กราฟแสดงกลุ่มเสี่ยง ประชากรในเขตอำเภอโกสุมพิสัย 120848 คน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

Report
โรงพยาบาลชุมชน 120 เตียง
กลุ่มเสี่ยงปี 2553
กลุ่มเสี่ยงปี 2554
7,091 คน
8,000
7,000
6,000
กลุ่มเสี่ยงปี 2555
6,211 คน
5,202คน
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
กลุ่มเสี่ยงปี 2553
กลุ่มเสี่ยงปี 2554
กลุ่มเสี่ยงปี 2555
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556

similar documents