แนะนำสภาวิศวกร

Report
แนะนำสภำวิศวกร/กำร
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมภำยใต้
พระรำชบั
ญญัตวิ ศ
ิ วกร
นำเสนอโดย
นำยกำรุ
ญ 2542
จันทรำงศุ
พ.ศ.
อุปนำยกสภำวิศวกรคนที่
1
1
เจตนำรมณ ์
2
โครงสรำงกำรประกอบ
้
วิชำชีพวิศวกรรม
3
พระรำชบัญญัตวิ ศ
ิ วกร
พ.ศ. ๒๕๔๒
4
จรรยำบรรณในกำรประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
5
สภำวิศวกร
จัดตัง้ ขึน
้ ตำมมำตรำ ๖ ของ พรบ. วิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยกำหนดวัตถุประสงคของสภำวิ
ศวกร (
์
มำตรำ ๗ )
6
วิศวกรรมควบคุม (
มำตรำ ๔ )
“วิชำชีพวิศวกรรม”
หมำยควำมวำ่
วิชำชีพวิศวกรรมในสำขำ วิศวกรรม
โยธำ CE /
วิศวกรรมเหมืองแร่ MinE /
วิศวกรรมเครือ
่ งกล ME /
วิศวกรรมไฟฟ
ำ
EE
/
วิ
ศ
วกรรมอุ
ต
สำ
้
http://www.coe.or.th/_coe/_product/20080215172108-1.PDF
หกำร IE /
7
อำนำจหน้ำทีข
่ องสภำวิศวกร (
มำตรำ ๘ )
• ออกใบอนุ ญำต
• สั่ งพักใบอนุ ญำต หรือ เพิกถอน
ใบอนุ ญำต
• รับรองปริญญำ / ประกำศนียบัตร
• รับรองควำมรูควำมช
ำนำญในกำร
้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
• เสนอแนะรัฐมนตรี กำรตัง้ /กำรเลิก
8
โครงสรำ้
ง
สภำ
วิศวกร
กรรมกำร
จรรยำบรรณ
คณะอนุ
กรรมกำรฯ
รมว.
มหำดไทย
สภำนำยก
พิเศษ
สภำวิ
ศวกร
สมำชิกสภำฯ
 สำมัญ
 วิสำมัญ
 กิตติมศักดิ ์
กรรมกำร
* เลือสภำฯ
กตัง้ 15
คน
คณำจำรย ์ 5
คน
ทัว
่ ไป 10
คน
* แตงตั
่ ง้ โดยกำร
เสนอของ
สำนักงำนสภำ
สภำนำยกพิ
เศษ
5 คน วิศวกร
กำกับ ดูแล/ยุบ
สภำ
นำยก
อุ
ปนำยก
สภำฯ
1,2
เลขำธิ
กำร
เหรัญ
ญิำแหน
ก ่ง
ต
อืน
่ ๆ
สำนักกฎหมำยฯ
9 9
10
สำนักงำนสภำวิศวกร
มีหวั หน้ำสำนักงำนสภำวิศวกร
บริหำรงำน
ภำยใตกำรก
ำกับดูแล ของ
้
เลขำธิกำรสภำวิศวกร
ประกอบดวยงำน
6 ฝ่ำย 1
้
สำนัก คือ
1. ฝ่ำยทะเบียนและใบอนุ ญำต
2. ฝ่ำยพัฒนำและส่งเสริมวิชำชีพ
วิศวกรรม
3. ฝ่ำยบริหำร และประชำสั มพันธ ์
11
คณะกรรมกำรสภำ
วิ
ศ
วกร
กรรมกำรสภำฯ ทัง้ หมด 20 คน แบง่
ออกเป็ น
1. กรรมกำรทีไ่ ดรั
้ บเลือกตัง้ จำก มำตรำ 24(1)
จำนวน 10 คน
จำกสมำชิกทัว่ ไป สำขำละ 1คน
(CE/EE/ME/IE/MINE/ENV/CHE)
ทีไ่ ดคะแนนสู
งสุดของแตละสำขำ
และทีไ่ ด้
้
่
คะแนนสูงสุด อีก 3 คน
(เดิมมี 5 สำขำ ๆ ละ 2 คนทีไ่ ดคะแนน
้
สูงสุด)
