เกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ

Report
คลินก
ิ NCD คุณภาพ 2558
26 พฤศจิกายน 2557
ศุภวรรณ มโนสุนทร
Ph.D.Hd, MPH, B.Sc
สาน ักโรคไม่ตด
ิ ต่อ กรมควบคุมโรค
การพ ัฒนาระบบริการ(เบาหวาน ความด ันโลหิตสูง) : ปี งบประมาณ 2557
ต ัวชว้ี ัดที่ 11 : ร้อยละของคลินก
ิ NCD คุณภาพ (ไม่นอ
้ ยกว่า 70)
เป้าหมาย : รพศ. รพท.ทงหมด
ั้
และ ร้อยละ 30 ของ รพช รวม
ิ้ 407 รพ. (A=33, S=48, M1=91, M2=35, F1-F3=200)
ทงส
ั้ น
Self Assessment
(776 รพ)
1. ตค 56-มีค2557
2. เมย.-กย.2557
ทีม provider จ ังหว ัด นิเทศ
ติดตามและให้ขอ
้ เสนอแนะ
เพือ
่ การพ ัฒนา (system
manager จ ังหว ัด ร่วมก ับ
case manager ของสถาน
บริการ ร่วมในการนิเทศ)
มค-เมย2557
ทีม regulator(ทีมเขต :
สคร.+จ ังหว ัด) ประเมิน
การดาเนินงานคลินก
ิ
NCD คุณภาพ 1 ครง/ปี
ั้
(407 รพ.)
เมย.-สค.2557
จานวนโรงพยาบาล คลินก
ิ NCD คุณภาพ 2557, ข้อมูล ณ 1 กย 57
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รพ.ทงหมด
ั้
24
31
23
28
30
37
33
36
42
33
37
33
รพ.ณ 1 กย 57
24
31
20
28
30
37
33
36
35
25
37
30
รพ.ผ่านการร ับรอง
18
30
15
25
18
35
29
32
30
25
34
25
% รพ. ทีผ
่ า
่ นร้อยละ 70 คลินก
ิ NCD คุณภาพ, ข้อมูล ณ 1 กย 57
100
80
60
96.77
75.00
89.29
93.33
94.59
87.88
88.89
85.71
100
91.89
83.33
20
75.00
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
เขตบริการสุขภาพที่ 7 (ข้อมูล ณ 1 กย 57)
การประเมินร ับรอง
การประเมินตนเองรอบ 1 การประเมินตนเองรอบ 2
ทิศทางนโยบาย
0
4
1
ระบบสารสนเทศ
2
7
1
การปร ับระบบบริการ
0
6
2
ระบบการจ ัดการตนเอง
1
4
2
ิ ใจ
ระบบสน ับสนุนการต ัดสน
2
10
2
ื่ มโยงชุมชน
การเชอ
2
8
2
4/33
16/67
3/67
ภาพรวม
เขตบริการสุขภาพที่ 8 (ข้อมูล ณ 1 กย 57)
การประเมินร ับรอง
การประเมินตนเองรอบ 1 การประเมินตนเองรอบ 2
ทิศทางนโยบาย
1
11
5
ระบบสารสนเทศ
1
8
2
การปร ับระบบบริการ
1
10
2
ระบบการจ ัดการตนเอง
0
11
1
ิ ใจ
ระบบสน ับสนุนการต ัดสน
2
16
5
ื่ มโยงชุมชน
การเชอ
0
20
5
3/36
25/78
7/78
ภาพรวม
Good Practice
้ นวทางกระบวนการคลินก
 การใชแ
ิ NCD คุณภาพมาออกแบบการ
ื่ มโยงชุมชน
บูรณาการงานเพือ
่ เพิม
่ คุณภาพบริการและเชอ
เขตบริการสุขภาพที่ 4 โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ี ร่มก ับ
 การพ ัฒนาคลินก
ิ การจ ัดการตนเอง โดยการบูรณาการระหว่างวิชาชพ
ปิ งปองจราจรชวี ต
ิ 7 ส ี เขตบริการสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลคนรพนม
 การประเมินตนเองเพือ
่ พ ัฒนาปิ ด Gap ตามบริบทงานและทร ัพยากรของ
ตนเอง โรงพยาบาลสระบุร ี เขตบริการสุขาภาพที่ 4
 ระบบสน ับสนุนการจ ัดการตนเองของผู ้ป่ วยเพือ
่ ให ้สามารถควบคุม
ี่ งโรคไม่ตด
ปั จจัยเสย
ิ ต่อได ้
