Fremtidens ledelse - at lede det potentielle?

Report
Fremtidens ledelse
- at lede det potentielle?
Justine Grønbæk Pors, Phd.
[email protected]
Institut for ledelse, politik og filosofi
Copenhagen Business School
Dagens teser
• Gymnasieskolen står
overfor nogle store
udfordringer i forhold til
at skabe fremtidens
uddannelse
• Vi skal skabe et nyt
sprog for de dobbelte
opfordringer og
betingelser, som ledelse
af uddannelse må
navigere i
Planlægning og etablering af hierarki
(1970-1987)
 Kommunerne træder i karakter som
ledere af folkeskolen. Amterne som
ledere af gymnasierne
 Uddannelse skal underlægges planlægning
 Uddannelsesinstitutioner iagttages
udgifts producerende aktiviteter
Ledelse via administration
3
Fordelene ved selvstyring opdages
Hvordan kan man fra toppen af et
hierarki skabe ledelseskapacitet fra
neden?
Decentralisering og bestyrelser
• Uddannelsesinstitutionen bliver styringsgenstand
ved at blive givet muligheden for at styre sig selv
• Hvordan kan uddannelsesinstitutionen blive i
stand til at lede sig selv i samarbejde med sin
omverden?
• Uddannelsesinstitutionen dukker op som
enheden af forskellige perspektiver
• Lærere kan ikke repræsentere skolens enhed
• Uddannelsesinstitutionens lukkethed og
manglende evne til samarbejde problematiseres
Organisering og formalisering
Faglighed, kvalitet, målsætning, evalueringskultur og
dokumentation
”Der er masser af kvalitet i skolen! Det eneste problem er at
ingen kan se den”
”Vi bliver den ene gang efter den anden overrasket over at vore
elever ikke klarer sig bedre end de gør i internationale
undersøgelser. Hvorfor gør vi egentlig det? Det enkle svar må
vel være, at vi dels ikke ved, hvad de kan, dels ikke ved hvad
de andre som vi sammenligner os med kan. At få viden om
dette har vi traditionelt ikke gjort os så megen umage med.
Måske kan det være at fordi vi har gjort os så megen umage
med at stimulere børn og unge socialt og følelsesmæssigt – ja
så har vi lullet os ind i at det var svært at måle systematisk?”
Uddannelsesinstitutioner mangler en
evalueringskultur
• Synliggøre sammenhænge mellem mål og
praksis, mellem viden og praksis
• Skolen skal iagttage sig selv
• Skolen skal sætte ord på/ producere skriftlighed
• Formalisere relationer
• Forholde sig til sig selv
• Evaluering oversættes til målstyring, refleksion
og opdagelse af modstand
Styringsparadokser
• Etablere hierarki
• Etablere autonomi inden i hierarkiet
• Etablere at hierarki kan genkendes i autonomi
- skizofren styring
• Vær administrativ kategori
• Skab jer selv som selvstændige, men lad
omverdenen forstyrre jer
• Vis, at I i jeres selvskabelse spejler vores
styring
- Skizofren tilblivelse – selvstændighed altid
allerede beordret
8
Hvordan skaber forsøg på at optimere
styring deres egen ustyrlighed?
Betænkelighed ved det ustyrlige
• “… hvis lederen kan se, at den eksisterende kultur
indeholder visse barrierer for en nødvendig
udvikling kan det være en god ide at starte med at
analysere: Hvilke skjulte værdier, holdninger og
normer kontrollerer i virkeligheden skolen”?
• ”Blind handling i uddannelse kaldes prakticisme…
Blindhandling er helt at blive styret af de praktiske
omstændigheder.”
