O.Yalçınkaya Sunusu - Coğrafi Bilgi Sistemleri

Report
PLAN TADİLATI OTOMASYONU
VE PLANLAMA PORTALI
ANALİZ - PLANLAMA
VERİ TABANI
VE
İŞ AKIŞI - ARAYÜZ
TASARIMLARI
ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMA GRUBU
Çevre ve Orman Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Özlem YALÇINKAYA
Şehir Plancısı
İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri
SUNUM İÇERİĞİ
1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
• VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI
• GEREKSİNİM DUYULAN VERİLERİN TESPİTİ
• ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
3. PROJE TASARIM KONSEPTİ
• UYGULAMA SENARYOSU
•ALTERNATİF1 DETAY İŞ AKIŞI
• OTOMASYON SİSTEMİ
• OTOMASYONUN KURUM İÇİ ÇALIŞMA SİSTEMİ
• OTOMASYONUN KURUMLARARASI ÇALIŞMA SİSTEMİ
• OTOMASYONUN PORTAL HİZMETLERİ
4. ANALİZ VERİ TABANI TASARIMI
5. PLANLAMA VERİ TABANI TASARIMI
6. VERİ TABANI TASARIMLARI HAKKINDA SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER
SUNUM İÇERİĞİ
7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI
•
•
•
•
ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE SÜRECİ
ARAYÜZ PROTOTİPİ NEDİR?
ÇALIŞMANIN AMACI
ÇALIŞMADA DİKKATE ALINAN HUSUSLAR
8. PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA PORTALI ARAYÜZ PROTOTİPİ
9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI
• 1/100000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
• TADİLAT SÜRECİ İŞ AKIŞI
• ARAYÜZ PROTOTİPLERİ
• ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANI 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI
• TADİLAT SÜRECİ İŞ AKIŞI
• ARAYÜZ PROTOTİPLERİ
• UYGULAMADAN BEKLENEN SORGULAR NELERDİR?
10. GENEL DEĞERLENDİRME
1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI
Mekansal ve mekansal
olmayan verinin
çeşitli yöntemlerle toplanması,
belli bir sistematik içinde
depolanması , kullanılması
analizi ve görüntülenmesi için
bilgisayar donanımı, yazılımı,
personel ve yöntemlerin
organize olarak amaca uygun
yönetilmesidir.
1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI
VERİ
VERİ
TOPLAMATablosal Veriler DEPOLAMA
Detaylar
Alan
VERİ
YÖNETİMİ
Harita/
görüntü
Kurallar
• Harita
Çizgi
Nokta
GIS
Server
Kompleks
ilişkiler
Network
On Line Servis
• Ölçü
• GPS
•Sinyal
• Diğer veri
• Görüntü
Analiz
Sorgulama ve
Raporlama
1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI
Yeryüzü üzerindeki doğal ve
yapay detaylara ilişkin, belli bir
referans sistemindeki konum
koordinatları ile ifade edilen
mekansal(grafik) veriler ve
bunlara ait tanımsal(öznitelik)
verilerden oluşur.
Coğrafi bilgi sistemlerinde veriler
Vektör Veriler ve Raster Veriler
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI
Coğrafi bilgi sistemlerinde veriler
Vektör Veriler ve Raster Veriler olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.
Vektör Veri: Noktalara bağlı olarak
temsil edilen veri türüdür, her
noktanın bir x,y koordinat değeri
vardır. Ağaç, Bina, Yol, Arazi
Kullanımı vb.
Raster Veri: İki boyutlu olup, tüm yüzey
boyunca belli aralıklarla bölünmüş
grid ağdır, her bir piksel değeri için
koordinat bilgisi tutulmaktadır.
X,Y
X,Y
X,Y X, X,Y
Y
X,Y
X,X,
X,
X, YY
YY
1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI
Coğrafi Veri Tabanı
CBS veri tabanlı bilgi sistemidir.
