อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งกับ แผนบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558

Report
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งก ับ
แผนบูรณำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2558
นำยแพทย์กฤษฎำ มโหทำน
นำยแพทย์ทรงคุณวุฒฯิ
กำรประชุมเชงิ ปฏิบ ัติกำร “กำรพ ัฒนำแนวทำงเพือ
่ กำรพ ัฒนำกำรดำเนินงำนอำเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยง่ ั ยืน” ปี 2558
ิ คำมิโอ อำเภอเมือง จ ังหว ัดพระนครศรีอยุธยำ
ณ โรงแรมคลำสสค
1
ว ันที่ 17-19 ก ันยำยน 2557
Road Map การดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
ระยะเรงด
่ วน
่
โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท ์
การพัฒนาระบบบริการให้ดียง่ิ ขึน
้
สรางขวั
ญ
ก
าลั
ง
ใจ
้
ธรรมมาภิบาลและกลไกตรวจสอบ
ถวงดุ
ล
่
บาบัดรักษา ฟื้ นฟู ผูเสพ
ผูติ
้
้ ดยาเสพติด
และการเฝ้าระวังควบคุมการใช้ วัตถุเสพ
ติด
ปี งบประมาณ 2557 (มิ.ย.-ก.ย.)
ไดพบแพทย
อยูใกล
้
์ รอไมนาน
่
่
้ ไกล
ไดรั
้ บยาเดียวกัน
ผูป
้ ่ วยฉุกเฉินทุกสิ ทธิปลอดภัย
ผูสู
้ งอายุและคนพิการไดรั
้ บการดูแล
ฟื้ นฟูตอเนื
่
อ
ง
่
มีกลไกการอภิบาลระบบทีเ่ ป็ นระบบ
คุณธรรม
ประชาชนทีไ่ ดรั
งคม
้ บผลกระทบดานสั
้
จิตใจ ไดรั
่ วยา
้ บการเยีย
ผูเสพ
ผู
ติ
ด
ยาและสารเสพติ
ด ไดรั
้
้
้ บ
การบาบัดรักษา ฟื้ นฟูตามเกณฑที
์ ่
กาหนด
ระยะกลาง
การปฏิรูประบบเขตบริการสุขภาพ
การปฏิรูประบบการเงินการคลัง
พัฒนาระบบขอมู
ขภาพ
้ ลดานสุ
้
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย
การพัฒนากลไกสรางเอกภาพในการก
าหนดนโยบาย
้
สาธารณสุข (NHAB)
เสริมสรางความพร
อมรองรั
บประชาคมอาเซีย
้
้
พัฒนางานสาธารณสุขชายแดนแรงงานตางด
าว
่
้
ปี งบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58) – 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)
มีกลไกกาหนดและกากับนโยบายสาธารณสุขในระดับชาติ
ลดความเหลือ
่ มลา้ สิ ทธิรก
ั ษาพยาบาลระหวางกองทุ
น
่
มีระบบบริการแบบเขตบริการสุขภาพ 12 เขต
ประชาชนเข้าถึงบริการไดมากขึ
น
้ ระบบบริการมีคุณภาพและ
้
ประสิ ทธิภาพ
ประชาชนไดรั
ดเสร็จ ไรรอยต
อในเขตบริ
การ
้ บการส่งตอแบบเบ็
่
้
่
สุขภาพ
ประชาชานทัว่ ไปมีภูมค
ิ มกั
ุ้ นและความเขมแข็
งทางจิตใจ
้
ระบบบริการของประเทศมีศักยภาพรองรับประชาคมอาเซียน
ประชาชนในพืน
้ ทีชายแดน ชายขอบ และแรงงานตางด
าว
่
้
สามารถเขาถึ
ง
บริ
ก
ารสาธารณสุ
ข
ที
ม
่
ค
ี
ณ
ุ
ภาพ
้
ระยะยาว
จัดทาแผนการลงทุน
ของกระทรวง
สาธารณสุข
จัดทาแผนการผลิต
และพัฒนากาลังคน
ปี งบประมาณ 2560
ประชาชนไดรั
้ บความเทา่
เทียมในการรับบริการ
ระบบสุขภาพมีคณ
ุ ภาพ มี
ประสิ ทธิภาพ สมาฉันท ์
