jalase9

Report
‫فصل سوم‬
‫بکارگيري تکنيک گروه هاي محافظ (‪ )Protecting Group‬در سنتز ترکيبات آلي‬
‫مقدمه‪:‬‬
‫‪‬گااا ي قوتااات يااروري بااه سداار مااه رسااد کااه گااروه و کااا گااروه هاااي کاااملي کااه قمکاااا دقرد در کااک مر ااه ق وقکا‬
‫محافد شوسد‪.‬‬
‫‪ ‬گروه هاي محافد کننده قمكاا غ به بر مشکالت ساده گزي‬
‫‪‬تكنياار گااروه هاااي محااافظ در قك اار وقك ا‬
‫طوالنه قهسي فوق ق عاده قي دقرد‪.‬‬
‫د ا ا کنناد‪،‬‬
‫پذکري رق سيز فرقهم مه كند‪.‬‬
‫هاااي شاايسيااه ااار رد دقرد‪ ،‬قمااا قس ا اده ق آا در وقك ا‬
‫هاااي ساانتزي پي يااده و‬
‫‪ ‬س اانتز دقروه ااا ق پي ي اادگه و قهسي ا ي ااادي بر ااوردقر قس ا و گ ااروه ه اااي ک اااملي مد ااه ك ااه روي قک ا تركيب ااات و ااود دقرد‪،‬‬
‫قس اده ق گروه هاي محافظ رق در قک مقو ه ق شيسه يروري و مهم مه باشد‪.‬‬
‫گروه هاي محافد كننده‬
‫گروه محافد کننده‪ ،‬گرو ي قس که در قثر وقک با گروه کاملي‪ ،‬آسرق به مش قه ق گروه مر وطه تبدکل سسوده که به رق تي‬
‫تابل بردقشتا قس ‪ ،‬يس قکنکه به مو کول ق ا ه مه دهد مرق ل سنتزي رق بدوا د ا گروه کاملي محافد شده قسجام‬
‫دهد‪.‬‬
‫سه شرط برقي قکنکه کک گروه محافد کنندهء وب قس داب گردد‪ ،‬بايستي مد سدر ترقر گيرد‪:‬‬
‫‪ )1‬ماهي گرو ي که سيا به محافد دقرد‪.‬‬
‫‪ )2‬شرقکط وقک ش ي که گروه محافد شده باکد در آا مقاوم باشد‪.‬‬
‫‪ )3‬شرقکطه که سيا قس تا گروه محافظ ترقر دقده و کا بردقش ه شود‪ .‬در هر صورت گروه محافظ هم‬
‫بايستي به سهو ترقر دقده شود و هم به سهو ب وقا آا رق بردقش ‪.‬‬
‫روش هاي محافد گروه هاي کاملي‬
‫محافد گروه كر وسيل‪:‬‬
‫‪‬گروه كر وسيل‪ ،‬مهم تري گروه کاملي در وقك هاي سنتزي مه باشد‪ .‬با تو ه به فعا ي باالي قک گروه و شرك در وقك‬
‫مد ف‪ ،‬محافد قک گروه در برخي شرقکط يروري مه باشد‪.‬‬
‫‪‬گروه کر وسيل به د يل تطبي پيوسد کر – قکسيژا و هس نيا هيبرکدقسيوا ‪sp2‬و آرقي‬
‫و کوقمل ق يا کننده ترقر مه گيرد‪.‬‬
‫هاي‬
‫مسطح ود‪ ،‬مورد س ه سوک ئوفيل ها‬
‫‪‬محافد گروه كر وسيل فقط در مورد آ دئيدها و ك وا ها صورت مه گيرد‪ .‬يرق در قک تركيبات گروه كر وسيل وقرد وقك‬
‫قفزقيش ي شده و فعا ي گروه كر وسيل در قک تركيبات باال مه باشد‪.‬‬
‫هاي‬
‫‪‬محافد گروه کر وسيل در آ دئيدها و ک وا ها در محيط با ي قسجام سسه گيرد‪ .‬يرق در محيط با ي هسه قس ال تشکيل مه گردد‬
‫و تبدکل هسه قس ال به قس ال در قک محيط قسجام سسه شود يرق پروتوا گروه هيدروكس ي هسه قس ال در محيط با ي گرف ه شده و‬
‫قكسيژا من ه تشكيل مه شود‪ ،‬كه ترك كننده يلي يعي ه مه باشد‪.‬‬
‫ولي در محيط قسيدي‪:‬‬
