КАЗУС

Report
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА
„Закон за обществените поръчки актуална редакция. Възлагане на
обществени поръчки - практика.
Процедури. Основни проблеми,
практика на АОП. Обжалване практика на КЗК и ВАС“
Решаване на
работни казуси
ЛЕКТОР
ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ
ИВАЙЛО
ТОЗИ ДОКУМЕНТ
СЪЗДАДЕНСЛУЖИТЕЛИ
В РАМКИТЕОТ
НА ВАС
ПРОЕКТ
ОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА
НА
СЪДИИ,№СЪДЕБНИ
СЛУЖИТЕЛИ СТОЯНОВ
ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ПОМОЩНИЦИ
И ЕСЪДЕБНИ
И „П
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
СЪДИЛИЩА”, Д
ОГОВОР
13-24-ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ
СЪДИЛИЩА”, ДГОГОВОР
№ 13-24-2/10.09.2013
., ФИНАНСИРАН
ОТ ОПЕРАТИВНА КАПАЦИТЕТ
ПРОГРАМА ”,
„АСЪФИНАНСИРАНА
ДМИНИСТРАТИВЕНОТКАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
2/10.09.2013
., ФИНАНСИРАН
ОТ ОПЕРАТИВНА ГПРОГРАМА
„АДМИНИСТРАТИВЕН
ФОНД
ЕСОЦИАЛЕН
ВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
15- 17 МАЙ 2014 Г.
ГР. ПРАВЕЦ
1
Казуси по обществени поръчки
В практиката има казуси, при които защитим е повече от
един подход, поради което при решаването им е важно:
•
 Да се постигне максимално съответствие с принципите
на закона!
 Да се изследва конкретната обстановка и
обстоятелствата, които са определящи по отношение на
определена процедура. Често отговорът е зависим от
фактите, а не е принципен!
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• Здравейте, една от най-сериозните трудности, която срещаме
при възлагането на обществени поръчки е преценката кои
дейности да обединяваме, за да избегнем санкция по чл. 15, ал.
6 от ЗОП. В тази връзка, бихме искали да Ви попитаме дали при
решението дали две или повече поръчки имат сходен или
идентичен предмет следва да се ръководим от CPV кода? Ако
това е така, съвпадение до коя цифра е белег на идентичност
на поръчките?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
•
ТОЗИ
Що се отнася до това дали при тази преценка се държи сметка за CPV кода, трябва
да подчертаем, че за разлика от ПМС 55, в ЗОП не са предвидени разпоредби,
които да въвеждат такова изискване. Нещо повече, прилагането на правилата за
определяне на стойността на поръчката, указани в чл. 15 от ЗОП, в това число
забраната в чл. 15, ал. 6 от с. з., по никакъв начин не се обвързва с Общия
терминологичен речник (CPV). В тази връзка може да отбележим, че този речник
има само вторично значение, доколкото изпълнява допълнителна функция спрямо
описанието на предмета на поръчката. Въвеждането му може да бъде обяснено
най-вече със статистически съображения и преодоляването на трудностите,
произтичащи то различните езици, използвани в държавите-членки на ЕС. Това
намира потвърждение и в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за
прилагане на ЗОП, където е указано, че в случаите на различие между описанието
на предмета на обществената поръчка и посочения в обявлението код съгласно
CPV за верни се считат данните от описанието на предмета на поръчката.
Съобразно всичко изложено по-горе, можем да сме категорични, че не са налице
законови основания да изведем правило за прилагане на чл. 15 от ЗОП, което се
основава на частично или пълно съвпадение на CPV кодовете на две или повече
поръчки. Това означава, че съвпадението на определен брой цифри от кодовете по
CPV не е достатъчно основание за обединяване на поръчки с цел съобразяване с
чл. 15, ал. 6 от ЗОП.
