ขั้นตอนที่4-การพัฒนาแฟ้มผลงานและผังนิทรรศการ

Report
ขั้นตอนที่ 4
การพัฒนาแฟ้มผลงาน –
จัดทาผังนิทรรศการ
1
(Documentation Binder) –
(Display Portfolio)
โครงการ CCE @ นครพนม
วัตถุประสงค์ของการบรรยาย ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4: การพัฒนาแฟ้มผลงาน – จัดทาผังนิทรรศการ (Display Portfolio)
และแฟ้มข้อมูล (Documentation Binder)
หลังจากสิ้ นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้ ผูเ้ ข้าร่วมควรเข้าใจถึงวิธีการต่างๆ
ดังนี้ :
 การทางานเป็ นกลุ่มงานเพื่อจัดทารูปแบบการแสดงผังนิ ทรรศการ
และแฟ้ มข้อมูล
 การนาเสนอรูปแบบของผังนิ ทรรศการและแฟ้ มข้อมูลรวม
 การได้ทบทวนขั้นตอน กระบวนการของการทางานในภาพรวม
ทั้งหมด
2
 นโยบายทางเลือก/
ตรวจสอบนโยบายที่มีอยู่
นโยบายของ
ชัน้ เรียน
ปั ญหา
แผนปฏิบตั ิการ
ของเรา
3
อธิบายว่าทาไมปัญหานี้จึงเป็ นปั ญหาที่สาคัญ
และทาไมรัฐบาล/หน่วยงานภาครัฐจึงควรจัดการกับปัญหาดังกล่าว
อธิบายถึงนโยบาย/แนวทางต่างๆ ทั้งที่มีอยูแ่ ละ
ที่เป็ นไปได้สาหรับการแก้ไขปัญหานี้
กลุ่มแฟ้มผลงานที่ 3: อธิบายถึงนโยบาย/แนวทางที่ช้ นั เรี ยนเลือก
สาหรับการแก้ไขปั ญหา ข้อดี-ข้อเสี ยของนโยบาย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่สอดคล้อง
กลุ่มแฟ้มผลงานที่ 4: อธิบายถึงแผนปฏิบตั ิการที่จะใช้ในการโน้มน้าว
รัฐบาลให้ยอมรับในนโยบายที่ช้ นั เรี ยนนาเสนอ
4
การพัฒนาแฟ้มผลงาน
ส่ วนผังนิทรรศการ ประกอบด้วยแผ่นโปสเตอร์ ขนาดความ
กว้างไม่เกิน 32 นิ้ว ความสู งไม่เกิน 40 นิ้ว และข้อมูลซึ่ งอาจ
นาเสนอในรู ปข้อความ แผนภูมิ กราฟ ภาพถ่าย งานศิลปะ
5
การพัฒนาแฟ้มผลงาน
ส่ วนแฟ้ มข้ อ มู ล ได้แ ก่ ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมโดยการคัด เลื อ ก
เอกสารที่ดีที่สุดมาจัดแสดงในแฟ้ มเอกสารขนาดความหนาไม่
เกิน 2 นิ้ว และมีการจัดทาตารางสารบัญ และจัดทาเนื้ อหาแยก
เป็ นส่ วนๆ
6
รายละเอียดของผังนิทรรศการ (DISPLAY PORTFOLIO)
รูปแบบ – แต่ละแผ่นงานที่มีความกว้าง 32 นิ้ ว และสูง 40 นิ้ ว
(80 เซนติเมตร x 100 เซนติเมตร) ประกอบด้วย :
•
•
•
•
•
•
ข้อความบรรยาย
รายการที่มาของข้อมูลที่ใช้อา้ งอิง
แผนภูมิ กราฟเส้น แผนผัง
รูปถ่าย
รูปวาด และภาพการ์ตนู
คาอธิบายสั้นๆ หรือหัวข้อ ของภาพที่ใช้
7
รายละเอียดของแฟ้มข้อมูล (DOCUMENTATION BINDER)
รูปแบบ- แฟ้ มเอกสารความไม่หนาเกิน 2 นิ้ ว (ประมาณ
5 เซนติเมตร)
รายละเอียดที่ปรากฏในแฟ้ มข้อมูล โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย:
•
•
•
•
•
เนื้ อหาที่ดีที่สุด
ตัวอย่างที่สาคัญ และ/หรือ ผลการวิจยั
แบ่งส่วนตามภารกิจ แต่ละส่วนใส่สารบัญไว้ดา้ นหน้า (4 ส่วน)
อ้างอิงแหล่งข้อมูลหรือที่มาของข้อมูลไว้ในตอนท้าย
