EMMI Családpolitikai Főosztály

Report
Új úton a nők és férfiak
egyenlősége terén
TÖOSZ
2014. febr. 19.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Családpolitikai Főosztály
Nemzetközi szerződések - EU




Lisszaboni Szerződéssel mód. Európai Unióról szóló Szerződés
(EUSz) 2. cikke határozza meg alapelvként a nők és férfiak közötti
egyenlőséget a társadalomban
Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSz) I. rész II. cím
8. cikke hangsúlyozza a férfiak és nők közötti egyenlőség
előmozdítását, míg a 10. cikkben tiltja a nemi diszkriminációt.
az Európai Unió Tanácsának 2011. március 7-i Foglalkoztatási,
Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács ülésén
elfogadott Nemek Közötti Egyenlőség Európai Paktuma (20112020), (mely a magyar elnökség alatt került elfogadásra).
Európai Bizottság által kiadott Nők és Férfiak közötti társadalmi
Egyenlőségről szóló Stratégia a 2010-2015 évekre rögzítik az
aktuális feladatokat a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség
és az egyenlő bánásmód követelményeinek megvalósítására
vonatkozóan.
Nemzetközi szerződések - ENSZ



Nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának
kiküszöböléséről szóló egyezmény (CEDAW – 1979, Mo.
aláírta 1980, kieg. jkv. 2001) – magyar 7-8. jelentésről
konstruktív párbeszéd a Bizottsággal 2013. február, civil
árnyékjelentések
Pekingi Cselekvési Terv (2174/1997. (VI. 26.) Korm.
Határozat a Nők IV. Világkonferenciáján elfogadott
Nyilatkozatban megfogalmazott feladatok magyarországi
megvalósítását szolgáló cselekvési programról) – 12
akcióterület – 2015-ben 20. évforduló, magyar jelentés készül
ENSZ Nőjogi Bizottsága (CSW) 58. ülése márciusban – MDG és
post-2015
További hazai jogi alapok


1004/2010. (I. 21.) Korm. Határozat: a Nők és
Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő
Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021
és kapcsolódó, két évre szóló Intézkedési Terv
2012. január 1-én hatályba lépett Alaptörvénye
rögzíti, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak,
valamint Magyarország a nők és férfiak közötti
társadalmi esélyegyenlőség megvalósulását, a
gyermekeket, a nőket, az időseket és a
fogyatékkal élőket külön megerősítő
intézkedésekkel segíti.
Magyar EU Elnökség - 2011
• Nemek Közötti Egyenlőség Európai Paktuma 2011
• Kiemelt hangsúlyt helyezett az Elnökség a munka és a
magánélet összeegyeztetésének kérdéskörére
• Az Unió szociális és családügyekben illetékes minisztereinek
informális ülése kapcsán Trió nyilatkozatban is megerősítette
elkötelezettségét a témában a spanyol, belga, magyar, valamint
a soron következő lengyel Elnökség – azóta is napirenden van
Egy kis fogalom magyarázat



biológiai értelemben vett nem (sex) fogalma mellett használja
a szakirodalom a gender angol kifejezést, melynek jelentése:
társadalmi nem
Jelenlegi értelmezésünk: : a férfi és a nő közötti egyenlőség
és harmonikus együttműködést hangsúlyozzuk, familista
megközelítésben
Valamennyi szakmapolitikai intézkedésnél mérlegelni kell,
hogy az hogyan hat a családra, ezen belül a nők és férfiak
társadalmi egyenlőségére, illetve a nők és a férfiak életére. A
szakmapolitikai döntéseket e mérlegelés alapján úgy kell
meghozni, hogy azok elősegítsék a nők és férfiak társadalmi
egyenlőségének megvalósulását.
Mit nem jelent a „gender”?

„Nem jelenti a férfiak és a nők közti különbség
eltörlését, a nemek közti azonosság állítását, a
családi szerepek felborítását, az elnőietlenítést,
az elférfiatlanítást. Nem célja az olyan
társadalom előállítása, ahol mindegy, férfi
vagyok vagy nő, ahol az apai és anyai szerepek
különbsége megszűnik. Nem akarja
bebizonyítani, hogy a nemi identitás döntés
kérdése, és hogy az független lenne a biológiai
adottságoktól.” (Kopp M.)
Alapelvünk
A kormányzat elkötelezett a nők jogainak
érvényesítése tekintetében
A nőpolitikai gondolkozás középpontjában a
nők és férfiak közötti harmonikus egyensúly
megteremtése áll a család, a foglalkoztatás, a
szociális védelem, a döntéshozatalban való
részvétel, a méltóság és sérthetetlenség,
valamint a nevelés területén egyaránt.
Intézményes mechanizmus,
testületek






