1 ครั้ง

Report
สปสช. เขต 8
อุดรธานี
28 กุมภาพันธ ์ 2556
งบคาบริ
การแพทย ์
่
แผนไทย
7.20 บาท/ปชก.
สิ ทธิ UC
33,561,121 บาท
1. งบคาบริ
การ
่
เพิม
่ เติม
6.85 บาท/ปชก.
สิ ทธิ UC
2. งบสนับสนุ นและส่งเสริม
การจัดบริการ
0.35 บาท/ปชก.
สิ ทธิ
UC
32,218,366
1,342,755 บาท
จัดสรรแบบ
บาท
Global เขต
1. งบคาบริ
การ
่
เพิม
่ เติม
6.85 บาท/ปชก.
สิ ทธิ UC
32,218,366
1.2 จัดสรรตาม
1.1 สนับสนุ นคลินิก บาท
ผลงาน
เวชกรรมไทย
5,000,000 บาท
จัดสรรเป็ นวงเงิน
ปลายปิ ดให้กับหน่วย
บริการทีผ
่ านเกณฑ
่
์
<100,000 บาท/แหง่
หากงบเหลือ ปรับไป
ที่ 1.2
(นวด/อบ/
ประคบ/PNC)
27,218,366 บาท
จัดสรรเป็ นวงเงินปลาย
ปิ ดแบบ Prepaid /
Postpaid เป็ น Point
2. งบสนับสนุ นและส่งเสริม
การจัดบริการ
0.35 บาท/ปชก.
สิ ทธิ
UC
บาท
2.1 สนั1,342,755
บสนุ น
2.2 พัฒนา Nodeจังหวัด
TTM
50,000 บาท/
992,755 บาท
จว.
2.2.2
KM2.2.1 IT-TTM
TTM
นครพนม
สกลนคร
2.2.4 ผู้สั่ งการ
รักษา :
หนองคาย
2.2.5 AuditorTTM :
หนองบัวลาภู
2.2.3
ผช.พท.
เลย
2.2.6 กระจาย
ยา TTM :
อุดรธานี
งบสนับสนุนการจัดคลินิกเวชกรรม
 มีการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมไทย หน่วยบริการประจา
 มีแพทย์แผนไทยปฏิบต
ั งิ านประจา
 มีการจัดบริการพื้นฐานด้านการแพทย์แผนไทย
 มีผช
ู ้ ่วยแพทย์แผนไทยอย่างน้อย 1 คน
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย
 มีแผนดาเนินงานสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
 แผนการสนับสนุนยาสมุนไพร
 แผนการให้บริการ
 แผนการสนับสนุนงบประมาณให้กบ
ั หน่วยบริการปฐมภูมิ
 มีการกระจายยาไปยังรพ.สต.อย่างน้อย 5 รายการ
งบค่าบริการตามผลงาน
 การให้บริการในหน่วยบริการ
 นวด
 ประคบ
 อบไอน้ ำสมุนไพร
ครั้งละ 3.0
ครั้งละ 1.5
ครั้งละ 0.5
คะแนน
คะแนน
คะแนน
 การให้บริการในชุมชน
 กรณีในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง,ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง,ผูพ
้ ิกำร,อัมพฤกษ์/
อัมพำต และผูส้ งู อำยุ
 นวด
ครั้งละ 5
คะแนน
 ประคบ
ครั้งละ 4
คะแนน
 กาหนดคะแนนเพิ่มสาหรับหน่วยบริการ (K)
 จำนวนนักกำรแพทย์แผนไทย (สำชำเวชกรรมไทย/แพทย์แผนไทย
ประยุกต์)
1 คน : 0.5 คะแนน
การฟื้ นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด
 แม่หลังคลอดต้องได้รบั บริการตาม CPG (5 ครั้ง)
 คิดเป็ น 60 คะแนน/แม่หลังคลอด 1 คน
 คลอดปกติให้บริการภายใน 30 วันหลังคลอด
 การผ่าท้องคลอดให้บริการภายใน 45 วันหลังคลอด
การจ่ายยาสมุนไพร
 จัดสรรให้กบั ทุกหน่ วยบริกำร
 1 คะแนน : 1 รำยกำรยำสมุนไพร
การจัดสรรงบประมาณ
 แบบ Prepaid : Postpaid สั ดส่วน 50 : 50
 งวด 1 ใช้ขอมู
้ ล กรกฎาคม 2555 –
ธันวาคม 2555
 งวด 2 ใช้ขอมู
