ
แผนปฏิบตั ิ การ ปี
กระทรวง
เดื
อ
น
กค
.57
58 และชี้แจง ให้ทุก
- ส่วนกลางจัดทาแผน
หน่ วยงาน
ิ
ตามภาระก
จ
กรม
/
ดาเนินการตามแผน
โครงการ
นาเสนอสถานการณ์
และตัวชี้วดั (ศอ.)
ชี้แจงทิศทาง
งบประมาณ 58
ชี้แจงกรอบหลัก
แผนบูรณาการ 10
แผน
ปี งบประมา
ณ 58
1 ตค.57
-
27 มิย.57
-
28 มิย. - 2 กค.57
-
ศูนย์เขต ทา
แผนปฏิบตั ิ การ อิง
เขตบริการสุขภาพ
ทุกแผนฯ
ประกอบด้วย
กิจกรรม
งบประมาณและ
3 - 4 กค.57
เงื่อนไขเวลา
- บย. ทัง้ ส่วนกลาง
และ ศูนย์ ร่วม
นาเสนอแผนปฏิบตั ิ
เพื่อจัดทา
แผนปฏิบตั ิ การใน
ภาพรวมของกรม

similar documents