การสร้างและใช้ค่ากลาง

Report
กำรสร้ ำงและใช้
ค่ ำกลำง
จังหวัดเชียงใหม่
ดร.ทรงยศ คำชัย
งำนสุ ขภำพภำคประชำชน
สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่
บทบำท สสจ.
ในกำรสนับสนุนพืน้ ที่
ระบบสุขภำพระดับอำเภอ
DHS: District Health System
เอกภาพ ของภำคีเครือข่ำยสุ ขภำพอำเภอ
รพ.ชุ มชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุ มชน
Community-based
Learning
ร่ วมคิด/ร่ วมทำ/ร่ วมเรียนรู้
Essential
Care
Self Care
กระบวนกำรดำเนินงำน DHS
Input
Process
Output
Outcome
1. งบประมำณเพียงพอ
2. คนเหมำะสม
3. ทีมทีเ่ ป็ นเอกภำพ
4. แผนทีเ่ ป็ นจริง
5. เครื่องมือมีคุณภำพ
1. CBL
2. SRM
3. กองทุนตำบล
4. R2R
5. SRRT
1. หมอครอบครัว
3 ดี
1. สุ ขภำพดี
2. เป็ นคนดี
3. รำยได้ พอดี
-Self Care
-Essential Care
2. ระบบสุ ขภำพชุ มชน
-ตำบลจัดกำรสุ ขภำพฯ
3. Appreciation
กำรมองเห็นคุณค่ำกำร
ทำงำนร่ วมกันอย่ ำงมีควำมสุ ข
ทีม่ ำ: อ.นพ.ประเวศ วะสี
สิ่ งที่นำมำใช้ ในกำรสนับสนุน
• สร้ ำงต้ นแบบ ให้ สอนกันเอง
• สร้ ำงบรรยำกำศกำรทำงำน
อย่ ำงมีควำมสุ ข เช่ น คณะ
กรรมกำร รน.สช. ภำคีใหม่ ๆ
• สร้ ำงทีมวิทยำกรในพืน้ ที่
• สร้ ำงขวัญ กำลังใจ และ
เกียรติคุณ –โล่ เงินรำงวัล
เงินอำนวยกำร เกียรติบัตร
• ภำคีเครือข่ ำยอย่ ำงน้ อย 3
ท้ อง – ท้ องที่ ท้ องถิ่น ท้ องทุ่ง
• กำรทำ MOU
• ทำงำน / พัฒนำศักยภำพ
ต่ อเนื่องและก้ำวหน้ ำ
• ประเมินตนเอง
• เป็ นทีป่ รึกษำที่ดี
• จัด/หำเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
• ส่ งเสริมกำรประกวดแข่ งขัน
(แต่ อย่ ำยึดมั่นในผลกำร
ตัดสิ น เพรำะกำรประกวดทำ
ให้ Active)
กำรใช้ แผนที่ทำงเดิน
ยุทธศำสตร์
พืน้ ฐาน
กระบวนการ
ภาคี
ประชาชน
เส้ นทำงกำรดำเนินงำนตำบลจัดกำรสุ ขภำพดี วิสำหกิจชุมชนยัง่ ยืน ปี 2557
กลุ่มอำยุ ฉลำด สุ ขภำพดี มีตังค์ ยัง่ ยืน
อสม. เป็ นต้ นแบบ
ปชช. ได้ รับกำรดูแลสุ ขภำพ
ชุ มชนมีวสิ ำหกิจชุ มชนฯ
นักจัดกำรสุ ขภำพดำเนินงำน
ภำครัฐสนับสนุนกำรดำเนินงำน
มีระบบ ปชส./ติดตำม /ประเมินผล
อปท./เครือข่ ำยร่ วมดำเนินงำน
มีกำรประสำนงำน/เชื่อมโยงภำคี
มีแผนงำน/โครงกำรป้ องกันโรควิถีชีวติ
ชุ มชนเข้ มแข็ง/ชุ มชนน่ ำอยู่
มีข้อมูลเป็ นถูกต้ อง/เป็ นปัจจุบนั
กำรจัดทำ
ค่ ำกลำง
จังหวัดเชียงใหม่
Eng.