‫گروه هيدروكس ي هسه قس ال با ذب پروتوا‪ ،‬به ترك كننده يلي وب تبدکل مه شود و به صورت آب ارج مه شود و‬
‫قس ال تشكيل مه شود‪.‬‬
‫برقي محافد قک گروه باکد ق ق کل ها کا تيول ها در ضور قسيد قس اده سسوده و قس ال کا تيوقس ال مر وطه رق تهيه کرد‪.‬‬
‫برقي بردقشتا گروه محافظ سيز هيدرو يز ترکيب محافد شده در محيط قسيدي قسجام مه شود‪.‬‬
‫با تو ه به مکاسيسم مر وط به محافد گروه هاي کر وسيل‪ ،‬محافد در محيط قسيدي هسرقه با تو يد آب مه باشد‪ ،‬که باکد‬
‫ارج شود‪.‬‬
‫ق محيط وقک‬
‫سيس م دک قس ارک‪:‬‬
‫به د يل تعادلي بودا وقک قس ال و تيوقس ال‪ ،‬آب‬
‫برقي محافد سسودا مضر قس ‪ ،‬برقي قک مندور‬
‫ق سيس م دک قس ارک‪ Dine - stark‬قس اده‬
‫مه گردد که آب تو يد شده رق سع آوري سسوده و به‬
‫تناوب ارج مه گردد‪ .‬و ود آب ه هيدرو يز‬
‫قس ال ها (محافد دقاه) يروري قس ‪ ،‬يرق‬
‫تعادلي رق برقي شکستا‬
‫غ د بيشتر آب وقک‬
‫قس ال و تيو قس ال به گروه كر وسيل قو يه تسريع مه‬
‫سساکد‬
:‫مکاسيسم محافد سسودا گروه کر وسيل‬
O
R
OH
H+
R' OH
X
X = R, H
R
X
H
+
OH
R
X
OR'
OR'
R
X
OR'
Acetal or Ketal
R' OH
OH2
R
X
OR'
H+
Hemiacetal
or Hemiketal
R
X
OR'
- H2O
:‫دقاه گروه کر وسيل‬
OR'
R
X
OR'
‫مکاسيسم محافد‬
H
H
OR'
R
X
OR'
R
X
H2O
OR'
OH2
R
X
OR'
R'OH
X = R, H
OH
R
X
OR'
H
O
H
+
R
X
R'OH
‫قگر به اي ق کل ها ق تيول ها ه قسجام وقک‬
‫با گروه کر وسيل قس اده شود چه ت اوته و ود دقرد؟‬
‫سك ه‪:‬‬
‫به اي ق کل ها ماه تاوقا ق تياول هاا سياز ها قسجاام وقکا باا گاروه کر وسيال بارقي تشاکيل تيوقسا ال هاا و تيوک اال‬
‫ها‪ ،‬به مندور محافد قک گروه هاي کاملي قس اده سسود‪.‬‬
‫ولااي بااا تو ااه بااه قکنکااه تاادرت سوک ئااوفيلي ترکيبااات اااوي گااوگرد نساات بااه ترکيبااات قکساايژا دقر بيشااتر قس ا ‪ ،‬پ ا‬
‫هيدرو يز تيوقس ال ها نست به قس ال ها سخ تار باوده و کاالوه بار ضاور قسايد و آب‪ ،‬و اود سساک هااي ياوه سياز‬
‫يروري قس ‪.‬‬
‫در قيقا يااوه و دک اار قساايدهاي ااوئي ساارم بااا قتصااال بااه وج ق کتااروا هاااي گااوگردي در تيااو قسا ال هااا‪ ،‬ساارک‬
‫هيدرو يز رق باال مه برد‪ ،‬يرق گوگرد به کنوقا کک با وئي سرم تساکل به قسيدهاي وئي سرم دقرد‪.‬‬
‫چرق ه محافد گروه هاي کر وسيل ق ق کل ها‪ ،‬تيول ها و کا مرکاپ و قتاسول ها که دقرقي دو گروه کاملي مه باشند‬
‫قس اده مه گردد و ق تركيبات تر کاملي آنها قس اده سسه شود؟‬
‫تر کاملي‬
‫‪H2O‬‬
‫‪+‬‬
‫‪H2O‬‬
‫‪+‬‬
‫'‪XR‬‬
‫‪R‬‬
‫‪H‬‬
‫'‪XR‬‬
‫‪H‬‬
‫‪O‬‬
‫‪XH‬‬
‫'‪2 R‬‬
‫‪+‬‬
‫‪R‬‬
‫‪H‬‬
‫‪X = O, S‬‬
‫‪X‬‬
‫‪H‬‬
‫‪X‬‬
‫‪R‬‬
‫‪H‬‬
‫‪XH‬‬
‫‪XH‬‬
‫‪X = O, S‬‬
‫دو کاملي‬
‫‪O‬‬
‫‪+‬‬
‫‪H‬‬
