การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข

Report
การดาเนินงานระบบสุขภาพอาเภอ (DHS)
ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข
ปี งบประมาณ 2558
6. ด ้านระบบบริการปฐมภูม ิ
มาตรการ
กระทรวง
.
1. เพิม
่ การเข ้าถึง ความ
ครอบคลุมบริการปฐมภูม ิ
2. พัฒนาศักยภาพ DHS
3. มีแผนบูรณาการ 5 กลุม
่ วัย
4. พัฒนาการจัดบริการปฐมภูม ิ
โดยแพทย์ FM
5. สง่ เสริมการดูแลตนเอง
self care
6. อสม. จัดบริการปฐมภูมใิ น
ชุมชน
จ ังหว ัด
1. พัฒนา มาตรฐาน PCA
2.เวชปฏิบัตค
ิ รอบครัว
3. DHS
DHS
1. ประชุมคณะกรรมการ DHS
ทุก 2 เดือน
2. จัดทาแผนพัฒนาระบบสุขภาพ
อาเภอแบบบูรณาการ
3. นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงาน
ในระดับตาบล
4. พัฒนา นสค. ในงานเวชปฏิบัต ิ
ครอบครัว เข ้มข ้น
5. พัฒนาระบบหมอครอบครัว ระบบ
การให ้คาปรึกษาและการสง่ ต่อและ
รับกลับในพืน
้ ทีใ่ ห ้เกิดผลเป็ น
รูปธรรม
6. จัดกระบวนการ CBL ในพืน
้ ที่
อาเภอ
7. ประเมินหน่วยบริการปฐมภูมต
ิ าม
มาตรฐาน PCA โดยระดับอาเภอ
และพัฒนาสว่ นขาด
นิยาม
• ระบบสุขภาพระดับอาเภอ (District Health System :
DHS) หมายถึง ระบบการทางานด้ านสุขภาพระดับอาเภอ
ร่ วมกันของทุกภาคส่ วนด้ วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้
บริบทของพืน้ ที่ผ่านกระบวนการชื่นชม และการจัดการความรู้
ส่ งเสริมให้ ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ ทอดทิง้ โดยมี
เป้าหมายร่ วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน
ต ัวชว้ี ัด ที่ 10
• ร้ อยละของอาเภอที่มี District Health System (DHS) ที่
เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้ องถิ่นอย่ างมี
คุณภาพ
คุณภาพ หมายถึง
• 1. มีระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐม
ภูมิกบั ชุมชนและท้ องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCARE และมีผลลัพธ์
การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอาเภอที่สามารถยกระดับขึ ้นหนึ่งระดับ
ทุกข้ อ หรื อตังแต่
้ ระดับสามขึ ้นไปทุกข้ อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS
– PCA
• 2. มีการบูรณาการ แผนการจัดการใน 5 กลุม่ วัย และแผนที่เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ในบริบทของการบริการ
ระดับปฐมภูมิ
คุณภาพ หมายถึง
• 3. มีการจัดการให้ มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการเข้ าถึงบริการ
ทัง้ Acute & Chronic care ไม่น้อยกว่า 3 เรื่ อง ( essential
care เช่น อุบตั ิเหตุฉกุ เฉินและส่งต่อ การเยี่ยมบ้ าน Home care
& LTC บริการแพทย์แผนไทย สุขภาพจิตชุมชน การฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เป็ นต้ น)
• 4. มีระบบบริหารจัดการ การแก้ ปัญหาสุขภาพระดับพื ้นที่ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
ลาด ับ
การดาเนินงาน
ห้วงเวลา
1
1. มีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารและแผนการ
ื่ มโยงระบบบริการปฐมภูมก
ติดตามประเมินผล ทีเ่ ชอ
ิ บ
ั
ชุมชนและท ้องถิน
่ อย่างมีสว่ นร่วม
ต.ค. 57
2
2. มีแผนบูรณาการ การจัดบริการใน 5 กลุม
่ วัย และ
แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ในบริบท
ของการบริการระดับปฐมภูม ิ
ต.ค. 57
3
3. กาหนดอาเภอเป้ าหมายประจาปี 2558 ไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 80
ต.ค. 57
4
4. มีการประเมินตนเอง (Self- Assessment) โดยใช ้
แนวทางการพัฒนา DHS – PCA
ต.ค. 57 – พ.ย.57
กรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
ลาด ับ
การดาเนินงาน
ห้วงเวลา
5
5. มีการจัดการให ้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพือ
่ เพิม
่
การเข ้าถึงบริการ ทัง้ Acute & Chronic care ไม่น ้อย
กว่า 3 เรือ
่ ง (essential care)
ต.ค. 57 – ก.ย 58
6
6. มีระบบบริหารจัดการการแก ้ปั ญหาสุขภาพระดับ
พืน
้ ที่ โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคสว่ น
ต.ค. 57 – ก.ย 58
7
7. ประเมินผลการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
DHS – PCA โดย ผู ้เยีย
่ มระดับจังหวัด/ระดับเขต
(External Audit)
มิ.ย.- ส.ค.58
การจัดทาแผนภายใต ้ระบบ DHS
คน
งาน
• แผนกาลังคน
• ค่าใชจ่้ ายงบบุคลกร
• แผนปฏิบัตก
ิ าร DHS
• กิจกรรม......งบ......
ลงทุน • งบลงทุน
โครงส • งบค่าเสอื่ ม
ร้าง
ว ัสดุ • แผนจัดซอื้ ยา เวชภัณฑ์ Lab
ดาเนิน • แผนจัดซอื้ วัสดุ สนง.
งาน
แผนการ
เงินการ
คล ัง

similar documents