ดูงาน metro

Report
นายชลธี กายสิทธิ์ 5502680142
(ไปดูงาน ถ่ายภาพแลคลิปแจกจ่ายงาน หาข้อมูล ตามงานทาพาวเวอร์พอ้ ยท์
พรีเซ้นงาน)
นายชนะใจ ภูต่ อ้ ง 5502610404
(ไปดูงาน ถ่ายภาพและคลิป แจกจ่ายงาน หาข้อมูล ตามงาน ทาพาวเวอร์พอ้ ยท์
พรีเซ้นงาน)
รณรินทร์ วงศ์รตั น์กตัญญู 550261060
(ดูงาน แจกจ่ายงาน ทารายงาน ตามงาน พรีเซ้นท์งาน ถ่ายภาพ)
ณัฐพฤทธ์ พจน์นพิ นธ์ 5402520026
(ดูงาน พรีเซ้นท์งาน)
ศุภกฤต อ่อนปาน 5502685406
(ดูงาน ทารายงาน พรีเซ้นท์งาน)
ศุภณัฐ สัจจะรัตนกุล 5502680555
(พรีเซ้นท์งาน ตรวจสอบคาผิด)
เศรษฐวัชร์ ฉัตรวิโรจน์ 5502686081
(ดูงาน พรีเซ้นท์)
โลกของ IT มีอยู่สองระบบ
1.BUSINESS APPLICATION **เป็ นตัวที่พวกเราเรียน
อยู่
2. ICT INFRASTRUCTURE เกี่ยวกับพวกเซิรฟ์ เวอร์
ฮาร์ดดิส เน็ตเวิรค์ อินเตอร์เน็ต WIFI ตัง้ มาเพื่อรองรับ
internet application ทัง้ หมดที่จะวิ่ง **จะเป็ นของ
วิศวกร
Data structure คืออะไร
Data structure (โครงสร้างข้อมูล) เป็ นรูปแบบพิเศษ
สาหรับการจัดและเก็บข้อมูล ประเภทโครงสร้างข้อมูลทัว่ ไปรวมถึง
array, ไฟล์, เรคคอร์ด, ตารางข้อมูล, tree และอื่นๆ
โครงสร้างข้อมูลต่างๆ ได้รบั การออกแบบให้จดั ข้อมูลให้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนัน้ สามารถเข้าถึงและทางานภายใน
วิธีการเหมาะสม ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลอาจจะ
ได้รบั การเลือกหรือออกแบบให้เก็บข้อมูลสาหรับวัตถุ ประสงค์ของ
การทางานด้วยอัลกอริทึมหลากหลาย
ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผน
ทรัพยากรทาง
ธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
ERP จึงเป็ นเครื่องมือที่นามาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทัง้
ยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ERP จะช่วยทาให้การเชือ่ มโยงทางแนวนอนระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต และการขายทาได้
อย่าง
ราบรื่น ผ่านข้ามกาแพงระหว่างแผนก และทาให้สามารถบริหารองค์รวมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุด
ระบบ ERP เป็ นระบบสารสนเทศขององค์กรที่นาแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มา
ทาให้
เกิดเป็ นระบบเชิงปฏิบตั ใิ นองค์กร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ (integrate)รวมงานหลัก
(core business
process) ต่างๆ ในบริษทั ทัง้ หมด ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการ
บริหารบุคคล เข้า
ด้วยกันเป็ นระบบที่สมั พันธ์กนั และสามารถเชือ่ มโยงกันอย่าง real time
การจัดการโซ่อปุ ทาน หรือ Supply Chain
Management (SCM) คือ การจัดการทัง้ ด้านอุปสงค์ และ
อุปทาน การจัดหาวัตถุดบิ และส่วนประกอบการผลิต การจัดเก็บ และ
การติดตามสินค้า การรับคาสัง่ ซื้อ และการจัดการคาสัง่ ซื้อ การจาหน่าย
สินค้าทัว่ ทัง้ สายการผลิต และการจัดส่งสินค้าแก่ลกู ค้า จะเห็นว่า SCM
ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงการเคลื่อนย้ายสินค้าเท่านัน้ แต่เป็ นภาพรวมที่ใหญ่
กว่ามาก ดังนัน้ SCM ที่มปี ระสิทธิภาพ จะทาให้กิจการได้เปรียบใน
การแข่งขัน นามาซึ่งผลกาไรที่สงู สุดการวางแผนระดับปฏิบตั กิ ารที่มี
ประสิทธิภาพ จะเพิ่มคุณค่า และอานวยความสะดวกต่อการเชือ่ มโยงใน
ภาพรวม ทาให้เกิดความเข้าใจว่าการตัดสินใจในส่วนหนึง่ ส่วนใดของสาย
โซ่ จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อส่วนอื่น ๆ ในสายโซ่เดียวกัน
CRM ย่อมาจาก Customer Relationship
Management คือ การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ซึ่ง