‫‪R‬‬
‫پاسخ‬
‫در محافد ا گ ااروه ه اااي کر وسياال ب ااا ق ک اال هاااي ک ااک ک اااملي‪ ،‬ب ارقي ه اار م ااول ماااده قو ي ااهء دقرقي گ ااروه کر وسياال دو م ااول ق ک اال‬
‫مصرف مه شود‪.‬‬
‫يعنااي مااانه کااه ق ق کاال تااک کاااملي قسا اده مااه شااود‪ ،‬در سااس چاار مجسوکااا سااه مااول وقک شا ر (دو مااول ق کاال و کااک مااول‬
‫آ دئيااد کااا ک ااوا) و ااود دقرد‪ ،‬در ا يکااه در سااس رقسا کااک مااول قسا ال بااه کااالوه کااک مااول آب ( سعااا" دومااول محصااول)‬
‫مو ود قس ‪.‬‬
‫بنابرقک وقک باا کااه آسترو اه هسارقه باوده و طباا رقبطاه )‪ (G = H - TS‬قساريي آ قد گيات وقکا قفازقي ماه‬
‫کابد‪ .‬بنابرقک پيشرف وقک در ه تشکيل قس ال مناسب سيس ‪.‬‬
‫ه محافد گروه هاي کر وسيل ق ق کال هاا‪ ،‬تياول هاا و کاا مرکااپ و قتااسول هاا کاه دقرقي دو گاروه کااملي ماه‬
‫به هسيا ک‬
‫باشند‪ -‬قس اده مه گردد‪ ،‬تا تغييرقت آسترو ه وقک ص ر شده و وقک تعادلي بوده و بهتر صورت گيرد‪.‬‬
‫بااه ک ا تعااادلي بااودا وقک ا بااا قس ا اده ق قصاال وشااات يه باارقي ابجااا سسااودا وقک ا در کااک ه ا ااا ‪ ،‬دو رقه و ااود‬
‫دقرد‪:‬‬
‫کا ککه ق وقک ش رها (معسوال گروه محافد کننده) رق بيشتر بردقش ه تا محافد کامل گردد‪.‬‬
‫ک ااا آب رق طبا ااا روش گ ا ااه شا ااده ( سيسا ا م دکا ا قسا ا اک) ا ااارج سسا ااوده و وقکا ا طبا ااا قصا اال وشا ااات يه با ااه سا ااس رقسا ا‬
‫ه ا محافد ا دقاااه مقاادقر آب بيشااتر قس ا اده شااده کااه وقک ا رق بااه س اس‬
‫(محافد ا سسااودا) پااي مااه رود‪ .‬باار کك ا‬
‫چر ( محافد دقاه) هدقک کند‪.‬‬
‫ب اارقي غ ب ااه هرچ ااه بيش ااتر ب اار ک اااه آسترو ااه و ک ااا ب ااه کب ااارت دک اار قکج اااد ش اارقکطه ک ااه آسترو ااه بيش ااتر مو اب س اارک‬
‫بدشيدا به وقک محافد گردد‪ ،‬ق پ اا قريترک اول کاه کاک ق کال چهاار کااملي ماه باشاد‪ -‬قسا اده ماه شاود‪ ،‬کاه در‬
‫قک ا ا ا تغيي ارقت آسترو ااه باارقي قسجااام وقک ا مناسااب مااه باشااد‪ ،‬و آب تو يااد شااده بااا سيس ا م دک ا قس ا اک ااارج‬
‫شاده ( سيسا م دکا قسا اک در قکا وقکا ماوثرتر کساال ماه کنااد) و پيشارف وقکا باه سااس تشاکيل قسا ال بيشااتر‬
‫مه باشد‪.‬‬
‫‪O R‬‬
‫‪2 H2O‬‬
‫‪R O‬‬
‫‪+‬‬
‫'‪O R‬‬
‫‪R' O‬‬
‫‪H‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪O‬‬
‫‪HO‬‬
‫‪+‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪H‬‬
‫‪2 R‬‬
‫سك ه‪:‬‬
‫قس ا ال ه ااا و ک ااال ه ااا هس ااوا قتره ااا نس اات ب ااه مح اايط ه اااي ت ي ااااه مق اااوم‪ ،‬ول ااي در مح اايط ه اااي قس اايدي ساپاک اادقر م ااه باش ااند‪ ،‬در‬
