******* 1

Report
ปูนซีเมนต์ เป็ นวัสดุที่เมื่อทำปฎิกิริยำกับน้ำแล้ วจะให้
แรงยึดเกำะทั้งแบบ adhesion และ cohesion ซึ่ง จะเชื่ อม
ประสำนส่ วนประกอบต่ ำงๆ เช่ น หิน ทรำย และวัสดุอื่นๆเข้ ำ
ด้ วยกันและเมื่อแข็งตัวแล้ วจะกลำยเป็ นสำรประกอบใหม่ ที่มี
คุณสมบัตแิ ข็งคล้ ำยหิน
1 แคลเซียมออกไซด์ (CaO)
วัตถุดบิ ที่ให้ แร่
ได้ แก่ หินปูน (limestone)
ดินสอพอง (chalk)
ปูนขาว (marl)
5. แคลเซียมซัลเฟต
(CaSO4) วัตถุดบิ ที่ให้ แร่
ได้ แก่ แร่ ยบิ ซัม (CaSO4)
2. ซิลิกอนไดออกไซด์
(SiO2) วัตถุดบิ ที่ให้ แร่
ได้ แก่ หินดินดานหรื อ
หินเชล (shale) หินชนวน
(slate) ดินเหนียว (clay)
3. อลูมเิ นียมออกไซด์
(Al2O3) วัตถุดบิ ที่ให้ แร่
ได้ แก่ หินดินดานหรื อ
หินเชล (shale)
หินชนวน (slate)
ดินเหนียว (clay)
4 เหล็กออกไซด์ (FeO2 ,
Fe2O3) วัตถุดบิ ที่ให้ แร่
ได้ แก่ ดินลูกรั ง และดิน
ศิลาแลง (laterite)
ประกอบด้ วยขัน้ ตอนสาคัญอยู่ 3 ขัน้ ตอนดังนี ้
1. การเตรี ยมวัตถุดบิ (Preparing of Raw
Materials)
2. การเผาวัตถุดบิ (Calcining)
3. การบดปูนเม็ด (Cement Mill)
การผลิตปูนซีเมนต์ มี 2 วิธี
1. การผลิตปูนซีเมนต์ แบบเปี ยก
(Wet Process)
2. การผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ แบบแห้ ง
(Dry Process)
วัตถุดบิ หลักที่ใช้ ในกระบวนการผลิต
คือ ดินขาว (Marl) และดินเหนียว (Clay)
สาหรับดินขาวมีอยู่ในระดับฟื ้ นดินหรือใต้
ดินตามธรรมชาติ โดยปกติจะมีความชืน้
สูง
นาวัตถุดบิ ผ่ านการย่ อยให้ มีขนาดเล็กลงผสมกันตามสัดส่ วน
ตีรวมกับนา้ จนเป็ นนา้ ดิน
ส่ งเข้ าเตาเผ่ าอุณหภูมิ ประมาณ 1000-1350 ̊C
ผสมยิปซัมบดให้ ละเอียด
ปูนซีเมนต์ ผง
การผลิตปูนซีเมนต์ แบบแห้ ง เหมาะสาหรั บวัตถุดบิ
ที่มีความชื่นต่า เช่ น หินปูน หรื อ หินดินดานเป็ นส่ วน
ผสม โดยนาวัตถุดบิ ทัง้ หมดมาบดรวมกันในอัตราส่ วนที่
เหมาะสมแล้ วนาไปเผาในลักษณะฝุ่ นแห้ งเป็ นวิธีท่ ีนิยม
ใช้ ในปั จจุบัน
หินปูน
หินดินดาน
แร่ เหล็กหรื อดินลูกรั ง
บดเป็ นผงละเอียด
อบด้ วยความร้ อนเพื่อไล่
นา้ ออก
เผาในเตาเผาแบบ
หมุนที่ 1450 ̊C
ปูนเม็ด
ผสม
ยิปซัม
และบด
เป็ นผง
ปูนซีเมนต์
ผง
ชื่อสำรประกอบหลัก
สั ญลักษณ์ ทำงเคมี
ชื่อย่อ
ไตรแคลเซียม ซิลเิ กต
(Tricalcium Silicate)
3CaO.SiO2
C3S
ไดแคลเซียม ซิลเิ กต
(Dicalcium Silicate)
2CaO.SiO2
C2S
ไตรแคลเซียม อลูมเิ นต
(Tricalcium Aluminate)
3CaO.Al2O3
C3A
เตตรำแคลเซียมอลูมโิ น
เฟอร์ ไรท์
4CaO. Al2O3.Fe2O3
C4AF
ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนธรรมดา สาหรับใช้ ใน
การทาคอนกรีต หรือ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ไม่ ต้องการ
คุณภาพพิเศษกว่ าธรรมดา และใช้ สาหรับงานการก่ อสร้ าง
ตามปกติท่ วั ไป
ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ สาหรับใช้ ในการทา