ส่วนที่หา้ ของเอกสารเป็ นการทบทวนถึงประสบการณ์การเรียนรู ้
ได้รบั จากการดาเนิ นโครงการ
8
หน้าที่ของกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม (4 ภารกิจ)
กลุม่ งานที่หนึ่ง: อธิบายปั ญหา
กลุม่ งานที่สอง: ประเมินและนาเสนอนโยบายสาธารณะอื่นๆสาหรับการ
แก้ปัญหา
กลุม่ งานที่สาม: จัดทานโยบายสาธารณะซึ่งสนับสนุ นโดยชั้นเรียน
กลุม่ งานที่ส:ี่ จัดทาแผนการดาเนิ นการเพื่อให้รฐั บาลยอมรับนโยบาย
สาธารณะที่นาเสนอ
9
ภารกิจที่ 1 การอธิบายปัญหา
• ปัญหาที่ช้ นั เรี ยนต้องการศึกษา
• ปัญหานี้มีความร้ายแรงเพียงใด สาหรับชุมชน
• ปัญหานี้มีการแพร่ กระจายในชุมชนอย่างไร
• ทาไมรัฐบาลจึงควรเข้ามาดูแลปัญหานี้
• มีใครบ้างในชุมชนที่ควรเข้ามาร่ วมแก้ไขปั ญหานี้
• มีกฎหมายหรื อนโยบายใดที่จะจัดการกับปั ญหา
• กฎหมายที่มีอยูแ่ ล้ว เพียงพอที่จะแก้ไขปั ญหาหรื อไม่
10
การอธิบายปัญหา (ต่ อ)
• ชุมชนของเรามีความเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับปั ญหานี้
และมีการเสนอทางออกหรื อไม่ อย่างไร
• มีบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์กรใดบ้างในชุมชนที่สนใจปัญหานี้
• บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์กรดังกล่าว...
- มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับปั ญหา
- ทาไมพวกเขาจึงสนใจปั ญหานี้
- อะไรเป็ นข้อดีต่อจุดยืนของเขา
- อะไรเป็ นข้อเสี ยต่อจุดยืนของเขา
- เขาทาอย่างไรในการโน้มน้าวรัฐบาลให้ยอมรับความเห็นของเขา
11
การอธิบายปัญหา (ต่ อ)
• มีหน่วยงานภาครัฐใดบ้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อปั ญหานี้
เพราะอะไร
• รัฐบาลทาอะไรเกี่ยวกับปั ญหานี้
12
ภารกิจที่ 2 การตรวจสอบนโยบายทางเลือก
• มีนโยบายอะไรบ้างที่เป็ นทางเลือกสาหรับการจัดการกับปั ญหานี้
- นโยบาย/แนวทางที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
- นโยบาย/แนวทางที่บุคคล กลุ่มบุคคลในชุมชนเสนอ
- นโยบาย/แนวทางที่มีการแสดงความเห็นในชั้นเรี ยน
• ข้อดี/ข้อเสี ยของนโยบาย/แนวทางดังกล่าว
• บุคคล/กลุ่มบุคคลในชุมชนที่สนับสนุนนโยบาย/แนวทางดังกล่าว
• บุคคล/กลุ่มบุคคลในชุมชนที่ต่อต้านนโยบาย/แนวทางดังกล่าว
13
ภารกิจที่ 3 การนาเสนอนโยบายสาธารณะ
• นโยบาย/แนวทางที่ช้ นั เรี ยนเห็นว่าดีที่สุดสาหรับการแก้ปัญหานี้
• ข้อดีของนโยบาย/แนวทางของเราคือ
• ข้อท้าทายของนโยบาย/แนวทางของเราคือ
•หน่วยงานภาครัฐที่ควรเข้ามาร่ วมรับผิดชอบ
• นโยบาย/แนวทางที่ช้ นั เรี ยนเสนอ เป็ นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมาตราใด เพราะเหตุใด
14
ภารกิจที่ 4 การพัฒนาแผนปฏิบัติการ
• กิจกรรมหลักของแผนคือ
• บุคคล/กลุ่มบุคลที่อาจจะสนับสนุนนโยบายของเรา
• เพื่อที่จะให้บุคคล/กลุ่มบุคคลดังกล่าวมาสนับสนุนเราต้อง...