Thai
ง่ ำยๆ
=
=
=
=
=
Medium
Norm (มำจำก Mode)
บรรทัดฐำน
ค่ ำกลำงทีค่ ำดหวัง
งำนทีใ่ ครๆ ก็ทำ
ค่ ำกลำงฯ ไม่ ใช่ งำนที่กระทรวงสั่ งให้ ทำ
เป็ น... งำนที่พนื้ ที่ส่วนใหญ่ (ระดับกลำง) ได้ ทำแล้ ว
ประสบควำมสำเร็จ คือ ทำให้ บรรลุผลเชิง
คุณภำพ (ชุมชนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภำพ)
แต่ ไม่ ทำให้ ... บรรลุผลเชิงปริมำณ หรือ
ตัวชี้วดั ของกระทรวง โดยตรง
กระบวนกำรยกระดับโครงกำร
สุ ขภำพด้ วยตนเอง
หัวใจสำคัญ ในกำรค้ นหำค่ ำกลำง
• ค่ ำกลำงระดับจังหวัด ควรมำจำกงำนของพืน้ ทีท่ ี่มศี ักยภำพระดับกลำงๆ
เป็ นหลัก (ร้ อยละ 20) แล้วยกระดับทุกปี
• ค่ ำกลำงระดับจังหวัด ควรมำจำกอย่ ำงน้ อย 2 เวที คือ ผู้ปฏิบัติ และชุ มชน
• ค่ ำกลำงระดับเขต ควรเป็ นค่ ำกลำงทีม่ ำจำก Best Practice Area (จังหวัด
ที่ไม่ ได้ ทำค่ ำกลำง สำมำรถปรับค่ ำกลำงเขต เป็ นระดับจังหวัดได้ )
• ผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบงำนใน สสจ. ต้ องรับรู้และมีส่วนร่ วม
• ฝ่ ำยปฏิบัติต้องเข้ ำใจนิยำมกิจกรรมหลักตรงกัน
• สำคัญทีส่ ุ ดอยู่ทกี่ ำรนำไปใช้ โดยต้ องประเมินศักยภำพก่ อนใช้ ค่ำกลำง
ส่ วนกำรประเมินหลังใช้ ค่ำกลำง เพือ่ ยกระดับ ค้ นหำนวัตกรรมฯ และเปิ ด
รน.สช. หรือ รร. อสม.
ค้ นหำค่ ำกลำงฯ
รวบรวมและเรียงลำดับ
คัดเลือกค่ ำกลำงฯ
-จนท./อสม.+กองทุนฯ
-งำน สช. รวบรวม
-กลุ่มงำนเกีย่ วข้ องคัดเลือก
-เลือกพืน้ ทีเ่ ข้ มแข็งระดับ กลำง
-เรียงงำนตำมควำมถี่
-เน้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
กำรนำไปใช้
ประกำศค่ ำกลำงฯ
ผู้บริหำรเห็นชอบ
-สำรวจฯ ก่ อนใช้ -พัฒนำ
-เวทีประกำศค่ ำกลำงฯ
-นำเสนอผู้บริหำร
-สำรวจฯ หลังใช้ -ปรับ
-รับทรำบทั้ง 3 ท้ อง
-ผู้บริหำรลงนำม
1. ค้ นหำค่ ำกลำงฯ
- ดำเนินกำรระดับจังหวัด เลือกพืน้ ที่ (ควำมเข้ มแข็ง) ระดับกลำง ร้ อยละ 20
- เจ้ ำหน้ ำทีส่ ำธำรณสุ ขใน รพ.สต. 1 รอบ และ อสม. รวมกับกรรมกำรกองทุนฯ 1 รอบ
- เลือกประเด็นที่เป็ นปัญหำของพืน
้ ที่เป็ นลำดับแรก
- ปี หลังๆ ใช้ กำรสำรวจ แบบเจำะจง / ให้ กรอกเวลำมำประชุ มเวทีต่ำงๆ
แผนงาน/โครงการ
การควบคุมและ