– เขต10 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ผ่านคลินก
ิ DPAC สร ้างโอกาสให ้มี
การพูดคุยแลกเปลีย
่ นประสบการณ์ นาผู ้ป่ วยทีค
่ วบคุมน้ าตาล/ความดันได ้ดี
มาเล่าประสบการณ์และวิธก
ี ารจัดการตนเอง
ิ ใจ เขตบริการสุขภาพที่ 3 ในการดูแลป้ องกันและ
 ระบบสน ับสนุนการต ัดสน
ิ ใจ ในการดูแลผู ้ป่ วยโรค
จัดการโรคไม่ตด
ิ ต่อ ระบบสนับสนุนการตัดสน
ไม่ตด
ิ ต่อเรือ
้ รัง มี CPG ทุกโรค โดยปรับปรุงให ้สอดคล ้องกับบริบทของพืน
้ ที่
มีการนาปั ญหา NCD มาเป็ นประเด็นในการจัดการปั ญหา ODOP ใน DHS
ข้อเสนอแนะเชงิ นโยบาย
1. บูรณาการให้เกิดคลินก
ิ การจ ัดการตนเองในสถานพยาบาลเพือ
่
้ น โดยใชก
้ ารประเมิน CVD
ี่ งและภาวะแทรกซอ
ควบคุมปัจจ ัยเสย
risk ในกระบวนการ
2. ผล ักด ันงานคลินก
ิ NCD คุณภาพ เข้าไปในแผนประจาปี ในทุกระด ับ
ื่ มโยงแผนพ ัฒนา
(เขต, จ ังหว ัด, รพศ., รพท., และรพช.) และเชอ
ระบบบริการโรคไม่ตด
ิ ต่อ ระด ับเครือข่ายบริการและจ ังหว ัด
3. สน ับสนุนการพ ัฒนาบุคลากร : NCD system management
team , case/care manager (mimi) และอืน
่ ๆตามบริบท
4. พ ัฒนาเครือข่ายคลินก
ิ NCDคุณภาพ ขยายสูร่ ะด ับรพสต. และ
ื่ มโยงในภาพ อาเภอ จ ังหว ัด และเขต
เชอ
5. มีการแลกเปลีย
่ นเรียนรูใ้ นและระหว่าง เครือข่ายบริการ ทงการ
ั้
พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการ คลินก
ิ NCDคุณภาพ system manager
และการสน ับสนุนการจ ัดการตนเอง
ผ่านการประเมิน แต่ปญ
ั หา NCD ย ังอยู่ ผ่าน ค ทุกข้อ =?
Susceptible Host
: กรรมพันธุ์ เพศ อายุ
preDM preHT อ ้วน ไขมันสูง
CVD risk สูง
AGENTS
Host
NCD
ENV
ENV
: สิ่งแวดล้ อม
กม.
โลกาภิวัตน์
AGENTS = Risks
อาหารเสี่ยง
เคลื่อนไหวน้ อย
ยาสูบ
แอลกออฮอล์
เครี ยด
้ ร ัง
การจ ัดการโรคเรือ
(Chronic Condition)
• เป็นการบูรณาการ ตลอดกระบวนการดูแลร ักษา
โรค ทีม
่ แ
ี นวโน้มเปลีย
่ นจากการร ักษาเฉียบพล ัน
่ เสริมป้องก ัน นอก
ใน สถานพยาบาล ไปสู่ เชงิ สง
สถานพยาบาล เน้น การให้ความรู ้ คานึงถึง
้ า
ผลล ัพธ์สข
ุ ภาพ และค่าใชจ
่ ยทีเ่ หมาะสม
สวป/IMRTA ,กรมการแพทย์ Ref :Pubmed : 1997
้ ร ัง
การจ ัดการโรคเรือ
(Chronic Condition)
• ต้องการแผนการร ักษาระยะยาว (Planned care) และ
ี ระหว่าง
มีระบบประสานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชพ
้ ที่
หน่วยบริการสุขภาพต่างพืน
• เป้าหมายการร ักษา มากไปกว่า Morbidity/Mortality
rate ให้ความสาค ัญก ับ คุณภาพชวี ต
ิ ของทงผู
ั้ ป
้ ่ วยและ
ิ ครอบคร ัว
สมาชก
่ น
• บทบาทของผูป
้ ่ วย มิใชเ่ พียงผูร้ ับการร ักษา แต่เป็นสว
หนึง่ ของทีมร ักษา จึงต้องการท ักษะการดูแลตนเองที่
บ้าน ( Self care skills ) และการสน ับสนุนจาก
ครอบคร ัวและชุมชน
้ ร ัง
รูปแบบการจ ัดการโรคเรือ
เป้าหมายคลินก
ิ
NCD คุณภาพ ปี
2556/2557/2558
/2559
รพสต.