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• Допустимо ли e в обявлението (поле за критерии за подбор) да
бъде поставено изискване ключови експерти (ръководител
проект, техническият ръководител, координатор по качество,
координатор по ЗБУТ и др.) да имат не по-малко от 5 години
опит, но същия да е придобит единствено по трудово
правоотношение?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• Подобно изискване не би било законосъобразно и би се явило
необосновано и ограничително, доколкото опит по
специалността на съответните експерти би могъл да се докаже
не само с трудов стаж. С така заложеното изискване се
изключва стажа на лицата, придобит по служебно
правоотношение или по граждански договори. Поради това е
налице нарушение на принципа за недопускане на
дискриминация, прогласен в чл. 2 от ЗОП и на разпоредбата на
чл. 25, ал. 5 от ЗОП, според която г.) възложителите нямат право
да включват в решението, обявлението или документацията
условия или изисквания, които дават предимство или
необосновано ограничават участието на лица в обществените
поръчки
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• При провеждане на открита процедура по реда на ЗОП,
комисията за провеждане на процедурата, пропуска изрично да
покани представителите на участниците да подпишат плик № 3
и документите в плик № 2 на другите участници. Считате ли
допуснатия пропуск за съществен?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• Неспазването на задължението на комисията за предостави
възможност на участник в процедурата да подпише плик 3 и
документите в плик 2 на друг участник е съществено
нарушение, което е основание за прекратяване на процедурата.
Възложителят по императивен начин е задължен да предостави
правото на представител от присъстващите участници да
подпише плик № 3 и документите в плик № 2 на останалите
участници. Смисълът на цитираните разпоредби е да доразвият
принципа на публичност и прозрачност, залегнал в чл. 2, т. 1 от
ЗОП при разглеждането, оценката и класирането на офертите от
помощния орган на възложителя, като се гарантира, че има
действително представени ценови оферти и технически
предложения и че е невъзможно същите да бъдат подменени в
хода на процедурата.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• Възложителят е посочил, че ще оценява офертите по критерии
“икономически най-изгодна оферта” единият от показателите
за оценка е “Размер на авансово плащане” . В указанията за
подаване на оферти е посочено, че посочения показател следва
да се посочи в образеца “Ценово предложение” и да се постави
в Плик 3.
ВЪПРОС
• Считате ли подхода на възложителя за правомерен ?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
• Съгласно чл. 57, ал. 2, т. 2 и т. 3 в плик № 2 с надпис
"Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят
документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението
на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и
посочените в документацията изисквания, а в плик № 3 с надпис
"Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на
участника.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• Възложителят е допуснал възможност съгласно чл. 25, ал. 2, т.
12 ЗОП участниците да подават оферти за всички обособени
позиции. Прогнозната стойност на цялата поръчка е 2 млн. лв.,
а на обособена позиция 1 «извършване на СМР по
асфалтиране и изграждане на паринг» е 300 х. лв., обособена
позиция 2 е 1 700 х. лв. «доставка на камиони за почистване» ;
• Изисква се специализиран оборот от сходно строителство в
размер на 7 млн. лв.
ВЪПРОС
• Считате ли подхода на възложителя за правомерен ?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
• Съгласно чл. 25, ал. 6 ЗОП критериите за подбор по ал. 2, т. 6 и
документите, които се изискват за изпълнението им, трябва да
са съобразени и да съответстват на стойността, сложността и
обема на обществената поръчка. Когато възложителят поставя
изискване за наличие на оборот по чл. 50, ал. 1, т. 3, който се
отнася до предмета на поръчката, този оборот не може да
надвишава повече от три пъти прогнозната стойност на
поръчката. Когато обществената поръчка има обособени
позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции
трябва да съответстват на сложността, стойността и обема на
съответната позиция.
• Чл. 15, ал. 7 ЗОП при определяне стойността на договор за
строителство не се допуска включването на доставки или
услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• При проверка на плик 1 на участника, комисията констатира
липса на изискуем сертификат съгласно СУК ISO 9001:2008,
както и че ключов експерт “ръководител екип” не отговаря на
минималните изисквания за образование и професионална
квалификация
• След като горното е констатирано, участника представя на
комисията сертификат за внедрена СУК ISO 9001:2008 с дата от
деня на изпращането до комисията, както и ново физическо лице
“ръководител екип”, коитоотговаря на минималните изисквания за
образование и професионална квалификация
ВЪПРОС
• Какви следва да бъдат действията на комисията в този случай ?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
• Чл. 68 (8) Когато установи липса на документи и/или
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания
на възложителя, комисията изпраща протокола по ал. 7 до
всички участници.
