Presentation studiestart

Report
Välkommen
Information till nya studenter
Emma Högberg, Utbildningssekreterare
Chrissie Evling, Studievägledare
Vi finns på Studentcentrum Lindholmen
Hus SAGA, entréplan
Besökstid: Mån-Tis & Tors-Fre 9-15
Obs! onsdagar har vi stängt
Boka gärna tid via mail:
[email protected]
[email protected]
Emma Högberg
Roll: Utbildningssekreterare
• Planering:
• Budgetering
• Studieportalen (kursutbud)
• Studentärenden:
• Antagning till senare del av programmet
• Antagning till fristående kurs
• Tillgodoräknande av kurser
• Dispenser inom programmet
• Uppföljning (program)
• Prestationsmätning
• Ekonomi
• Kursutvärderingar
Kontinuerlig
kursutveckling
Kursutvärderingar är ett
led i det ständiga arbetet
med att förbättra
Chalmers kurser och
program.
Studenternas erfarenheter
som kursdeltagare är en
nödvändig input till detta
kvalitetsarbete.
Hur det går till
•
•
Kortfattad, webbaserad, anonym enkät till alla kursdeltagare.
Ett kursnämndsmöte mellan 2-5 studentrepresentanter,
kursansvarig lärare, programrepresentant samt eventuellt
viceprefekt och representant från studienämnd.
Kursintro
Kursnämnd
Enkät
1
2
3
4
5
Representanter
presenteras
6
7
Tenta
1
2
3
4
5
6
7
Tenta
Studievägledare
Stöttar dig i att nå examen!
Vägledningssamtal
• Bolla frågor kring din studiesituation
• Mål, motivation och studieteknik
• Individuell studieplanering
Uppföljning
• Studiestartsträffar
• Resultatuppföljning
• Studiestartsenkät
Komplement till undervisning
• Supplemental instruction, SI
SI ledare 2013:
Algebra och Programutveckling:
Anton Ekberg (Data), Kevin Johansson (Elektro)
Elektriska kretsar: John Tagesson Ritz (Data och Elektro)
• Mattesupport på biblioteket
Tisdag em – Lindholmen
Tips: Bilda egna studiegrupper!
Studiesocialt nätverk till stöd för Chalmersstudenten
Kurator. Mikael Carlsson
Stöd- och krissamtal, bearbetning och reflektion av
sociala och psykologiska problem. Krishantering,
studiesocial miljö och kulturfrågor.
tel 772 2545 [email protected]
Studievägledare.
Studievägledning,
information och socialt
stöd
Funktionsnedsättning
Samordnaren handlägger frågor om enskilda
studenters behov av hjälpmedel.
Mikael Carlsson, samordnare Lindholmen
tel 772 2545 [email protected]
Studerandeombudsman.
Stöd och hjälp åt studenter som känner sig
orättvist behandlade på Chalmers.
Carl-Henri Fant, tel 772 3557
[email protected]
Mats Alemyr, tel 772 2690
[email protected]
Jämställdhetskoordinator. Bruno Rudström
Handlägger jämställdhetsfrågor
tel 772 2463 [email protected]s.se
Högskolepräst. Lars van der Heeg
Själavård och krishantering,
etik och livsåskådningsfrågor.
tel 0730 30 07 49
[email protected]
Säkerhet Erik Eliasson
tel 772 6601
[email protected]
Akademihälsan finns på Kaserntorget 11 B. vån 6
psykiater, psykolog, läkare, sjuksköterska, kurator,
ergonom
tel 10 69 70
Studentkår
I första hand sociala enheten i kårledningen. Sociala frågor
(Studenternas fackliga ombud).
Arbetsmiljö Katarina Hagdahl
tel 772 2631
[email protected]
Funktionsnedsättning?
•
•
•
•
Med funktionsnedsättning avses fysisk, psykisk eller
neuropsykiatrisk begränsning av funktionen samt specifika läsoch skrivsvårigheter/ dyslexi
Funktionsnedsättningen ska vara varaktig och dokumenterad
(intyg krävs)
Stödet utgår ifrån individens behov, t ex förlängd tentamenstid,
anteckningshjälp, tekniska hjälpmedel
Samordnare Mikael Carlsson, kurator. Boka tid via mail:
[email protected]
Att ta sin plats i anspråk
1) Delta personligen på det obligatoriska uppropet
2) Delta personligen på den obligatoriska
inskrivningen
3) Vara en aktiv student från första terminen
Vara en aktiv student på Chalmers innebär:
• Att regelbundet läsa och besvara e-post som skickas till ditt epostkonto på Chalmers
• Att vara registrerad på samtliga obligatoriska kurser enligt
gällande programplan (för termin 1) på det program du är
antagen till
• Att ha tenterat/deltagit i alla examinationsuppgifter och deltagit
i laborationer eller andra obligatoriska moment (termin 1)
• Att hörsamma kallelser från programansvarig och annan
personal (oftast via mail)
Studiemedel
• Ansök för två terminer i taget
• Lämna studieförsäkran på CSN:s hemsida
• CSN kontrollerar registreringar och resultat
• 37,5 hp åk 1 och 45 hp åk 2 och 3, kontakta
mig om ni inte kommer upp i dessa poäng
Sjukdom?
* Sjukanmäl dig till försäkringskassan dag 1
* Kontrollera dina försäkringar
Att studera är ett heltidsjobb
Några tips :
• Se till att ta tag i studierna nu direkt!
• Deltag från början i alla aktiviteter inom kursen
• Skaffa den information du behöver
• Studera gärna tillsammans med andra
• Bästa sättet att påverka utbildningen går via sektionskåren och
kursutvärderingarna.
• Att studera på högskolan innebär mycket eget ansvar
• Se till att få en bra balans mellan studier och fritid
… och till sist:
Ta vara på studietiden!
Obligatorisk inskrivning
28/8 klockan 11.45 – 12.15
i Kårhuset
Medtag inskrivningsblankett och
legitimation!
Passerkort och datorkonto
Om ditt passerkort upphör att fungera så kontakta
Serviceenheten
på entréplanet i hus Saga.
Om ditt datorkonto strular, kontakta
Chalmers IT-support, Helpdesk
på entréplanet i hus Saga.
Lycka till med
studierna!

similar documents