اینجا

Report
‫عنوان ارائه ‪:‬‬
‫ابزارها و روش ها در مدیریت کیفیت‬
‫عباس عبدوس‬
‫احمد کریمی‬
‫محسن اوشلی‬
‫محمد اسکندری‬
‫ارائه دهندگان ‪:‬‬
‫استادراهنما‪:‬‬
‫جناب آقای تیرداد رحیمی‬
‫بهار ‪1393‬‬
‫گسترش عملکرد کیفیت‬
‫)‪(QFD‬‬
‫‪ -1‬مفهوم گسترش عملکرد کیفیت‬
‫• امرروه سراهمان هرادر در عر ره موررخ ارر واهنرد برود کره در برر وردن خیراه هرا و واسرته هرای م رتریان‬
‫‪،‬گ رروی س ررب ت را اه س ررایر ررب ررای ب رراهار بر این ررد ‪ .‬ب رره ر بی ررر دیس ررر در رلس ررفه یدی ررد ب رراهار ی ررا ر ن رری م ررتری‬
‫گرادر‪،‬مرکررز اویرره ‪ ،‬م ررتریان بررود و اه دیررد م ررتریان برره مسررا‬
‫خ ررا م ررود‪ .‬ایررن یررق وار یررت اخکررار خررا‬
‫پررریر اسررت کرره واسررته هررا ‪،‬خیرراه هررا و اخت ررار ام م ررتریان ر ییررر مررر یابررد ‪.‬بنررا بررر ایررن ابترردا بایرد مشر‬
‫شررود کرره م ررتری ورره مررر واهررد سررسی در یسررتنو ی یررا وسرریله اح ررخ ن بررر مررد ‪.‬برره همررین دهی ر ‪،‬هررر‬
‫روه اکنیق های مدیریتی یدیردی در راسرتای کسرز مزیرت هرای رررابتی دیرد گرا م رتری محروری عرضره‬
‫مررر شرروخد ‪ .‬یکررر اه مهرری اررین اکنیررق هررای مرردیریتی و کیفیترری کرره امکرران ر امر بررین ب ر‬
‫هررای اوهیرردی و‬
‫باهار یا ر و رروش را رراهی ورد است‪،‬اکنیق گسترش عملکرد کیفیت ( ‪ )QFD‬است‪.‬‬
‫در وارر ‪QFD‬یرق ابرزار کیفیتری پ ررررته اسرت کره هرردش ن اررزا‬
‫سررهی براهار اه ریرخ یلررز رضرایت م ررتری‬
‫مر باشد ‪.‬این ابزار در شناسادر و ر یین ن دسته اه خیاهمندی های م تریان مر باشد‪.‬‬
‫این ابزار در شناسادر و ر یین ن دسته اه خیاهمندیهای م تریان که مویبام پ ش ی رررتن سراهمان نسرتت بره رربرا‬
‫را ر رراهی م ررر خماین ررد‪ ،‬اه ر رردرم م رراخور س رریاری بر رروردار اس ررت‪.‬پ رری اه شناس ررادر و ر ی ررین خیاهمن رردی ه ررای‬
‫م تریان ‪،‬نستت به اریمه و لحاظ کردن ن ها در خیاهمندیهای راحی اردام شد و در راحی ایرن رراینرد‬
‫واسته های ذهنی م ریان به ه ان مهندس ی اریمه و ابدی مر شود‪.‬‬
‫توانایی ها و مزایای‪QFD‬‬
‫با ویود امامر مش صه های منحصر به ررد ‪QFD‬و مزایای ر شمار استفاد اه ن در راحی یق محصو‬
‫‪،‬مهی ارین رواید راب اخت ار ‪،‬در ورم استفاد مناسز اه ن در سطح ساهمان عباراند اه ‪:‬‬
‫همان کواا ار اوس ه محصو‬‫کاه ر داد در ام ر ییر در ر ح های مهندس ی‬‫کاه هزینه های اوهیه م رفی محصو به باهار‬‫رضایت م تریان اه اامین واسته های و خیاه ها و خیاه ها ان‬‫بهبود رابلیت های سا ت محصو‬‫ایناد یق ه ان م ترک بین واحد های م تلف ساهمان‬‫‪-‬ایناد یق باخق ا العارر برای استفاد و کار ردهای رر‬
‫اس ر ررتفاد اه‬
‫‪QFD‬در ح ر ررد ارر ر ر ک ر ررردن افر ر ررام مس ر ررایلی خ ی ر ررر ا تالر ر ررام در افس ر رریر در ر ررار ارکی ر ررز‬