• Чл. 24 (4) ППЗОП Документите, които участниците представят
по чл. 68, ал. 9 ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили
след крайния срок за подаване на оферти.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
•
Възложителят е представил в АОП решение за откриване на процедура на
договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗОП
В решението като мотиви и основания за провеждане на настоящото
договаряне са посочени разпоредбите на чл.2, чл.3, ал.1, т.8, чл.5 и чл.6 от
Закона за авторското право и сродните му права и чл.139, ал.1 от Закона за
устройство на територията . С договор от 2008 г., сключен между О. и А. ООД е
възложено изработването на инвестиционен проект, фаза – идейна за ремонт и
реконструкция на път. Стойността на договора е 3000 лв. без ДДС. За този
договор няма данни да е предшестван от конкурс за проект или друга
процедура. Видно от т. 3 на изпратената до АОП покана за участие в
настоящата процедура, същата включва изработване на “технически проект” с
обща прогнозна стойност от 90 хил. лева без ДДС.
т.е. първоначално е възложен договор за изготвяне на проект фаза – идейна , а
настоящото договаряне обхваща следващата фаза – техническа.
Поканата за участие в договарянето е адресирана до автора на идейния проект.
•
•
•
ВЪПРОС
•
ТОЗИ
Правомерни ли са действията на възложителя?
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
•
ТОЗИ
Правомерността на процедурите на договаряне по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3
ЗОП, зависи от законосъобразното възникване на правата, които служат като
основание да се игнорира общият ред. В този смисъл, е от значение да се
потвърди, че предходните договори са сключени в съответствие с
разпоредбите на действащото законодателство в областта на обществените
поръчки. В случая, е налице договор, за които липсва информация по
отношение реда, по които е сключен, последван от процедура на договаряне с
обявление, мотивирана с наличие на авторски права, породени от първия
договор. Сборът от първоначалното възлагане и прогнозната стойност на
настоящата поръчка е 93 000 лв. без ДДС. В такива случаи, следва да се има
предвид разпоредбата на чл.15, ал.2, т. 7 ЗОП, която предвижда събиране на
стойностите, при подобен вид възлагане. От там произтича и възможността за
договаряне по реда на чл.90, ал.1, т.7 ЗОП, която би следвало да е
приложима. Посочената стойност и обвързаността на предмета, предполагат,
като алтернатива и провеждането на открит конкурс по реда на НВМОП (отм.)
при първоначалното възлагане. Предвид горното не може да се приеме за
доказано, че правата са възникнали в резултат на договор за обществена
поръчка, предхождан от приложима за случая процедура.
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• Възложител община К., залага следното изискване в
документацията “За изпълнение на дейностите по настоящото
строителство изпълнителят трябва да наеме 5 безработни със
съответната квалификация, регистрирани в Бюрото по труда,
гр. К. ”
ВЪПРОС
• Правомерни ли са действията на възложителя?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
• Чл. 26. (1) Възложителят може да предвиди в обявлението по
чл. 25 и допълнителни изисквания за изпълнението на
обществената поръчка, свързани с опазването на околната
среда, безработицата и разкриването на работни места за лица
с увреждания, при спазване на изискванията по чл. 25, ал. 5.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• При договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 ЗОП, в
мотивите на решението се посочва, че въз основа на проведена
процедура е сключен договор. Посочено е, че договорът е
влязъл в сила. Констатирана е нужда от допълнителни СМР,
необходими за успешното изпълнение на строителството. Като
непредвидено обстоятелсто е посочено становището на ЧЕЗ,
входирано в деловодството на възложителя (5 дни след
стартиране на откритата процедура).
ВЪПРОС
• Правомерни ли са действията на възложителя?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
• Чл. 90, ал. 1, т. 8. поради непредвидени обстоятелства е
необходимо възлагането на допълнителна услуга или
строителство на същия изпълнител при следните условия:
• а) допълнителната услуга или строителството не могат
технически или икономически да се разделят от предмета на
основния договор без значителни затруднения за възложителя
или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими
за изпълнението на поръчката;
• б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат
допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто
от стойността на основната поръчка;
• §1, т.14б ДР ЗОП "Непредвидени обстоятелства" са
обстоятелствата, включително от извънреден характер,
възникнали след сключването на договора, независимо от волята
на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят
невъзможно изпълнението при договорените условия.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
Казус
• Възложителят (X) е провел процедура за доставка на лекарства
с десет обособени позиции. По две от позициите не са получени
оферти и процедурата за тях е прекратена по чл. 39, ал. 1, т. 1
ЗОП.