บนการมีส่วนรวมของภาค
่
ประชาชน ประชาชน
สุขภาพดี เจาหน
่ ี
้
้ าทีม
ความสุข
ประชาชนไดรั
้ บความ
คุมครองภายใต
กฎหมายด
าน
้
้
้
สุขภาพ
2
ั ทัศน์
วิสย
ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสข
ุ ภาพแข็งแรงเพิม
่ ขึน
้
เพือ
่ สร ้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั่งทางตรงและทางอ ้อมอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1) กาหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย และบริหารจัดการบนฐานข้อมูลทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและการจัดการความรู้
รวมถึงการติดตามกากับประเมินผล (Regulator)
2) จัดระบบบริการตัง้ แตระดั
บปฐมภูมจ
ิ นถึงบริการศูนยความเป็
นเลิศทีม
่ ค
ี ุณภาพครอบคลุม
่
์
และระบบส่งตอที
อ
่ ไ่ รรอยต
้
่ (Provider)
เป้าหมาย
1) อายุคาดเฉลีย
่ เมือ
่ แรกเกิด ไมน
่ ของการมีสุขภาพดี ไมน
่ ้ อยกวา่ 80 ปี 2) อายุคาดเฉลีย
่ ้ อยกวา่ 72 ปี
ยุทธศาสตรที
์ ่1
พัฒนาสุขภาพตามกลุมวั
่ ย
กลุม
่ เด็กปฐมวัย (0-5 ปี ) /สตรี
กลุม
่ เด็กวัยเรียน (5-14 ปี )
ึ ษา
กลุม
่ เด็กวัยรุน
่ /นักศก
(15-21 ปี )
กลุม
่ วัยทางาน
กลุม
่ ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
ยุทธศาสตรที
์ ่2
พัฒนาและจัดระบบบริการ ทีม
่ ี
คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม
ประชาชนสามารถเขาถึ
้ งบริการ
ได้
การเข ้าถึงบริการ
คุณภาพบริการ
คุณภาพการบาบัดรักษา
ยุทธศาสตรที
์ ่ 3
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ
่
สนับสนุ นการจัดบริการ
บุคลากร
การเงินการคลัง
ยาและเวชภัณฑ์
ระบบข ้อมูล
การบริหารจัดการ
3
บูรณาการงบประมาณ กสธ
5 กลุมวั
่ ย 4 ระบบ
ยุทธศาสตรบู
์ รณาการ 4 ระบบ
1.ระบบ
บริการ
2.ระบบควบคุม
โรค
3.ระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภค
ยุทธศาสตรบู
์ รณาการ 5 กลุมวั
่ ย
กรมการแพทยควบคุ
มโรค
์
1.กลุมสตรี
และเด็ก
่
ปฐมวัย
2.กลุ
มเด็
แพทยแผน
่ กวัย
์
สุขภาพจิ
เรียน
ต สานักงาน ไทย
3.กลุมเด็
่ กวัยรุน
่
ปลัดกระทรว
4.กลุมวั
อย.
่ ยทางาน
4.ระบบสิ่ งแวดลอมและ
กรมวิทย ์ งสาธารณสุข
้
สุขภาพ
ฯ
5.กลุมผู
่ ้สูงอายุและผู้
พิการ
สบส.
อนามัย
4
คณะกรรมกำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์ระด ับกระทรวง
ประเด็น
ประธำน
เลขำนุกำร
1 ด ้านการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูม ิ (Primary Health Care)
รองปลัดกระทรวงฯ (นพ.วชริ ะ เพ็งจันทร์)
รอง ปธ. นพ.ทวีเกียรติ ผู ้ตรวจราชการ
ผอ. สบรส. / ผอ.สนย.
2. ด ้านการพัฒนาระบบบริการ
ทุตย
ิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
รองปลัดกระทรวงฯ (นพ.วชริ ะ เพ็งจันทร์)
รอง ปธ. นพ. มรุต จิรเศรษสริ ิ สธน.
ผอ. สบรส. / ผอ.สนย.
3. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ สตรี
และเด็กปฐมวัย
อธิบดีกรมอนามัย
นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ สน. สง่ เสริม
สุขภาพ / ผอ.สนย.
4. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ เด็กวัยเรียน
อธิบดีกรมอนามัย
นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ สน
สง่ เสริมสุขภาพ / ผอก.สนย.
5. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ วัยรุน
่
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผอ.ยุทธศาสตร์ขภาพจิต / ผอ.สนย.
6. ด้ำนพ ัฒนำสุขภำพกลุม
่ ว ัย
ทำงำน
อธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ. ภำณุ ว ัฒน์ ปำนเกตุ ผอ. สน.
โรคไม่ตด
ิ ต่อ / ผอ.สนย.
7. ด ้านพัฒนาสุขภาพ
กลุม
่ ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
อธิบดีกรมการแพทย์
นพ.ประพันธ์ พงษ์ คณิตานนท์ ผอ. สบ
เวชศาสตร์สมเด็จพระสงั ฆราชญาณสงั วร
เพือ
่ ผู ้สูงอายุ / ผอ. สนย.
8. ด้ำนพ ัฒนำระบบกำรควบคุมโรค
อธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.ธนร ักษ์ ผลิพ ัฒน์ ผอ. สน.
ระบำด / ผอ.สนย.
9 ด ้านการพัฒนาระบบการ
คุ ้มครองผู ้บริโภค ด ้าน บริการ
อาหาร ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผอ.กองแผนงานและวิชาการ อย. /
ผอ. สนย.
10. ด ้านพัฒนาระบบสงิ่ แวดล ้อมและ
สุขภาพ
อธิบดีกรมอนามัย
ผอ.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ/
ผอ.สนย.
5
นโยบำย หล ักกำร กำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์
กระทรวงสำธำรณสุข (25 มี.ค. 57)
1. ร่วมวำงเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ การบูรณาการแต่ละด ้าน
2. ร่วมจ ัดเรียงลำด ับควำมสำค ัญ
3. ร่วมจ ัดทำแผนงำน/โครงกำร ผลิต กิจกรรม ระบบงบประมาณให ้
ั เจน เสนอขอปรับปรุงกับสานั กงบประมาณต่อไป
ชด
4. ร่วมบูรณำกำร กำรบริหำรจ ัดกำรงบประมำณ ขาขึน
้ และขาลง
5. ร่วมค ัดเลือกต ัวชวี้ ัดทีจ
่ ะใชใ้ นกำรติดตำมประเมินผล (M&E) ที่
ิ ธิภาพมากทีส
สง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาสุขภาพประชาชนทีม
่ ป
ี ระสท
่ ด
ุ
โดยมีเป้ าหมายให ้ระดับพืน
้ ที่ มีจานวนตัวชวี้ ัดน ้อยลงกว่าเดิม
่ ำรปฏิรป
กำรข ับเคลือ
่ นจุดเน้น 5 ปี สูก
ู กรมควบคุมโรค
กรอบแนวคิดการจัดทจุดาจุเน้ดนเน้(Policy
น 5 ปีAgenda)
สู่ การปฏิรูปกรมควบคุมโรค
ประเด็นโรคและภ ัยสุขภำพ
โรค A
โรค B
โรค C
.........
M
&
E
ประเด็นกำรพ ัฒนำเชงิ ระบบ
Surveillance
KM/KT/STD/TA
HRD
ิ ธิภำพสง
่ ผลต่อกำรลดโรคและภ ัยสุขภำพ
มำตรกำรกำรดำเนินงำนทีม
่ ป
ี ระสท
้ ทีด
พืน
่ ำเนินกำร (Setting) ทีเ่ ป็นเป้ำหมำย
คุณล ักษณะอำเภอเข้มแข็ งควบคุมโรค A, B, C……..