หมายถึงวิธีการที่เราจะบริหารให้ลกู ค้ามีความรูส้ ึกผูกพันธ์กบั
สินค้า ,บริการ หรือองค์กรของเรา เมื่อลูกค้าเค้ามีความผูกพันธ์
ในทางที่ดกี บั เรา แล้วก็ลกู ค้านัน้ ไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปจากสินค้าหรือ
บริการของเรา ทาให้เรามีฐานลูกค้าที่มนั ่้ คง และนามาซึ่งความ
มัน่ คงของบริษทั ดังนัน้ การที่จะรูซ้ ึ้งถึงสถานะความผูกพันธ์กบั
ลูกค้าได้นนั้ เราก็ตอ้ งอาศัยการสังเกตุพฤติกรรมของลูกค้า แล้ว
นามาวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องระหว่าง พฤติกรรมของลูกค้ากับ
กลยุทธ์ทางการตลาดของ
เรา กระบวนการทางานของระบบ CRM มี 4 ขัน้ ตอนดังนี้
1.Identify เก็บข้อมูลว่าลูกค้าของบริษทั เป็ นใคร เช่น ชื่อลูกค้า
ข้อมูลสาหรับติดต่อกับลูกค้า
2.Differentiate วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และ
จัดแบ่งลูกค้าออกเป็ นกลุม่ ตามคุณค่าที่ลกู ค้ามีตอ่ บริษทั
3.Interact มีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าเพื่อเรียนรูค้ วามต้องการของ
ลูกค้า และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในระยะยาว
4.Customize นาเสนอสินค้าหรือบริการที่มคี วามเหมาะสม
เฉพาะตัวกับลูกค้าแต่ละคน
Data Mining คือ ชุด software วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
ถูกออกแบบมาเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูใ้ ช้ มันเป็ น
software ที่สมบรูณท์ งั้ เรื่องการค้นหา การทารายงาน และ
โปรแกรมในการจัดการ ซึ่งเราคุน้ เคยดีกบั คาว่า Executive
Information System ( EIS ) หรือระบบข้อมูลสาหรับ
การตัดสินใจในการบริหาร ซึ่งเป็ นเครื่องมือชิน้ ใหม่ที่สามารถค้นหา
ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
บริหาร ซึ่งเป็ นการเพิ่มคุณค่าให้กบั ฐานข้อมูลที่มอี ยู่ โดยซอฟท์แวร์
ดังกล่าวจะช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลให้เราได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา
BI (Business Intelligence) คือ เทคโนโลยี
สาหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล
รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional
Model) ของแต่หน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผใู้ ช้งานในองค์กรทาการ
ตัดสินใจทางธุรกิจที่ดยี ิ่งขึน้ BI Application จะรวบรวม
การทางานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบสอบถามและสร้าง
รายงานเพื่อการวิเคราะห์
Corporate Performance Management (CPM)
เป็ นการรวมกันของแนวคิด (Methodologies) การประเมินผล
(Metrics) กระบวนการ (Process) และระบบ (Systems) ที่ใช้ใน
การบริหารและติดตามผลการดาเนินงาน (Performance) ขององค์กร
ซึ่งในอดีตเวลาผูบ้ ริหารมองส่วนประกอบต่างๆ ของ CPM ก็จะมองแยกจาก
กัน เช่น เมือ่ วางแผนกลยุทธ์ก็มกั จะนึกถึงแต่กลยุทธ์เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มี
ความเชือ่ มโยงกับการประเมินผล หรือแผนปฏิบตั กิ าร หรือการจัดทา
งบประมาณ ซึ่งในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผูบ้ ริหารเองก็มี
ข้อมูลที่เข้ามาใช้ในการตัดสินใจมากขึน้ การบูรณาการเครื่องมือและแนวทาง
ต่างๆ ทางการจัดการเหล่านีเ้ ข้าไว้ดว้ ยกัน ถือได้ว่าเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต่อ
ความสาเร็จขององค์กร อาจจะเรียก CPM ได้ว่าเป็ นบูรณาการทางการ
บริหาร
เราต้องมีการรักษาความปลอดภัย
ภายในองค์กรเพื่อป้องกันข้อมูลสาคัญ
ขอบริษทั ที่อาจโดนแฮ็ค หรือสูญหายได้