• Съвкупната стойност на прекратените позиции е на праговете
позволяващи възлагане чрез публична покана.
• На основание чл.90, ал.1, т.1 ЗОП за тези позиции може да се
премине към договаряне без обявление.
ВЪПРОС
• Може ли Възложителят да пристъпи към публична покана или
трябва да следва реда, валиден за цялата процедура и да
пристъпи към следващата възможност-договаряне ?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
Отговор
• В описания случай Възложителят има две възможности:
• Предвид факта, че стойността на доставката е в размер на 25
хил. лв. може да се премине към публикуване на публична
покана.
• Другата възможност е да се проведе процедура на договаряне
без обявление, като това не е задължително.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
Чл.90, ал.1, т.4 ЗОП
• Двама възложители питат дали могат да проведат процедура на
договаряне без обявление със следните мотиви:
• Първият възложител иска да извърши спешно укрепителни
работи по брега на река, за да преодолее последиците от
високите подпочвени води, които са активирали свлачище.
• Вторият възложител иска да предприеме действия за
почистване на коритото на река, за да се осигури свободно
отвеждане на водите, които се очаква да се покачат.
• И двамата възложители искат да се позоват на непреодолима
сила и да се възползват от съкратените срокове.
ВЪПРОС
• Допустимо ли е и в двата случая да се проведе договаряне без
обявление въз основа на посочената разпоредба?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
 Договарянето без обявление е най-непрозрачната процедура,
предвидена в ЗОП. Поради това тя може да се приложи само
при наличието на изрично посочени в закона условия.
 Позоваването на непреодолима сила изисква да са налице
обстоятелства от извънреден характер, които Възложителят при
полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен
да предвиди или да предотврати /§ 1, т. 14 ДР на ЗОП/.
 За първия възложител са налице основанията за провеждане
на договаряне без обявление.
 За втория възложител не възникват основанията за
договаряне без обявление. Описаната ситуация е резултат на
лошо планиране и организиране на действия по
своевременното възлагане на обществена поръчка.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
Чл. 43, ал.1 ЗОП
• Възложителят (X) желае да сключи договор за доставка на
течно гориво, което не се предлага от стоковите борси. Горивото
се произвежда само от един производител, но се продава от
множество дистрибутори.
• Динамиката в цените на горивата води до промяна в цената на
производителя всяка седмица. Освен това, възложителя
изразходва различно количество гориво всеки месец и не може
да посочи общото количество, което ще му е необходимо за
срока на изпълнение на договора.
ВЪПРОС
• Какви са възможностите на Възложителя да сключи
дългосрочен договор с изпълнител?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
ТОЗИ

ЗОП не съдържа изискване цените по договорите за
обществени поръчки да са твърдо определени.

Предвид изложеното, възложителят може да поиска оферти на
база определяема цена. В тези случаи участниците трябва да
предложат надценка или отстъпка /в % или абсолютна сума/
върху динамична база, която се определя на пазарна основа.

Изпълнителят ще получава сума, чийто абсолютен размер или
% няма да се променя.
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
Чл.25, ал. 10 ЗОП
• В методика за оценка е посочено, че тези показателя опит и
квалификация на ключовите експерти носи от 10 до 20 точки при
класиране на участниците.
ВЪПРОСИ
• Допустимо ли е да бъдат използвани елементите, които
доказват технически възможности и квалификация за оценка на
подадените оферти?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
 Показателите, чрез които се доказват икономическо и
финансово състояние; технически възможности и квалификация
на кандидатите и/или участниците, могат да послужат като
основание за допускане или недопускане до участие.
 Те не са елемент от технологията за оценка на офертите.
 Чрез тях се поставят минимално приемливите прагове,
отсяващи онези кандидати или участници, които притежават
изискваните качества. Тези, които могат да отговорят на
изискванията, след това се съревновават за спечелването на
ОП.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
Чл.51 ЗОП
• В обявлението е посочено, че ключовите експерти на
участниците трябва да владеят български и английски език. Не
са посочени минимални нива, както и документи, с които
участниците да докажат изпълнението на изискването.