้ ล กรกฎาคม 2555 – เดือน
มิถุนายน 2556
 กรณีผลงานน้อยกวางบที
จ
่ ด
ั สรร Prepaid และ
่
กรณีการ Audit พบวา่ ข้อมูลผิดปกติตองคื
น
้
เงิน จะมีการหักลบปรับเกลีย
่ ในการจายเงิ
น
่
Postpaid
เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณ
 หน่วยบริการไดรั
้ ทะเบียน
้ บการตรวจประเมินขึน
 จังหวัดจัดทารายชือ
่ ผูให
่ ยืนยัน
้ ้บริการเพือ
 ใช้ฐานขอมู
้ ล 21 แฟ้ม จากสสจ. (Provis)
การประมวลผลข้อมูลการบริการในสถานบริการ
ผู้รับบริการ
UC
ใช่
ใช่
หัตถการที่
เป็ นการ
รักษา
ใช่
นับคะแนน
1 คน : 1
ครัง้ : วัน
มีหต
ั ถการ
แพทย ์
แผนไทย
ไมใช
่ ่
ไมใช
่ ่
ไมใช
่ ่
ไมนั
่ บ
คะแนน
ไมนั
่ บ
คะแนน
ไมนั
่ บ
คะแนน
การประมวลผลข้อมูลการบริการนอกสถานบริการ
ผู้รับบริก
าร
ใช่
เป็ น
กลุมเป
่ ้ าห
มาย
ใช่
ใช่
หัตถการ
ทีเ่ ป็ นการ
รักษา
มี
หัตถการ
แพทย ์
แผนไทย
ใช่
นับคะแนน
1 คน : 1
ครัง้ : วัน
UC
ไมนั
่ บ
ไมใช
่ ่ คะแนน
ไมใช
่ บ
่ ่ ไมนั
คะแนน
ไมใช
่ บ
่ ่ ไมนั
คะแนน
ไมใช
่ ่
ไมนั
่ บ
คะแนน
การประมวลผลข้อมูลการจ่ายยาสมุนไพร
ผู้รับบริการ
ใช่
ใช่
นับคะแนน
1 รายการ :
คะแนน
มีการจาย
่
ยา
สมุนไพร
UC
ไมใช
่ ่
ไมใช
่ ่
ไมนั
่ บ
คะแนน
ไมนั
่ บ
คะแนน
การประมวลผลข้อมูลบริการแม่หลังคลอด
ผู้รับบริก
าร
ใช่
ภายใน
กาหนด
หลังคลอด
ใช่
มี
หัตถการ
แพทย ์
แผนไทย
ใช่
UC
ไมนั
่ บ
คะแนน
ไมนั
่ บ
ไมใช
่ ่ คะแนน
ไมใช
่ ่
ไมใช
่ ่
ครบ 5
กิจกรรม
ไมใช
่ ่
ไมนั
่ บ
คะแนน
ไมใช
่ ่
ใช่
ครบ 5
ครัง้
ใช่
นับคะแนน
1 คน : 60
คะแนน
สรุปเงื่อนไข
 เป็ นผูร้ บั บริกำร UC
 เป็ นหัตถกำรเพื่อกำรรักษำ
 ให้บริกำรหัตถกำร (xxx78xx)
 แม่หลังคลอด (xxx77xx)
 รหัสกำรจ่ำยยำสมุนไพร ถูกต้องตำมมำตรฐำน 24 หลัก (4xxxxxxxxx…)
 มีผใู้ ห้บริกำรแพทย์แผนไทย (จังหวัดจัดส่งข้อมูลให้กบั สปสช.)
 กำรวินิจฉัย จะมีรหัส U หรือไม่มีก็ได้
รหัสหัตถการทีใ่ ชบั้ นทึกในกิจกรรมฟื้ นฟูสข
ุ ภาพแม่หลังคลอด
ลำ รหัส
ดั หัตถกำร
บ
1
900-7713
2
900-7714
3
900-7716
16
ชื่อหัตถกำร
กำรบริบำลหญิงหลังคลอดด้วยกำรนวดที่
ทัวร่
่ ำงกำย
กำรบริบำลหญิงหลังคลอดด้วยกำร
ประคบสมุนไพรที่ทวร่
ั ่ ำงกำย
กำรบริบำลหญิงหลังคลอดด้วยกำรอบไอ
น้ำสมุนไพรที่ทวร่
ั ่ ำงกำย
รหัสกลุม่ โรคเฉพาะ
รหัสกลุม่ โรคเฉพาะ
รหัสกลุม่ โรคเฉพาะ
รำยงำนผลงำนแพทย์แผนไทย
 เลย http://203.157.173.9/ttm_process/
 สกลนคร http://hcis.skko.moph.go.th/ttm/
 นครพนม http://203.157.176.8/ttm_nkp/
 หนองคาย http://203.157.92.4/ttm_nk/
 หนองบัวลาภู
http://203.157.169.1/jdatacenter/Sec/thaim
ed/
 อุดรธานี http://203.157.168.8/pp_spec/
แนวทำงกำรตรวจสอบข้อมูล
จัดสรร
งบ
JHCIS
HosXP
ปรับขอมู
้ ล 28
ก.พ. 56
Provis
Thank you

similar documents