ี่ ง
้ ทีเ่ สย
อำเภอทีเ่ ป็นพืน
้ ทีป
อำเภอทีเ่ ป็นพืน
่ กติ
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยง่ ั ยืน
***อำเภอเข้มแข็งต้นแบบทีม
่ ค
ี วำมเข้มแข็งของกำรจ ัดกำรป้องก ันควบคุมโรค
้ ทีต
้ ที)่
โดยสำมำรถลดโรคและภ ัยสุขภำพในพืน
่ นเองอย่ำงน้อย 10 โรค (ทงนโยบำยและพื
ั้
น
มีจำนวนไม่นอ
้ ยกว่ำร้อยละ 50 ในระยะ 5 ปี
11 บทบำท
1. การกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข ้อมูลและฐานความรู ้
2. การสร ้างและจัดการความรู ้ด ้านสุขภาพ
3. การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด ้านสุขภาพ
4. การกาหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่าง ๆ
5. การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพตอบโต ้ภาวะฉุกเฉิน
6. การพัฒนากลไกด ้านกฎหมายเพือ
่ เป็ นเครือ
่ งมือในการดูแลสุขภาพประชาชน
ื่ สารความรู ้และขับเคลือ
7. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศหน่วยสอ
่ น
8. การกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลของภาครัฐ ท ้องถิน
่ และเอกชน
9. การให ้ข ้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด ้านสุขภาพของประเทศ
้
10.การพัฒนาข ้อมูลข่าวสารให ้เป็ นระบบเดียว มีคณ
ุ ภาพ ใชงานได
้
11.การกาหนดนโยบาย และจัดการกาลังคนด ้านสุขภาพ
ทีม
่ า : สนย. สป. วันที่ 26 มิ.ย. 57
8
5 หน้ำที่ - Health Authorities
ของกรม / สำน ักงำนปล ัดกระทรวงสำธำรณสุข
1) National Lead
Policy Negotiation
Strategic Implement
Major Operational Plan
Initiative
2) Model Development
Technology Assessment
CPG , Standard , Registration Law
Enforcement
Accreditation
3) Surveillance
ดี
- สถำนกำรณ์
ี่ ง
ี่ ง / ป่วย
เสย
- อ ัตรำเสย
ป่วย
- อ ัตรำตำย
- เข้ำถึงบริกำร, ครอบคลุม
- มีคณ
ุ ภำพ
4) Technology Transfer
Deployment To How, Social Communication
5) M&E, Problem Solving, Evaluation
ทีม
่ า : สนย. สป. วันที่ 26 มิ.ย. 57
9
คณะกรรมกำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์ระด ับกระทรวง
ประเด็น
ประธำน
เลขำนุกำร
1 ด ้านการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูม ิ (Primary Health Care)
รองปลัดกระทรวงฯ (นพ.วชริ ะ เพ็งจันทร์)
รอง ปธ. นพ.ทวีเกียรติ ผู ้ตรวจราชการ
ผอ. สบรส. / ผอ.สนย.
2. ด ้านการพัฒนาระบบบริการ
ทุตย
ิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
รองปลัดกระทรวงฯ (นพ.วชริ ะ เพ็งจันทร์)
รอง ปธ. นพ. มรุต จิรเศรษสริ ิ สธน.
ผอ. สบรส. / ผอ.สนย.
3. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ สตรี
และเด็กปฐมวัย
อธิบดีกรมอนามัย
นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ สน. สง่ เสริม
สุขภาพ / ผอ.สนย.
4. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ เด็กวัยเรียน
อธิบดีกรมอนามัย
นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ สน
สง่ เสริมสุขภาพ / ผอก.สนย.
5. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ วัยรุน
่
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผอ.ยุทธศาสตร์ขภาพจิต / ผอ.สนย.
6. ด้ำนพ ัฒนำสุขภำพกลุม
่ ว ัย
ทำงำน
อธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ. ภำณุ ว ัฒน์ ปำนเกตุ ผอ. สน.
โรคไม่ตด
ิ ต่อ / ผอ.สนย.
7. ด ้านพัฒนาสุขภาพ
กลุม
่ ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
อธิบดีกรมการแพทย์
นพ.ประพันธ์ พงษ์ คณิตานนท์ ผอ. สบ
เวชศาสตร์สมเด็จพระสงั ฆราชญาณสงั วร
เพือ
่ ผู ้สูงอายุ / ผอ. สนย.