ВЪПРОСИ
• Правомерни ли са действията на възложителя?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
• Чл. 25. (2) Обявлението за обществена поръчка трябва да
съдържа най-малко следната информация:
• 6. критериите за подбор, включващи минимални изисквания
за икономическото и финансовото състояние на кандидата
или участника, техническите му възможности и
квалификация, когато възложителят определя такива, както
и посочване на документите, с които те се доказват;
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
•
Възложител се нуждае от бързи периодични доставки на консумативи.
В документацията за участие той е включил изискване, участниците да
имат не по-малко от три търговски обекта или склада на територията
на общината.
ВЪПРОС
Посоченото изискване ограничава ли участието на лица в
процедурата?
•
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАЗУС
•
Същото изискване е поставено при провеждане на процедура за избор
на снабдител на горива чрез карти, като е посочено, че изпълнителят
трябва да има изградена мрежа от бензиностанции, отдалечени една
от друга на не повече от 10 км. и чиито брой трябва да е не по-малко от
10 за територията на общината.
ВЪПРОС
Налице ли е ограничение в този случай?
•
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
•
Съгласно чл.25, ал.5 ЗОП, Възложителят няма право да включва в
решението, обявлението или документацията условия и изисквания,
ограничаващи необосновано участието на лица в процедурите.
•
Чрез поставяне на условие за брой обекти, той лишава различни
доставчици да разработят оферти и това може да се приеме като
ограничаващо условие.
•
Правилният подход изисква Възложителят да постави изискване за
срочност /например 1 ден считано от датата на заявката/, а
участниците сами да преценят възможностите си да го изпълнят.
ОТГОВОР НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАЗУС
•
ТОЗИ
В много случаи отговорите на привидно сходни въпроси зависят от
конкретния предмет на процедурата. В случая, Възложителят е в
правото си да изисква определена плътност на търговските обекти,
защото сам ще пътува до тях за да зарежда автомобилите си, а това
означава, че от този факт зависят разходите му за транспорт.
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
Чл.32, ал.1 ЗОП
• Двама възложители обявяват две независими обществени
поръчки. Първият от тях е посочил в документацията, че ще
доставя двигатели за градски автобуси Мерцедес Бенц – 1260.
• Вторият възложител е обявил доставка на 20 автомобила Опел
Астра или еквивалентен, за нуждите на ръководената от него
администрация.
ВЪПРОСИ
• Имат ли право възложителите да посочват в спецификациите си
марките и моделите на оборудването?
• Има ли разлика в начина, по който двамата възложители са
обявили условията и това ще се отрази ли на тълкуването за
допустимост?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
Чл.32, ал.1 ЗОП
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
Чл. 32, ал. 2 ЗОП – в техническите спецификации не трябва да
се посочва модел, източник, марка, патент, тип, произход и др.,
които насочват към определен изпълнител. В изключителни
случаи това се допуска, само ако след позоваването се добавят
думите “или еквивалентно”.
•
 Първият възложител не е нарушил забраната. Той разполага с
определени активи, които трябва да бъдат описани, за да се
даде ясна представа за това, което се очаква да му бъде
предложено.
 Вторият възложител е допуснал абсолютно нарушение на ЗОП
и неговата процедура е съществено опорочена.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
Чл.58а, ал.6 ЗОП
• В процедура с предмет “кетъринг”, към офертата участниците са
предоставили мостри. Мострите са на пакетирани хранителни
продукти, кутии и опаковки за съхранение и устройства за
вакуумиране. След приключване на процедурата участниците
желаят да получат мострите си обратно.
ВЪПРОС
• Трябва ли възложителят да върне на участниците мострите,
предвид разпоредбата на чл. 58, ал. 6 ЗОП?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
В документацията за участие се посочва дали да бъдат върнати
или задържани, приложените към офертата мостри.
•
 Не подлежат на връщане мостри, чиято цялост или опаковка при
тестване е нарушена /напр.храни, хирургически ръкавици, тонер,
бои и др.под./.
 Подлежат на връщане мостри, които не губят качествата си, като
резултат от тяхното изследване /например апарати, машини,
предмети за дълготрайна употреба/ и Възложителят не е посочил
изрично, че ще ги задържи като доказателство.