2. กรรมกำรทีไ่ ดรั
้ บเลือกตัง้ จำก มำตรำ 24(2)
12
มาตรา 24(1)
ประเภททั่วไป 10 คน
1 นายประสงค์ ธาราไชย
8,946
มาตรา 24(2)
ประเภทอาจารย์ 5 คน
CE 1 นายอมร พิมานมาศ
10,434
2 นายวินิต ช่ อวิเชียร
8,881
ENV 2 นางสุ รี ขาวเธียร
3 นายลือชัย ทองนิล
7,382
IE
3 นางนิตยา มหาผล
7,231
4 นายพิชญะ จันทรานุวฒ
ั น์
5,860
ME
4 นายมงคล มงคลวงศ์ โรจน์
7,070
5 นายกมล ตรรกบุตร
8,571
EE
5 นายพิชิต ลายอง
6,832
6 นายเกชา ธีระโกเมน
6,804
7 นายจารูญ มาลัยกรอง
6,574
MINE 8 นายจักรพงศ์ อุทธาสิน
4,373
CHE
4,427
CE
EE
ME
IE
9 นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
ENV 10 นายชัชวาลย์ คุณคา้ ชู
5,875
7,451
มาตรา 24(3)
ประเภทแต่ งตั้ง 5 คน
CE 1 นายการุญ จันทรางศุ
EE 2 นายประศาสน์ จันทราทิพย์
CE 3 นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์
CE 4 นายสุ รชัย พรภัทรกุล
CE 5 นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์
CE 7 / EE 4 / ME 3 /IE 2 / ENV 2 / CHE 1 / MinE 1
13
คณะกรรมกำรสภำวิศวกรสมัยที่ 5
นำยกำรุญ
จันทรำงศุ
อุปนำยกสภำวิศวกรคน
ทีห
่ นึ่ง
นำยกมล
ตรรกบุตร
นำยกสภำ นำยประสงค ์ ธำรำไชย
วิศวกร อุปนำยกสภำวิศวกรคนทีส่ อง
นำยเกชำ ธีระ
โกเมน
นำยชัชวำลย ์
คุณคำ้ ชู
เลขำธิกำรสภำ
เหรัญญิกสภำ
คณะกรรมกำรฯ
สมั
ย
ที
่
5 วิวำระระหว
ำงปี
่
วิศวกร
ศวกร
14
2555
–2
คณะกรรมกำรสภำวิศวกรสมัยที่ 5
นำยวินต
ิ ช่อวิเชียร
นำยจักรพงศ์ อุทธำสิ น
รศ.ดร.ชัยฤทธิ ์ สั ตยำ
ประเสริฐ นำยลือชัย ทองนิล
นำยจำรูญ มำลัยกรอง
นำยฐิระวัตร กุลละวณิชย ์ นำยชัยสวัสดิ ์ กิตติพรไพบูลย ์ นำยสุรชัย พรภัทรกุล
นำยพิชต
ิ ลำยอง รศ.ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์
นำยอมร พิมำนมำศ
รศ.สุร ี ขำวเธียร
นำยประศำสน์
15
จันทรำทิพย ์
นำงนิ
ตยำ มหำผล สมัยนำยพิ
ญะ จันทรำนุ
ว
ฒ
ั
น
คณะกรรมกำรฯ
ที่ 5ชวำระระหว
ำงปี
2555
– 25
์
่
่ องวิศวกร
หน้ำทีข
ใหม่
เมือ
่ จะประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตอง
้
ดำเนินกำร ดังนี้
สมัครสมำชิกสภำวิศวกร
ขอรับใบอนุ ญำต
พัฒนำ เรียนรูเพิ
่ เติมดวยตนเอง
้ ม
้
หรือ
อบรม CPD ผำนสมำคม
่
วิชำชีพ
Year
16
สมำชิกสภำวิศวกรและ
พรบ. ก.ว. ใบอนุ
๒๕๐๕ (ก.ว./ก.ส.