‫محصررو ‪،‬احتیایام رراینررد یررا دیسررر ینبرره هررای اوس ر ه کمررق هررای شررایانر مررر خمایررد‪.‬در وار ر‬
‫‪QFD‬برره‬
‫عن رروان ی ررق اب رزار س س ررتماایق کم ررق م ررر کن ررد ا ررا ب رره عن رروان می ر ان ش ررنا ت س رراهمان اه ررود و ررب ررای ن را‬
‫ارهیا ر کرد به گوخه ای که ساهمان بتواخد همان و مهرارم هرای رود را برر ونردین خاحیره کلیردی کره باعر بره‬
‫ویود مدن یق ررابت خزدیق میان او و رربا‬
‫شد یا واهد شد ‪،‬متمرکز کند‪.‬‬
‫مقایسه فرایند طراحی سنتی و فرایند طزاحی به کمک ‪QFD‬‬
‫مقایسه تخصیص منابع دو روش طراحی سنتی و طراحی به کمک‪QFD‬‬
‫‪ -2‬درک م تری و واسته های او‬
‫•‬
‫شناسادر و رهی واسرته ‪،‬اخت رارام و خیراه منردی هرای م رتریان ‪،‬اه یملره مهری اررین مراحر اخنرام پرروژ‬
‫‪QFD‬مر ر ررر باشر ر ررد‪.‬اوهر ر ررین مفهر ر رروم مر ر ررورد بررس ر ر ر ی در یر ر ررق پر ر ررروژ ‪QFD‬شناسر ر ررادر م ر ر ررتریان محصر ر ررو‬
‫( دمت)مورد بررس ی مر باشد ‪.‬‬
‫•‬
‫واح رردهای دا ل رری س رراهمان و م ررتریان ررارهی ه ررر ی ررق و رره واس ررته ه ررای اه وی گ ررر ه ررای کیف ررر محص ررو‬
‫دارخد؟‬
‫•‬
‫ب ررای ایررن من ررور گرررو هررای م تلررف م ررتریان (مصرررش کننرردگان)‪،‬اوهد ر کننرردگان ‪،‬پیمرران کرراران ررعرری‬
‫‪،‬رروشندگان ‪،‬ر میر کاران ‪،‬کار کنان دمام پی اه رروش و سایر واحد های ساهمان که به خوعی متافر‬
‫اه وی گ ررر ه ررای کیف ررر محص ررو م ررر باش ررند‪،‬ی‪،‬مورد شناس ررادر ر ررار م ررر گیرخ ررد‪.‬مراح ر اش ررار ش ررد در ای رن‬
‫رسمت در شک ‪ 3-4‬ن ان داد شد است‪.‬‬
‫نمونه ای از یک نمودار علت و معلول برای درک خواسته های مشتریان‬
‫•‬
‫ررد اه بحر ر و بررسر ر ی پیرام ررون ابر رزار ه ررای م ررورد اس ررتفاد ب رره من ررور احلیر ر‬
‫‪،‬وهررارمین مرحلرره پررروژ‬
‫واس ررته ه ررای م ررتریان‬
‫‪QFD‬برره ر یررین مسرروهیت هررای واحررد هررای م تلررف در ارابررا بررا هررر یررق اه‬
‫مراحر پررروژ مررر پرررداهد‪.‬وررون ‪QFD‬بررر اخت ررارام و خیرراه هررای م ررتری امرکررز مررر کنررد ‪،‬م رردار رابر مررال‬
‫ح رره ای اه اررالس هررا رررش اح یررخ در یهررت ر یررین اور ررام م ررتری مررر شررود‪.‬ایررن ررایند‪،‬مرحلهابترردادر‬
‫برخامرره ریررزی در ررراه ر ریررف پررروژ را ررومنر مررر کنررد امررا در کر ‪،‬باعر کرراه‬
‫همرران رسرریدن محصررو برره‬
‫باهار مر شود ‪،‬محصولی که راض ی کننرد م رتری اسرت ‪،‬ا لرز برزای اوضریح اخت رارام م رتری اه کلمرارر‬
‫که اوسط وی بره کرار ررتره اسرتفاد مرر شرود‪.‬اریی ‪QFD‬ایرن اور رام را بره مش صره هرای هیرادی اه خیراه‬
‫های م تری انزیه و افکیق مر خمایند‪.‬‬
‫•‬
‫واسته های م تری باید ر ا راق و بدون لط به‬