ป้ องกัน
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสู ง
กำรจัดกำรกลุ่มเป้ำหมำย
กำรสร้ ำงระบบเฝ้ ำระวัง/คัดกรอง
โดยประชำชน
กำรดำเนินมำตรกำรทำงสั งคม
กำรสื่ อสำรเพือ่ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
กำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำร
ท้ องถิ่น/ตำบล
กำรจัดกำรสภำวะแวดล้อม
2. รวบรวมและเรียงลำดับ
3. คัดเลือกค่ ำกลำงฯ
แผนงาน/
โครงการ
การควบคุม
และป้องกัน
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสู ง
กำรจัดกำรกลุ่มเป้ำหมำย
กำรสร้ ำงระบบเฝ้ ำระวัง/คัดกรอง
โดยประชำชน
กำรดำเนินมำตรกำรทำงสั งคม
กำรสื่ อสำรเพือ่ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
กำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำร
ท้ องถิ่น/ตำบล
กำรจัดกำรสภำวะแวดล้อม
งำน 3-5 งำน
งำน 3-5 งำน
งำน 3-5 งำน
งำน 3-5 งำน
งำน 3-5 งำน
งำน 3-5 งำน
4. ผู้บริหำรเห็นชอบ
5. ประกำศค่ ำกลำงฯ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
7 สิ งหำคม 2554
26 มีนำคม 2557
6. กำรนำไปใช้
กำรสำรวจพืน้ ที่ก่อนใช้ ค่ำกลำง
เกณฑ์ กำรประเมิน
เกณฑ์ กำรประเมินรำยกิจกรรม
• ระดับ 1
พืน้ ที่ทำงำนทีเ่ ป็ นค่ ำกลำงฯ ตำมประกำศ 1 งำน
หรือไม่ ได้ ทำ
• ระดับ 2 พืน้ ที่งำนที่เป็ นค่ ำกลำงฯ ตำมประกำศระหว่ ำง
2 ถึง 3 งำน
• ระดับ 3 พืน้ ที่งำนที่เป็ นค่ ำกลำงฯ ตำมประกำศ 4 งำนขึน้ ไป
หรือทุกงำน
เกณฑ์ กำรประเมิน (ต่ อ)
เกณฑ์ กำรประเมินภำพรวม
• ระดับ 1
เป็ นพืน้ ที่ที่ประเมินรำยกิจกรรม แล้ วมีอย่ ำงน้ อย
1 กิจกรรมที่ได้ รับกำรประเมินเป็ นระดับ 1
• ระดับ 2
เป็ นพืน้ ที่ที่ประเมินรำยกิจกรรม แล้ วมีอย่ ำงน้ อย
1 กิจกรรมที่ได้ รับกำรประเมินเป็ นระดับ 2 และไม่ มีกจิ กรรมที่
ได้ รับกำรประเมินเป็ นระดับ 1
• ระดับ 3
เป็ นพืน้ ที่ที่ประเมินรำยกิจกรรม แล้ วทั้ง 6
กิจกรรมได้ รับกำรประเมินเป็ นระดับ 3
• ระดับ 4 เป็ นพืน้ ที่ทไี่ ด้ รับกำรประเมินภำพรวมเป็ นระดับ
3 รวมทั้งมีงำนทีเ่ ป็ นนวัตกรรมสุ ขภำพชุมชน ประเมินตนเอง
ส่ ง สสจ. เชียงใหม่ และเตรียมจัดตั้งเป็ น รน.สช.
