PowerPoint

Report
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
Forudsætninger
Kjeld Tyllesen
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
1
Formål, 1/2
Formålet er i første omgang at gøre det muligt at analysere årsag
og virkning indenfor EØ/ME for der igennem at få en øget indsigt i
teorierne og deres virkemåde
Derfor er det nødvendigt at præcisere de forudsætninger, som
gælder for vores EØ-/ME-analyser.
Forudsætningerne vil indledningsvis være temmelig rigide
Derefter vil mange – de fleste eller måske alle? – kunne fjernes helt
eller delvist for derved at nærme analyser og modeller til
virkeligheden
som jo er vores eksistensberettigelse og eksistensgrundlag
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
2
Formål, 2/2
Men husk:
Vi beskæftiger os med at modellere menneskelig adfærd, som er
bestemt af et uendeligt og delvist ukendt antal variable
med delvise ukendte/uklare indbyrdes relationer
– og det er svært og bliver aldrig præcist!
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
3
Oversigt over forudsætninger 1/2
1. Value of the firm – Profitmaksimering
2. Offeromkostninger
3. Én periodes analyser
4. Afsætningsfunktion, omkostningsfunktion, producerede og
solgte mængder gælder kun for den definerede periode
5. Ingen afsætningsmæssige sammenhænge mellem de enkelte
konsumenter
6. Law of Demand
7. QX = f(PX, PY, I, T, M, N)
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
4
Oversigt over forudsætninger 2/2
8. QX = f(PX) afbildes som PX = f(QX); ”omvendt”
9. Skalaafkast for produktionsomkostninger
10. Ingen usikkerhed!
11. Retlinjede funktioner
12. Indtægter og omkostninger sættes lig med ind- og udbetalinger
13. Ingen lagerændringer
14. ”Alt andet lige”
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
5
1. Value of the firm – Profitmaksimering 1/2
I en virksomhed findes en masse målsætninger, som alle i et vist
skal tilgodeses
Vi ved ikke, hvordan vi i den virkelige verden indbyrdes skal afveje
kvalitative, kvantitative og økonomiske mål med og mod hinanden - på en måde, som er objektiv, og som alle er enige om.
Der er reelt tale om en politisk stillingtagen, hvor mange
subjektive faktorer spiller ind
Disse vil være af social, etisk og moralsk karakter
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
6
1. Value of the firm – Profitmaksimering 2/2
Vi undervurderer bestemt ikke betydningen og legitimiteten
af disse subjektive faktorer
Vi skal i EØ/ME ofte træffe et valg mellem en række foreliggende
alternativer - og så nytter det ikke, at vi i den forbindelse kaster os ud i en række
målsætningsdiskussioner.
Vi har brug for klare retningslinier i vores valg af fremtidige
handlingsmuligheder, og det får vi ved at vælge
”Profitmaksimering” som vores eneste valgkriterium.
Altså: 2 kr. er mere end 1 kr.!
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
7
2. Offeromkostninger
Omkostningsbegrebet i erhvervsøkonomien er baseret på
”Offeromkostninger” og ikke Business costs, der også kaldes
Accounting costs
Sidstnævnte udgøres udelukkende af bilagsbaserede omkostninger
Offeromkostninger består af det ressourceforbrug og de alternative
indtægtsmuligheder, som ofres ved at gennemføre det pågældende
projekt, som belastes hermed.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
8
3. Én periodes analyser
Dette er en ”praktisk” foranstaltning, der gør det muligt at
øge klarheden i analysen ved at fjerne tidselementet som
forklarende faktor
Denne forudsætning kan selvfølgelig fjernes i mere dynamiske
modeller
Det arbejdes der bl.a. med i matematisk/statistisk baseret modelarbejde, hvor netop tiden kan bidrage meget væsentligt til at
konstruere en mere virkelighedsnær model
Med deraf følgende større og mere præcis evne til at ”forudsige”
fremtiden
Hvad der jo er en meget væsentlig del af selve formålet med at
bygge erhvervsøkonomiske modeller.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
9
4. Afsætningsfunktion, omkostningsfunktion, producerede og
solgte mængder gælder kun for den definerede periode
Dette følger af, at vores modeller , analyser og derfor også
resultaterne som udgangspunkt er statiske og ikke indeholder tid
som en forklarende variable.
Den manglende dynamik kan – og vil – selvfølgelig blive modereret i
mere avancerede erhvervsøkonomiske modeller, bl.a. ved
anvendelse af spil-teori
Denne forudsætning afspejler også den virkelige verden. Afsætnings-,
produktions- og dermed omkostningsforhold vil rent faktisk ikke være
konstante/stabile, men vil netop ændre sig over tid – og nogen gange
meget hurtigt!
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
10
5. Ingen afsætningsmæssige sammenhænge mellem de enkelte
konsumenter
Vi kender ikke efterspørgslen hos den enkelte kunde i det segment,
som vi arbejder med. Vi kender kun den samlede P-funktion
Vi kan derfor ikke modellere sammenhænge på et lavere niveau, og
derfor er denne forudsætning nødvendig. Ellers vil der opstå
dynamiske ”indre” sammenhænge, som modelmæssigt set ikke er
overskuelige.
I avancerede matematiske modeller kan denne forudsætning helt
eller delvist lempes.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
11
6. Law of Demand
På markedssiden arbejder vi ud fra, at jo
billigere varen er, jo mere kan vi sælge, altså
Denne antagelse kaldes også
”law of demand”
P
Der optræder af og til den modsatte
effekt, og de kaldes også Giffengoder.
