ไฟล์ที่แนบมาด้วย

Report
แนวทางการจัดสรร
งบค่ าบริการแพทย์ แผนไทย
ปี งบประมาณ 2558
การจัดสรรงบบริการแพทย์ แผนไทย สปสช.เขต 10
ปี 2558
เกณฑ์พฒ
ั นาศักยภาพ
• แพทย์ แผนไทย หมายถึง ผู้ทจี่ บปริญญาตรีจากหลักสู ตรและ
สถาบันที่ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพด้ าน
การแพทย์ แผนไทย/แพทย์ แผนไทยประยุกต์ และมีใบประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย์ แผนไทยหรือสาขาการแพทย์ แผนไทย
ประยุกต์
เกณฑ์พฒ
ั นาศักยภาพ
• จัดสรรงบประมาณงวดเดียว 100% ให้ หน่ วยบริการ
ภายใน 30 ธันวาคม 2557
• หน่ วยบริการทีไ่ ด้ รับงบประมาณเพิม่ จานวน 20000 บาท
ให้ ส่งผลการดาเนินงานให้ สปสช. ภายในสิ งหาคม 2558
เกณฑ์ผลงานบริ การ
• เป็ นงบประมาณทีเ่ หลือจากการจัดสรรงบพัฒนาศักยภาพหน่ วยบริการ
แยกรายกิจกรรมดังนี้
• การนวด อบ ประคบสมุนไพร สั ดส่ วนงบประมาณ60%
• การใช้ ยาสมุนไพร
สั ดส่ วนงบประมาณ 30%
• การฟื้ นฟูมารดาหลังคลอด สั ดส่ วนงบประมาณ 10%
เกณฑ์ผลงานบริ การ
มีเกณฑ์ ในการจัดสรรดังนี้
1. การนวดอบประคบสมุนไพรเพือ่ การรักษาฟื้ นฟูสภาพด้ วยการแพทย์ แผนไทยมีเกณฑ์ การจ่ ายคิดเป็ น บาท/point
(ผลงานบริการ)ดังนี้
A. การให้ บริการในหน่ วยบริการ
- นวด
ครั้งละ
1.0
คะแนน
- ประคบ
ครั้งละ
0.5
คะแนน
- อบไอนา้ สมุนไพร ครั้งละ
0.5
คะแนน
****กรณีถ้ามีการทาหัตถการประคบและอบในวันเดียวกัน จะตัดให้ เฉพาะหัตถการใดหัตถการหนึ่งเท่ านั้น****
B. การให้ บริการในชุมชน กรณีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้พกิ าร, อัมพฤกษ์ /อัมพาต และผู้สูงอายุ
- นวด
ครั้งละ
1.5
คะแนน
- ประคบ
ครั้งละ
1.2
คะแนน
***ไม่ มีการคิดค่า K
เกณฑ์ผลงานบริ การ
2.การใช้ ยาสมุนไพร จัดสรรให้ทุกหน่วยบริ การ โดยพิจารณาจาก
ปริ มาณการใช้ยาสมุนไพรจาก ED ตามรายการสัง่ จ่ายยาสมุนไพร 1
รายการยา คิดเป็ น1 คะแนน
เกณฑ์ผลงานบริ การ
3.การฟื้ นฟูสุขภาพแม่ หลังคลอดจัดสรรเป็ นชุดบริการ1 ชุด
บริการคิดเป็ น 1 คะแนน
กรณีเป็ นหน่ วยบริการเดิมของปี งบประมาณ 2557ยืนยันผู้
ให้ บริการและสามารถให้ บริการต่ อเนื่องได้
กรณีเป็ นหน่ วยบริการใหม่ ต้ องมีการสมัครเข้ าร่ วมเป็ นหน่ วย
บริการ
เกณฑ์ผลงานบริ การ
3.การฟื้ นฟูสุขภาพแม่ หลังคลอด(ต่ อ)
การบริ การต้องให้เป็ นไปตาม CPG ที่สปสช.กาหนด สอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนินงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ***โดยผูใ้ ห้บริ การต้องเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทย (ประเภทนวดไทย/ผดุงครรภ์ไทย) หรื อสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์***