8. ด้ำนพ ัฒนำระบบกำรควบคุมโรค
อธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.ธนร ักษ์ ผลิพ ัฒน์ ผอ. สน.
ระบำด / ผอ.สนย.
9 ด ้านการพัฒนาระบบการ
คุ ้มครองผู ้บริโภค ด ้าน บริการ
อาหาร ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผอ.กองแผนงานและวิชาการ อย. /
ผอ. สนย.
10. ด ้านพัฒนาระบบสงิ่ แวดล ้อมและ
สุขภาพ
อธิบดีกรมอนามัย
ผอ.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ/
ผอ.สนย.
10
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง สู่
เครือข่ำยระบบสุขภำพอำเภอ
Unity of
team
Essential
cares
1. มี
คณะกรรมการฯ
2. มีระบบระบาด
วิทยาทีด
่ ี
5. ผลสาเร็จควบคุมโรคฯ
4. มีการระดมทุน/
ทรัพยากร
Appreciation
3. มีการวางแผน
Resource
sharing and
HRD
Community
participation
ผลกำรดำเนินงำนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยง่ ั ยืน
บูรณำกำรสูร่ ะบบสุขภำพอำเภอ ปี งบประมำณ 2557
ทีม
่ ำ: สำน ักบริหำรกำรสำธำรณสุข, (รอบ 9 เดือน)
อาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็ง ปี 2554 - 2557 ทัง้ ประเทศ
จำนวนอำเภอ 878
ทง่ ั ประเทศ
800
786
750
735
713
700
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
655
650
ปี 2557
600
550
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ทีม
่ า : ประมวลผลจากแบบประเมินตนเองระบบสุขภาพอาเภอ/อาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยัง่ ยืน รอบที่ 2 ปี 2557, สานักจัดการความรู ้, http://www.kmddc.go.th/
ข ้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2557
การดาเนินงานอาเภอเข ้มแข็งภายใต ้ระบบสุขภาพอาเภอ(DHS) ปี 57
ตามรายเขตบริการสุขภาพ (รอบ 9 เดือน)
ร้ อยละ
100
ร ้อยละผ่านเกณฑ์
80
60
DHS
DC
40
20
0
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12
ทีม
่ า : ประมวลผลจากแบบประเมินตนเองระบบสุขภาพอาเภอ/อาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยัง่ ยืน รอบที่ 2 ปี 2557, สานักจัดการความรู ้, http://www.kmddc.go.th/
ข ้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ประเด็นปั ญหาโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ลือกดาเนินการ 5 อันดับแรก
อ ันด ับ
ประเด็นโรคและภ ัย
สุขภำพ
จำนวน(อำเภอ)
ร้อยละ
1
DM/HT
353
40.20
2
DHF
105
11.95
3
TB
14
1.59
4
HIV/ AIDS
พยาธิใบไม ้ในตับ
Alcohol
11
11
11
1.25
1.25
1.25
5
อุบต
ั ใิ หม่/อุบต
ั ซ
ิ ้า
8
0.91
ทีม
่ ำ : จากการประมวลผลจากแบบประเมินตนเองระบบสุขภาพอาเภอ/อาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยั่งยืน รอบที่ 2 ปี 2557,
สานักจัดการความรู ้, http://www.kmddc.go.th
ข้อค้นพบเบื้องต้น
ื่ สารขาดประสท
ิ ธิภาพไม่ชด
ั เจนและไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะหน่วยปฏิบต
• การสอ
ั ิ
ั สนเกีย
ในพืน
้ ที่ เกิดความสบ
่ วกับแนวทางการดาเนินงาน
• ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักการป้ องกันควบคุมโรคของบุคลากร ทาให ้ยังให ้
ิ ธิภาพเท่าทีค
ความสาคัญต่อการขับเคลือ
่ นงาน ไม่เต็มประสท
่ วร
• การ Key-in online ของบุคลากรยังแยกสว่ นการรายงานระหว่าง DHSและ
อาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งฯ
• รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินมาก ทาให ้ต ้องมีเอกสาร/หลักฐานทีต
่ ้อง
้
ประกอบจานวนมาก อีกทัง้ ซ้าซอนกั
น (คุณลักษณะที่ 5 กับคุณลักษณะอืน
่ )
• ขาดแรงจูงใจของบุคลากรในพืน
้ ที่
้
• โรคและภัยบางประเด็นจาเป็ นต ้องใชเวลาด
าเนินการนานกว่าจะเห็นผล ซงึ่ ไม่
สอดคล ้องกับตัวชวี้ ด
ั ทีค
่ าดหวังสูง (ผลกระทบ) ซงึ่ น่ามีตวั ชวี้ ด
ั Process ของ
การดาเนินงานร่วมประกอบด ้วย
ทีม
่ า: การสารวจความคิดเห็นของเครือข่ายต่อการพัฒนาระบบสุขภาพและอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็ง ปี 2557
ทิศทำงกำรดำเนินงำน ปี 2558
คณะกรรมกำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์ระด ับกระทรวง
ประเด็น
ประธำน
เลขำนุกำร
1 ด ้านการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูม ิ (Primary Health Care)
รองปลัดกระทรวงฯ (นพ.วชริ ะ เพ็งจันทร์)
รอง ปธ. นพ.ทวีเกียรติ ผู ้ตรวจราชการ
ผอ. สบรส. / ผอ.สนย.