‫خچه که مورد خیاه ساهمان است ‪،‬اریمه م ود‪.‬‬
‫جدول ندای مشتری‬
‫سازمان دهی اطالعات‬
‫پرری اه خکرره خیرراه هررا و اخت ررارام م ررتری شررنا ته و دریارررت شرردخد ‪،‬همرران ن میرسررد کره ارریی‬
‫‪QFD‬ا العام را پرداهش کند ‪.‬ا العام مرکور را مرر اروان در یکرر اه سرر رصر هرای هیرر‬
‫ب ه بندی کرد ‪.‬این سر رص او شرح داد شد اخد‪:‬‬
‫‪.1‬عملکرد ( یا محصو مر اواخد وظیفه مورد خ ر را اخنام دهد؟)‬
‫‪.2‬رابلیت ا مینان (هر وند ورت یکبار محصو راب مر شود؟)‬
‫‪.3‬رابلیت دوام (وه مدم محصو دوام مر ورد؟)‬
‫‪.4‬رابلیت ر میر پریری (به وه سادگر مر اوان محصو را ر میر کرد؟)‬
‫‪.5‬هیبادر(محصو و وخه به خ ر مر رسد ؟)‬
‫‪.6‬وی گر ها (محصو وه کاری اخنام مر دهد؟)‬
‫‪.7‬اخطباق با استاخدارد ها‬
‫‪.8‬کیفیت درک شد (محصو یا شرکت اه وه شهررر بر وردار است؟)‬
‫نمونه ای از یک نمودار وابستگی بین عوامل‬
‫نمونه ای از یک نمودار درختی در مورد مشخصه های کیفی آفتاب گیر‬
‫مدل کانو‬
‫•‬
‫دکتررر خررور یرراکر کرراخو اه بریسررته ارررین رراحز خ رران مبح ر مرردیریت مررر باشررد ‪ .‬وی در مررد‬
‫ررود ‪،‬خیرراه منرردی ه رای‬
‫م ررتریان و یررا برره عبرراررر دیسررر ‪ ،‬صو رریام کیفررر محصررومم را برره سرره گرررو عمررد ا سرریی مررر خمررا یررد و هرر سرره ن‬
‫ها ذه یق مد دو دی خما‬
‫•‬
‫شک ‪ 7-4‬مد کاخو را خما‬
‫مر دهد‪.‬‬
‫مر دهد ‪ .‬محور عرودی ‪،‬میر ان رضرایت و‬
‫رنودی م رتری و محرور ار رر ‪،‬میر ان ارائره‬
‫اهزام کیفر مورد خ ر م تری را ن ان مر دهد ‪ .‬بام ارین و پایین ارین خ طه اه محور عمدی خمودار ‪،‬به ارا رز بیران‬
‫گر نهایت رضایت وو عدم رضایت م تریان است‪.‬‬
‫مح ر االم رری مح ررور ار ررر و عم ررودی ‪،‬بی رران گ ررر ی ررادر اسررت ک رره م ررتری در ح رراهتی مت رراد (خرم ررا ) اه خ ررر رض ررایت و ع رردم‬
‫رضررایت ر ررار دارد‪.‬سررمت راسررت محررور ار ررر ‪،‬بیرران گررر یررادر اسررت کرره اه رزام کیفررر مررورد خ ررر برره ررور کام ر عرض ره‬
‫شررد اسررت ‪.‬سررمت و ر محررور ار ررر ‪،‬خ طرره ارائرره محصررولی اسررت کرره صو رریام کیفررر مررورد اخت ررار را خرردارد و‬
‫اهزام کیفر مورد خ ر به هیچ عنوان در محصو یا دمت لحاظ ن د است ‪.‬‬
‫درجات رضايتمندي (مدل كانو)‬
‫بر طبق مدل کانو ‪،‬الزامات و نیازهای مشتری به سه دسته تقسیم‬
‫شوند‪:‬‬
‫‪ -1‬الزامات اساس ی‬
‫‪ -2‬الزامات عملکردی‬
‫‪ -3‬الزامات انگیزش ی‬
‫‪Delight‬‬
‫‪Absent‬‬
‫‪Fully Implemented‬‬
‫‪Degree Of Execution‬‬
‫‪Excitement‬‬
‫می‬
‫‪Performance‬‬
‫‪Disgust‬‬
‫‪Basic‬‬
‫‪ -3‬اخه کیفیت‬
‫ابزار اوهیه برخامه ریزی که در ‪QFD‬استفاد مر شرود ‪ ،‬اخره کیفیرت اسرت ‪ .‬اخره کیفیرت ردای م رتری را‬
‫به احتیایام راحی اریمه مر کند که اخرداه مش صره هردش را برر ورد و گوخره ای ن هرا را م ابر هری‬