• บุคคล/กลุ่มบุคลที่อาจจะต่อต้านนโยบายที่นาเสนอ
• พวกเราอาจจะได้รับการอนุมตั ิการสนับสนุนจากบุคคล/กลุ่มบุคคล
โดยทาง
15
ภารกิจที่ 4 การพัฒนาแผนปฏิบัติการ (ต่อ)
• เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและ/หรื อหน่วยงานภาครัฐใดที่อาจจะยินดี
สนับสนุนข้อเสนอของเรา
• พวกเราได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาโดยทาง...
• เจ้าหน้าที่ของรัฐและ/หรื อหน่วยงานที่มีอานาจที่อาจจะต่อต้าน
นโยบายข้อเสนอของเราคือ
• พวกเราได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาโดยทาง...
16
อธิบายว่าทาไมปัญหานี้จึงเป็ นปัญหาที่สาคัญ และทาไม
รัฐบาล/หน่วยงานภาครัฐจึงควรจัดการกับปัญหาดังกล่าว
อธิบายถึงนโยบาย/แนวทางต่างๆ ทั้งที่มีอยูแ่ ละ
ที่เป็ นไปได้สาหรับการแก้ไขปัญหานี้
กลุ่มแฟ้มผลงานที่ 3: อธิบายถึงนโยบาย/แนวทางที่ช้ นั เรี ยนเลือก
สาหรับการแก้ไขปั ญหา ข้อดี-ข้อท้าทายของนโยบาย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่สอดคล้อง
กลุ่มแฟ้มผลงานที่ 4: อธิบายถึงแผนปฏิบตั ิการที่จะใช้ในการโน้มน้าว
รัฐบาลให้ยอมรับในนโยบายที่ช้ นั เรี ยนนาเสนอ
17
ตัวอย่างของแฟ้ มข้อมูล
(DOCUMENTATION BINDER)
ปกหน้า
 ชือ่ ปั ญหา
 ชือ่ โรงเรียน
 ชือ่ ห้อง
หน้าแรก
 ชือ่ ปั ญหา
 ชือ่ โรงเรียน
 ชือ่ ครูใหญ่
 ชือ่ ครูประจาชัน้ (ครูเจ้าของโครงการ)
ตัวอย่างของแฟ้ มข้อมูล
(DOCUMENTATION BINDER) (ต่อ)
หน้า
2
 ชือ่ ห้อง
 ชือ่ นักเรียนทัง้ หมด
3 คานา
หน้า 4 สารบัญ พร้อมเลขหน้า
หน้า 5 บทคัดย่อ รวม
หน้า
ตัวอย่างของแฟ้ มข้อมูล
(DOCUMENTATION BINDER) (ต่อ)
1 บทคัดย่อสัน้ (คานา- Intro /Summary)
หมวด 2 บทคัดย่อสัน
้
หมวด 3 บทคัดย่อสัน
้
หมวด 4 บทคัดย่อสัน
้
หมวด 5 บทคัดย่อสัน
้
หมวด 6 บทคัดย่อสัน
้
บรรณานุกรม References / Bibliography
ภาคผนวก
หมวด

similar documents