Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την παρουσίαση σε αρχείο ppt.

Report
Εθνικό
Σύστημα
Ηλεκτρονικών
Δημόσιων
Συμβάσεων
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Νέο Περιβάλλον (1)
 Νέο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο: η ΕΑΑΔΗΣΥ (νέα
ανεξάρτητη αρχή) καταθέτει τις επόμενες ημέρες
σχέδιο νόμου ενοποίησης / κωδικοποίησης του
συνολικού νομικού πλαισίου για τις Δημόσιες
Συμβάσεις.
 Νέος χάρτης Αναθετουσών Αρχών: αναγόρευση της
ΓΓΕ και της ΕΠΥ σε Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές και
ενοποίηση των κατακερματισμένων αρχών σε
μεγαλύτερες ανά υπουργείο / περιφέρεια.
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
06/06/11
Νέο Περιβάλλον (2)
 Πλήρες Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (αποθετήριο διοικητικών αποφάσεων που
σχετίζονται με τις Δημόσιες Συμβάσεις).
 Διευρυμένη υποχρεωτική εφαρμογή Ηλεκτρονικής
Διαδικασίας για προϊόντα και υπηρεσίες (ψήφιση νόμου
4155/13 και σχετική ΥΑ).
 Εθνικό Σχέδιο Εκπαίδευσης για Δημοσίους Υπαλλήλους
και Οικονομικούς Φορείς (επισυνάπτεται Μνημόνιο
Συνεργασίας με ΕΚΔΔΑ).
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
06/06/11
Τι περιλαμβάνει το ΕΣΗΔΗΣ
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα,
το οποίο υποστηρίζει τη διενέργεια όλων των
διαδικασιών των Δημοσίων Συμβάσεων με
ηλεκτρονικό τρόπο
Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων
το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία όλων των δημοσίων
συμβάσεων άνω των €1000 για προϊόντα, υπηρεσίες
και δημόσια έργα, όλων των φορέων του Δημόσιου
Τομέα
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Η ηλεκτρονική διαδικασία
ανάθεσης και υλοποίησης
μιας δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΠ
Αναθέτουσες Αρχές
Πριν την
Ανάθεση
Προσδιορ
ισμος
αναγκών
Σχεδιασμός
διαγωνισμών
Ηλ.
Δημοσιο
ποίηση
Ηλ.Υποβολή
προσφορ
ών
Μετά την
Ανάθεση
Ηλ.
Αξιολογ- ΗλΠαραγγελία
Η.Κατακ
ύρωση
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Τιμολόγηση Ηλ.
Πληρωμή
Διαχείριση
Συμβάσεων
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποθετήριο Διοικητικών Αποφάσεων
ΟΛΩΝ των φορέων του Δημοσίου
για προμήθειες, υπηρεσίες, δημόσια έργα
προϋπολογισμού άνω των €1.000
Περιέχει:
Αιτήματα
Προκηρύξεις - Διακηρύξεις
Υπογραφείσες συμβάσεις
Εντολές πληρωμών
Ήδη υπόχρεοι όλοι οι φορείς από 05/2013
Υποστηρικτές
Ολοκληρωμένο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων
Μητρώο Δημ.
Υπαλλήλων
Ηλ.
Πληρωμές
Ηλ.
Τιμολόγηση
Συστήματα
ΕΣΗΔΗΣ
Ηλ.
Δικαιοσύνη
ERP ΓΛΚ
...
