homeward - กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ เว็บไซต์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Report
Chiangmai
Homeward& Rehabilitation system
ผู้ป่วยเรื้อรัง Readmission สู ง
LOS นาน ต้ องการให้ admit ต่ อ
อัตราครองเตียงสู ง
ค่ าใช้ จ่ายการให้ บริการสู ง
ประชาชนเป็ นโรคเรื้อรัง สุ ขภาพอ่ อนแอ สาเหตุการตายสู ง
หมดหวัง เครียด ไม่ มผี ้ ูดูแล
ครอบครัว ชุมชนขาดความรู้ ในการดูแล
เจ้ าหน้ าที่ทางานแยกส่ วน
ชุมชนมีภูมปิ ัญญาพืน้ บ้ าน
เป้ าหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
ลดอัตราครองเตียงในโรงพยาบาล โดยเน้ นลดการกลับมานอนซา้
ลดภาวะแทรกซ้ อนในผู้ป่วยติดบ้ าน ติดเตียง
ลดอัตราเสียชีวิต
เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ ผ้ ูป่วยที่ตดิ บ้ านติดเตียง
• จงเข้ าไปหาชาวบ้ าน
• จงเรี ยนรู้ กับชาวบ้ าน
• จงเรี ยนรู้ จากชาวบ้ าน
• จงทางานร่ วมกับชาวบ้ าน
• จงเริ่มต้ นจากสิ่งที่ชาวบ้ านรู้
• จงสร้ างในสิ่งที่ชาวบ้ านมี
• ทาให้ เห็นเป็ นแบบอย่ าง
• ทางานอย่ างเป็ นระบบ
ประเด็นหลักที่พจิ ารณา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ดแู ล ทีม มาตรฐานการดูแล และความต่ อเนื่อง
อุปกรณ์ ท่ จี าเป็ นในการดูแล
ระบบการขึน้ ทะเบียน
ระบบการส่ งต่ อ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาที่ต่อเนื่อง
แนวคิด
• สร้ างทีม ทัง้ ทีมสนับสนุน ทีมดูแล ร่ วมกันรั บผิดชอบเพื่อสร้ างเครือข่ ายการ
ดูแลที่บ้านร่ วมกันอย่ างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาศูนย์ ฟื้นฟูผ้ ูป่วย ระดับโซน อาเภอ และในชุมชน
• พัฒนาcare process ให้ มีประสิทธิภาพ ทัง้ การกาหนดมาตรฐานการดูแล
อุปกรณ์ การดูแล ทีมงาน ระบบการประสานงานและส่ งต่ อ
• พัฒนารู ปแบบการผสมผสานการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ พนื ้ บ้ านและ
อาสาสมัครในการดูแลในการดูทุกระดับ
• พัฒนาบุคลากร ให้ มี Homecare manager ในทุกระดับ
• พัฒนาระบบรายงานการดูแลที่บ้านด้ วยเทคโนโลยีท่ สี ะดวก
• ระบบสนับสนุนได้ แก่ กองทุนอุปกรณ์ ระดับอาเภอ/ตาบล การtraining
บุคลากร การสนับสนุนครุ ภณ
ั ฑ์ สาหรั บศูนย์ หลัก มาตรฐานcare process
ระบบสวัสดิการสาหรั บจิตอาสาดูแลที่บ้านโดยท้ องถิ่น ระบบการพัฒนา
คุณภาพhomecare quality
กิจกรรม
การขึ ้นทะเบียน
การจาแนกความรุนแรง
การจัดการ
คุณภาพ
ระบบเดิม
มีไม่ชดั เจน
มี ไม่ชดั เจน
ผสมผสาน
มี ไม่ชดั เจน
ความครอบคลุม
บอกไม่ได้
ความพร้ อมของอุปกรณ์ที่บ้าน
ศูนย์ฟืน้ ฟูในชุมชน
พึง่ ตนเอง
มีบ้าง
การผสมผสานการแพทย์
มีบ้าง
ระบบใหม่
มีทกุ ระดับ
มี 3 ระดับ
มีผ้ จู ดั การ และทีม
มีการกาหนดCPGและการพัฒนาการ
ดูแล
มีความครอบคลุมทังการค้
้
นหาเชิงรุก
และเชิงรับ
มีกองทุนสนับสนุน
มีศนู ย์อย่างน้ อยอาเภอละ 1แห่ง – 3
model
( อปท / รพสต / วัด)
มีทกุ แห่ง
กิจกรรม
เดิม
ใหม่
ศูนย์ฟืน้ ฟูในโซน
ไม่มี
มี
การเรี ยนรู้
มีบ้าง
มีและสนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัย
ความยัง่ ยืน
?