• ระดับ 5 เป็ นพืน้ ที่ที่ได้ รับกำรประเมินภำพรวม
เป็ นระดับ 4 แล้ ว เปิ ดเป็ น รน.สช. และมีหลักฐำน
เชิงประจักษ์ ทพี่ สิ ู จน์ ได้ ว่ำกลุ่มเป้ำหมำยของแผนงำน/
โครงกำรดังกล่ ำวมีกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้ (เกิดกล่ อง
สุ ดท้ ำยของ SLM ของแผนงำน/โครงกำรนั้น) อย่ ำงน้ อยร้ อย
ละ 5-10 ของกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด
หรือเป็ นพืน้ ที่ทสี่ ำมำรถนำค่ ำกลำงไปสร้ ำงแผนงำน/
โครงกำรแบบบูรณำกำรร่ วมกันได้
ตำรำงช่ วยประเมินศักยภำพแผนงำน/โครงกำร
พืน้ ที่
พืน้ ที่ ก.
พืน้ ที่ ข.
พืน้ ที่ ค.
พืน้ ที่ ง.
พืน้ ที่ จ.
พืน้ ที่ ฉ.
1
กิจกรรมสาคัญ
2 3 4 5
6
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ระดับ
ระดับราย มีนวัต เปิ ด
กิจกรรม กรรม รน.สช. ภาพรวม
1
1
2
3
3
3




1
1
2
3
4
5
5
4
1
0
บ้านโรงวัว
บ้านห้วยส้ม
บ้านสบหาร
บ้านมะขามหลวง
บ้านเปี ยง
บ้านน้ าบ่อหลวง
บ้านสันห่ าว
บ้านโรงวัว
บ้านห้วยส้ม
บ้านสบหาร
บ้านมะขามหลวง
บ้านเปี ยง
บ้านน้ าบ่อหลวง
บ้านสันห่ าว
0
บ้านทรายมูล
1
บ้านทรายมูล
2
บ้านทุ่งหลุก
2
บ้านทุ่งหลุก
3
บ้านหนองห้า
3
บ้านหนองห้า
4
บ้านดงก่า
5
บ้านดงก่า
6
บ้านหัวริ น
0
บ้านหัวริ น
0
บ้านมะขุนหวาน
1
บ้านมะขุนหวาน
1
บ้านท่าโป่ ง
2
บ้านท่าโป่ ง
2
บ้านกิ่วแลน้อย
3
บ้านกิ่วแลน้อย
3
บ้านทุ่งเสี้ ยว
4
บ้านทุ่งเสี้ ยว
4
บ้านแม่กงุ้ หลวง
5
บ้านแม่กงุ้ หลวง
5
บ้านกิ่วแลหลวง
บ้านสันห่ าว
บ้านน้ าบ่อหลวง
บ้านเปี ยง
บ้านมะขามหลวง
บ้านสบหาร
บ้านห้วยส้ม
บ้านโรงวัว
บ้านทรายมูล
บ้านทุ่งหลุก
บ้านหนองห้า
บ้านดงก่า
บ้านหัวริ น
บ้านมะขุนหวาน
บ้านท่าโป่ ง
บ้านกิ่วแลน้อย
บ้านทุ่งเสี้ ยว
บ้านแม่กงุ้ หลวง
บ้านกิ่วแลหลวง
6
บ้านกิ่วแลหลวง
บ้านสันห่ าว
บ้านน้ าบ่อหลวง
บ้านเปี ยง
บ้านมะขามหลวง
บ้านสบหาร
บ้านห้วยส้ม
บ้านโรงวัว
บ้านทรายมูล
บ้านทุ่งหลุก
บ้านหนองห้า
บ้านดงก่า
บ้านหัวริ น
บ้านมะขุนหวาน
บ้านท่าโป่ ง
บ้านกิ่วแลน้อย
บ้านทุ่งเสี้ ยว
บ้านแม่กงุ้ หลวง
บ้านกิ่วแลหลวง
6
กำรพัฒนำหลังจำกมีกำรกำหนด
ค่ ำกลำงของจังหวัด
การบูรณา
การค่ากลางฯ
5 พืน้ ทีบ่ ุกเบิก ปี 2556
กำรบูรณำกำรประเด็นที่มีควำมสั มพันธ์
กับสุ ขภำพของกลุ่มวัยต่ ำงๆ
โปรดทรำบ!