Organisation / interaktion
Refleksiv / intuitiv
Skrive / tale
At vide / at mene Bevidst / ubevidst
Eksplicit / Implicit
Italesat / tavst
Synlig / usynlig
Ydre / indre
Uddannelsesinstitutionerne og deres aktører skal
genkende sig selv i forskellen mellem organisation
og interaktion og transformere interaktion til
organisation
Fiksering af kontingens
• At fortælle på forhånd, hvad der opnås med
læring
• At være forpligtet på målsætning
• At producere skolen som genkendelig (vi gør
hvad vi lover)
• At vide hvor man er på vej hen
• At knytte an til tidligere beslutninger
• Det endnu ikke formulerede, mundtlige, intuitive
og endnu ikke erkendte tematiseres som risiko
Det innovative gymnasium
Hvordan kan man skabe selvstyrende
gymnasier uden at ødelægge læringens
ustyrlige kreativitet?
Den selvproblematiserende organisation
• ”Der er behov for en frigørelse af folkeskolen.
Folkeskolen arbejdstilrettelæggelse ligner
industrisamfundets. Men vi lever i et videnssamfund med
helt andre vilkår. Kan skolens udgiftsniveau dæmpes
samtidig med at skolen indrettes til og målrettes mod et
moderne videnssamfund? Det kan den blandt andet ved
at afskaffe 1-tallernes tyranni; 1 lærer = 1 klasse = 1
klasselokale osv. er en forældet og dyr organisering af
undervisningen.”
•
•
•
•
Klasseværelset skal på museum
Skemaet skal nedbrydes
Ingen ’røv-til-stol’ pædagogik
Læreren må helst ikke stå ved tavlen og undervise
Fremtidens uddannelse
• “Faglige færdigheder har ikke samme blivende
værdi som tidligere. De skal hele tiden genskabes i
nye processer, for der skabes ikke længere ny værdi
ved at benytte eksisterende fakta”
• “Teknologier, der endnu ikke er opfundet, bruges til
at løse problemer, vi endnu ikke kender”
• Fremtidens lærere skal ikke blot formidle kendt
stof, men coache elever til at skabe ny viden.
• Opløsning af tid, sag og roller
Nye potentialitetskategorier
• Fra undervisning til læring
• Læreprocesser forstås som umulige at planlægge og
styre med konventionelle styringsværktøjer
• Fra klasser til fleksibel holddannelse
• Fra fag til tværfaglighed
• Fra lektion til projekter og flydende grænser mellem
undervisning, frikvarter og fritid
• Kategorier, som er fleksible, som ikke på forhånd
lægger fast, og som nedbryder grænser
Potentialitetsledelse
• at skabe undervisning, organisering og tænkning,
der ikke binder organisationen på fortidens idealer
og betingelser, men fortsat kan udvikles og
forandres i takt med ændringer i institutionernes
omverden
• ikke længere omstille sig til noget bestemt, men
skabe undervisning, roller og organisering, hvis
potentiale til fortsat forandring hele tiden er intakt.
• at lede efter fremtidige, endnu ukendte muligheder i
elever, lærere, ledelse, organisering,
samarbejdspartnere og grænseflader.
Blank organisering
• “Aktiviteterne bestemmer skemaet – ikke den anden
vej rundt”
• Fleksible læringsmål, fleksible gruppestørrelser,
fleksible roller
• Michel Serres: the blank domino:
“This white object, like a white domino, has no value
so as to have every value. It has no identity, but its
identity, its unique character, its difference, as they say,
is to be, indifferently, this or that unit of a given set.”
Blank arkitektur – potentielle rum
Møbler, rum og indretning har
ikke én identitet, men kan
forandres alt efter behov
Hjul, hejselemme, fleksible
skillevægge. Designet
tilstrækkelig blank og uspecifik
kan en trappe være en plads for
“en elev, der har brug for et
øjeblik alene, en lille gruppe af
koncentrerede elever eller
publikum til den årlige
teaterforestilling.”
”Det er jo forandringen. At bevæge sig
ud i et ukendt farvand, hvor man ikke
har været før. Og det er måske usikkert,
man skal opgive det som er sikkert og
kendt. Og det har nogen sværere ved
end andre. Flere har sværere ved det.”
Organiseringens angst for støj
En skole, der oplever
alt det der foregår
uden for organisering
som en bekymrende
uorden.
En skole, der søger
at kontrollere,
indfange,
skriftliggøre, så
risisci ved det
uventede minimeres.