‫مراز مر کند که ساهمان بتواخد ن احتیایام را پاسخ دهد ‪ .‬سیاری اه مدیران و مهندسان بر این باور‬
‫هستند که اخه کیفیت یق ابزار اوهیه برای برخامه ریزی کیفر است ‪.‬علت خام گراری این ابزار به اخه‬
‫کیفیررت ‪،‬شررک ظرراهری ن اسررت وررا کرره سررا تار ن شررتیه وررارووب یررق اخرره اسررت‪ .‬اخرره کیفیررت ‪.‬ابرزار‬
‫اواخمنردی بررای اریمره خردای م رتری و واسرته هرای کیفرر او اه محصرو بره اهزامرام کمری مرر باشرد کره‬
‫به خحو سیار و مسیری رابلیت پیسیری و لحاظ خمودن ن ها در محصو اه رش سراهمان برام مرر بررد‬
‫‪.‬‬
‫اخ ر رره کیفی ر ررت ب ر رره گوخ ر رره ای س ر رریار س ر رراد و ملم ر رروس ‪،‬م ر ررر اواخ ر ررد ب ر رره ر ررورم ماارد ر ر ر ی اه‬
‫‪(WHATS‬وه ها )و ‪(hows‬و وخه ها) که اتیین کنند مفراهیی هیرر مرر باشرند ‪،‬در‬
‫خ ر گررته شود‪:‬‬
‫‪(-whats‬ورره هررا یررا خرردای م ررتری ) شررام‬
‫باشند (اهزامام م تری)‪.‬‬
‫‪(-hows‬و وخرره هررا یررا خرردای سرراهمان)مبررین و رروخ ر ارائرره واسررته هررای م ررتریان در محصررومم مررر باشرند‬
‫(اهزامام رنی محصو )‪.‬‬
‫گردد‪.‬‬
‫اخه کیفیت ‪،‬ماارد ی است که در ن رابطه میان ‪(whats‬وه ها) و‪(hows‬و وخه ها)مش‬
‫در شک ‪ 8-4‬خموخه ای اه مااردی اخه کیفیت خما داد شد است ‪.‬‬
‫واسررته هررا و خیرراه هررا ی م ررتریان اه محصررو مم یررا رردمام مررر‬
‫خموخه ای اه یق مااردی اخه کیفیت‬
‫مراح سا تن یق اخه کیفیت‬
‫مرحله او –ه ست کردن خیاههای م تری (وه ها ‪)whats‬‬
‫مرحله دوم‪-‬ه ست کردن اوضیحام رنی (وطور ها ‪)hows‬‬
‫مرحله سوم‪-‬اوس ه مااردی ارابا ام میان وه ها ‪WHATS‬ووطور ها ‪HOWS‬‬
‫مرحله وهارم‪-‬اوس ه ارابا دا لی مااردی میان وطور ها (‪)HOWS‬‬
‫مرحله پننی – ارهیا ر رربا‬
‫مرحله ش ی _ اوس ه بهبود واسته ها و اهزامام کیفر م تریان‬
‫مرحله هفتی _ اوهویت بندی مش صه های رنی محصو‬
‫مرحله ه تی _ ر یین م ادیر هدش برای صو یام رنی‬
‫ژرش دمينگ‬
•
•
•
•
Appreciation for a system
Understanding variation
Theory of knowledge
Psychology
‫سيستی دان‬
‫اهميت به سيستی‬
‫درک ر يیر پريری‬
‫ائوری دان‬
‫روان ناس ی‬
‫ا و وهارد گاخه دمينگ‬
‫‪-1‬ايجاد يك عزم واراده مستمروهدفي پايداربراي بهبود توليدو خدمات‪,‬‬
‫‪ -2‬بكارگیري فلسفه جديدمديريت‪,‬‬
‫‪-3‬خودداري ازبازرسيهاي انبوه‪,‬‬
‫‪-4‬خاتمه دادن به روش خريدكه تنها قيمت رامالك انتخاب قرارمي دهد‪,‬‬
‫‪-5‬بهبوددائمي وهميشگي سيستم توليدوخدمات‪,‬‬
‫‪ -6‬برقراري نظام آموزش‪,‬‬
‫‪ -7‬انتخاب واستقرارروش رهبري ‪,‬‬
‫م ايسه مديريت شباني و مديريت با باني‬
‫مديريت ووپاني‬
‫مديريت شباني مديريتي است كه مدي ررردر ن خ يك ووپان راايفامي كند‪,‬باهمه وي گيهايي كه‬
‫اهووپان وگوسفنداخوادار كردن يك گله گوسفندمي شناسيی‪:‬‬