ต้ องปรับภำพนีใ้ ห้ เหมำะกับ
กลุ่มวัยทีก่ ำหนดก่ อนนำไปใช้
กำรบูรณำกำรค่ ำกลำงจังหวัดเชียงใหม่
เบำหวำนควำมดัน
โลหิตสู ง
วัณโรค
โภชนำกำร
กำรดูแล
ผู้สูงอำยุ
สวัสดิกำร
สวล. +ขยะ
อุบัตเิ หตุ/
อุบัตภิ ัย
คบส./
อำหำร
ปลอดภัย
ค่ากลางทีจ
่ ังหว ัดควรประกาศมี 3
ประเภท คือ
1. ค่ากลางรายกลุม
่ อายุ (Aging Norms)
2. ค่ากลางรายประเด็น (Issue Norms)
่ นสน ับสนุน (Supporting Norms)
3. ค่ากลางสว
เวที ที่ 1
้ ที่
กระบวนการบูรณาการเพือ
่ สร้างโครงการในระด ับพืน
บู ร ณ า ก า ร
กิจกรรมสาค ัญของแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์
ชุดงาน
กาหนดค่ากลางของ
ั ันธ์ก ัน
ทุกประเด็นทีส
่ มพ
บูรณาการงานของทุกประเด็น
เข้าสู่ 2 กิจกรรม
แล้วสร้างโครงการ
เวที ที่ 2
เวที ที่ 3
เปรียบเทียบงบประมาณระหว่างการสร้างโครงการแบบบูรณาการก ับแบบเดิม
(แยกประเด็น)
350,000
312,040
300,000
ประหย ัดงบประมาณได้
286,220 บาท
(ประมาณ30%)
286,345
257,900
250,000
200,000
171,500
143,400
150,000
116,200
115,755
100,000
85,700
50,000
22,00024,890
0
รพ.สต. บ ้านท่อ ต.สัน รพ.สต. บ ้านแม่ผาแหน ต. รพ.สต. บ ้านบวกครกเหนือ รพ.สต. บ ้านบวกครก ต.
ทรายหลวง อ.สันทราย
ออนใต ้ อ.สันกาแพง
ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
หนองตอง อ.หางดง
รพ.สต. บ ้านดงกา๋ ตาบล
ทุง่ สะโตก อ.สันป่ าตอง
แบบบูรณาการ
แบบเดิม
การจ ัดการสภาวะแวดล้อมทาครงหนึ
ั้
ง่ จะมีผลต่อเนือ
่ ง
ไปถึงโครงการใหม่ๆได้
รพ.สต.
