Zorg beter mét Vrijwilligers - Cecil Scholten

Report
Zorg Beter mét Vrijwilligers
Cecil Scholten, 15 april 2014
Even voorstellen
Vrijwilligers zijn voor mij…
Inhoud
Nieuw beleid
Vrijwilligers in beeld
Grenzen verleggen
‘Zorgzame’ kanteling
Ontwikkelingen
Toenemend beroep op informele zorg en
ondersteuning
Hoeveel vrijwilligers zijn er
actief in de zorg?
Zitten: 150.000
Staan: 450.000
Staan opzij: 1,2 miljoen
Aantal uur vrijwilligerswerk in de
zorg gemiddeld per week?
Zitten: minder dan 1 uur per week
Staan: 4 à 5 uur per week
Staan opzij: 10 uur per week
Over grenzen:
Vrijwilliger mag cliënt met slikproblemen
helpen met eten geven
Zitten: oneens
Staan: eens
Staan opzij: weet niet, geen mening
Over grenzen:
Vrijwilliger mag pinnen voor cliënt
Zitten: oneens
Staan: eens
Staan opzij: weet niet, geen mening
Aansprakelijkheid
Vrijwilligers:
Organisaties waar ze werkzaam zijn, zijn verantwoordelijk en
aansprakelijk voor handelen van vrijwilligers. Organisatie moet er ook
voor zorgen dat uitvoering van handelingen op kwalitatief goede
manier gebeurt.
Mantelzorgers en bekenden uit netwerk:
zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun handelen. Ook na
instructies van formele zorg. En ook als naaste in verzorgings- of
verpleeghuis verblijft. Organisatie waar cliënt verblijft, heeft wel
toezichthoudende rol.
Van oud naar nieuw denken?!
Oude denken:
primaat van zorg bij formele zorg en gescheiden werelden met
informele zorg, waaronder vrijwilligers in de zorg
Oude context: informeel netwerk ondersteunen en overnemen,
verdringen van banen
___________________________________________
Nieuwe denken:
samenspel tussen informele zorgverleners (mantelzorgers, familie en
sociaal netwerk, vrijwilligers) en formele zorgverleners en ondersteuners
Nieuwe context: focus op mogelijkheden en behoeften van informeel
netwerk, keuzes in betaalde ondersteuning en kijken naar resultaten
Rol vrijwilligers
• In the lead
• Gelijkwaardig, =/ gelijk
• Aanvullend op beroepsmatige hulp
Voordelen
•
•
•
•
afstand tot cliënt vaak kleiner
buitenwereld binnenhalen
meer tijd en aandacht voor cliënt
vele talenten in te zetten
Gedeeld netwerk
Gedeeld netwerk van zorg en ondersteuning gebaseerd op ‘zorgen met’ tbv welbevinden van cliënten!
Film
Toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg
Even stilstaan bij
Zorg en welzijn van cliënten
worden beter door vrijwilligers,
ik zorg daarom voor…
Samenwerken
Op basis van WIFA:
• Welkom heten
en Waarderen
• Informeren
• Faciliteren
• Afstemmen
Samenwerken
Op basis van WIFA:
• Welkom heten
en Waarderen
• Informeren
• Faciliteren
• Afstemmen
Kennismaking
Toerusting van vrijwilligers
•
•
•
•
Inzicht – hoe is het georganiseerd
Kennis – hoe werkt het
Vaardigheden – hoe te handelen
Houding –hoe te reageren
Oftewel competenties
van vrijwilligers!
Toerusting binnen organisatie
• Inzicht – wat zijn wensen en behoeften van
(diverse groepen) vrijwilligers
• Kennis – randvoorwaarden en faciliteiten
• Vaardigheden – wat moeten we kunnen om
goed om te gaan met vrijwilligers
• Houding –hoe te reageren op vrijwilligers
Oftewel competenties
van beroepskrachten
en bestuur!
Discrepantie visie en praktijk
Vaak mooie woorden, maar te weinig zicht op
goede, verantwoorde voorwaarden:
• Toerusting  te weinig of te zwaar
• Matching  te onbekend
• Begeleiding  te weinig tijd en deskundigheid
• Informatie en communicatie 
schermen met privacy
• Inspraak  gebrek aan
gelijkwaardige positie
Werken aan:
Visie = opvattingen over betekenis die
vrijwilligers hebben voor organisatie/
cliënten en omgekeerd
Voorwaarden = omstandigheden die ertoe
leiden dat vrijwilligers goed en prettig
kunnen functioneren
Verbintenis = investeren in wederzijdse
betrokkenheid
Kunst van het verbinden
Veel succes!
Voor meer informatie:
• www.zorgbetermetvrijwilligers.nl
• [email protected]

similar documents