Kok

Report
Effecten loondoorbetaling bij ziekte
Lucy Kok
Presentatie NISZ
Utrecht, 27 November 2014
Sterke financiële prikkels voor werkgevers






1992: premiedifferentiatie ZW
1994: 2/6 weken loondoorbetaling
1998 premiedifferentiatie WAO
1996 eerste ziektejaar loondoorbetaling
2004: tweede ziektejaar loondoorbetaling
2014: Gedifferentieerde premie ZW, WGA-vast ZW en WGAflex voor grote en middelgrote bedrijven
 In andere landen maximaal 6 weken lang 100% doorbetaling
voor rekening werkgever
Ontwikkeling verzuim 1996-2013
Bron: CBS
Inhoud





Verzekeringstheorie
Ziekte en arbeidsongeschiktheid in klein bedrijf
Ziekte en arbeidsongeschiktheid in groot bedrijf
Gevolgen loondoorbetaling/financiële prikkels
Optimum?
Verzekeringstheorie
Drie manieren om om te gaan met risico’s
1. Sparen
2. Verzekeren
3. Het risico mijden
Verzekeringstheorie
1. Sparen is efficiënt bij risico’s met grote kans en kleine
gevolgen
2. Verzekeren is efficiënt bij risico’s met kleine kans en grote
gevolgen
3. Het risico mijden kan zowel efficiënt als inefficiënt zijn
 Efficiënt:
 meer preventie en re-integratie  lagere kosten arbeid 
meer werkgelegenheid
 Niet efficiënt:
 meer risicoselectie  minder werkgelegenheid
 meer afwenteling  meer flexwerk
Verzekeringstheorie
 Verzekeren neemt prikkel om risico te mijden weg (moreel
risico)
 Sparen neemt prikkel om risico te mijden niet weg
Mengvorm: eigen risico
Ziekte en arbeidsongeschiktheid in klein
bedrijf
 Langdurende ziekte en arbeidsongeschiktheid: kleine kans
met grote gevolgen  verzekeren efficiënt
 Nadeel verzekeren: neemt prikkel tot preventie en reintegratie weg
 Maar: ziekteverzuim al erg laag in klein bedrijf door
sterke verstoring bedrijfsproces en sterke sociale
controle: grote drempel om te verzuimen
 Mogelijkheden voor re-integratie gering
 Voordeel verzekeren: minder risicoselectie en afwenteling
Ziekte en arbeidsongeschiktheid in groot
bedrijf
 Langdurende ziekte en arbeidsongeschiktheid: grote kans
met kleine gevolgen  sparen efficiënt
 Nadeel sparen: vergroot prikkel tot risicoselectie
 Maar: geen gevolgen voor afwenteling op uitzendwerk
omdat werkgevers ook betalen voor verzuim
uitzendkrachten
 Voordeel sparen: meer preventie en re-integratie
 Kleinere drempel in grote bedrijven om te verzuimen:
geen sterke verstoring bedrijfsproces en geen sterke
sociale controle  ruimte om verzuim terug te dringen
 Mogelijkheden voor re-integratie groot
Empirisch effect financiële prikkels
 Ziekteverzuim en instroom in WAO is gedaald (Lochem en
Wijnands 1995, Lindner en Veerman 2003, De Jong en
Lindeboom 2004,Koning 2009, Sonsbeek en Gradus 2011)
 67 procent van de bedrijven met meer dan 100 werknemers en
16 procent van bedrijven met 1 tot 4 werknemers heeft
verzuimbeleid geïntensiveerd. Lochem en Wijnands (1995)
 In het midden- en kleinbedrijf vond bijna tweederde van de
werkgevers het verzuim niet of nauwelijks beïnvloedbaar.
Veerman en Besseling (2001)
 Pemba heeft neerwaarts effect op instroom WAO, behalve bij
bedrijven tot 25 werknemers (Koning 2009)
Terugdringen verzuim vooral effectief in groot bedrijf
Empirisch effect loondoorbetaling
 Risicoselectie is toegenomen door financiële prikkels (JehoelGijsbers 2001).
 In zweden leidt loondoorbetalingsplicht van 2 weken tot
risicoselectie (Lindbeck et al. 2006)
 Risicoselectie sterker bij bedrijven met een hoger ziekteverzuim
(Andriessen et al. 1995)
 Bedrijven maken na invoering 2/6 weken loondoorbetaling meer
gebruik van uitzendkrachten en kortlopende arbeidscontracten
(Lochem en Wijnands 1995)
 Kleine bedrijven vinden de risico’s van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid een grote belemmering voor het in dienst
nemen van personeel (Langman Economen 2008)
 Risicoselectie en afwenteling is toegenomen
Gevolgen loondoorbetaling
 Zowel in kleine als grote bedrijven hebben financiële prikkels
verzuim verminderd en risicoselectie en afwenteling vergroot
 Bij kleine bedrijven relatief meer risicoselectie en afwenteling en
bij grote bedrijven meer preventie en re-integratie
Optimum?
 Kleine bedrijven: verzekering
 Verzuimverzekering met klein eigen risico, als %
loonsom of omzet
 WGA verzekering: geen premiedifferentiatie
 Middengroot:
 Verzuimverzekering met eigen risico (bv ter hoogte van
gemiddelde verzuim)
 WGA verzekering: enige premiedifferentiatie
 Grote bedrijven: geen verzekering
NB grenzen tussen groot en klein verschillen voor ziekte en
arbeidsongeschiktheid
Stellingen
 Loondoorbetaling in kleinbedrijf heeft perverse prikkels
 Prikkels werken niet goed omdat aansluiting tussen
ziekteperiode en WGA periode ontbreekt

similar documents