ΚΗΜΔΗΣ
TED
e-ΠΔΕ
TAXIS
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
ΓΕΜΗ
OAEE
IKA
7
Εμπλεκόμενοι Φορείς
χρήστες του Συστήματος
Σταδιακά όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα
Η ΓΓΕ ως υπεύθυνος κεντρικός φορέας για την
ανάπτυξη και εφαρμογή του ΕΣΗΔΠ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν σε
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
(Προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών,
κατασκευαστές δημοσίων έργων)
Σταδιακή χρήση του Συστήματος
Υποχρεωτική διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών
(για διαδικασίες προϋπολογισμού > € 60.000)
Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών :
Σταδιακά, όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα
01/01/2014 όλοι οι φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης
01/04/2014 όλοι οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης
01/10/2015 το σύνολο των φορέων του Δημοσίου
Συμβάσεις δημοσίων έργων:
φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης από 01/07/2014
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
ΓΕ
ΝΙ
ΚΗ
ΓΡ
ΑΜ
ΜΑ
ΤΕΙ
Α
ΕΜ
ΠΟ
ΡΙΟ
Υ
Μέχρι σήμερα χρήση
Portal δημοσίων συμβάσεων
(www.promitheus.gov.gr)
Κατάρτιση ΕΠΠ 2013 και ΕΠΠ 2014
Κατάρτιση Προγράμματος Προμηθειών 2014 φορέων
Υγείας
Διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για τρόφιμα του ΓΕΣ
Δημοσίευση ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΓΓΕ
Καταχώρηση πλέον των 200.000 εγγραφών στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
Εξαγωγή και εκμετάλλευση συγκεντρωτικών
δεδομένων δημοσίων συμβάσεων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Νομικό πλαίσιο
Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
120/Α/29-5-2013)
Υπ. Απόφαση Π1/2390 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
(ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013)
Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ..» (ΦΕΚ 204/Α/159-2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 10 του Ν.
4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012)
ΚΥΑ Π1/2380 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων …» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012)
ΓΕ
ΝΙ
ΚΗ
ΓΡ
ΑΜ
ΜΑ
ΤΕΙ
Α
ΕΜ
ΠΟ
ΡΙΟ
Υ
Οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΠ (1/2)
Μείωση των δαπανών για τις δημόσιες συμβάσεις
Μείωση κόστους και χρόνου διαδικασίας
Μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για
τις επιχειρήσεις


Βελτίωση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
Βελτίωση της επικοινωνίας εμπλεκομένων.
Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.
Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο από όλους
ΓΕ
ΝΙ
ΚΗ
ΓΡ
ΑΜ
ΜΑ
ΤΕΙ
Α
ΕΜ
ΠΟ
ΡΙΟ
Υ
Οφέλη (2/2)
Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης κατάστασης.
Υποστήριξη, εφαρμογή και χρήση νέων μοντέλων και
πρακτικών
 Ηλεκτρονικές δημοπρασίες
 Συμφωνίες πλαίσιο
 Ανταγωνιστικό διάλογο
 Δυναμικά Συστήματα Αγορών
 Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων
ΓΕ
ΝΙ
ΚΗ
ΓΡ
ΑΜ
ΜΑ
ΤΕΙ
Α
ΕΜ
ΠΟ
ΡΙΟ
Υ
Διαδικασίες προμηθειών
Υπηρεσίες ΕΣΗΔΠ
Προγραμ/σμός
Προμηθειών
(Ε.Π.Π)
Προετοιμασία
Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών
Εκτέλεση
Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών
Διαχείριση Προμηθευτών Δημοσίου
Απολογιστικά Στοιχεία
Ε.Π.Π
Σύναψη
Συμβάσεων
Εκτέλεση
Συμβάσεων –
Hλ. Τιμολόγηση
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς
Αναδόχους
Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων
Προμηθειών- Επιχειρηματική
Ευφυΐα (BI)
Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων
Διαδικτυακή Πύλη
και Πολύκαναλική Επικοινωνία
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
14
Προγραμματισμός Προμηθειών
Σύνταξη Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών
Προγραμ/σμός
Προμηθειών
(Ε.Π.Π)
Προετοιμασία
Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών
Εκτέλεση
Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών
Σύναψη
Συμβάσεων
Εκτέλεση
Συμβάσεων –
Ηλ.
Τιμολόγηση
Καταχώρηση Αιτημάτων Προμηθειών από Φορείς του
Δημοσίου.
(Ηλεκτρονικές φόρμες , Τυποποιημένοι κωδικοί
προϊόντων –CPV )
Υποβολή Αιτημάτων στην Γ.Γ.Ε προς Αξιολόγηση.
(Ηλεκτρονική διαχείριση ροής εγκρίσεων, καταγραφή
ιστορικού)
Έγκριση Αιτημάτων Προμηθειών από Γ.Γ.Ε.