Coğrafi veri tabanı(Geodatabase), mekansal veya
mekansal olmayan bilgiye
erişim imkanı sağlayan,
yönetilebilir, güncellenebilir,
taşınabilir ve veriler arasında
tanımlı ilişkiler kurulabilen veri
kümesidir.
1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİ TABANI MANTIĞI
Veri Seti-Feature Dataset: GeoDatabase ortamında aynı
projeksiyon sistemine sahip birbiriyle ilişkisi bulunan feature
classların depolandigi veri setidir.
Nüfus
Veri Katmanı-Feature Class:GeoDatabase içinde,
depolanabilen nokta, çizgi ya da alansal vektörel veri
katmanıdır.
Tablo :GeoDatabase içinde, depolanabilen sözel verilerin yer
aldığı veri katmanıdır.
Subtype & Domain (Alt Tip & Alt Tip Değerleri): Veri girişi,
güncelleme ve sembol tanımlama işlemlerinde büyük
kolaylıklar sağlayan feature class içerisinde yer alan
özniteliklere bağlı farklı değişkenler tanımlanarak kullanıcının
hızlı bir şekilde doğru bilgileri girmesini sağlar.
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları
İlgili biriminde bulunan 1/100.000 Çevre Düzeni Planı veri tabanı .mdb
formatında 6 verisetinden oluşmaktadır, verisetlerinde 48 detay sınıfı,
katmanlarda 241 alttip bulunmaktadır.
Veri
Miktarı
.mdb formatında veriseti
6
.mdb formatında detay sınıf
48
.mdb formatında alttip
241
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları için ilgili birimle görüşme
yapılmış ve veriler temin edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ilgili
birimin standart bir veri tabanına sahip olduğu ve bakanlıktaki birimler
arasında Planlama Portalı için alt yapısı en hazır birim olduğu
gözlenmiştir.
•Çok nadir de olsa ilgili birime gelen verilerden bazı katmanların, clip,
erase gibi coğrafi işlemlerden sonra oluşturulmuş halleri de veri
tabanında tutulmaktadır.
•Bazı verilerde topolojik sorunlar gözlemlenmiştir.
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÖÇK
Özel Çevre Koruma Alanı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları
İlgili birimin veri durumu, sadece file geodatabase yapısında olan veri
tabanının incelenmesi sonucu ortaya çıkarılmıştır. Özel Çevre Koruma
Alanı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları veri tabanı 5 katmandan
oluşmaktadır ve katmanların 43 alt tipi bulunmaktadır.
Veri
Miktarı
Plan katmanı
5
Plan alttip
43
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÖÇK
Özel Çevre Koruma Alanı 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları
Düzenli bir yapıda olan bu veri tabanında Subtype ve Domain (Alt tip ve
Alt tip değerleri) tanımları bulunmasıyla verideki tutarsızlık engellenmiş
durumdadır.
Bu verilerde herhangi bir
•veri tekrarı
•anlamsız katman isimleri
gibi analizi yapılan her birimde görülen standart sorunlarla
karşılaşılmamış, verilerde topolojik hatalar gözlemlenmemiştir.
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP
Katmanın Öznitelik Bilgileri
“ADI”, “TURU” gibi bilgileri tutmakta
“text_”, “DİĞER”, “ETİKET”, “ETİKET1” gibi
anlaşılması güç bilgiler de bulunmaktadır.
Havaalanı katmanı veri tabanında
alan (polygon) olarak bulunmaktadır
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP
Katmanın Öznitelik Bilgileri
“ADINUMARASI”, “GENİŞLİK”, “UZUNLUK”,
“KULLANIM” gibi bilgileri tutmaktadır.
Aynı havaalanın farklı katmanda “Havaalanı_Sembol”
ismi ile Çizgisel (Line) olarak tutulmakta
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP
Yine aynı havaalanı
Ölçekten
de anlaşılabileceği
“Havaalanı_Sembol2”
gibi
doğru olmadığı
ismiverinin
ile tutulduğu,
gözlemlenmiştir.
katmanda bulunan 4
havaalanın da ismi aynı
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP
Katmanın Öznitelik Bilgileri
Yine aynı havaalanı
“ADINUMARASI”,
“GENİŞLİK”,
“Havaalanı_Sembol_3”
“UZUNLUK”,
“KULLANIM” gibi
Katmanında
bilgileri
tutmaktadır.
