presentatie green deal 17 juni

Report
Green Deal CO2emissiefactoren
Initiatiefnemers:
Doel en afbakening
Doel Green Deal:
- Eenduidige lijst CO2-emissiefactoren
- Draagvlak creëren
- Discussie terugbrengen naar waar hij voor bedoeld
is: focus op emissiereductie
Afbakening:
- Vooralsnog alleen over energiedragers,
personenvervoer, goederenvervoer en koudemiddelen
Uitgangspunten






Prioritaire keten: Well to wheel, ook wtt en ttw.
Transparantie!
Indien mogelijk internationale / Europese cijfers, tenzij de
Nederlandse situatie afwijkend is
Bij luchtvaart: vermenigvuldigingsfactor uit STREAM
vanwege uitstoot in hogere atmosfeer
Kortcyclische koolstofketen heeft geen versterkend effect
op het broeikaseffect
Actualisatie CO2-data: Elk getal krijgt een toelichting
(bronnen, afronding en geschatte houdbaarheid)
CO2-eq., alle stoffen met Global Warming Potential
Verschillende doelstellingen CO2 getallen


Gebruik footprints
Rapportages bijv. Emissieregistratie, Kyoto,
MJA’s, etc
Afhankelijk van doelstelling

Verschillende eenheden (per kg of per liter)

Verschillende afbakening, eisen etc
Scope-verschillen
Mijn, winning,
raffinage
Mijn, winning,
raffinage
Elektr.
centrale
Elektr.
centrale
Tank to
Wheel
Tank to
Wheel
Bezettingsgraad, aantal
reizigers etc
CO2 per
reizigerskilometer
Uitstoot bedrijf A
Uitstoot bedrijf B
Uitstoot bedrijf C
Lijst met te gebruiken bronnen (1)

Energiedragers:
-
Brandstoffen
-
Elektriciteit
-
Warmte
Bronnen o.a.:
• Nederlandse Emissie Autoriteit,
2013. Nederlandse lijst
Energiedragers
• CE Delft, 2013.
Achtergrondgegevens
Stroometikettering 2012.
• World Resources Institute, 2014.
Green House Gas protocol
Speciale aandacht voor CO2-emissie (groene) stroom
Lijst met te gebruiken bronnen (2)
[

Personenvervoer
-
Auto per vervoers-km
-
Overige vervoersmodaliteiten per rkm
Bronnen:
STREAM personenvervoer 2014
Lijst met te gebruiken bronnen (3)

Goederenvervoer
-
Bulkgoederen (tkm)
-
Containers (tkm)
Bronnen:
STREAM International Freight
2011
Internationale afspraken
CO2 uitstoot van stroom


Als een bedrijf of consument groene stroom
afneemt (via GvO’s), mag dan met een kleinere
CO2-emissie per kWh gerekend worden?
Zo ja, hoeveel kleiner?
CO2 uitstoot van stroom
Mogelijke antwoorden:



Ja, want het GvO systeem werkt goed, en er is
ergens in Europa groene stroom op het net gezet
Nee, want er is een overschot aan GvO’s en die
bepalen de markt niet (dat doet de SDE+regeling)
Ja, onder voorwaarden (bijvoorbeeld
Nederlandse GvO’s, van nieuw te bouwen
installaties, mogen als 0 gr CO2/MWh worden
gerekend)
Planning (1)

Maart: afbakening scope

April: vaststellen discussiepunten, bronnenlijst

Mei: gesprekken stakeholders
(RIVM, CBS, RVO, CE Delft, RECS International, Mirjam
Harmelink, RWS, NS, ProRail, EVO, TLO,
Natuurmonumenten, e.a.)

Doorlopend: informeren van brede groep
geïnteresseerden
Planning (2)

Juni: opstellen notitie allocatie CO2 van stroom

Juli: voorpublicatie notitie / concept lijst

Aug/september: informatiebijeenkomst

Oktober: presentatie lijst
Geïnteresseerd?


Mail: [email protected]
met ‘Green Deal CO2-emissies’ in de
subjectregel
www.CO2emissiefactoren.nl

similar documents