ญำตฯ ก.
มหำดไทย)
ถือใบอนุ ญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรม (ใบ กว.)
สภำวิศวกร (ตัง้ แต่ ๓๐ พย. ๒๕๔๒)
มำตรำ ๔๙
o ตองเป็ นสมำชิกสภำวิศวกร
17
17
นโยบำยสภำวิศวกร
หลักกำร
จัดเตรียมนโยบำยหลัก
สนองตอบเจตนำรมณ ์
ของพระรำชบัญญัตวิ ศ
ิ วกร
๒๕๔๒
ในกำรควบคุม คุ้มครอง
และส่งเสริมกำรปฏิบต
ั งิ ำนของผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
เพือ
่ ควำมปลอดภัยตอชี
ิ และ
่ วต
ทรัพยสิ์ นของประชำชน
18
นโยบำยสภำวิศวกร
วิสัยทัศน์ (Vision)
สภำวิศวกรเป็นองคกร
์
หลักทำงดำนวิ
ศ
วกรรม
้
และเป็นตัวแทนของ
ผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
19
นโยบำยหลัก
1.) ดำนกำรประกอบวิ
ชำชีพ
้
1.1
ปลุกจิตสำนึกกำรประกอบวิชำชีพทีต
่ อง
้
รับผิดชอบตอ
่
สั งคมและสำธำรณะ
1.2
ส่งเสริมกำรพัฒนำวิชำชีพเพือ
่ กำรเลือ
่ น
ระดับสำมัญวิศวกรและ
วุฒวิ ศ
ิ วกร
และกำรตออำยุ
่
ใบอนุ ญำต
1.3
กำรรับรองควำมรูควำมสำมำรถกำรประกอบ
้
วิชำชีพ สำหรับสำขำ
20
นโยบำยหลัก
2.) ดำนองค
กร
้
์
2.1
พัฒนำองคกรให
้มีประสิ ทธิภำพ
์
เพือ
่ ประโยชนของ
์
สมำชิก
2.2
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสรำง
้
เครือขำยเพื
อ
่ ประโยชน์
่
ในงำนดำนวิ
ศวกรรมและ
้
สมำชิก
21
นโยบำยหลัก
3.) ดำนกำรศึ
กษำ
้
3.1
สร้ำงควำมรวมมื
อระหวำง
่
่
สถำบันกำรศึ กษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึ กษำ องคกรวิ
ชำชีพ
์
และสภำวิศวกร เพือ
่ ให้มี
นโยบำยทีส
่ อดรับกัน
3.2
ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรรับรอง
ปริญญำ
22
นโยบำยหลัก
4.) ดำนต
ำงประเทศ
้
่
4.1
เสริมสรำงควำมร
วมมื
อระหวำง
้
่
่
องคกรวิ
ชำชีพ
์
วิศวกรรมในประเทศ
ตำงๆ
่
4.2
พัฒนำศั กยภำพของวิศวกร
ไทยให้มี
ขีดควำมสำมำรถแขงขั
่ น
23
นโยบำยหลัก
5.) ดำนสั
งคมและสิ่ งแวดลอม
้
้
5.1
กำกับดูแลกำรประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมให้อยูใน
่
มำตรฐำนและจรรยำบรรณที่
ดีเพือ
่ ประโยชนสุ
์ ขของสั งคม
5.2
มีส่วนรวมในกำรให
่
้ขอคิ
้ ดเห็ นแก่
ภำครัฐในกำร
แก้ปัญหำทำงดำนวิ
ศวกรรม
้
ทีเ่ ป็ นประเด็นสำธำรณะ
24