2. ด ้านการพัฒนาระบบบริการ
ทุตย
ิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
รองปลัดกระทรวงฯ (นพ.วชริ ะ เพ็งจันทร์)
รอง ปธ. นพ. มรุต จิรเศรษสริ ิ สธน.
ผอ. สบรส. / ผอ.สนย.
3. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ สตรี
และเด็กปฐมวัย
อธิบดีกรมอนามัย
นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ สน. สง่ เสริม
สุขภาพ / ผอ.สนย.
4. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ เด็กวัยเรียน
อธิบดีกรมอนามัย
นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ สน
สง่ เสริมสุขภาพ / ผอก.สนย.
5. ด ้านพัฒนาสุขภาพกลุม
่ วัยรุน
่
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผอ.ยุทธศาสตร์ขภาพจิต / ผอ.สนย.
6. ด้ำนพ ัฒนำสุขภำพกลุม
่ ว ัย
ทำงำน
อธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ. ภำณุ ว ัฒน์ ปำนเกตุ ผอ. สน.
โรคไม่ตด
ิ ต่อ / ผอ.สนย.
7. ด ้านพัฒนาสุขภาพ
กลุม
่ ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
อธิบดีกรมการแพทย์
นพ.ประพันธ์ พงษ์ คณิตานนท์ ผอ. สบ
เวชศาสตร์สมเด็จพระสงั ฆราชญาณสงั วร
เพือ
่ ผู ้สูงอายุ / ผอ. สนย.
8. ด้ำนพ ัฒนำระบบกำรควบคุมโรค
อธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.ธนร ักษ์ ผลิพ ัฒน์ ผอ. สน.
ระบำด / ผอ.สนย.
9 ด ้านการพัฒนาระบบการ
คุ ้มครองผู ้บริโภค ด ้าน บริการ
อาหาร ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผอ.กองแผนงานและวิชาการ อย. /
ผอ. สนย.
10. ด ้านพัฒนาระบบสงิ่ แวดล ้อมและ
สุขภาพ
อธิบดีกรมอนามัย
ผอ.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ/
ผอ.สนย.