‫هدايت كردن يك گله گوسفندبه صحراوعلفي و ي‬
‫ن ستن درهيرسايه در تي وني هبكي ورهاكردن گوسفندان به وريدن‬
‫تهيه وار يت سگ خسهباني و‪..‬‬
‫رر ه شدن گوسفندان وگوشتي شدن وهادووهدبدون خ‬
‫ود اهت ووپان‬
‫مديريت با باني‬
‫درمديريت با باني خ‬
‫عمد رامديريت ايفامي كند‪.‬درايننايك لح ه رهاكردن و ه حا‬
‫خمي اواخدمطرح باشد‬
‫خسهداري ویابنايي گلها درهررصلي متناسز با ب هوا‬
‫اامین خوروحرارم مناسز براي هرخوع گ وگيا‬
‫ب رساني به مور‬
‫كودرساني به مور‬
‫رلمه هدن واكثیربه مور‬
‫و سياري اهر اهيتهاي پرورش ي ديسركه گ وگيا مهم دارد‬
‫ونهايتاهيباشدن‪,‬هرم دادن وشادي ب‬
‫يدن ‪ ,‬ن هی شادي وهرم رواني‬
‫‪-8‬دوركردن ارس اهساهمان‪,‬‬
‫‪-9‬اهميان برداشتن موان ميان كاركنان‪,‬‬
‫‪-10‬پرهی اه ش ارهای او الی‬
‫‪-11‬امرکز بر بهبود بنای هدش‬
‫‪-12‬اهميان برداشتن سدها وموانعي كه مان احساس رور و ارت ار كاركنان مي شود‪,‬‬
‫‪-13‬ر ويخ هم اني بمن ور االش دریهت بامبردن ررهنگ وم لومام‬
‫‪-14‬اردام براي دگرگوني‪,‬‬
‫ود‪,‬‬
‫خمودار ور ه دمنيگ‬
‫طراحي و برنامه ريزي‬
‫‪Plan‬‬
‫اجرا‬
‫‪DO‬‬
‫اقدام‬
‫‪Action‬‬
‫بررسي‬
‫‪Check‬‬
‫ااريخچه كيفيت‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ايلور( ‪ )1856 – 1915‬ا سيی كار‪ ,‬حركت سنجي ‪ ,‬همان سنجي ‪ ,‬ر يین استاخدارد سطح كيفيت براي‬
‫ارزاي بهر وري و ارزاي اوهيد‬
‫واهتر شوهارم ( ‪ )1924‬كار رد روش ماري در اوهيد‬
‫دمنيگ ( ‪)1900 – 1993‬ارا ا كيفيت محصومم ژاپني ‪ /‬پدر مديريت كيفيت ‪ /‬با استفاد اه روش‬
‫كنتر ماري ارزاي بهر وري به ‪ 6‬برابر ‪ /‬موهش مديران ارشد ‪/‬خسرش سيستماايك به ح مسئله (‬
‫‪ / )PDCA‬ا و ‪ 14‬گاخه‬
‫یوران ( ‪ )1988‬راهنماي یام كنتر كيفيت ‪ /‬هزينه كيفيت مث ال در م دن است ‪.‬‬
‫اخدي ه اثليت ( برخامه ريزي ‪ ,‬كنتر كيفيت ‪ ,‬بهبود مستمر )‬
‫ماتريس ‪Q.F.D‬‬
‫براي اجراي يك سيستم مناسب ‪ QFD‬چهار مرحله اصلي وجود دارد كه‬
‫بايد به ترتيب انجام شود‪:‬‬
‫طرح ريزي محصول‬
‫طراحي محصول‬
‫طراحي فرآيند‬
‫برنامه ريزي توليد‬
Start with the
Voice of the
Customer –
Customer needs
QFD Flowdown
Key Part
Characteristics
House
of
Quality
#3
Process Variables
)HOW’s(
Manufacturing Processes
)WHAT’s(
Key
Functional
Requirements
House
of
Quality
#2
Manufacturing
Processes
)HOW’s(
Part Characteristics
)WHAT’s(
House
of
Quality
#1
Part Characteristics
)HOW’s(
Functional Requirements
)WHAT’s(
Customer Requirements
)WHAT’s(
Functional
Requirements
)HOW’s(
Key
Manufacturing Processes
CTQ: Critical to Quality
A product feature or process step that must be controlled to
guarantee that you deliver what the customer wants.