‫صااورتيکه آسيااوا قساايد اصااي هس ا ه دوسااتي دقش ا ه باشااد‪ ،‬پيوساادهاي قتااري‪ ،‬قس ا ال شکس ا ه مااه شااوسد‪ ،‬بااه هساايا د ياال ااالل‬
‫هاي دي قتيل قتر ‪ Et2O‬و تترقهيدروفورقا ‪ THF‬الل هاي مناسب برقي شرقکط نثي و ت يااه مه باشند‪.‬‬
‫‪H2O‬‬
‫‪+‬‬
‫‪X‬‬
‫‪H3O‬‬
‫‪HX‬‬
‫‪X‬‬
‫‪OH‬‬
‫تدرت قسيدي هيدرو ها و قسيدها ‪HI > HBr > HCl > HF :‬‬
‫هرچه قسيد توي تر باشد وقک فوق رق تر قسجام مه شود‪.‬‬
‫‪ ‬بطوريکه وقک با ‪ HF‬قسجام نشده‪،‬‬
‫‪‬با ‪ HCl‬سيا به کاتا يزور ‪ ZnCl2‬دقرد (‪ ZnCl2‬با کوا ک ريد تشکيل کسال ک‬
‫آسيونه بيشتر قس و پروتوا در دسترس تر قس )‪،‬‬
‫‪‬با ‪ HBr‬وقک با گرما قسجام مه گيرد‪.‬‬
‫‪‬وقک با ‪ HI‬به کنوقا توي تري ها وقسيد‪ ،‬در دماي قتاق قسجام مه گيرد‪.‬‬
‫بنابرقک‬
‫‪HO‬‬
‫‪O‬‬
‫ماه دهاد و فاصا ه نساني بايا پروتاوا و کسال ک‬
‫الل هاي قتري برقي محيط هاي قسيدي‪ ،‬به ويژه هيدرو ها و قسيد مناسب سيس ‪.‬‬
‫محافد گروه هاي قسيدي‬
‫محافظتتدر مرمتتام رهاتتبه انروتتحرم ظتتامر تتيدر صورتتايرهاتتبه ر تتام رمت ر ت ‪ .‬تتصوهر تتا رهاتتبه ر همه ر صورتتاک روتتا هر تتحررااتطر‬
‫واز تتار صف تتحرمت رهتتا رور ن ت يرهتتتار تتصوهررحتتدررتتار رهي گ وفبتتشر تتاررتصهمرمت ر ت نرم ت رهاتتگ رهتتتاررص ب تتا رفارتتهر صورتتايرهاتتبه ر‬
‫وا هرورکسبدروحرهي گ وفبشر ارن زرمقاومرم رواهه‪.‬‬
‫وصه محافظد هتا صوه ا هز هيکش ا م ضام هابه‬
‫تا هز وه نش هابه وا آزوم اي ها فا ه م ها و‬
‫وصه وص ههگي صوه محافظ هز بهموي ز م محبط هابه تا واز ها فا ه م‬
‫ح هي ح نباز وح خ ثي ااز هم ‪.‬‬
‫و اصيعگ هنجام م‬
‫‪R CO2H‬‬
‫‪1) OH , H2O‬‬
‫‪2) H+‬‬
‫)‪(Neutralization‬‬
‫‪R CO2Me‬‬
‫ص ن ح بهموي ز م محبط واز وصام کامشر‬
‫‪MeOH , H+‬‬
‫‪or CH2N2‬‬
‫‪R CO2H‬‬
‫مکانيسم وه نش‬
‫آزوم اي وا هابه ا صبا سبلبک جهد محافظد هتا صوه ا‬
‫‪H2C N N‬‬
‫‪H2C N N‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O CH3‬‬
‫‪H2C N N‬‬
‫‪O‬‬
‫‪H3C N N‬‬
‫‪R‬‬
‫‪N2‬‬
‫‪O‬‬
‫‪R‬‬
‫‪O‬‬
‫‪H2C N N‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪R‬‬
‫مرهت جارهتارن حرراوشرراجحرهادر حروه نشر ائ ر حر نصههروارخصوجرگازرورتاررايبهرماابرواههنروه نشرکامشر‬
‫نامبتتههرمت رهتتا نرروه تتنشرهاتتبه اروتتار رآزوم تتايرجهتتدرمحافظتتدر تتصوهرهاتتبه نروتتهيبشرختتصوجرگتتازر‪ N2‬تتحرتتتکر‬
‫رصکر ههربسبامرعاليرم رواههنرکامشر ي صفدرم ر هرورننانحره رهزرتكروهكنشركامشرم رواهه‪.‬‬
‫‪N2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪N2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪O‬‬