 В случай, че мострите не могат да се запазят в срока определен
за архивиране на останалите документи /например поради
нетрайност или поради желание на участник да си ги получи/,
следва да се осигури документална следа за техния вид,
съдържание и характеристики: комисията изготвя протоколи, в
които са описани мострите.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
Чл.34, ал.2 ЗОП
• В открита процедура с предмет извършване на строителноремонтни работи, е определена комисия за провеждане на
процедура за обществена поръчка в състав от 1 юрист, 2-ма
инженер, 1 външен експерт и двама икономисти. Трима от
членовете на комисията считат, че една от офертите трябва да
се предложи за отстраняване, а другите трима , че офертата
отговаря на изискванията на възложителя.
ВЪПРОС
• Трябва ли в случая комисията да се съобрази с мнението на
тримата членове на комисията сред , които е юриста или
предвид естеството на поръчката с по-голяма тежест следва да
е мнението на другите трима, сред които са и двамата
инженери?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
ТОЗИ
•
Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко
петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а
останалите са лица, притежаващи необходимата
професионална квалификация и практически опит в
съответствие с обекта и сложността на поръчката.
•
Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете
й. Когато член на комисията е против взетото решение, той
подписва протокола с особено мнение и писмено излага
мотивите си.
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• Възложител на обществена поръчка е посочил в обявлението,
че прогнозната стойност на същата е 2 млн. лв.
• Всички подадени в процедурата оферти са над тази стойност.
ВЪПРОС
• Може ли възложителят да сключи договор с класирания на
първо място участник, въпреки, че офертата му е на стойност
по-висока от обявената прогнозна стойност?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
 Прогнозната стойност на обществената поръчка, изчислена в
съответствие с разпоредбите на чл.15 ЗОП има за цел да
осигури прилагането на правилния нормативен акт или ред, по
който ще се възложи поръчката.
 Възложителите не са длъжни да посочат тази стойност в
обявлението /но трябва да посочат количество или обема на
поръчката, включително и на обособените позиции/
 В посочения случай няма пречка възложителят да сключи
договор с избрания за изпълнител участник.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
Чл.18, ал.4 и ал.5 ППЗОП
•
Възложител е допуснал три грешки при попълване на обявление за
обществена поръчка, както следва:
•
Включено е изискване за минимален оборот, но вместо 3 млн. лв. е
посочена стойност 30 млн. лв.
•
Посочена е прогнозна стойност на поръчката от 5 млн. лв., вместо 50
млн. лв.
•
Посочен е предмет доставка на принтери, но всъщност възложителят
иска плотери.
•
На четвъртия ден от обявяване на процедурата е отправено искане до
АОП за отразяване на поправките в публикуваното обявление.
ВЪПРОС
•
ТОЗИ
Допустимо ли е да бъдат отразени някои от исканите поправки и ако
да, кои от изброените?
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
ППЗОП допуска да бъдат нанасяни поправки в обявленията,
когато е допусната правописна или техническа грешка.
•
 Не могат да се извършват промени, засягащи:
- вида на процедурата;
- предмета на обществената поръчка;
- посочените в обявлението срокове.
 Сгрешените стойности, касаещи оборота и прогнозната
стойност, ще могат да бъдат поправени, но не и сгрешения
предмет.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
Проведена е открита процедура по реда на ЗОП и офертите на
всички участници превишава финансовия ресурс на
възложителя.
•
ВЪПРОС
• Какви следва да са законосъобразните действия на
възложителя?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
 Процедурата се прекратява, на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от
ЗОП
 Участниците следва да се уведомят в три дневен срок от
решението и копие от него трябва да бъде изпратено до АОП
 В решението възложителя трябва да включи най-ниската
оферирана цена и не може да сключи договор със същия
предмет на цена равна или по-висока от посочената в
решението
 Възложителя трябва да възстанови направените от
участниците разходи по закупуване на документацията
 Може да пристъпи към договаряне без обявление (чл. 90, ал. 1,
т. 2 ЗОП)
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
При провеждане на открита процедура по ЗОП, комисията
установява основания за отстраняване на един от участниците.