VS: Innovationens fejring af støj
En skole, der oplever det-ikke
organiserede, det uventede og det
udenfor den selv som potentiel
værdi
En skole, der hele tiden leder
efter nye muligheder i
eksperimenter, i mellemrum, og
i gentænkning
Det værdifulde er ikke AT
trappen i dag bruges til
gruppearbejde, men at den
potentielt kan blive noget andet
Bekymringer
• Hvordan lede mellem krav om organisering og
innovation?
• Hvordan fordeler vi risiko ved en dobbelt
valuering af det ustyrlige?
• Risikerer vi at legitimere urimelige besparelser
ud fra en forestilling om at hvis bare skolerne er
innovative nok så er ressource spørgsmål
underordnede?
Læs mere:
Oplægget bygger på 3 bøger:
• Justine Grønbæk Pors (2012): Noisy Management: A history of
Danish school governing 1970-2010. Ph.D. Afhandling fra CBS.
For en analyse af evalueringskultur se:
• Justine Grønbæk Pors (2009): Evaluering Indefra – Politisk ledelse
af folkeskolens evalueringskultur. Frederiksberg: Nyt Fra
Samfundsvidenskaberne.
For mere om potentialitetsledelse
• Juelskjær, Knudsen, Pors og Staunæs (2011): Ledelse af
uddannelse – at lede det potentielle. Frederiksberg.
Samfundslitteratur
At lede det potentielle
• At genåbne selvfølgeligheder
• Profleksion vs. Refleksion
• Nærvær, det endnu ikke formulerede, det
intuitive og det endnu ikke erkendte tematiseres
som potentiel værdi
• At skabe affektive rum hvor det potentielle kan
udforskes
• Kontingens som ressource
• Ledelsesgenstanden bliver skrøbelig, midlertidig,
flygtig
Evalueringskulturens historie
- fra international undersøgelse til national
styringsstrategi
• OECD-rapport: Èt citat
• Umiddelbart politisk efterspil: diagnostiske test
på forskellige klassetrin, elevplaner, ændret
formålsparagraf
• Rapport fra EVA: God evalueringspraksis er
lærerens vedvarende interesse, kontinuerlig del
af lærerens dagligdag, lærerens evne til at
reflektere over egen brug af evaluering
• Evaluering er nu ikke prøver og test af elever,
men ændring i måde lærere tænker og handler
OECD-rapporten 2004
”De virkelige forandringer finder sted i klasseværelset, når
lærerne selv af egen drift arbejder hen imod dem. Mere
strikse forsøg på at tvinge lærerne til at ændre deres
adfærd bliver ofte behændigt undergravet eller mødt
med direkte modstand. Som de fleste andre fagfolk
reagerer lærere på fjendtlig kritik ved at rejse
forsvarsværker, hvorfra de kan gøre modstand mod
forandring.”
(Mortimore m.fl. 2004: 130-131)
• ”For både den individuelle lærerlogbog og
teamets lærerlogbog gælder det, at indføres det
som en tvungen evalueringsdisciplin gennem
længere tid (blot fordi evaluering er godt) vil det
blive svært at bruge den konstruktivt og lærerne
vil forsøge at komme hurtigst muligt igennem
refleksionen og registreringerne. Således bliver
det overfladisk data, der indsamles og indholdet
er værdiløst” (UVM)
Evaluering som eksistens
• Styringen møder modstand og erkender magtens
paradoks
• Evaluering som lærerens vilje, evne og ønske om
at være evaluerende
• Evaluering som tiltag, som kan hjælpe
individerne til at transformere sig selv ved hjælp
af eksperter, viden og supervision
• Evaluering som selvrationaliseringsproces
• Evaluering flyttes fra sags- til socialdimension
Ledelse der magter udfordringen
• Målsætning, der er sensitiv over for at mål ikke
altid kan afgøres på forhånd
• Ledelse som parasit på læring
• Skumme overskuddet af eksperimenter
• Skumme overskuddet af profleksion

similar documents