20
อาเภอดาเนินการ DHS
ประเด็นเฝ้ าระวังโรค ได ้อย่าง
มีมาตรฐาน (สาหรับอาเภอ
ชายแดน มีข ้อกาหนด
เพิม
่ เติม)
ยุทธศำสตร์บร
ู ณำกำรระบบควบคุมป้องก ันโรค
ตรวจจ ับเร็ ว ตอบโต้ท ัน ป้องก ันได้
ระบบเฝ้ำระว ัง
บูรณาการระบบเฝ้ าระวัง
โรค (5 ระบบ 5 มิต)ิ
พัฒนาเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ระดับ
สามารถจัดการระบบเฝ้ า
ระวังได ้
มำตรฐำนกฎอนำม ัย
ระหว่ำงประเทศ
ตรวจจ ับเร็ว
ตอบโต้ท ัน
ระบบควบคุมโรคและภ ัย
้ ที่
ควบคุมโรคและภ ัยในพืน
และกลุม
่ เป้ำหมำยพิเศษ
่ งทำงเข้ำออก
ชอ
่ ง
ระบบเฝ้ าระวังชอ
ทางเข ้าออก
ระบบบริหารจัดการ
สมรรถนะ
สุขภำวะชำยแดน
พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม
กรอบกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ
ั
ศกยภำพที
ม SRRT
 SRRT สามารถดาเนินการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคได ้ ครบวงจร
ระบบกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
 มีระบบข ้อมูล Real time
 พัฒนาศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารตอบโต ้ภาวะ
ฉุกเฉิน
 พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบต
ั ก
ิ าร
จังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ น
เป้ าหมายผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทีก
่ าหนด
ประชำกรต่ำงด้ำว
พัฒนาระบบมูลประชากรต่างด ้าว
จัดให ้ประชากรต่างด ้าวเข ้าถึง
บริการป้ องกันควบคุมโรคขัน
้
พืน
้ ฐาน
21
“เส้ นทาง” ส่ งมอบคณุ ค่า จากกรมฯ ... สู่เครือข่าย
Value chain
ปั จจุบนั
กลำงน ้ำ
สำนัก/สถำบัน (R&D)
สคร.(M&E)
ปลำยน ้ำ
ต้ นน ้ำ
กรม คร.
จังหวัด
เขตตรวจ
ปี 2558
กรม คร.
เขตตรวจ
สำน ัก/สถำบ ัน
 Policy & Model Development
 Surveillance / Survey / M&E
ภาพรวมประเทศ
สคร.
 Technical Transfer
 Surveillance / Survey
/ M&E ภาพรวมเขต
คณะกรรมการ
ระดับเขตฯ สำนักงำนเขต
สุขภำพ
จังหวัด
22
แนวทำงสำค ัญทีก
่ รมควบคุมโรค
สน ับสนุนกำรดำเนินงำนของเครือข่ำย
่ มอบมำตรกำรทีส
1. สง
่ ำค ัญ
(Intervention/Innovation) แบ่งเป็นมำตรกำร
ร่วมและมำตรกำรเฉพำะ
2. บูรณำกำรสงิ่ ทีส
่ น ับสนุนต่อเครือข่ำย: มำตรฐำน
(คลินก
ิ /ตำบลจ ัดกำรสุขภำพ/อำเภอสุขภำพดี)
ั
คูม
่ อ
ื ศกยภำพผู
ป
้ ระเมิน หล ักสูตร
ื่ สำรก ับจ ังหว ัด/เครือข่ำย
3. เพิม
่ คุณภำพกำรสอ
4. M&E อย่ำงสมำ
่ เสมอและต่อเนือ
่ ง
Q&A
24
25
DHS
เป้ำหมำยกระทรวง :
ื่ มโยงบริกำรปฐมภูมก
ร้อยละของอำเภอทีม
่ ี DHS เชอ
ิ ับ
ชุมชนและท้องถิน
่ อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ (>ร้อยละ 80)
DHS/DC
เป้ำหมำยกรมควบคุมโรค :
ร้อยละของอำเภอทีผ
่ ำ่ นเกณฑ์คณ
ุ ล ักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ งแบบยง่ ั ยืน (ร้อยละ 90)
กรอบกำรดำเนินงำนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยง่ ั ยืน ประจำปี 2558
(ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรปฐมภูม)ิ
(15.88 ลบ.)
กรอบกำรดำเนินงำนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยง่ ั ยืน ประจำปี 2558
(ภำยใต้แผนงำนกรมควบคุมโรค)
(14.12 ลบ)
1.