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP- VERİLERİN HARİTADA GÖSTERİLMESİ
Bu 4 katmanı aynı harita üzerine çağırdığımızda aynı
bilgileri tuttuğu görülmektedir.
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÇDP
•Taskın_Alanı
•Taskın_Alanı_Clip
Gibi coğrafi işlemlerle oluşturulmuş katmanlar
bulunmaktadır. Bu gibi veriler algıda zorluğa ve karmaşaya
yol açmaktadır.
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
VERİ YAPISI VE CBS ALTYAPISI- ÖÇK
5 Katman
43 Alttip
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
GEREKSİNİM DUYULAN VERİLERİN TESPİTİ- ÇDP
Planlama alanının
yeri
Yönetim yapısı, idari
bölünüş, sınırlar
Fiziksel yapı
Mülkiyet yapısı
Sektörel yapı
Teknik altyapı
Askeri alanlar
PLANLAMA
Ekonomik yapı
Arazi kullanımı
Maden kaynakları
Sosyal yapı
Çevresel kaynaklar
ve koruma alanları
Demografik yapı
Yerleşme alanları ile
ilgili özellikler
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
GEREKSİNİM DUYULAN VERİLERİN TESPİTİ- ÖÇK
Koruma Alanları,
Rekreasyon Ve Turizm
Mevcut Durum
Karasal Biyoçeşitlilik
Sosyo-ekonomik
Araştırmala
Altyapı
Su Kalitesi İzleme
Jeolojik-jeoteknik
Etütler Ve Su-sıcak
Su Kaynakları
Denizel Biyoçeşitlilik
PLANLAMA
Kıyı Ve Deniz
Taşıma Kapasitesi
Göl-deniz
Çalışmaları
Tür Koruma
Tarım, Toprak,
Erozyon, Balıkçılık
Ve Avcılık
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Sorun1 Ortak bir veri üretim prosedürünün
geliştirilmemesi: Aynı planlama biriminin Cad, CBS gibi
farklı ortamlarda, farklı veri tabanlarında ya da dosyalarda
veri üretimi ve depolaması, dolayısıyla veri tekrarı ve aynı
veriye ait farklı versiyonların bulunması
Sorun2 Karar vericilerin zamanında güncel bilgiye
erişememesi: Mevcut sistemin kağıt ortamında dosyalama
mantığıyla çalışmasından dolayı güncel verinin takibinin
zorlaşması
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Sorun3 Planlama sürecinin dökümantasyon işleri ile takip
edilmesi: Otomasyon sistemine geçilmediği için iş takibinin
kağıt ortamında yapılması
Plan tadilatlarının sayısal ortamda kaydı bulunmadığından;
planların ne kadar sıklıkla tadilat geçirdiği, hangi kurum ve
kuruluşlardan ne kadar tadilat talebi geldiği, hangi plan
üzerinde yoğun tadilat talebi olduğu, hangi bölgeye
taleplerin geldiği, ne kadarlık süre içerisinde tadilatın
gerçekleştiği, hangi tarihte tadilat yapıldığı gibi bilgiler
tutulamaması dolayısıyla sorgulanamaması
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Sorun4 Karmaşık planlama sürecinin kullanıcılara yol
gösterememesi: Aynı planlama süreci için farklı iş akışlarının