พ.ศ.
2552/2558
รพช. รพท. รพศ.
แนวพ ัฒนาการ
ดาเนินงานคลินก
ิ
NCD คุณภาพ
รพสต (DM/HT)
2558
ข้อตกลงจากอ ัมพวา จากการถอดบทเรียน 2557
1. รพ.ทีผ
่ า
่ นการประเมินเมือ
่ ปี งบ 2557 ในปี งบ 2558 ย ังคงต้องพ ัฒนา
คุณภาพ โดยจ ังหว ัดเป็นผูด
้ แ
ู ล
2. ข้อมูลการประเมินตนเองและการประเมินร ับรอง ปี งบ 2557 ทางกลุม
่ พ ัฒนา
่ ข้อมูลคืนให้ ในว ันประชุม ที่ 29 ตค.2557
ระบบ สาน ักโรคไม่ตด
ิ ต่อ จะสง
3. การดาเนินงานคลินก
ิ NCD คุณภาพ (ปี งบ 2558 เป็นต ัวชวี้ ัดระด ับจ ังหว ัด)
3.1 รพ.การประเมิน ตนเอง
3.1.1 รอบ 6 เดือนแรก หา gap /มีแผนพ ัฒนาปิ ด gap / ดาเนินการ
ปิ ด gap
3.1.2 รอบ 6 เดือนหล ัง หา gap /มีแผนพ ัฒนาปิ ด gap / ดาเนินการ
ปิ ด gap ในรอบต่อไป
3.2 ประเมินร ับรอง 1 ครง/ปี
ั้
โดย รพ.ทีป
่ ระเมินร ับรอง คือ รพ.ทีไ่ ม่ผา
่ นการ
่ 40%
ประเมินในปี งบ 57 + รพช สุม
4. ไม่มก
ี ารประเมินการดาเนินคลินก
ิ NCD คุณภาพ ในระด ับ รพสต. แต่ทาง
สาน ักโรคไม่ตด
ิ ต่อ จ ัดทาคูม
่ อ
ื การดาเนินงานคลินก
ิ NCD คุณภาพระด ับ รพ
สต ทงนี
ั้ ้ หากจ ังหว ัดสนใจจะพ ัฒนาคุณภาพการจ ัดบริการ สามารถนาไปใช ้
เป็นแนวทางในการทางาน หรือต้องการให้มก
ี ารประเมิน อาจจะเลือก รพ
สต จาก CUP ที่ รพช ผ่านการประเมินในปี งบ 57 และมีการจ ัดบริการ
ื่ มโยง
เชอ
กรอบแนวคิด คลินิก
NCD คุณภาพ
ปี 2557-2559
รพช. รพท. รพศ.
่ ุมชนโดย รพสต) ปี งบประมาณ 2557 (ผ่านข้อ ค ทุกข้อ)
กรอบการประเมินรบั รองคลินกิ NCD คุณภาพ (รพศ รพท รพช เชอื่ มต่อสูช
สถานบริการ (ข้อ 1 - 4) : นโยบาย, เป้ าหมาย / ระบบสารสนเทศ / ปรับ,ออกแบบระบบบริการ / ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
ผูป้ ่ วย
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ค ัคกรอง
ปรบั พฤติกรรม
การจ ัดการตนเอง
เพือ่ ลดโอกาสเสยี่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
CVD Risk
< 10%
10 - < 20% 20 - < 30%
1
2
กลุม่ ทีใ่ ห ้หารดูแลในระบบปกติ
30 - < 40% > 40%
กลุม่ ทีต่ ้องให ้ความสาคัญในการดูแล
ตา / ไต / ตีน
มีระบบทะเบียนเฉพาะ
เครือ
่ งมือค ัดกรอง
การให ้คาปรึกษารายบุคคล
3
CVD Risk
้ ได ้รับการดูแลรักษา / สง่ ต่อ
- ภาวะแทรกซอน
- ผู ้ป่ วย STEMI ได ้รับการดูแลรักษา / สง่ ต่อ เพือ่ ได ้รับยาละลายลิม่ เลือด
4
ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
- แผน
- การคืนข ้อมูล
- การเสริมพลัง
การวดั ร้อยละคลินกิ NCD คุณภาพ เกณฑ์เป้าหมาย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
- ผ่านการประเมิน หมายถึง ผ่านข ้อ ค ทุกข ้อ ซงึ่ ประเมินโดยทีมคลินกิ NCD คุณภาพ
ตัวตัง้ = (รพศ) + (รพท) + (รพช ทีส่ มุ ประเมิน) ทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินคลินกิ NCD คุณภาพ