Nők-férfiak egyenlőségének helye a kormányzati
struktúrában: EMMI Szociális és Családügyi ÁT, Családpolitikai
Főosztály, Családügyi, népesedési és nők és férfiak
egyenlősége osztály, Esélyegyenlőségi Főo. (erőszak,
Esélyházak, krízisvonal, shelterek)
Nemek egyenlősége tanács nem állt fel
KIM Emberjogi Munkacsoportok között van Nőjogi
Munkacsoport
Parlament eddig: Emberjogi Bizottság Nőjogi Albizottsága
Tárcáknál, önkormányzatoknál esélyegyenlőségi referensek,
esélyegyenlőségi tervek, „mainstreaming”
„egyenlő bánásmód referensek” az Esélyházakban (EBH)
Nők részvétele a döntéshozatalban
A női foglalkoztatottak száma és aránya az állami
vezetők tekintetében: a 123 állami vezetőből 29-en
nők (23,6%). Közülük 1 miniszter, 5 államtitkár, 2
közigazgatási és 21 helyettes államtitkár.
Minisztériumi középvezetők tekintetében elmondható,
hogy az 1991 vezetőből 979 női vezető van (49%-os
arány)
Adatokat várunk kormányhivataloktól és járási
hivataloktól
Parlament eddig: 9,1 % (386/35)
Civil kapcsolatok






Megoszlik a két főo. között, hogy ki kivel dolgozik
együtt
Néhány stratégiai partner női ernyőszervezet és eseti
együttműködések, támogatott és közös programok
Civil szakértők bevonása
Pályázatok: TÁMOP 5.5.1.B, 2.4.5.,
Hazai pályázat „Családbarát közgondolkodás B
komponens (összesen 17,6 mFt, 35 szervezetnek –
jelenleg futó kiírás nélkül)
Családbarát munkahely pályázat, eddig kb. 65 mFt, új
kiírás egy hete
Fókusz



Előtérben a női foglalkoztatás növelése (miniszteri
biztos) és a család és munka egyeztetése
Mo-n az esélyegyenlőségi probléma elsősorban
nem a nők és férfiak, hanem a gyermekes és
gyermek nélküli munkavállalók között húzódik
Az elmúlt évek válsága miatt még nagyobb
hangsúlyt kaptak a foglalkoztatással kapcsolatos
intézkedések
2010-2014 főbb eredményei






a nők foglalkoztatási rátája 52 százalék fölé emelkedett,
amire húsz éve nem volt példa (2009: 49,9 %)
GYES ismét a gyermek hároméves koráig jár, örökbefogadói
GYES
gyermekek utáni adókedvezmény kiszélesítése két lépcsőben
„nők 40”
Bölcsődék, családi napközik, óvodák férőhely bővítés, felújítás
kismamák részmunkaidős foglalkoztatása utáni
járulékkedvezmény
És még ezek is…






Szülő kérésére kötelező részmunkát biztosítani a gyermek 3 éves koráig
évi 7 nap gyermekek után járó pótszabadságot mindkét szülő egymástól
függetlenül is igénybe veheti
Munkahelyvédelmi akcióterv (25 év alatti, 55 év feletti, nem szakképzett,
tartósan álláskereső, kisgyermekes munkavállalók ( ≈30 e fő) utáni
kedvezmény)
GYED Extra 4 eleme (gyes mellett munkavégzés korlát nélkül, testvér
születése esetén gyed-gyes továbbfolyósítása, diplomás gyed,
munkahelyvédelmi akcióterv kiterjesztése nagycsaládosoknál)
agrár szakképzésbe a Magyar Agrár Kamara több mint 17000 vidéki nőt
vont be, mezőgazdaságban foglalkoztatott nők száma mintegy 9,9 ezer
fővel növekedett
Helyi közlekedésben kisgyermekes bérletek
Küzdelem az erőszak ellen
• A magyar kormány határozottan elutasítja az együtt élők közötti,
párkapcsolaton belüli erőszak valamennyi formáját, és elkötelezett a
bántalmazás felszámolása mellett.
• Megtett pozitív intézkedések:
-
-
A kapcsolati erőszak új büntetőjogi tényállásának megalkotása (bántalmazók
felelősségre vonása)
Krízisellátó rendszer kibővült (4 új kríziskezelő kp, összesen 14, 98 férőhely +
1 titkos menedékház, + 4 félutas kiléptető ház)
a nap 24 órájában ingyen hívható Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálat
Prevenciós pilot projekt az áldozattá válás megelőzésére 14-18 éveseknek
(ofő órák, érzékenyítő tréningek)
Szemléletformálás (nemsokára kampány indul)
Magyarország megkezdte az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a
kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló (ETS 210.)
Egyezményéhez való csatlakozás előkészítését
„A Holnap elébe”





a célok továbbra is érvényesek – szisztematikus munka a
részcélok megvalósítása érdekében, az Alaptörvény és a
Családvédelmi tv szerint
valóban családbarát, hosszú távon kiszámítható társadalom
megteremtése minden téren
Család és munka összebékítése központban marad,
családbarát munkahelyek, egyetemek, intézmények
Gyermekvállalás ösztönzése, további ”akadálymentesítés”
Nők és férfiak együttműködésének erősítése
Folyt. köv.



Az eddig született törvények, szabályozások finomítása,
elmaradások pótlása, jobb együttműködés a tárcák között
Még szorosabb együttműködés a civil szervezetekkel és
egyházakkal, iskolákkal, médiával, tudománnyal
Szisztematikus nemzetközi lobbimunka
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Családpolitikai Főosztály

similar documents