ВЪПРОС
Къде трябва да бъдат посочени тези основания - в протокола на
комисията или в решението на възложителя ?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
В протокола комисията трябва да посочи, както фактическото,
така и правното основание, на което се предлага отстраняване.
Като фактическо основание би следвало да се посочат фактите
и обстоятелствата, поради които комисията смята, че
съответният кандидат или участник трябва да бъде отстранен.
Когато протоколът на комисията съдържа решение с
предложение за отстраняване, в своето решение възложителят
е длъжен да посочи кой е отстраненият кандидат или участник и
какви са мотивите и основанията за това. Ако в решението си
възложителят се е позовал изрично на протокола на комисията,
не е необходимо да се възпроизвеждат фактическите основания
за отстраняване. Във всички случай посочването в решението
на правното основание за отстраняване е задължително.
•
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• Възложител сключва договор за доставка на канцеларски
материали на стойност 42 000 лв. чрез публична покана След
извършване на доставката се налага да бъдат поръчани
допълнителни материали на стойност 6 000 лв.
ВЪПРОС
• Има ли възможност да бъде подписан анекс към първия договор
и съответните материали да бъдат поръчани от същия
доставчик или в случая действа забраната за изменение на
договори за обществени поръчки, съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
В действащата нормативна уредба няма забрана за изменение
на договори, сключени с публична покана и в този смисъл не е
налице правна пречка за анексиране на първия договор. В
случая е възложителя следва да има предвид, че сумата по
договора след изменението му не трябва да надвишава 60 000
лв. без ДДС т.е. Прага на възлагане чрез публична покана. В
противен случай би било налице разделяне на поръчката с цел
заобикаляне на закона.
•
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
При изготвяне на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП, комисията
за разглеждане, оценка и класиране на офертите пропуска да
отрази някои от липсващите документи на един от участниците.
В резултат те не са повторно предоставени. Пропускът е
констатиран, когато след изтичане на срока за повторно
предоставяне комисията проверява съответствието на
документите от плик №1 с изискванията за подбор, поставени от
възложителя.
•
ВЪПРОС
Може ли на този комисията да поиска от участника
допълнителното предоставяне на документите, липсата на
които не е отразена в протокола?
•
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
• Макар ЗОП да не предвижда възможност за допълнително
предоставяне на документи след изтичане на срока по чл. 68,
ал. 8, в случая липсата е пряк резултат от грешка на комисията.
Ако комисията не поиска повторно документите, които не са
отразени в протокола, тя ще наруши принципите на възлагане,
прогласени в чл. 2 от ЗОП, като необосновано ще ограничи
участието на потенциален изпълнител. Предвид това, от
участникът следва да бъде поискано повторно предоставяне на
липсващите документи. Копие от писмото следва да бъде
изпратено и до другите участници с оглед гарантиране на
прозрачността на тези действия.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
Възложител сключва договор с търговско дружество за изработване на
документация за обществена поръчка с обект предоставяне на
консултантска услуга. В подписания договор за обществена поръчка не
присъства клауза, че изпълнителят няма право да подаде оферта за
същата поръчка и след публикуването на решението и обявлението,
дружеството закупува документация и подава оферта. В последствие
възложителят отстранява авторите на документацията като мотивира
това с нарушение на принципите на възлагане.
•
ВЪПРОС
Основателно ли е отстраняването на посоченият участник? Допустимо
ли е едно отстраняване да не бъде мотивирано с конкретните
основания, изброени в ЗОП?
•
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
• В случая, участието на автора на документацията води до
необосновано предимство, което е флагрантно нарушение на
принципите, прогласени в чл. 2 от ЗОП. Предвид това, дори да
не е налице някое от основанията за отстраняване, изброени в
ЗОП, възложителят може да отстрани участник в процедурата
само поради нарушаване на принципите на възлагане.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
В обществена поръчка за доставка постъпват само две оферти.
Избраният критерий за оценка е икономически най-изгодна
оферта. При оценката на офертите комисията констатира, че
комплексните оценки на двете оферти са равни.
•
ВЪПРОС
ТОЗИ
•
Как следва да процедира комисията в този случай?
•
Може ли да се сключи договора с двамата участници, дали
еднакви оферти ?