uygulanması, her zaman aynı iş adımlarının takip edilmemesi
Sorun5 Veri paylaşımındaki sıkıntılar: Farklı birimler
arasında ortak kullanılacak verilere erişim ve paylaşımının
güçlüğü
Sorun6 Tadilat prosedürünü hiç uygulamayan birimler:
Daha önce tadilat sürecini gerçekleştiremedikleri için
karşılaşılabilecek güçlüklerin tahmininde zorluklar yaşanması
2. PLANLAMA BİRİMLERİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
ANALİZ VE TASARIM AŞAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Sorun7 Birimlerdeki CBS bilgisinin farklı seviyelerde olması:
Kullanıcıların sistemi ve sistemin sağlayacağı faydaları
anlamasında güçlük yaşamaları
Sorun8 Aynı alanda yapılan farklı planlama çalışmalarında
etkileşim güçlüğü : Farklı birimlerin aynı alan için aldıkları
plan kararlarına erişiminin zaman ve prosedür açısından güç
olması
3. PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ
UYGULAMA SENARYOSU
Alternatif 1
V
E
R
İ
WEB
Tadilat Talebi
İnceleme
Tadilat
Değerlendirme
Tadilat Yapım
Kararı
Bilgilendirme
İ
N
D
İ
R
MASAÜSTÜ
PLANLAMA
VERİ TABANI
ANALİZ
VERİ TABANI
Analiz
Sentez
Karar
Plan
Coğrafi Detay
Oluşturma
Y
Ü
K
L
E
Değerlendirme
Analiz
Sentez
Karar
Plan
Coğrafi Detay
Oluşturma
WEB
Plan Onayı
Kurum görüşleri
WEB
ANALİZ
VERİ TABANI
WEB
Askı Süreci
Alternatif 2
PLANLAMA
VERİ TABANI
V
E
R
İ
Karar
Bilgilendirme
NİHAİ
PLANIN
YAYINLA
NMASI
3. PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ
ALTERNATİF1 DETAY İŞ AKIŞI
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
YÜKLENİCİ
KONTROL - KARAR
V
E
R
İ
S
A
Ğ
L
A
Y
I
C
I
L
A
R
DSİ
METEOROLOJİ
KARAYOLLARI
HGK
TAKBİS
TAU
OGM
TARIM
KÜLTÜR BAKANLIĞI
...
PROJE
KAPSAMINDAKİ 7
PLAN
ANALİZ V.T.
ANALİZ V.T.
VERİ
İNDİR
PLAN V.T.
KONTROL – KARAR - VERİ YÜKLE
PLAN V.T.
3. PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ
OTOMASYON SİSTEMİ
PLAN VERİTABANLARI
ÇEVRE DÜZENİ
PLANI VT.
ANALİZ VERİTABANI
ÖÇK ÇEVRE
DÜZENİ PLANI
VT.
SULAK ALAN
YÖNETİM PLANI
VT.
TADİLAT TALEBİ
TAKİBİ
• HİDROLOJİ
• ALTYAPI
• JEOLOJİ
• TOPRAK
• ULAŞIM
• İDARİ SINIRLAR
• ARAZİ KULLANIMI
• ......
PLAN TADİLAT
OTOMASYONU
YABAN HAYATI GELİTİRME
SAHALARI GELİŞME VE
YÖNETİM PLANLARI VT.
UZUN DEVRELİ
GELİŞME PLANLARI VT.
HAVZA KORUMA EYLEM
PLANLARI VT.
Dış
Kullanıcılar
Belediyeler
İÇME VE KULLANMA SUYU
KAY. VE HAVZALARINA
YÖN. HAV. KOR. EYLEM
PLANI VE ÖZEL HÜKÜM
BELİRLEME ÇALIŞMALARI
VT.
Özel İdareler
Kalkınma
Ajansları
Diğer
3. PROJE KAPSAMINDA TASARLANAN VERİ TABANI KONSEPTİ
OTOMASYONUN PORTAL HİZMETLERİ
MedaData
Servisleri
Verinin Verisine ait bilgileri tutar.
VERİYİ KİM KAYDDETMİŞ, VERİ
NERDEN GELMİŞ?