House
of
Quality
#4
Key
Process
Variables
‫مرحله اول‪ :‬طرحريزي محصول (خانه كيفيت)‬
‫ابزار كيفي كه براي شكلدهي اطالعات مشتري و ويژگيهاي محصول استفاده‬
‫ميشوند‪ ،‬عبارتند از‪:‬‬
‫ نمودار وابستگي بین عوامل‬‫ نمودار درختي‬‫ مدل كانو‬‫ جدول نداي مشتري‪.‬‬‫خانه كيفيت‪ ،‬ابزاري توانمند براي ترجمه نداي مشتري و خواستههاي كيفي او از‬
‫محصول به الزامات كمي است‪.‬‬
‫ماتريس ‪ .1‬خانه کيفيت‬
‫هدف‪:‬‬
‫تعريف‪ /‬ارزيابي نيازمنديهاي مشتري‬
‫تعريف رابطه نيازمنديهاي مشتري با نيازمنديهاي فني محصول (‪)PTR‬‬
‫ارزيابي نيازهاي فني محصول (‪)PTR‬‬
‫خروجي ها‪:‬‬
‫نيازمنديهاي مستند شده مشتري‬
‫اندازه گیري هدف و نيازمنديهاي فني‬
‫‪Planning, Tracking and Reporting‬‬
‫بازرس در جهت منافع مشتري اقدام بهه بازرسه ي و يها نظهارت بهر محصهول مهي نمايهد كهه‬
‫ب هها توج ههه ب ههه درخواس ههت مش ههتري در مراح ههل پ ههي‬
‫از تولي ههد (ارزي ههابي ص ههالحيت كيف ههي‬
‫تههامین كننههده)‪ ،‬حههین توليههد و زههس از توليههد محصههول مههي توانههد انجههام گههردد‪ .‬محصهول‬
‫در اينجا مي تواند به هر دو مفهوم "ارائه خدمات" و يا "توليد" اطالق گردد‬
‫مرحله دوم‪ :‬طرح ريزي قطعه‬
‫در اين مرحله‪ ،‬مش صههايي اه ایزا و رط ام ر كي دهند محصو كه ما را در‬
‫دستيا ي به اخت ارام م تريان كمك واهد كرد‪ ،‬بررس ي ميشوخد‪.‬‬
‫هدش ا لي در اين مرحله‪ ،‬اریمه مش صههاي كيفي محصو اه اخه كيفيت به‬
‫مش صهها و وي گيهايي است كه ایزا و رط ام محصو بايد داشته باشند‪ .‬من ور اه‬
‫ایزا در اين مرحله‪ ،‬ارالم محسوس ي هستند كه اه اركيز نها محصو نهايي به دست‬
‫مي يد‪.‬‬
‫ماتريس ‪ .2‬گسترش قطعات‬
‫هدف‪:‬‬
‫تعيین قطعات بحراني‬
‫تعيین مقادير ويژگيهاي قطعه‬
‫شناسايي موارد داراي اهميت ويژه‬
‫خروجيها‪:‬‬
‫مستندات مربوط به قطعات و اجزاي بحراني‬
‫ماتريس ‪ .3‬طرحريزي فرايند‬
‫هدش‪:‬‬
‫عمليام سا ت‪ /‬ررايند را ر يین کرد و ارهيا ي كنيی‬
‫عمليام ها را براي بهترين اطبيخ ارهيا ي كنيی‬
‫به من ور ايناد مفهوم راب سا ت‪ ،‬خچه را که در ارايز ررايند خياه به بهبود يا راحي‬
‫مندد دارد‪ ،‬ر يین کنيی‬
‫مناسز بودن ررايند را رش ي دهيی‬
‫عمليام داراي بي ترين اهميت را م ین ساهيی‬
‫· روهيها‪:‬‬
‫عمليام سا ت‪ /‬ررايند کليدي‬
‫ایزاي ررايند بحراني‬
‫ماتريس‪ .4‬طرحريزي توليد‬
‫هدف‪:‬‬
‫عمليات فرايند را با ويژگيهاي فیزيکي محصول مقايسه کنيم‬