คอนกรีต หรือ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่เกิดความร้ อนและ
ทนซัลเฟตได้ ปานกลาง
ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ประเภทเกิดแรงสูงเร็ว
ใช้ ในงานก่ อสร้ างที่ต้องการให้ เกิดแรงบีบนา้ หนักได้ เร็ว
เหมาะสาหรับใช้ ในงานคอนกรีตที่ต้องการถอดแบบได้ เร็ว
หรืองานที่ต้องการใช้ เร็วเพื่อแข่ งกับเวลา
ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ประเภทเกิดความ
ร้ อนต่า ใช้ ในงานคอนกรีตที่มีเนือ้ หนาๆ เช่ น การสร้ างเขื่อน
กัน้ นา้ จืดขนาดใหญ่ งานโครงสร้ างที่เป็ นแท่ งหนามากๆ
ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ประเภททนซัลเฟตได้
สูง ใช้ ในงานก่ อสร้ างในทะเลหรือตามชายฝั่ งทะเล บนดินที่
มีความเค็มปนอยู่ หรือใช้ บริเวณที่มซี ัลเฟตสูง
ปูนซีเมนต์ ทไี่ ด้ จำกกำรผสมวัสดุเฉื่อย เช่ น ทรำย หรือ
หินปูน ลงไปบดพร้ อมกับปูนเม็ดของปูนปอร์ ตแลนด์ ธรรมดำ
คุณสมบัติ : ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.80
กำรใช้ งำน : เหมาะกับงานก่ ออิฐ ฉาบปูน เนื่องจากมีความ
ลื่น ทางานง่ าย ยืดหดตัวน้ อยทาให้ พนื ้ ผิวสวยเรียบ คงทน
ไม่ หลุดล่ อน นิยมใช้ กับงานก่ อสร้ างอาคารบ้ านขนาดเล็ก
ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง และงานปั ้น
คุณสมบัติ : ที่สาคัญคือต้ องมีความหนืดต่าในช่ วงต้ นเพื่อให้
สามารถสูบไปได้ ในระดับความลึกที่ต้องการ และแข็งตัวได้
รวดเร็วภายในเวลาที่กาหนด ทนทานต่ ออุณหภูมิ
ความดัน และการกัดกร่ อนของนา้ ทะเล
กำรใช้ งำน : เหมาะสาหรับอุตสาหกรรมงานขุดเจาะบ่ อนา้ มัน
และก๊ าซธรรมชาติ
ประโยชน์
-ใช้ ก่ออิฐ
-ใช้ ทาคานคอนกรีต
-ใช้ ทาเสาอาคารทั่วไป
-ใช้ ทาถนน
-ใช้ ทาสะพาน
ดินสอพอง
หินเชล
ดินเหนียว
ดินลูกรัง
ดินศิลาแลง
แหล่ งใหญ่ อยู่ท่ ตี าบลท่ าแค และตาบลท่ าตะโก จังหวัดลพบุรี
พบที่อุทยานแห่ งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงใหม่
พบที่จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ปราจีนบุรี ลาปาง เชียงใหม่
พบที่ส่วนใหญ่ พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ราบสูงโคราช อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ชายฝั่ งทะเลบ้ านแหลมโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
แร่ ยปิ ซัม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดพิจติ ร จังหวัดเลย เป็ นต้ น
น.ส.รุ่ งอรุ ณ จารย์ เจริญ
เลขที่
น.ส.ณัฐจรี ย์
ศรี นทีทันดร
เลขที่
น.ส.เนาวรั ตน์ แซ่ โซ้ ง
เลขที่
น.ส.ศศิวนันท์
วงศ์ ชัย
เลขที่
น.ส.อภิณีย์
วงศ์ ชัย
เลขที่
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6/2
รายวิชาเคมี 5 ว 30225
โรงเรี ยนเชียงของวิทยาคม
ครู แสงหล้ า
คาหมัน้
26
30
33
38
43

similar documents