BUGÜN
Harita
Servisleri
Plan
Tadilat VT
Geoprocessing
Servisleri
WEB ÜZERİNDEN
GÖRÜNTÜLEME, SORGULAMA
VE GÜNCELLEME
WEB ÜZERİNDEN ANALİZLER
GELECEKTE
Veri yönetimi
Servisleri
DEĞİŞİK KAYNAKLARDAN
GELEN VERİLERİ
SİSTEMATİK DEPOLAMA
4. ANALİZ VERİ TABANI TASARIMI
20 Veriseti
9 Tablo
152 Katman
5. PLANLAMA VERİ TABANI TASARIMI- ÇDP
5. PLANLAMA VERİ TABANI TASARIMI- ÇDP
Aynı Alttipler korunmakla beraber İdari Sınırlar Katmanı Analiz Veri Tabanından
geleceği için ÇDP’nin mevcut veri tabanından çıkarılmıştır.
5. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
İDARİ SINIRLAR KARŞILAŞTIRMASI
CDP Veri Tabanı
Analiz Veri Tabanı
5. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÖRNEK GÖSTERİMİ
İdari Sınırlar Katmanı Analiz Veri Tabanından
gelecektir, plan gösteriminde herhangi bir
değişikliğe yol açmayacaktır.
5. PLANLAMA VERİ TABANI TASARIMI- ÖÇK
4 Katman
Aynı Alttipler korunmakla beraber İdari Sınırlar
Katmanı Analiz Veri Tabanından gelecektir.
SORULAR
VE
DEĞERLENDİRMELER
7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI
ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE SÜRECİ
Proje kapsamında;
 Çalışma gruplarının tespiti yapılarak projenin aktörleri ve
görevleri belirlenmiştir
 Mevcut durumun tespiti yapılmış, risk ve problemler
belirlenmiştir
 Çalışma gruplarının yapmış olduğu işlerin analizi yapılarak iş
akışları belirlenmiştir
 Çalışma grupları ile yapılan görüşmeler sonucunda, tespit
edilen iş akışları doğrultusunda sistemden beklenen
gereksinimler (Gereksinim Listesi) çıkarılmıştır
 Senaryolar (Use Case) oluşturulmuştur.
 Tasarım aşamasında kullanıcıların görüşleri doğrultusunda
geliştirilecek olan arayüzlerin ilk prototipleri oluşturulmuştur.
7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI
ARAYÜZ PROTOTİPİ NEDİR?
Arayüz Prototip üretimi, yeni gereksinimlerin ortaya
çıkarılmasının yanında gereksinim yorumlayışının
doğrulanması için kullanılan bir tekniktir. Çoğunlukla,
çalışan model görüldüğünde gereksinimlerin nasıl
gerçekleştirilebileceği anlaşıldığı için kullanılmaktadır.
Basit bir prototip, kullanıcıların daha rafine gereksinimler
üretebilmelerini veya varolan gereksinim hakkındaki
fikirlerinin değişmesini sağlar ve sadece bazı fikirleri ortaya
koymak, üzerinde tartışabilmek için üretilir, son ürün
değildir.
7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI
ÇALIŞMANIN AMACI
 Planlama süreçlerinin sistemde takip edilebilmesi, izleme
sisteminin gerçekleştirilebilmesi
 Tüm planlama verilerinin kullanımına yönelik altyapının
oluşturulması
 Planlama süreçlerinde sorgulama sisteminin oluşturulması
 Raporlama sisteminin oluşturulması
 Güncel veriye ulaşılması
 Plan Tadilatı otomasyonunda, her birim için belirlenen iş
süreçleri hem GIS hem de MIS’e yönelik bütüncül bir
uygulamanın sağlanması.
 Plandaki değişim kararları sistemden yönetilebilmesi.
 Güncelleme işlemleri ile atanan süreç ilişkilendirilecektir.
Güncelleme yapılan alanla ilgili karar, yazı vb belgeler
veritabanında tutulabilecektir.