‫اطمينان يابيم که اهميت هرچیز با يک مشتري بررس ي ميشود‬
‫معین سازيم کداميک از بازرس يهاي کيفيت‪ ،‬زائد بوده و کدام يک از آنها نياز به توجه بيشتري دارد‬
‫مقادير هدف را براي ويژگيها تعيین کنيم‬
‫بررس يهاي داخلي را براي فهم اين نکته که آيا فرايند بهصورت صحيح عمل ميکند‪ ،‬تعريف نماييم‬
‫· خروجيها‪:‬‬
‫ويژگيهاي فیزيکي محصول کليدي‬
‫مقادير هدف ويژگيهاي محصول کليدي‬
‫بررس يهاي کليدي داخلي بهمنظور تضمین کيفيت‬
‫بسط بيشتر خانه کيفيت و ساير ماتريسها‬
‫سواالت‬
‫‪ -1‬در مدل کانو الزامات و نیازهای‬
‫مشتری به چند دسته تقسیم می شود شرح‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ -2‬تشریح دیدگاه چهارمرحله ای ‪qfd‬را‬
‫شرح دهید‪.‬‬
‫‪-3‬توانایی ها ومزایای ‪qfd‬را بنویسید‪.‬‬
‫‪-4‬مراحل ساخت خانه کیفیت را نام‬
‫ببریید و‪2‬مورد را شرح دهید‪.‬‬
‫سئواالت تشریحی‪:‬‬
‫‪ .1‬بخ مد کاخو اهزامام و خیاههای م تری به وند دسته ا سیی م ود ؟‬
‫‪ -1‬اهزامام اساس ی ‪ -2‬اهزامام عملکردی ‪ -3‬اهزامام اخسی ش ی‬
‫‪ .2‬اخه کیفیت را ر ریف و به وند ورم است ؟‬
‫ابزار اوهیه برخامه ریزی که در ‪ Qfd‬استفاد م ود اخه کیفیت است‪ .‬اخه کیفیت دای م تری را به احتیایام‬
‫راحی اریمه میکند که اخداه مش صه های هدش را براوردو به گوخه ای نها را م اب هی مراز میکند که‬
‫ساهمان بتواخد ن احتیایام را پاسخ دهد‪.‬‬
‫‪(Whats‬وه ها یا خدای م تری) شام واسته ها و خیاههای م تریان اه محصومم یا دمام مر باشند‪.‬‬
‫‪(Hows‬و وخه ها یا خدای ساهمان) مبین و وخ ر ارائه واسته های م تریان در محصومم مر باشند‪.‬‬
‫مر گردد‪.‬‬
‫اخه کیفیت ماارد ی است که در ن میان وه ها و و وخه ها مش‬
‫‪.3‬گسترش عملكرد كيفيت ‪ QFD‬را ر ريف كنيد؟‬
‫در وار ‪ QFD‬يك ابزار كيفيتي پي ررته است كه هدش ن‪ ،‬ارزاي‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ .4‬اواخايي ها و مزاياي ‪ QFD‬را بنويسيد؟‬
‫ همان كواا ار اوس ه محصو‬‫ كاه ر داد در ام ر يیر در رح هاي مهندس ي‬‫ كاه هزينه هاي اوهيه م رفي محصو به باهار‬‫ رضايت م تريان اه اأمین واسته ها و خياههاي ان‬‫ بهبود رابليت هاي سا ت محصو‬‫ ايناد يك ه ان م ترك بین واحدهاي م تلف ساهمان‬‫ ايناد يك باخك ا العاري براي استفاد و كار ردهاي ري‬‫‪ .5‬خسرش وهار مرحله اي ‪ QFD‬را بنويسيد؟‬
‫‪ -1‬برخامه ريزي محصو‬
‫‪ -2‬راحي محصو‬
‫‪ -3‬رح ريزي ررايند‬
‫‪ -4‬رح ريزي اوهيد‬
‫سهی باهار اه ريخ یلز رضايت م تريان مي‬

similar documents