‫‪R C O CH3‬‬
‫‪CH2N2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪O‬‬
‫‪R C OH‬‬
‫‪COOH‬‬
‫‪COOMe‬‬
‫‪CH2N2‬‬
‫‪+‬‬
‫ه ستتازوي ير تتار ا ت حر ت تتص رهزررص ب تتا ر ستتگ هر تتحر هم ر تتصوهرعتتامنير بهمو ت يرورآمب تتاروتتا هروروتتارهاتتبه اروه تتنشر ه هرورهت تار تتصوهرمهر‬
‫محافظتتدرم ت ر تتهر( تتصوهرآمب تتاروتتار تتصوهر صبانبتتشرهاتتبهرد ت بشرهتن ت ير ه هرور تتصوهر بهمو ت يرن تزر مرد ت بشر بانتتهرهاتتگ رهتتص درم ت ر‬
‫تته)‪ .‬هتتتار تتصوهرمحتتافظرعتتلوهروتصرجلتتا رهزروه تتنشر تتا رناخاهات حر تتصوهرهاتتبه نرهمکتتايرهنجتتامروه تتنشر تتا رناکل تتافبنير مرماربتتدر‪α‬‬
‫کستتبدر تتصوهرهاتتبه رمهرف تصه مرم ت ر تتهر( صورتتاير تتا رهتتتارمارعبتتدروتتارراجتتحروتتحر اتتتههم روتتامرم ف ت ررايبتتهرهتتههنرخا تتيدرهاتتبه رم اا ت ير‬
‫همنتته)‪ -2 .‬آمب تتا‪ -2-‬م بتتش‪ -1-‬صپتتانانرننانتتحره رهزر‪ -2‬ه ستتازوي ير تتاروتتا هر تتحروي تتگ تارکتتامبص رمهر مرمحافظتتدر تتصوهر تتا رهاتتبه ر هم ‪ .‬وتصه‬
‫وص ههگيرهتار صوهرمحافظرهزرهابهراايفاميكرورهرانانرها فا هرم رها ركحرهاگ رمصباطحروهادرم رآته‪.‬‬
‫‪Acidic protons‬‬
‫‪Deprotection‬‬
‫‪RCH2COOEt‬‬
‫‪CH3 EtOH, H2SO4‬‬
‫‪RH2C‬‬
‫‪Protection‬‬
‫‪2-alkyl-4,4-dimethyl-2-oxazoline‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪RCH2COOH +‬‬
‫‪H2N‬‬
‫‪2-Amino-2-methyl-1-propanol‬‬
‫‪O‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪N‬‬
‫‪RHC‬‬
‫‪X‬‬
‫‪N‬‬
‫‪‬‬
‫‪R‬‬
‫‪RH2C‬‬
‫‪O‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪O‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪N‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪n-BuLi‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪O‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪HO‬‬
‫‪N‬‬
‫‪RHC‬‬
‫'‪R‬‬
‫‪EtOH, H2SO4‬‬
‫‪RR'CHCOOEt‬‬
‫‪Dprotection‬‬
‫‪+‬‬
‫‪H3O‬‬
‫‪RR'CHCOOH‬‬
‫رصكب تتا رآلتتيرفلتتن ركتتصبار مروصهوتصرپروتااوا هاااي قساايدي بااه شاادت ساااس مت رواهت ه‪ .‬و تتاوصهتار متتامرهات فا ه هزرآنهتتارواتتتهررتتار‬
‫تتهرهم تتاير صور تتاير تتا رها تتبه ر مرماي تتانروج تتا رنههه ت حرواهتته‪ .‬وهك تتنشرزي تصرننان تتحر ت تتص رهزرك تتاوص رهت تتار تتصوهرمح تتافظر مر‬
‫وهكنشر ا را گز رمهرک ايرم ر ه‪.‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪Mg‬‬
‫)‪Et2O (dry‬‬
‫‪N‬‬
‫‪MgBr‬‬
‫‪O‬‬
‫‪Br‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪N‬‬
‫‪Br‬‬
‫‪O‬‬
‫‪H2N‬‬
‫‪CO2H‬‬
‫‪+‬‬
‫‪H3O‬‬