นโยบำย 3 ปี
คณะกรรมกำรสภำวิศวกรสมัยที่
5
หลักกำร
จัดเตรียมแผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร 3 ปี
สนองตอบนโยบำยหลักฯ
เน้นกำรมีส่วนรวมในกำรด
ำเนินกำร
่
ของพันธมิตรฯ
และกำรท
ำงำนเป็ นที
ำงเป็
คณะกรรมกำรฯ
สมัยทีม
่ อย
5 วำระระหว
ำงปี
2555 – 2
่ น
่
25
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร 3 ปี
คณะกรรมกำรสภำวิศวกรสมัยที่ 5
(2555 -2558)
ี ฏิบต
ั ท
ิ เี่ ป็ น
1. ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับและวิธป
ข้อจำกัดในกำรดำเนินงำนและปรับปรุงให้มี
ประสิ ทธิภำพและปกป้องสิ ทธิประโยชนของ
์
สมำชิก
2. กำหนดแนวทำงและรำยละเอียดกำรจัดตัง้ กองทุน
พัฒนำวิชำชีพวิศวกรรม
ดำเนินกำรเพือ
่ จัดตัง้
กองทุน
3. เรงรั
่ ดกำรพัฒนำมำตรฐำนควำมสำมำรถกำร
ประกอบวิชำชีพของวิศวกรสำขำตำงๆ
่
4. ทบทวนกระบวนกำร วิธก
ี ำรกำรให้ใบอนุ ญำต
26
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร 3 ปี
คณะกรรมกำรสภำวิศวกรสมัยที่ 5 (2555
-2558)
6. เรงรั
่ ดโครงกำรพัฒนำควำมรูต
้ อเนื
่ ่องและปรับปรุง
วิธก
ี ำรใช้กลไก CPD
ในกำรตออำยุ
ใบอนุ ญำตและ
่
เลือ
่ นระดับ
7.
กำหนดแผนงำนกำรฝึ กอบรม
เสริมสรำงขี
ดควำมสำมำรถกำรประกอบ
้
วิชำชีพวิศวกรรม
จัดกำร
ฝึ กอบรมและกิจกรรมตำงๆ
อยำงเข
มข
่
่
้ น
้
โดยขอควำมรวมมื
อจำกองคกร
่
์
ทำงวิชำชีพและสถำบันกำรศึ กษำ
27
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร 3 ปี
คณะกรรมกำรสภำวิศวกรสมัยที่ 5 (2555
-2558)
9.
กำหนดแผนกำรสนับสนุ น สมำคม
องคกรทำงวิ
ชำชีพ
์
ในกำรพัฒนำควำมรู้
ฝึ กอบรม
และดำเนินกำรตำมแผน
10. จัดตัง้ แผนงำนกำรส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรม
คณะกรรมกำรสภำวิ
ในกำรพัฒนำสัศงวกรสมั
คมและ ยที่
เศรษฐกิ
5 จ
และกำหนดผู
รับผิดชอบใน
อยูระหว
ำงกำรท
ำ
Road
Map
้
่
่
กำรดของสภำวิ
ำเนินงำน ศวกร
เพือ
่ กำหนดแนวนโยบำยที่
28
คุณสมบัตข
ิ องสมำชิกสำมัญ (
มำตรำ ๑๒ )
• อำยุไมต
่ ำ่ กวำ่ ๑๘ ปี
• สั ญชำติไทย
• ไดรั
่
้ บปริญญำหรือเทียบเทำสำขำที
่
สภำวิศวกรรับรอง
• ไมเป็
ิ จรรยำบรรณ
่ นผู้ประพฤติผด
องโทษจ
ำคุกในคดีผด
ิ