Demand
De behandles ikke videre
Q
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
12
7. QX = f(PX, PY, I, T, M, N)
Hvor
QX = den afsatte mængde af vare X i en given periode
PX = prisen på vare X
PY = Prisen på andre produkter
I = indkomst. Indholdet heraf skal fastlægges; er det brutto, netto,
disponibelt, kort eller lang sigt etc.?
T = ”Taste”
Bløde socio-kulturelle faktorer så som religion, kultur,
mode, ”hot or not”
M = marketing-indsats
Her anvendes DKK ofte som fællesnævner for spalte-mm,
sendetid etc.
N = antal konsumenter i segmentet
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
13
8. QX = f(PX) afbildes som PX = f(QX); ”modsat”
Selv om den logiske
afhængighed er, at QX = f(PX)
Q
0,0
- afbilder vi det konsekvent
som PX = f(QX)
P
P
Hvorfor? Sædvane og
nemmere at arbejde med!
0,0
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
Q
14
9. Skalaafkast for produktionsomkostninger, 1/2
På kort sigt vil en produktionsproces være underlagt ”Law of
Diminishing returns”, jf. nedenstående figur.
Total produktion
0,0
Arbejdsindsats
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
15
9. Skalaafkast for produktionsomkostninger, 2/2
Vi kender ikke længde og højde på foranstående kurve og
heller det tidsmæssige perspektiv
Men det principielle udseende og forløb vil være gældende!
På lang sigt vil en produktionsproces være underlagt loven om
først Increasing, dernæst Constant og endeligt Decreasing returns
to scale.
Det er disse lovmæssigheder, der bestemmer udseende og
beliggenhed af omkostningsfunktionerne, både på totalt og
enheds-niveau og på kort og lang sigt.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
16
10. Ingen usikkerhed!
Alle modelmæssige sammenhænge og værdier er fastlagt uden
hensyntagen til usikkerhed i udfald
Altså ingen normalfordelinger
Koefficienter, modelmæssige sammenhænge specificeret i form af
matematiske ligninger m.v. består af fast definerede værdier og
har ikke plads til udfaldsrum o.lign.
Disse forudsætninger kan der selvfølgelig ændres på. Modellerne
vil i så fald blive væsentligt mere komplicerede at arbejde med –
- men resultaterne vil dermed også komme væsentligt nærmere til
virkeligheden.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
17
11. Retlinjede funktioner
Som udgangspunkt vil mange relationer blive modelleret som
lineære sammenhænge.
F.eks.: P = AQ + B
eller
MC = AQ + B
Den virkelige verden ER ikke retlinjet
Men det gør mange relationer meget nemmere at arbejde med
Det gælder såvel grafisk som matematisk
Og det skader ikke argumenters, teoriers og modellers gyldighed
Det kan gøre den umiddelbare anvendelighed af modellerne mere
besværlig
Men så kan vi jo ændre denne forudsætning – og så tage det ekstra
arbejde med!
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
18
12. Indtægter og omkostninger sættes lig med ind- og udbetalinger
Indtægter og omkostninger og indtægter er regnskabsmæssige
begreber, der via Balancen bliver ”forvandlet” til kontanter. Dette vil
ofte ikke ske i indeværende, men i en senere periode.
I den virkelige verden er det kun kontanter, der tæller ved fastsættelse
af projektets bidrag til ”Value of the firm”
For at kunne sammenligne resultaterne af forskellige
handlingsmæssige alternativer, bliver det derfor nødvendigt at
forudsætte, at Indtægter = indbetalinger og Omkostninger =
udbetalinger, begge i samme periode.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
19
13. Ingen lagerændringer
Vores modeller spænder i sin grundform kun over én periode.
Afledt heraf arbejder vi som udgangspunkt også med, at hvad
der produceres, bliver solgt – og omvendt.
Altså ingen lagerændringer for hverken input eller output
Der kan, hvis man ønsker at analysere effekten heraf nærmere,
selvfølgelig ”dispenseres” fra denne grundregel.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
20
14. ”Alt andet lige” 1/2
Kaldes også ”ceteris paribus” på latin
Når man ønsker at analysere årsags-/virkningssammenhængen
mellem en given variabel og modellens resultater, ændrer man
værdien af denne ene variabel
Samtidig holder man så alle de andre faktorer, som kan påvirke den
analyserede årsag/virkningssammenhæng, faste; ”lige”.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
21
14. ”Alt andet lige” 2/2
Dermed undgår man forstyrrende påvirkninger fra de – i denne
sammenhæng – uvedkommende faktorer og kan i ro og mag
analysere den ønskede sammenhæng mellem variabel og model
Hvis man ønsker at analysere effekten af ændringer i P, kan disse
”øvrige faktorer” f.eks. være nationaløkonomiske forhold, smag,
mode, marketing etc.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
22
Alle disse forudsætninger kan virke lidt ”dræbende”
Men det er ikke tilfældet
I stedet skal disse forudsætninger betragtes som nødvendige
indledende arbejdsredskaber
Og jo flere, som man derefter kan arbejde med – og evt. helt
fjerne – jo sjovere og mere spændende bliver dette fagområde
Så ”Glæd jer”
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
23
Så jeg vil sige
”Tak for nu”
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
24

similar documents