‫‪HO2C‬‬
‫‪N‬‬
‫‪O‬‬
‫‪BrMgO‬‬
‫‪N‬‬
‫‪Br‬‬
‫‪H3O+‬‬
‫‪HO2C‬‬
‫‪HO‬‬
‫‪H+/ ‬‬
‫‪- H2O‬‬
‫‪HO2C‬‬
‫محافظت گروه هيدروکسي‬
‫رص ب ا هي ني همه صوه عامني بهمو ي وا ه كح صوراي آنها همه خا يد هابه كمي وا ه و م ضام واز ا بسبام‬
‫را جهه م ها ن ن ي هكس ژي صوه بهموك ي م راهنه وح ع اهي ناكل افبش وهم وهكنش ا ناخاها ح ها و منه ندر‬
‫ه‪.‬‬
‫هرص آي ر هتش م‬
‫هتجا ه‪ .‬جهد محافظدن هتا صوه مه وح م‬
‫تكنيك هاي مختلف محافظت گروه هيدروکسي‬
‫راجحروحرهتارن حرضصوم رهادنر حر صگاهروصرمو رفلشر ار‪ H+‬ناه حرها رم ظامرهابه رهادر حرآنبايرآير مروه تنشرکارتاي زوم ر ختاينيرنتههم‬
‫ورتاروحرع ام ر ت تصرآنبتايرآيرخا تيدر ست حر واتنيرنتههم ر(هاتبه ائ رمان ته‪ H2SO4 :‬ور‪ H3PO4‬ور‪ ...‬تحر مريبتابرآبرهات فا هرمت رهتانه)‪ .‬ن ت ير‬
‫‪ H3O+‬يعنير بهموي زر مر ضامرکاراي زومرهابه رورآبرم رواهه‪.‬‬
‫‪ROH + PhCH3‬‬
‫‪H2 / Pd‬‬
‫‪+‬‬
‫‪or H3O‬‬
‫‪H3O‬‬
‫‪R O CH2Ph‬‬
‫‪NaH , PhCH2Br‬‬
‫‪H2O, H+‬‬
‫‪ROH‬‬
‫‪ROH‬‬
‫‪H2O , H‬‬
‫‪or H3O+‬‬
‫‪, H+‬‬
‫‪O‬‬
‫‪R O‬‬
‫‪O‬‬
‫ن ح راوش راجح م محافظد صوه ا بهمو ي وا ها فا ه هز ‪ THP‬هتا هاد ح چ ان ح هيکش کاتصهن واههن وا راجح وح هت ح‬
‫مرکز کاکرقل دکدي ا ش م ها ن تااگ ومص ائ رايبه م هانه ح خايص ااز آنها م کش خاه ه وا ‪ .‬وصه وصطصد ننا ي هتا‬
‫م کش هز ‪ -‬م يل‪ -2-‬پروپ يل قتر ها فا ه م ها ح ضنا هت ح مص ن کاتصهن جهته رايبه نمي هن ها الي ح رايبه م ها ن ز م‬
‫هصهتط ملتم رص بهموي ز م ص ‪.‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪R‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪H‬‬
‫‪H3C‬‬
‫‪H2C C OCH3‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ROH‬‬
‫هزرمعتتصدر اارو م وكس ا ي م اااا جهتتدرهتجتتا ر تتصوهرم ا ت يرم بتتشر(وتتاراتتصوه هر‪)MOM‬نروتتحرع تتاهير تتصوهرمحتتافظرو تصه ررص ب تتا ر همه ر‬
‫صوهر بهمو يرن زرها فا هرهههرهاد‪.‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪H3C O CH2Cl‬‬
‫‪R‬‬
‫‪M‬‬
‫‪+‬‬
‫‪R O‬‬
OH
CH3
EtONa
O
O
N
CH3
O
O
CH3
Ph3P=CH2
O
CH3 O CH2Cl
O
N
CH3
O
O
O
CH2
OH
CH3COOH H2O
O
CH2
N
CH3
50 C 40h
Deprotection
N
CH3
‫ها فا هرهزرم ا يرهرا يرم بش)‪(MEM‬وحرع اهير صوهرمحافظر‪:‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪CH2Cl‬‬
‫‪O‬‬
‫‪CH2‬‬
‫‪CH2‬‬
‫‪H3C O‬‬
‫‪R‬‬
‫‪M‬‬
‫‪+‬‬
‫‪R O‬‬
‫هزرويژ يها ر صوهر‪ MEM‬هتارهادر حرهتار صوهر مرهصهتطري ت رآيت رور مر ضتامر‪ ZnBr2‬ور‪ TiCl4‬ور ‪ Me3SiI‬بتهموي زرهتههرورهتتارهمکتايرمهر‬