ตัวหาร = (รพศ) + (รพท) + (รพช ทีส่ มุ ประเมินทัง้ หมด)
ระยะเวลาการประเมินและรายงานผล: ปี ละ 1 ครงั้
ระบบสง่ ต่อระหว่างเครือข่าย
- ในกระทรวงสาธารณสุข
- นอกกระทรวงสาธารณสุข
DPAC
ระบบสน ับสนุนการต ัดสนิ ใจ (ข้อ 5)
- CPG: การคัดกรอง CVD / การเลิกบุหรี่ / การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม / เวชปฏิบตั หิ ัวใจ, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง (คูม่ อื หน้า 14)
- มีคณะทางาน เพือ่ ประสานระหว่างหน่วยต่างๆ
- มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้ทัใ้ นทีม / ระหว่างทีม
ระบบบริการเชอื่ มโยงชุมชน (ข้อ 6)
- มีแผนสุขภาพชุมชน ทีเ่ กิดจากสถานบริการร่วมกับชุมชน
- มีแผนปรับเปลีย่ นสภาพแวดล ้อมทีเ่ อือ้ ต่อการลดเสยี่ งลดโรคในชุมชน ทีเ่ กิดจากชุมชนเอง
- มีแผนกิจกรรมเพือ่ สุขภาพ ทีเ่ กิดจากชุมชนโดยการสนับสนุนจากสถานบริการ
- อสม มีสว่ นร่วมในแผนดูแลกลุม่ เสยี่ ง กลุม่ เสยี่ งสูง กลุม่ ป่ วย
การควบคุมระด ับนา้ ตาล
การควบคุมระด ับความด ันโลหิต
5
การปรับระบบบริการ
ในคลินก
ิ NCD คุณภาพ
ิ ใจ)
(ปรับระบบริการ / การจัดการตนเอง / การตัดสน
เป้ าหมาย
• ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
• จัดการตนเอง
• ควบคุมสภาวะของโรคได ้
ผู ้มารับบริการในคลินก
ิ
ได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยและรักษา
ี และ service plan
ตามมาตรฐานวิชาชพ
การรักษาด ้วยยา
ตาม CPG
ี่ งและโรค
การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม ตามความเสย
การคัดกรอง
รักษา
้
ภาวะแทรกซอน
ี่ ง
ประเมินปั จจัยเสย
อ ้วน CVD risk สุขภาพจิต บุหรี่ สุรา
รพศ./
รพท.
รพช./
รพ.สต
DPAC
Psychosocial clinic /
สุรา
เลิก
บุหรี่
โภชนบาบัด(อาหารเฉพาะโรค)
บูรณาการ/ one stop service
เฝ้าระวังด้ วย “ปิ งปองจราจรชีวิต 7 สี”
ปกติ
กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มป่ วย ระดับ
โรคแทรกซ้ อน
(กินยาคุมอาการ)
ปกติ
+
≤ 120 mmHg
120-139mmHg
80 89
≤100 mg/dl
100-125mg/dl
80
0
<139mmHg
89
<125mg/dl
1
2
3
140 -159mmHg 160 -179mmHg ≥ 180 mmHg •หัวใจ/
90 99
100 109
100
หลอด
เลือด
FBS125-154 FBS155-182 FBS ≥ 183 • สมอง
mg/dl
mg/dl
mg/dl
• ไต
HbA1C<7
HbA1C 7-7.9 HbA1C > 8 • ตา
• เท้ า
การประเมินโอกาสเสยี่ งต่อโรคห ัวใจและหลอดเลือด ใน ผป. DM , HT
(CVD Risk assessment) :กรณีทราบผลเลือด cholesterol
ไม่สบ
ู บุหรี่ สูบบุหรี่
สูบบุหรี่
ไม่สบ
ู บุหรี่
■ <10%
■ 10- <20 %
ตา่
ปานกลาง
สู ง
■ 20-<30%
สู งมาก
ไม่สบ
ู บุหรี่
สูบบุหรี่
สูบบุหรี่
ไม่สบ
ู บุหรี่
■ 30-<40% ■ >40%
ทีม
่ า :WHO/ISH Risk Prediction Chart
สู งอันตราย for,200314 WHO epidemiological sub-regions