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
• Съгласно разпоредба на чл. 71, ал. 4 от ЗОП, когато
комплексните оценки на две или повече оферти са равни,
при критерий ИНИО за най-изгодна се приема тази оферта,
в която се предлага най-ниска цена. Ако и цените са равни,
се сравняват оценките по показателя с най-висока
относителна тежест и се избира офертата с поблагоприятна стойност по този показател. Ако и по този
показател са равни – жребий.
•
•
•
ТОЗИ
*Нарушение по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на
конкуренцията,
изразяващо се в забранено споразумение или съгласувана
практика
(картел)
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
При подготовка на обществена поръчка за канцеларски
материали сред служителите на възложител възниква спор
в кой плик от офертата следва да се изиска поставянето на
образци на артикулите, обект на доставка.
•
ВЪПРОС
Къде следва да бъдат поставени образците?
•
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
• Съгласно чл. 57, ал. 2, т. 1 от ЗОП в плик №1 с надпис
“Документи за подбор” се поставят документите, изискани от
възложителя съгласно чл. 56, т. 1-7, 10-12, отнасящи се до
критерии за подбор на участниците или кандидатите. Видно от
чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП сред документите за подбор са и
доказателствата
за
техническите
възможности
и/или
квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в обявлението.
Предвид разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 5 от ЗОП, за доказване
на
техническите
възможности
и/или
квалификация
възложителят може да изиска представянето на образци.
Следователно, спазването на закона предполага образците да
бъдат поставени именно в плик №1 с надпис “Документи за
подбор”.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците,
включително за вписването им в професионални или
търговски регистри
• “Изискуеми документи и информация: Да са местни или
чуждестранни физически или юридически лица или техни
обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за
които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, ал.5 и
чл.48 от ЗОП; Да не са страна по текущи административни и/или
съдебни процедури срещу “Софийска вода” АД…”
ВЪПРОС
• Считате ли поставеното условие за допустимо ?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
ОТГОВОР
• Поставянето на такова условие необосновано ограничава
участието на лица в процедурите за възлагане на обществени
поръчки, което е в нарушение на забраната по чл. 25, ал. 5 от
ЗОП. Причината за това е, че наличието на спор само по себе
си, не може да е основание за недопускане до участие в
процедура.
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• в поле III.2.3) “Минимум три (3) успешно приключили през
последните три години (2008, 2009 и 2010) договора за
техническа помощ за организация и управление на проекти,
финансирани по “Околна среда 2007-2013 г.” във водния
сектор”.
ВЪПРОС
• Считате ли поставеното условие за допустимо ?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
КАЗУС
• в поле III.2.2.) като изисквано минимално ниво е посочено
“Участникът следва да: 1.Има минимален документално доказан
общ оборот от дейността си за последните 3 (три) години –
2008, 2009 и 2010 год., в размер не по-малко от общо 2 000
000,00 лв. (два милиона лева) без вкл. ДДС; 2.Минимум 80% от
оборота на участника да е от реализация на
строителство/строителни услуги;”
ВЪПРОС
• Считате ли поставеното условие за допустимо ?
ТОЗИ
ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ
СЪДИЛИЩА”,
ДОГОВОР № 13-24-2/10.09.2013 Г.,
СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ФИНАНСИРАН ОТ
Благодаря за вниманието !
ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЪДИИ, СЪДЕБНИ
ТОЗИ ДОКУМЕНТ
СЪЗДАДЕНСЛУЖИТЕЛИ
В РАМКИТЕОТ
НА ВАС
ПРОЕКТ
ОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА
НА
СЪДИИ,№СЪДЕБНИ
ПОМОЩНИЦИ
И ЕСЪДЕБНИ
И „П
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
СЪДИЛИЩА”, Д
ОГОВОР
13-24-ПОМОЩНИЦИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВАС И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
СЪДИЛИЩА”, ДГОГОВОР
№ 13-24-2/10.09.2013
., ФИНАНСИРАН
ОТ ОПЕРАТИВНА КАПАЦИТЕТ
ПРОГРАМА ”,
„АСЪФИНАНСИРАНА
ДМИНИСТРАТИВЕНОТКАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
2/10.09.2013
., ФИНАНСИРАН
ОТ ОПЕРАТИВНА ГПРОГРАМА
„АДМИНИСТРАТИВЕН
ФОНД
ЕСОЦИАЛЕН
ВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
63

similar documents