คาดหวัง
ความก้าวหน้า
ขัน้ ตอน/
ศูนย์ ฟื้นฟู
ระบบHomeward
การเตรี ยมการ
-การพัฒนาคน ทีม
-การทบทวนและกาหนด
ร่างรูปแบบรายละเอียด
ต่างๆ
1ประชุมทีม 2 ครัง้ / ดูงาน 1
ครัง้
2 กาหนดคุณลักษณะศูนย์ ใน
โซน และใน ตาบล
3 ทาคาสัง่ คณะกรรมการ
4 อยูร่ ะหว่างทาเป็ นเอกสาร
ประกอบทังหมด(
้
โมเดลระดับ
โซน รพช ศูนย์ฟืน้ ฟูในชุมชน
การร่วมือด้ านบุคลากร การ
training)
1 ประชุมทีม 1 ครัง้ / ดูงาน 1
ครัง้ ร่วมกับทีมrehab
2 23 เมษายนจะนาเข้ าสรุป
ในชมรมกลุม่ การพยาบาล
ประชุมเพื่อสรุปรูปแบบการ
จัดการ หลักสูตรการเรี ยนรู้
กองทุนอุปกรณ์ที่จาเป็ น
การพัฒนาCPGและ ระบบ
สารสนเทศการรายงาน
แนวทางที่จะพัฒนา
กิจกรรม
เป้าหมาย
คณะทางาน ระดับจังหวัด
มีคาสัง่ หน กลุม่ การทุกแห่ง
ร่วมเป็ นคณะกรรมการ
พัฒนา
ระบบการขึ ้นทะเบียน
ระบบรายงาน
ระบบการส่งต่อ
กาหนดHCM
รพศ / รพท/รพช/รพสต ละ1
คน
แนวทางที่จะพัฒนา
กิจกรรม
หลักสูตร
กองทุนอุปกรณ์ระดับอาเภอ
และตาบล
การใช้ CPG
เป้าหมาย
ผ่านการอบรมหลักสูตรอย่าง
น้ อย>>>> วัน
รพช ละ1
รพสต ละ 1
ทุกแห่ง/ถังออกซิ เจน/
เครื่ องดูดเสมหะ
อย่างน้ อย stroke
CAPD /COPD/
Fracture /โรคจิต
มติ
ขั้นตอนการวางระบบ
สรุปโมเดล รายละเอียดทุกอย่างง เสนอ provider board เดือนพฤษภาคมเพื่อ
เห็นชอบ
1 งบประมาณสนับสนุนที่ขอรับ
1 ประชุมกรรมการทุกเดือน
2 การอบรม Home care manager ทุกระดับ
3 การสนับสนุนเรื่ องระบบการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เป็ นระยะ
2 ในพื ้นที่
พัฒนาอุปกรณ์ประจาศูนยฟื น้ ฟูชมุ ชน 30,000/ศูนย์( พึง่ ตนเอง)
การสนับสนุน 4 รพที่เป็ นศูนย์ฟืน้ ฟูในโซน - มอบโซนพัฒนาร่วมกัน

similar documents