VPN คืออะไร
Virtual private network (VPN) เป็ นเครือข่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาให้ใช้
โครงสร้างพื้นฐาน ของโทรคมนาคมสาธารณะ และรักษาความเป็ นส่วนบุคคล โดยการใช้
โปรโตคอล tunneling protocol และ procedure ของความปลอดภัย virtual
private network สามารถแตกต่างจากระบบเจ้าของ หรือ leased line ที่สามารถใช้
โดยบริษทั เดียว แนวคิดของ VPN เป็ นการให้บริษทั มีความสามารถเหมือนเดิม ที่ตน้ ทุนตา่ ลง
โดยการใช้โครงสร้างสาธารณะร่วม แทนที่การใช้สว่ นตัว ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ ให้ความปลอดภัย ใน
การใช้ทรัพยากรร่วมสาหรับ voice message นอกจากนี้ virtual private
network ทาให้มคี วามเป็ นไปได้ ที่จะมีความปลอดภัย ในการใช้ทรัพยากรสาธารณะสาหรับ
ข้อมูล ในปั จจุบนั บริษทั ต่าง ๆ กาลังใช้เครือข่ายส่วนบุคคลสาหรับ extranet และ intranet
การใช้ virtual private network เกี่ยวข้องกับการ encrypt ข้อมูลก่อนการส่งผ่าน
เครือข่ายสาธารณะ และ decrypt เมือ่ ถึงปลายทางด้านรับ การเพิ่มระดับความปลอดภัย
นอกจากจะ encrypt ข้อมูลแล้ว ต้องรวมถึง network address ของผูส้ ง่ และผูร้ ับ
Microsoft, 3COM และบริษทั อื่น ๆ หลายบริษทั ได้พฒ
ั นา Point-to-Point
Tunneling Protocol (PPTP) และ Microsoft ได้ขยาย Windows NT ให้
สนับสนุน ซอฟต์แวร์ VPN ตามปกติจะได้รบั การติดตัง้ เป็ นหนึง่ ของ firewall server
ของบริษทั
IDS/IPS คืออะไร
IDS = Intrusion Detection System
IPS = Intrusion Prevention System
IDS เป็ น technology เก่าที่มหี ลักการทางานคือ detect โดยการอาศัยการ
monitor packet หรือที่เรียกว่า sniffer ซึ่งอาศัย pattern matching เป็ น
หลักในการตรวจสอบ การ block ของ IDS ทาได้ไม่ดี เพราะอาศัยหลักการของ การส่ง rst
packet เพื่อ drop packet ซึ่งถ้าเป็ นการ attack แบบ udp หมดสิทธิเพราะว่าเป็ น
connectionless ไม่เหมือนกับ tcp พวกนีม้ ี False Positive สูงมา ถ้าเทียบง่าย ๆ
เจ้า IDS ก็เหมือนกล้องวงจรปิ ดนัน่ แหละครับ
IPS เป็ น technology ใหม่ มีการทางานแบบ Inline คือวางขวาง traffic ทาให้
สามารถตรวจสอบได้ทกุ ๆ packet ที่วิ่งผ่าน ทาให้สามารถ block connection ได้ทงั้
TCP และ UDP เนือ่ งจากการวาง inline ทาให้ inspect packet ได้หมด ทาให้มี
ความถูกต้องสูง รวมทัง้ มีเรื่องของ behaviour base เรื่องของ traffic anomally
, protocol anomaly ด้วยครับ .. ถ้าเทียบกันง่าย ๆ ก็เหมือนกะพวกเครื่อง CTX ตาม
สนามบินอ่ะครับ
Active Directory (AD) เป็ นไดเรกทอรี่เซอร์วิสในระดับองค์กร ที่ถกู
ออกแบบบนมาตรฐานของ Internet Technology เอาไว้รองรับการค้นหา
ทรัพยากรต่าง ๆ บนเครือข่ายขนาดใหญ่ และยังช่วย Admin จัดการบริหารเครือข่าย
ที่ซับซ้อนจากศูนย์กลางได้อย่างสะดวก AD เป็ นการทางานร่วมกันระหว่าง DNS
(Domain Naming System) และ LDAP (Lightweight
Diretory Access Protocol) ทาให้สามารถจะติดต่อเชือ่ มโยง
(interoperability) กับไดเรกทอรี่เซอร์วิสอื่นๆ ได้อีกด้วย และมีการพัฒนา
DCOM (Distributed Component Object Model) ให้มี
ประสิทธิภาพในการกระจายแอพพลิเคชัน่ ได้ดยี ิ่งขึน้ AD จะมีโครงสร้างอยู่ 2 แบบคือ
ทางกายภาพ (Physical Structure) และทางลอจิคอล (Logical
Structure)
Spam คืออีเมลไม่พึงประสงค์ที่ถกู ส่งต่อๆมาแบบหว่านแห โดยส่ง
มาในลักษณะชวนขายของ ทางานหรือทาการตลาด หรือแนะนาเว็บไซต์ของ
ตัวเอง ซึ่งแอนตีส้ แปมจะเป็ นตัวดักและต่อต้านสแปมเพื่อหลีกเลีย่ งจากสแปมที่
แฝงตัวมาในอีเมลเหล่านี้

similar documents