Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek

Report
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Propensity score matching en buurtinterventies
Sociaal en Cultureel Planbureau
1
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Inhoud
1)
2)
3)
4)
Monitoring van stadswijken
Effecten van interventies op stadswijken?
Quasi-experimenteel evaluatieonderzoek: propensity score matching
Illustratie: Effect van herstructurering op leefbaarheid en veiligheid
in stadswijken
Sociaal en Cultureel Planbureau
2
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Monitoring (1)
Overlast en onveiligheid (leefbaarometerscore) in de
40 aandachtswijken 2006-2010
0
2006
2008
2010
-44
-44
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-46
Bron: CBS Outcomemonitor Wijkenaanpak 2012
Sociaal en Cultureel Planbureau
3
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Monitoring (2)
Overlast en onveiligheid (leefbaarometerscore) in de 40
aandachtswijken en het stedelijk gemiddelde 2006-2010
2006
2008
2010
0
-5
-10
-15
G18 gemiddelde
-20
-25
aandachtswijken
in G18
-30
-31
-35
-40
-37
-45
-50
-32
-46
-44
-44
Bron: CBS Outcomemonitor Wijkenaanpak 2012
Sociaal en Cultureel Planbureau
4
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Essentie
Buurtgegevens lenen zich voor monitoring. Buurtgegevens kunnen ook
gebruikt worden om uitspraken over de effectiviteit van interventies te
doen.
Daarvoor is het monitoren van een trend in de groep wijken met een
interventie niet voldoende. Ook het monitoren van een trend in de
interventiegroep t.o.v. het stedelijk gemiddelde is niet voldoende.
Om iets over het effect van de interventie te kunnen zeggen is het
nuttig om de buurten met een interventie te koppelen aan
vergelijkbare buurten zonder interventie.
Sociaal en Cultureel Planbureau
5
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Effectstudies (1)
Effectstudies proberen causale relatie tussen interventie en
uitkomstmaat vast te stellen:
Heeft invoering van een bepaalde interventie geleid tot effecten?
Kwaliteit van effectstudies is onder meer afhankelijk van:
-- Interne validiteit
-- Externe validiteit
Sociaal en Cultureel Planbureau
6
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Effectstudies (2)
Verschillende designs beschikbaar om te proberen uitspraken te doen
over effectiviteit van interventies. Belangrijk verschil tussen
experimenteel design en quasi-experimenteel design is dat bij de
laatste geen random toewijzing heeft plaatsgevonden van de
interventie.
Sociaal en Cultureel Planbureau
7
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Quasi-experimenteel onderzoek
Verschillende soorten designs beschikbaar. Maar welk design het meest
bruikbaar is hangt onder meer af van de wijze waarop de interventie is
opgelegd en je data.
Betekent soms veel werk en kan het resultaat zijn dat het gekozen
design zich toch niet leent voor jouw data.
Sociaal en Cultureel Planbureau
8
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Propensity Score Matching (1)
Propensity Score Matching is een voorbeeld van quasi-experimenteel
design.
Tracht de experimentele groep te koppelen aan een zo goed mogelijk
gelijkende controlegroep.
Sociaal en Cultureel Planbureau
9
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Propensity Score Matching (2)
Stappen:
1) Vaststellen van interventie (bijv. herstructurering, aanleg
speelvoorzieningen, verkoop sociale huurwoningen,
krachtwijkenbeleid), en begin en eind interventie.
2) Vaststellen van uitkomstmaten (waar is beleid op gericht geweest?)
3) Vaststellen van controlegroep
4) Kwaliteit matching
Sociaal en Cultureel Planbureau
10
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Propensity Score Matching (3)
Vaststellen van controlegroep
 Voor elke experimentele wijk vergelijkbare wijk zonder interventie
vinden op basis van afzonderlijke buurt kenmerken. Buurt met hoog
% huur aan andere buurt met hoog % huur.
 Probleem
a) hoe meer kenmerken gebruikt worden, hoe kleiner kans op match.
b) veel interventies ingezet op buurten met stapeling van specifieke
kenmerken.
 Dat experimentele groep verschilt van controlegroep is niet uniek.
Begin jaren ‘80 Propensity Score Matching ontwikkeld (Rosenbaum en
Rubin).
Sociaal en Cultureel Planbureau
11
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Propensity Score Matching (4)
Alle kenmerken waarop gematcht wordt, worden samengevoegd in 1
score: propensity score. De combinatie van kenmerken in experimentele
groep wordt ook waargenomen in controlegroep.
3a) Bereken propensity score (logistisch model)
Afhankelijke variabele: kans op interventie (0=geen ingreep; 1=ingreep).
Onafhankelijke variabelen: buurtkenmerken die (mogelijk) invloed hebben
op de kans op ingreep en op de uitkomstmaat (gemeten na de
interventie).
3b) Koppel experimentele buurten aan controlebuurten op grond van
propensity score (verschillende matchingsalgoritmes).