องค์ประกอบหล ัก
1
•มีทศ
ิ ทางและนโยบาย
2
• มีการปร ับระบบและกระบวนการบริการ
3
ื่ มโยงชุมชน
• จ ัดบริการเชอ
4
• มีระบบสน ับสนุนการจ ัดการตนเอง
5
ิ ใจ
• มีระบบสน ับสนุนการต ัดสน
6
• มีระบบสารสนเทศ
วิธก
ี ารประเมินตามเกณ์คลินก
ิ NCD คุณภาพ
หน่วยบริการในจ ังหว ัดประเมินตนเอง 2 รอบ
นา GAP จากรอบ 1 มาพ ัฒนาในรอบ 2
• A, S, M1, M2 ทุกแห่ง
• F1 – F3 ทุกแห่ง
ทีม (สคร + จ ังหว ัด) ประเมินร ับรองคลินก
ิ NCD
คุณภาพ
• A, S, M1, M2 ทีไ่ ม่ผา
่ น ในปี 2557
่ ร้อยละ 40
• F1 – F3 ทีถ
่ ก
ู สุม
การว ัดร้อยละคลินก
ิ NCD คุณภาพ
เกณฑ์เป้าหมาย : ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 70
่ ประเมิน F1-F3 โดย สคร. ร่วมก ับจ ังหว ัด
สุม
ประมวลผล :
จานวน รพ ทีผ
่ า
่ นเกณฑ์คลินก
ิ NCDคุณภาพ X 100
่ ประเมินร้อยละ 40)
(จานวน รพ.ทีไ่ ม่ผา
่ นการประเมิน ในปี 2557) + (รพช ทีไ่ ด้ร ับการสุม
ระยะเวลาประเมินผล : ปี ละ 1 ครงั้
ไตรมาศ
สคร + สาน ักNCD
1
สว่ นกลางจ ัดทาแบบประเมิน
ตนเองของคลินก
ิ NCD คุณภาพ
2
การดาเนินงาน
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
ี้ จง สคร
สว่ นกลางประชุมชแ
ี้ จงหน่วยบริการ
สคร ถ่ายทอดแบบประเมินตนเอง จ ังหว ัดชแ
ของคลินก
ิ NCD คุณภาพ
่ ังหว ัด
สูจ
่ เลือก
สคร + จ ังหว ัด สุม
ร้อยละ 40 รพช F1 - F3
ี้ จง สคร
สว่ นกลางประชุมชแ
จ ังหว ัดรวบรวมผล
การร ับรองคลินก
ิ NCD คุณภาพ การประเมินตนเอง
รพศ, รพท, รพช
หน่วยบริการประเมิน
ตนเอง รอบที่ 1
หน่วยบริการได้ร ับการ
พ ัฒนาเพือ
่ ลด Gap
่ ผลการประเมินตนเอง
สคร สง
จ ังหว ัดวิเคราะห์ Gap
ของจ ังหว ัด รอบ 1 ให้สว่ นกลาง การประเมินตนเองในรอบที่ 1
3
4
สคร ดาเนินการร ับรองคลินก
ิ
NCD คุณภาพ
สคร ดาเนินการร ับรองคลินก
ิ
NCD คุณภาพ
่ ผลการประเมินตนเอง
สคร สง
ของจ ังหว ัด รอบ 2 ให้สว่ นกลาง
่ ผลการประเมินตนเอง
จ ังหว ัดสง
รอบที่ 1 ให้ สคร
จ ังหว ัดพ ัฒนาสว่ นขาดให้ก ับ
รพศ, รพท, รพช
จ ังหว ัดรวบรวมผล
การประเมินตนเองในรอบที่ 2
สคร นาเสนอผลการร ับรองคลินก
ิ จ ังหว ัดร่วมก ับหน่วยบริการประเมิน
NCD คุณภาพ ให้ก ับจ ังหว ัด
คลินก
ิ NCD คุณภาพในภาพจ ังหว ัด
่ ผลการประเมินตนเอง
สคร ร่วมก ับจ ังหว ัดสรุปผลการ จ ังหว ัดสง
ดาเนินงานคลินก
ิ NCD คุณภาพ รอบที่ 2 ให้ สคร
่ ผลการร ับรองคลินก
สคร สง
ิ NCD
คุณภาพ ให้สว่ นกลาง
หน่วยบริการประเมิน
ตนเอง รอบที่ 2
หน่วยบริการประเมินผล
การดาเนินงานคลินก
ิ NCD
คุณภาพ เพือ
่ พ ัฒนางาน
การบริหารจ ัดการเพือ
่ ประเมินร ับรอง
คลินก
ิ NCD คุณภาพ
• การจ ัดทีม
• การทาความตกลงในการเก็บข้อมูล
SPSS / VCM / Hos_Xp
การประเมินตนเอง /
การประเมินร ันร ับรอง
การค้นหาผูป
้ ่ วย DM/HT
ทีม
่ ี CVD Risk Score >= 30 %

similar documents