‫ف تصه مرم ت ر تتهر تتحر تتصوهر تتا ر بهمو ت ير مره تصهتطرمف لتتاروتتحر تتام رهن فتتاي رمحافظتتدرز هئ ت رهتتانه‪ .‬وتتحرع تتاهيرمكتتانررصكب ت رزي تصر همه ر ور‬
‫تتصوهرمحتتافظرمت رواهتتهركتتحرفقتتطرت ت رهزرآنهتتار مرهتصهتطر ه هرهتتههرمحافظتتدرز هئت رمت رهتتا ‪ .‬هتصهتطر ه هرهتتههروتصه رمحافظتتدرز هئت ر‪MEM‬‬
‫م اا رنيسد‪.‬‬
‫‪CH3COOH , H2O‬‬
‫‪OMEM‬‬
‫‪THF r.t.  40h‬‬
‫‪HO‬‬
‫‪OMEM‬‬
‫‪THPO‬‬
‫ها فا هرهزرم بشرربانبشرکلصيهرم بشر)‪ (MTM‬وحرع اهير صوهر صوهرمحافظر‪:‬‬
‫‪S‬‬
‫‪O‬‬
‫‪I+‬‬
‫)‪Methylthiomethyl (MTM‬‬
‫‪+ H3C S CH3‬‬
‫‪R‬‬
‫‪RO M‬‬
‫منيد صوه ‪ MTM‬کسبد وح ‪ THP‬و ‪ MOM‬م هتا هاد ح وصه وص ههگي آي هصهتط ي هابه و م ضام ننک ا‬
‫‪ Ag+‬و ‪ Hg2+‬وکام وص ه م ها و م هتا هصهتط ‪ THP‬و ‪ MOM‬اتههم م واه ه‪ .‬موش ا ت ص ن ز وصه رصهم ه ي هتار‬
‫صوه محافظ وجا هم ح و مام هز آنها همهئح ص تهه هاد‪.‬‬
‫‪S‬‬
‫‪O‬‬
‫‪CH3COOH‬‬
‫‪R‬‬
‫‪AC2O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪+ H3C S CH3‬‬
‫‪ROH‬‬
‫موشرزيصروصه رمحافظدرز هئ رهتار صوهروکامروص هرم رها ‪.‬‬
‫‪Deprotection‬‬
‫‪1) MeI‬‬
‫‪ROH‬‬
‫‪2) H2O/ DMSO‬‬
‫‪S‬‬
‫‪O‬‬
‫‪R‬‬
‫يک روش مناسب ديگر براي محافظت کردن الکل ها استفاده از ايزوبوتيلن مي باشد‬
‫‪RO‬‬
‫‪H+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ROH‬‬
‫محافظدرز هئ رهتار صوهروي گ رهزرمکانيسمر‪ SN1‬ورد بشر صباکارباير يشرم رمو ‪ .‬زيتصهر صباکتاربايرد ت بشرهتههرنتا راتام وتا هرور‬
‫ات تتههم رم اا ت ت ير هم نرو تتاوصروت تتحر تتام ر نينا ت ت يرراا تتطرهات تتبه ارمحافظ تتدرز هئ ت ت رمت ت رهت تتا ‪ .‬جه تتدرمحافظت تتدرز هئت ت رهتت تتار ت تتصوهرهزر‬
‫هابه ائ رمكشررص رفلائاموهاگبكرهابهر )‪(CF3CO2H‬ها فا هرننتا هر تحرآنبتايرآنهتارخا تيدرناکل تافبنيرنتههم ‪ .‬موشر ت تصروتصه ر‬
‫محافظدرز هئ رهتاررص ب ا رها فا هرهزرهنبهميکرهاگبکر مر ضامر‪ FeCl3‬م رواهه‪.‬‬
‫محافظدر صوهر بهمو ير مر صبا بهمه ر اروارها فا هرهزررص رف بشرم بشرکلصيهرر‪ Ph3CCl‬هنجامررم ر ت ‪ .‬زيتصهر‬
‫محافظتتدرز هئ ت رهتتتار تتصوهرآاتتايرر تصر تتام رم ت ر ت رورمکانيستتمرمحافظتتدرز هئ ت رهتتتاروه تتنشر‪ SN1‬م ت رواهتتهنروتتحر‬
‫علدرهت كحر صباکاربايرد بشرهههروحروابلحر صوهر ا رف بشر اتههمرم ر ص ‪.‬‬
‫‪HCl‬‬
‫‪CPh3 +‬‬
‫‪RO‬‬
‫‪Ph3Cl‬‬
‫‪R OH‬‬
‫‪Protection‬‬
‫‪Ph3OH‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ROH‬‬
‫‪CH3COOH H2O‬‬
‫‪Deprotection‬‬
‫‪CPh3‬‬
‫‪RO‬‬
‫مرمكتتانرزيتصر صبنتتير تتحرمحافظتتدرمهرهنجتتامرمت ر تتهرتتتکر تتصبارآيبنتتيرهاتتدر تتحر تتمروه تتنشرمحافظتتدرور تتمروه تتنشرمحافظتتدرز هئت رمهروتتحر‬