Sociaal en Cultureel Planbureau
12
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Propensity Score Matching (5)
Kwaliteit matching
1) Het is van groot belang dat de buurtkenmerken tussen de
experimentele groep en controlegroep overeenkomen. Als de
kenmerken van de groepen veel verschillen, moet het model herzien
worden (toevoegen hogere functies, interacties, andere variabelen).
2) Zijn er veel experimentele buurten die niet gekoppeld kunnen
worden? (o.m. overlap; common support) Wat voor buurten zijn dit?
SOMS PAST PSM GEWOON NIET BIJ JE DATA….helaas….
op naar een ander design (regressie-discontinuïteit?)
Sociaal en Cultureel Planbureau
13
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Effecten?
Nameting verminderen met voormeting voor de experimentele groep
en controlegroep. Hoe verhoudt de ontwikkeling tussen deze twee
groepen? Difference in difference. Testen op significantie.
Volgens PSM zou je mogen concluderen dat er een effect van de
interventie is als de ontwikkeling (bijv. leefbaarheid) in de
experimentele groep groter is dan in de controlegroep.
Sociaal en Cultureel Planbureau
14
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Illustratie: Herstructurering woningvoorraad (1)
In hoeverre is herstructurering effectief geweest bij het verbeteren van
van leefbaarheid en veiligheid in stadswijken?
1) Vaststellen herstructureringsinterventie in 4ppc-gebieden en
interventieperiode
Algemene herstructurering
Interventieperiode
1 januari 2000 – 31 december 2006
aandeel onttrokken woningen minimaal 3% van de
Interventie
woningvoorraad
in
2000
+
minimaal
100
woningen onttrokken en minimaal 100 woningen
nieuwgebouwd
Aantal experimentele buurten
100
Aantal experimentele buurten in quasiexperiment
70
Sociaal en Cultureel Planbureau
15
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Illustratie: Herstructurering woningvoorraad (2)
2) Vaststellen uitkomstmaten: wat zijn de doelen van het beleid
geweest?
-- Leefbaarheid verbeteren (tevredenheid met woonomgeving).
-- Veiligheid verbeteren (perceptie op voorkomen van criminaliteit en
overlast; onveiligheidsgevoelens).
-- Sociale cohesie vergroten.
Sociaal en Cultureel Planbureau
16
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Illustratie: Herstructurering woningvoorraad (2)
3) Vaststellen controlegroep
 schat propensity scores
(logistische regressie).
 Kan in SPSS, maar STATA
biedt veel meer opties (m.n. bij
de matching hierna!).
Sociaal en Cultureel Planbureau
17
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Illustratie: Herstructurering woningvoorraad (3)
4)  Koppel de experimentele wijken aan wijken met een vergelijkbare
propensity score, die echter niet de interventie opgelegd hebben
gekregen (keuze uit verschillende matchingsstrategieën) .
Experimentele buurt die je kunt
koppelen aan een buurt zonder
interventie.
Controlebuurt die gekoppeld
wordt aan experimentele buurt.
Sociaal en Cultureel Planbureau
18
postcode
herstructurering?
nee
3581
nee
3562
ja
3532
nee
3523
ja
3525
nee
3582
ja
3555
nee
3531
nee
3554
nee
3552
nee
3564
nee
3561
nee
3526
nee
3527
propensity score
0,153
0,173
0,187
0,216
0,257
0,281
0,295
0,307
0,321
0,360
0,381
0,418
0,500
0,634
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Illustratie: Herstructurering woningvoorraad (4)
 Uiteindelijk 70 herstructureringsbuurten kunnen koppelen aan
vergelijkbare buurten zonder interventie.
 Voormeting komt overeen, maar nog niet perfect.
 Ontwikkeling in experimentele buurten gunstiger geweest.
Sociaal en Cultureel Planbureau
19
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Problemen bij dit voorbeeld (/PSM algemeen)
Conceptueel
 Inzicht in omvang effecten, maar niet de achterliggende
mechanismen. Welke mechanismen zitten achter de effectiviteit van
herstructurering?  verplaatsing van mensen?
 Geen duidelijk begin/eind van interventies.
 Rol van andere interventies?
 Wat zijn de kosten en de baten van interventies?
Modeltechnisch
 Niet-opgenomen variabelen die kans op interventie beïnvloeden
(modelselectie is zeer belangrijk).
 Groepen komen soms onvoldoende met elkaar overeen na matching
Sociaal en Cultureel Planbureau
20
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013
Literatuur
 Propensity scores for the estimation of average treatment effects in
observational studies (L. Grilli & C. Rampichini)
 Some practical guidance for the implementation of propensity score
matching (M. Caliendo & S. Kopeinig)
 Propensity Score Matching for social epidemiology (M. Oakes & P.J.
Johonson)
 Matching and Propensity Scores (M. Oakes, in P.M. Steiner)
Sociaal en Cultureel Planbureau
21
Gebruik van buurtgegevens in evaluatieonderzoek
Donderdag 28 maart 2013

similar documents