• ไมเคยต
้
่
จรรยำบรรณ
29
ใบอนุ ญำตประกอบ
วิชำชีพฯ
• ภำคีวศ
ิ วกร
(Associate
Engineer)
• สำมัญวิศวกร
(Professional
Engineer)
• วุฒวิ ศ
ิ วกร (Senior Professional
ขอบเขตงำน
Engineer)
กำหนดอยูในข
อบั
กเกณฑและ
่
้ งคับ วำด
่ วยหลั
้
์
• คุภำคี
วศ
ิ ตวกรพิ
เศษ (Adjunct
ณสมบั
ข
ิ องผู้ประกอบวิ
ชำชีพ วิศวกรรม
ควบคุมแตละระดั
บ
พ.ศ. 2551
Engineer)
่
30
กำรขอใบอนุ ญำตประเภท
• สำหรับบริษนิ
ท
ั ที
ป
่
ฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
ำนวิ
ศ
วกรรม
ต
บ
ิ
ค
ุ
คล
ควบคุม เชน
่
งำนออกแบบและคำนวณ งำนควบคุม
กำรสร้ำงหรือกำรผลิต
• สำนักงำนใหญของบริ
ษท
ั ตัง้ อยูใน
่
่
ประเทศไทย
• ผู้ถือหุ้น กรรมกำร สมำชิกผู้บริหำร
ไมน
่ ้ อยกวำกึ
่ ง่ หนึ่งหรือ หุ้นส่วน
31
คำธรรมเนี
ย
มใบอนุ
ญ
ำต
่
ประกอบวิ
ช
ำชี
พ
ฯ
อัตรำคำธรรมเนียม
่
* ตออำยุ
ลวงหน
่
่
้ ำไดไม
้ เกิ
่ น 6 เดือน ใบอนุ ญำตมีอำยุ 32
วิศวกรไมรู่ กฎหมำย
้
งำนวิศวกรรมตองสะดุ
ด
้
โทษทำงอำญำโดย
รูเท
ถึ
้ ำไม
่
่ งกำรณ ์
สำระสำคัญ ทีต
่ อง
้
พิจำรณำ
33
กฎหมำย 17 ฉบับ ที่
วิศวกรควรศึ
กษำ
1) กฎหมำยวิ
ศวกร พรบ.
2505 /
2542
2) กฎหมำยผังเมือง พรบ. 2495 /
2535
3) กฎหมำยควบคุมอำคำร พรบ.
2522 / 2543
4) กฎหมำยโรงงำน พรบ. 2535
5) กฎหมำยสิ่ งแวดลอม
พรบ. 2535
้
6) กฎหมำยกำรอนุ รก
ั ษพลั
์ งงำน
พรบ. 2535 / 2538
7) กฎหมำยควบคุมน้ำมัน และกำซ
34
กฎหมำย 17 ฉบับ ที่
วิศวกรควรศึ กษำ
9) กฎหมำยขุดดินและถมดิน
10) กฎหมำยกำรเดินอำกำศ
11) กฎหมำยช่ำงรังวัดเอกชน
12) กฎหมำยจัดสรรทีด
่ น
ิ
13) กฎหมำยอำคำรชุด
14) กฎหมำยทำงหลวง
15) กฎหมำยโรงแรม
16) กฎหมำยวิทยุคมนำคม
17) กฎหมำยวำด
ย
่ วยเขตปลอดภั
้
ในรำชกำรทหำร
35
ลักษณะงำน
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมแตละ
่
สำขำมี 6 งำน ดังนี้
36
ประเภทและขนำดงำนที่
ควบคุม
กำหนดอยูในกฎกระทรวงก
ำหนดสำขำ
่
วิชำชีพวิศวกรรมและวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2550
หำอำนได
จำก
www.coe.or.th
่
้
Year
37
บทลงโทษ
38
39
บทสรุป
40
ขอขอบคุณ
นายการุ ญ จันทรางศุ
www.coe.or.th
41

similar documents