การให้ บริการ 1 ชุ ดกิจกรรม ต้องให้บริ การครบ 5 ครั้ง และแต่ละครั้งต้อง
ครบ 5 กิจกรรม (นวด อบประคบ ทับหม้อเกลือ แนะนาการปฏิบตั ิตวั ฯ)
และต้ องทาภายใน 90 วันหลังคลอด
เกณฑ์ ผลงานบริการ
จ่ายตามผลงานจริ งงวดเดียว ใช้ขอ้ มูลบริ การ 12 เดือน
กรกฎาคม 2557 -มิถุนายน 2558
ตัดข้อมูล 30 กรกฏาคม 2558
จ่ายชดเชย สิ งหาคม 2558
****สปสช.เขต 10 ไม่ รับการอุทธรณ์ ข้อมูลการให้ บริการเนื่องจากงบประมาณเป็ นงบ
Global รายเขต สปสช.เขต10 ไม่ ได้ กนั เงินไว้ สาหรับการอุทธรณ์ ข้อมูลและก่ อนทาการ
ตัดข้ อมูลและการจ่ ายชดเชยค่ าบริการจะมีการแจ้ งและส่ งข้ อมูลให้ ทางผู้รับผิดชอบงาน
ของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดยืนยันข้ อมูลให้ ก่อน****
การจ่ายชดเชย
•
•
•
•
•
สิ ทธิ UC
กรณี OP เท่ านั้น
ไม่ ตายก่อนมารับบริการ
ไม่ อยู่ระหว่ าง Admit ขณะมารับบริการ
เลข CID ผู้รับบริการและผู้ให้ บริการต้ องมีในฐานข้ อมูลประชากรของ
สนบท.หรือสปสช
การบริการนวด อบ ประคบ
•
•
•
•
การประเมินขึน้ ทะเบียนหน่ วยบริการ
ผู้ให้ บริการ 1 คน นวดได้ ไม่ เกิน 5 คนต่ อวัน
การบันทึกข้ อมูลหัตถการแพทย์ แผนไทย(หัตถการ 7 หลัก)
การบันทึกข้ อมูลการวินิจฉัยโรค(รหัสโรคแผนปัจจุบันหรือรหัสโรคแผน
ไทย)
• ผู้รับบริการสามารถมารับบริการได้ ไม่ เกิน 1 ครั้ง/วัน
• เลข CID ของผู้ให้ บริการต้ องตรงตาม OP/PP และตามไฟล์ที่ยนื ยัน
ผ่ านสสจ.
การใช้ ยาสมุนไพร
• รหัสยาสมุนไพร 24 หลักทีถ่ ูกต้ อง
• เป็ นยาในบัญชียาหลักแห่ งชาติ
บริการฟื้ นฟูแม่หลังคลอด
• เป็ นหน่ วยบริการทีส่ มัคร จานวน 94 แห่ ง
• ผู้ให้ บริการเป็ นผู้มีใบประกอบโรคศิลป์ เท่ านั้น
• หัตถการทีใ่ ห้ บริการมารดาหลังคลอด(9007712, 9007713,
9007714, 9007716, 9007730)
• ต้ องมี DX U ด้ วย
การจัดสรรงบประมาณทั้ง 3กิจกรรม ของสปสช.เขต 10
กิจกรรม
นวด อบ ประคบ
การใช้ ยาสมุนไพร
ฟื้ นฟูสุขภาพแม่ หลังคลอด
รวม
ปี 2556
ปี 2557
16,058,508(13.80) 17,732,905(10.78)
7,846,500(7.30)
8,714,100(8.37)
2,250,000(2488) 2,900,000(2500)
ตัวชี้วดั งานแพทย์แผนไทย
• ร้ อยละผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับบริการด้ านการแพทย์ แผนไทยและ
การแพทย์ ทางเลือกทีไ่ ด้ มาตรฐานไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 18
ผลการดาเนินงานแพทย์ แผนไทยจาก HDC2
ข้ อมูล ณ 6 มกราคม 2558
ร้อยละของผูป้ ่ วยนอกที่ได้รบั บริการแพทย์แผนไทย
35
32.75
30
25
20
15
10
5
0
22.87
17.71
17.35 15.88
9.4
4.65
4.62
7.2
ร้อยละของผูป้ ว่ ยนอกทีไ่ ด้รบั บริการ
แพทย์แผนไทย

similar documents