‫خاي رهنجامرم ر ه‪.‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ROH‬‬
‫‪H3O‬‬
‫‪Deprotection‬‬
‫‪O‬‬
‫‪Cl‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Protection‬‬
‫‪+‬‬
‫‪RO‬‬
‫استفاده از گروه هاي محافظت کننده اي که خاصيت شيمي گزيني دارند‬
‫مررص ب رزيصررهم رهابه ر صوهر ا ر بهمو‬
‫مقاوشر بهموك يرف نيرمحافظدرم رها ‪.‬‬
‫يروارراجحروحرهصهتطروه نشردعب ير تههرهاتد‪ .‬و تاوصهتار تصوهر بهموك ت يرهيكنتير مر‬
‫‪O‬‬
‫‪H3C O CH2 O CH3‬‬
‫‪+ CH3OH‬‬
‫‪H‬‬
‫‪Dimethyl acetal‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪H‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪H3C O CH2 O CH3‬‬
‫‪HO‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪SSA‬‬
‫‪Br‬‬
‫‪Br‬‬
‫‪SiO2 O SO3H‬‬
‫‪SSA‬‬
‫هتتبمير تتصوهر بهمو ت يرن تزر مرمحافظتتدرر تصر ب تتاد ر تتحر همه رچ تتهر تتصوهرعتتامنير بهمو ت يرم ت رواه ت هرمهتتمرم ت رواهتته‪ .‬رص ب ت رزي تصر همه ر ور‬
‫تصوهر بهمو ت يرم فتتاو رمت رواهتتهر تتحرتکت رهزرآنهتار‪ -OH‬هي نتتيرور ت تتص ر‪ -OH‬ف تاليرمت رواهتته‪ .‬خصتتلدرهاتبه ر تتصوهر‪ -OH‬ف تتانروي تتگ رهزر‬
‫‪ -OH‬هي ن تتيرم ت رواه تتهنرو تتاوصهتار م تتام ر تتحر مرمح تتبطروه تتنشرو تتازر هه ت حرواه تتبمنر صور تتايرف تتالير تتههره تتههرورآنب تتايرف تتا رو تحرع تتاهير‬
‫ناکل افبشروحر صوهرمحافظدر ههر نلحرم ر هرورمحافظدرمت رهتا نرولتير متام ر تحرمحتبطروه تنشرجهتدرمحافظتدرننتا ينرخ ثتيرورتتار‬
‫هاتتبه رضتتعبارواهتتهروتتارراجتتحروتتحرهت تتحر تتصوهر بهمو ت يرهي نتتيرفعتتايگ رهزر تتصوهر بهمو ت يرف تتاليروتتا هر(وتتحرعلتتدرمزونتتاک رهرتتمره س ت ژير مر‬
‫ف تتانروتتار لقتتحرو زکت رورعتتهمرهتتتارمزونتتاک ر مره ست ژيرهي نتتي)نرپت روه تتنشروت يرمعتتصدرمحافظتتدرر تتههرور‪ - OH‬هي نتتيروتتحرع تتاهيرناکل افبتتشر‬
‫هنجتتامرهتتههرورهتتتار تتصوهرمحافظتتدرمت ر تتص ‪ .‬هتتتاروه تتنشرعتتلوهروتصرک تتاير ه يره نبتتدرهتتبمير تتصوهرمتتام رنظتصروتصه رمحافظتتدنرک تتاير تههر‬
‫ه نبدرهصهتطرهنجامروه نشرن زرم رواهه‪.‬‬
‫‪More acidic proton‬‬
‫‪OSiMe3‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪Me3SiCl‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪Base‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪OSiMe3‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪Me3SiCl‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪H2O‬‬
‫‪Neutral condition‬‬
‫‪More activated hydroxy group‬‬

similar documents