1. พ ัฒนำแนวทำงท ักษะกำรติดตำมและ
ประเมินผลของเครือข่ำยและทีมประเมิน เพือ
่
หำสว่ นขำดทีต
่ อ
้ งปร ับปรุง (3,680,000) บำท
ั อ
้ มควำมเข้ำใจก ับ
ื่ สำร/ชแ
ี้ จง/ซกซ
2. กำรสอ
เครือข่ำย สสจ./สสอ./อปท.และอืน
่ ๆที่
เกีย
่ วข้อง (1,800,000) บำท
ั
3. พ ัฒนำศกยภำพของเครื
อข่ำย (สสจ./
สสอ./SRRT) ตำมสว่ นทีข
่ ำดทีค
่ น
้ พบเพือ
่
้ ที่
จ ัดกำรปัญหำโรคและภ ัยสุขภำพของพืน
(2,400,000) บำท
4. จ ัดให้มพ
ี น
ื้ ที/
่ เวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
และกำรจ ัดทำทำเนียบต้นแบบ
(8,000,000) บำท
ขยำย/พ ัฒนำ/ปร ับปรุงชุดวิชำ "กำร
ป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภำพใน
้ ทีแ
ระด ับพืน
่ บบยง่ ั ยืน" สำหร ับผูบ
้ ริหำร
ระด ับสูง (เครือข่ำย อปท.)
400,000
กองแผนงำน
2. จ ัดทำทำเนียบต้นแบบ/ถอดบทเรียน
เพือ
่ กำรจ ัดกำรควำมรู ้
(Library/Access to information)
2,970,000
สำน ักจ ัดกำรควำมรู/้
กองแผนงำน
3. พ ัฒนำแนวทำง/รูปแบบกำรประเมิน
ร ับรองเชิงคุณภำพ
3,000,000
สำน ักจ ัดกำรควำมรู/้
กองแผนงำน
่ สำร
4. พ ัฒนำรูปแบบ/ช่องทำงกำรสือ
ั ันธ์
ประชำสมพ
1,600,000
่ สำรฯ
สำน ักสือ
สำน ักจ ัดกำรควำมรู/้
กองแผนงำน
5. บริหำรจ ัดกำรโครงกำรฯ
250,000
กองแผนงำน
6.
500,000
กองแผนงำน
5,400,000
กองแผนงำน
พ ัฒนำท ักษะกำรบริหำรงำนป้องก ัน
้ ทีข
ควบคุมโรคในพืน
่ องเครือข่ำย
(Capacity building)
7. สน ับสนุนกำรดำเนินงำนอำเภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยง่ ั ยืน ปี 2558
กรมควบคุมโรค (ส่วนกลำงกรม)
รายละเอียดงบประมาณจาแนกรายเขต สคร.
รำยละเอียดกิจกรรม
สคร
.1
สคร.2
สคร.3
สคร.4
สคร.5
สคร.6
สคร.7
สคร.8
สคร.9
สคร.10
สคร.11
สคร.12
290,000
260,000
369,000
560,500
420,000
226,500
197,000
430,500
310,000
323,000
141,450
127,100
180,500
274,700
205,000
110,700
96,350
211,150
151,700
157,850
79,315 112,135
188,715
169,570
240,350
366,490
273,500
147,690
128,545
280,705
202,390
210,595
264,00
375,000
0
630,000
561,000
800,000
1,220,000
910,000
490,000
430,000
940,000
680,000
700,000
1,250,165 1,117,670 1,589,850
2,421,690
1,808,500
974,890
851,895
1,862,355
1,344,090
1,391,445
่ สาร/ชีแ
้ จง/
เน ้นการสือ
ซักซ ้อมความเข ้าใจกับ
เครือข่าย สสจ./สสอ
121,50
172,000
และอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง
0
(ไตรมาส 1)
พัฒนาศักยภาพ
(Technical support)
ของเครือข่าย
-ประชุม/อบรม
-- สอนงาน(เบีย
้ เลีย
้ ง)
-(Q1)
เน ้นพัฒนาแนวทาง/
ทักษะการติดตามและ
ประเมินผล
(Q2)
จัดให ้มีพน
ื้ ที/่ เวที
แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ เพือ
่
การจัดการความรู ้ และ
การจัดทาทาเนียบ
ต ้นแบบ
(Q4)
รวม
59,450
524,26
5
84,050
743,185
ทีม
่ า : จากการคานวณตามจานวนอาเภอทีร่ ับผิดชอบของแต่ละ สคร.

similar documents