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
15
Προετοιμασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών
Προγραμ/σμό
ς
Προμηθειών
(Ε.Π.Π)
Προετοιμασία
Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών
Εκτέλεση
Ηλεκτρονικώ
ν
Διαγωνισμών
Σύναψη
Συμβάσεων
Εκτέλεση
Συμβάσεων –
Ηλ.
Τιμολόγηση
Ομαδοποίηση Αιτημάτων Προμηθειών.
Ηλεκτρονική Διαμόρφωση Διακήρυξης.
Διαδικασίες Διαβούλευσης.
Δημοσίευση στη Διαδικτυακή πύλη και Ενημέρωση
ΕΕ.
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
16
Δημιουργία και Συντήρηση
Μητρώου Προμηθευτών
Προγραμ/σμός
Προμηθειών
(Ε.Π.Π)
Προετοιμασία
Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών
Εκτέλεση
Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών
Εκτέλεση
Συμβάσεων –
Ηλ.
Τιμολόγηση
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
προς Αναδόχους
Διαχείριση Προμηθευτών
Δημοσίου
Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Προμηθευτή
Σύναψη
Συμβάσεων
Δημοσίου.
Πιστοποίηση και έγκριση εγγραφής από Γ.Γ.Ε.
Εμπλουτισμός στοιχείων/δεδομένων
προμηθευτή.
Ηλεκτρονική Διαχείριση
Δικαιολογητικών
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
17
Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
& Δημοπρασίες (Auctions)
Προγραμ/σμός
Προμηθειών
(Ε.Π.Π)
Εκτέλεση
ηλεκτρονικώ
ν
διαγωνισμών
Προετοιμασία
ηλεκτρονικών
διαγωνισμών
Σύναψη
συμβάσεων
Εκτέλεση
συμβάσεων –
πληρωμές
Υποβολή προσφορών.
(Διαγωνισμοί , Ηλ. Δημοπρασίες , Συμφωνίες Πλαίσιο
)
Αξιολόγηση προσφορών.
Ανάθεση.
Διαχείριση Ενστάσεων
Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
18
Σύναψη Σύμβασης
Προγραμ/σμός
Προμηθειών
(Ε.Π.Π)
Προετοιμασία
ηλεκτρονικών
διαγωνισμών
Εκτέλεση
ηλεκτρονικών
διαγωνισμών
Σύναψη
συμβάσεων
Εκτέλεση
συμβάσεων –
Ηλ. πληρωμές
Ηλεκτρονική Σύνταξη Σύμβασης με Βάση τα
Στοιχεία του Διαγωνισμού
Έγκριση - Οριστικοποίηση Σύμβασης
Διαχείριση Ενστάσεων
Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
19
Προμηθευτές –
Χειρισμοί Εκτέλεσης Σύμβασης
Προγραμ/σμός
Προμηθειών
(Ε.Π.Π)
Προετοιμασία
ηλεκτρονικών
διαγωνισμών
Εκτέλεση
ηλεκτρονικών
διαγωνισμών
Σύναψη
συμβάσεων
Εκτέλεση
συμβάσεων –
Ηλ. πληρωμές
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς
Αναδόχους
Διαχείριση Προμηθευτών
Δημοσίου
Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης από
τον Ανάδοχο
Προγραμματισμός αποστολών /παραδόσεων
Υποβολή Παραστατικών
Τιμολόγηση)
(Ηλεκτρονική
Διαχείριση Ενστάσεων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
20
Παρακολούθηση Πορείας Σύμβασης (Γ.Γ.Ε.)
Προγραμ/σμός
Προμηθειών
(Ε.Π.Π)
Προετοιμασία
Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών
Εκτέλεση
Ηλεκτρονικών
Διαγωνισμών
Σύναψη
Συμβάσεων
Εκτέλεση
Συμβάσεων –
Ηλ.
Τιμολογήσεις
Παράδοση προϊόντων σύμβασης
Παραλαβή προϊόντων σύμβασης
Παραλαβή – Έγκριση – Αποδοχή Τιμολογίων
(Ηλεκτρονική Τιμολόγηση)
Διαχείριση Ενστάσεων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
21

similar documents