2014-10-30 Ouderavond AS PP def.

Report
OP WEG NAAR
A N D E R E S C H O O LT I J D E N
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
5. tijdspad
6. vragen stellen
7. afsluiting
Indeling van de avond:
1. welkom en opening
2. overwegingen op andere schooltijden
3. enquête onder ouders
4. voordelen en nadelen
5. principebesluit
6. vervolgtraject
7. model andere schooltijden
8. praktische zaken en tijdspad
9. pauze en gesprek in groepjes
10. vragen stellen
11. SKCN
12. afsluiting
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
deskundigheidsontwikkeling en gesprekken met ouders
Overwegingen op andere schooltijden:
Kinderen:
* meer rust, duidelijkheid en regelmaat voor de kinderen
- minder wisselmomenten per dag
- minder opvang door verschillende personen
* andere opvangmogelijkheden en activiteiten na schooltijd
Ouders:
* steeds vaker hebben beide ouders werkverplichtingen
- veel kinderen blijven tussen de middag over (ruim 54%)
* minder inzet nodig van ouders bij TSO en brigadieren
Leerkrachten:
* na schooltijd meer tijd voor overleg,
deskundigheidsontwikkeling en gesprekken met ouders
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
Enquête onder ouders – mei/juni 2013
* 60% is voor verandering van schooltijden
- 87% daarvan hoort bij onderbouw
* 54 % maakt gebruik van TSO
- 75 % heeft behoefte aan TSO
* 81 % maakt gebruik van een vorm van naschoolse opvang
- 47 % denkt in de toekomst naschoolse opvang nodig te hebben
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
Behoefte peiling onder ouders
optie 1 = continuerooster
optie 2 = 5 gelijke dagen rooster
optie 3 = huidige rooster
14%
42%
40%
4%
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
optie 1 of 2
Belangrijke voordelen :
- toename effectieve leertijd.
- regelmaat, structuur en rust in de klas en de school.
- geen lange onderbreking door middagpauze en daardoor
opstartproblemen aan begin van de middag
- tijdwinst na schooltijd (voorbereiding, vergaderingen, gesprekken e.d.)
- praktisch: minder inzet nodig van vrijwilligers (overblijven, brigadieren)
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
Nadelen/obstakels:
- belasting/rust voor de leerkrachten
- pauzes moeten goed geregeld worden
- opvang na schooltijd
- aansluiting BSO, clubs/verenigingen
- meer lestijden voor jongste leerlingen
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
Vervolgtraject
- kijken naar de mogelijkheden
- hoe kunnen bezwaren zoveel mogelijk worden ondervangen
MR en team
- regelmatig besproken
- verschillende modellen met voor- en nadelen
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
Principebesluit met uitgangspunten
- vergadering van 26-5-2014: instemming MR
- principebesluit om over te gaan op wijziging van schooltijden
- stappenplan om verder te gaan
Uitgangspunten:
- streven naar continurooster
- uiteindelijk, zo mogelijk, 5 gelijke dagen
- in 2 of 3 fases dit laten plaatsvinden vanwege:
* technische zaken (verplichtingen onderwijsuren en verschuivingen)
* overgangsgewenning
* invoering vanaf 1-8-2015
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
Model Andere Schooltijden:
vier dagen continurooster (uitgezonderd woensdag):
- groep 3 t/m 8 : 8.30 – 14.15 uur
- groep 1/2: vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij
- woensdag: 8.30 – 12.30 uur
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
Praktische zaken:
- verandering van hoeveelheid lestijd
- kinderen eten hun eigen lunch samen met de leerkracht
- extra hulp bij de kleuters met ouders
- er is een kwartier lunchtijd
- na de lunch is er ongeveer 20 minuten speeltijd
- speeltijd in twee groepen
- de kleuters kunnen hun speeltijd later/langer nemen
- kinderen zijn eerder uit school: opvang
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
Tijdpad:
- November/december:
* bespreken laatste knelpunten binnen MR en team
* definitieve vaststelling plan van uitvoering
na informatie aan team, MR en bestuur
- Januari 2015:
* ouders in kennis stellen van definitieve datum en opzet van invoering
- Januari – juni 2015:
* uitwerking details
* op de hoogte houden van ouders
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
 SKCN - Buiten Schoolse Opvang
 Opvang die wij bieden:
Vormen
Tijden
 Voorschoolse opvang
07.30-08.30
 Naschoolse opvang
14.15-18.30
 Vakantie opvang
08.00-18.30
 Opvang tijdens studiedagen
afhankelijk van
studiedag
KINDEROPVANGTOESLAG
www.toeslagen.nl
 Maximaal uurtarief € 6,38 voor toeslag
 Uurtarief SKCN BSO is
€ 6,05.
 Uitgangspunt: gezamenlijk toetsingsinkomen:
Voorbeelden: 1e kind
Toetsingsinkomen Vergoeding belastingdienst p/u Netto te betalen p/u
 1.
 2.
 3.
€ 20.000
€ 40.000
€ 60.000
€ 80.000
88,1%= € 5,33
74,5%= € 4,51
61,8%= € 3,74
39,9%= € 2,41
€ 0,72
€ 1,54
€ 2.31
€ 3,64
 4.
 U ontvangt factuur en toeslag per maand verdeeld over 12 maanden
KINDEROPVANGTOESLAG-2
www.toeslagen.nl
 Enkele rekenvoorbeelden kosten per maand:
 Dagdelen p/w: 1
 Kosten p/uur: € 6,05
Duur p/w: korte middag (14:15 – 18:30)
Kosten p/maand € 128,06 (12 maanden)
Netto
Netto
kosten
kosten
Toetsings
Kosten
Toeslag per maand per maand Toeslag Netto kosten
inkomen per maand per maand 15:00-18:30 14:15-18:30 per jaar
per jaar
20.000
128,06
112,82
13,44
15,24
1.353
182,87
40.000
128,06
95,40
28,80
32,66
1.144
391,86
60.000
128,06
79,14
43,15
48,92
949
587,03
80.000
128,06
51,10
67,88
76,96
613
923,57
Pauze
gelegenheid om in groepjes van gedachten te wisselen
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
Beantwoorden van vragen
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014
AFSLUITING
ouderavond Andere Schooltijden
30 oktober 2014

similar documents