7. OTOMASYON ARAYÜZ ÇALIŞMALARI
ÇALIŞMADA DİKKATE ALINAN HUSUSLAR
 Veritabanı, Bakanlıkta mevcut olan Elektronik
Dokümantasyon Yönetim Sistemi ile entegre
çalışması
 Otomasyon sistemi, iş akış diyagramlarına uygun
olarak geliştirilmesi
 Sistemin ve arayüzlerin ihtiyaca karşılık vermesi
 Ek iş yükü oluşturmaması
 Veri tekrarının önlenerek, sistemin
sadeleştirilmesi
 Kullanıcıya yönelik sorguların oluşturulması
 Raporlama ve sistemde ihtiyaca uygun çıktıların
alınması
8. PLAN TADİLATI OTOMASYONU VE PLANLAMA PORTALI
ARAYÜZ PROTOTİPİ
9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ
ÇALIŞMALARI
1/100000 ölçekli ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI
Çevre Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürlüğü
Planlama ve SÇD Dairesi Başkanlığı
İş Akışı
Arayüz Prototipleri
1. PLAN TADİLAT
BAŞVURUSU
2. ARAZİ
İNCELEMESİ
3. KOMİSYON
KARARI
4. PLAN TADİLAT
OLURU
5. PLAN ONAYI DAĞITIMLI
YAZISI
CBS
KULLANILARAK
PLAN YAPIMI
6. ASKI PLANIN
SÜRECİ YÜRÜRLÜĞE
GİRMESİ
1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
1. PLAN TADİLAT
BAŞVURUSU
2. ARAZİ İNCELEMESİ
1. PLAN TADİLAT
BAŞVURUSU
2. ARAZİ
İNCELEMESİ
3. KOMİSYON KARARI
1. PLAN TADİLAT
BAŞVURUSU
2. ARAZİ
İNCELEMESİ
3. KOMİSYON
KARARI
4. PLAN TADİLAT OLURU
1. PLAN TADİLAT
BAŞVURUSU
2. ARAZİ
İNCELEMESİ
3. KOMİSYON
KARARI
5. PLAN ONAYI DAĞITIMLI
YAZISI
4. PLAN TADİLAT
OLURU
CBS
KULLANILARAK
PLAN YAPIMI
1. PLAN TADİLAT
BAŞVURUSU
2. ARAZİ
İNCELEMESİ
3. KOMİSYON
KARARI
6. ASKI SÜRECİ
4. PLAN TADİLAT
OLURU
5. PLAN ONAYI DAĞITIMLI
YAZISI
CBS
KULLANILARAK
PLAN YAPIMI
9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ
ÇALIŞMALARI
Özel Çevre Koruma Alanı
1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları
Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı
Etüt Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı
Planlama Şube Müdürlüğü
İş Akışı
Arayüz Prototipleri
1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. BAŞVURU
DEĞERLENDİRMESİ
3. PLAN YAPIM SÜRECİ
4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI
5. ASKI
SÜRECİ
PLANLARIN CBS
ORTAMINA AKTARILMASI
1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ
1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. BAŞVURU
DEĞERLENDİRMESİ
3. PLAN YAPIM SÜRECİ
1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. BAŞVURU
DEĞERLENDİRMESİ
4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI
3. PLAN YAPIM SÜRECİ
1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. BAŞVURU
DEĞERLENDİRMESİ
5. ASKI SÜRECİ
3. PLAN YAPIM SÜRECİ
4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI
1. PLAN TADİLAT BAŞVURUSU
2. BAŞVURU
DEĞERLENDİRMESİ
3. PLAN YAPIM SÜRECİ
4. PLAN ONAYI DAĞITIM YAZISI
5. ASKI
SÜRECİ
PLANLARIN CBS
ORTAMINA AKTARILMASI
9. ÇEVRE DÜZENİ ÇALIŞMA GRUBU OTOMASYON ARAYÜZ
ÇALIŞMALARI
UYGULAMADAN BEKLENEN SORGULAR
NELERDİR?
GENEL DEĞERLENDİRMELER
GÖRÜŞLER
Çevre ve Orman Bakanlığı
PLAN TADİLATI OTOMASYONU ve PLANLAMA PORTALI
TEŞEKKÜRLER...
Özlem YALÇINKAYA
Şehir Plancısı
[email protected]

similar documents