รพ.สต. บ้านท่อ
ั
ตาบลสนทราย
หลวง
ั
อาเภอสนทราย
โครงกำรแบบบูรณำกำรค่ ำกลำง
งบประมาณ
1. การจ ัดการกลุม
่ เป้าหมาย 41,000 บาท
ิ่ แวดล้อ ม 74,755 บาท
2. การจ ด
ั การส ง
(บางกิจกรรมใชง้ บประมาณของเทศบาล)
รวม 115,755 บาท
ประหย ัด
งบประมาณ
60%
โครงกำรแบบเดิม
1. โครงการตรวจสุขภาพผูส
้ ูงอายุ 177,000
บาท
ั
2. โครงการผูส
้ ง
ู อายุสญจร
108,000 บาท
3. โครงการควบคุมว ัณโรค 1,345 บาท
รวม 286,345 บาท
คน
ี ผูส
้ ย ังช พ
บูรณาการในว น
ั ร ับเบีย
้ ูง อายุคร งั้ ท ง
ั้ 3 โ ค ร ง ก า ร ต้ อ ง ร ะ ด ม ค น ช่ ว ย ท ง
ั้ 3
่ ยจานวนมากแต่ 1 ครงั้
เดียว ระดมคนชว
โครงการ ครงละหลายๆ
ั้
คน
ส ่ ว น ก า ร จ ัด ก า ร ส ิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส ่ ว น ใ ห ญ่
้ บประมาณของเทศบาล
ดาเนินงานโดยใชง
ไปแล้ว
ระยะเวลาดาเนินงาน
1-2 เดือน
3-6 เดือน
้ ทีใ่ ชเ้ งินทีป
พืน
่ ระหย ัดได้เปิ ดโครงการที่ 3
ั
่ เสริมนว ัตกรรมสงคม”
“โครงการสง
เพือ
่ พ ัฒนาสมรรถนะเชงิ การบริหาร
จ ัดการตนเองของประชาชน
และ
ื่ มโยงก ับระบบ
สร้างความเชอ
การพ ัฒนาเศรษฐกิจของตาบล
ี งใหม่”
“วิถช
ี วี ต
ิ คนอายุยน
ื จ ังหว ัดเชย
กำรบูรณำกำรในทำให้ เหลือโครงกำร
ในระดับพืน้ ทีเ่ พียง 3 โครงกำร คือ
1. โครงกำรจัดกำรสุ ขภำพของกลุ่มเป้ำหมำย
2. โครงกำรจัดกำรสภำวะแวดล้ อมของกลุ่มเป้ำหมำย
3. โครงกำรส่ งเสริมนวัตกรรมสั งคม
กำรเปลีย่ นผ่ ำนกำรจัดกำรสุ ขภำพสู่ ภำคประชำชน
ประกำศค่ำกลำง
บูรณำกำรงำน
ติดตำม
สนับสนุน
ประเมินผล
ท้ องถิ่น ผู้นำชุ มชน รพสต
สร้ ำงโครงกำร
เปิ ดงำน
อสม
โครงกำร
กองทุนฯ
เพิม่ ทักษะกำร
บริหำรจัดกำร
แบบบูรณำกำร
แบบฟอร์ มกำรค้ นหำค่ ำกลำง
นิยำมกิจกรรมสำคัญในกำรหำค่ ำกลำง
กิจกรรมหลัก
กำรจัดกำรกลุ่มเป้ ำหมำย
นิยำม
งำนทีเ่ ป็ นกำรให้ บริกำรทั้งในและนอกระบบโดยบุคคลำกร
สำธำรณสุ ข อสม. หรือบุคลำกรอืน่ ๆ ทีม่ หี น้ ำทีใ่ นกำรตรวจ
วินิจฉัย รักษำ ตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร ติดตำมผล ส่ งต่ อ เยีย่ ม
บ้ ำนเกีย่ วกับประเด็นนั้นๆ และรวมไปถึงวิธีแก้ปัญหำกรณีที่
ประเด็นนั้นใช้ กำรรักษำพยำบำลอย่ ำงเดียวไม่ ได้ ต้ องมีกลวิธี
อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ ใช้ กำรรักษำพยำบำลมำร่ วมด้ วย เช่ น
1. รพ.สต. มีระบบส่ งต่ อที่ชัดเจน
2. อสม. ออกเยีย่ มบ้ ำนร่ วมกับรพ.สต.
3. ใช้ กำรแพทย์แผนไทย เข้ ำมำร่ วมดำเนินงำน
4. จัดทำค่ ำยปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกลุ่มป่ วย/เสี่ ยง
นิยำมกิจกรรมสำคัญในกำรหำค่ ำกลำง
กิจกรรมหลัก
กำรสร้ ำงระบบเฝ้ ำระวัง/คัด
กรองโดยประชำชน
นิยำม
งำนทีช่ ุ มชนทำเพือ่ เฝ้ ำระวังหรือคัดกรองกลุ่มเป้ ำหมำย เพือ่
เป็ นกำรเฝ้ ำระวัง ส่ งเสริมสุ ขภำพ หรือป้ องกันโรค/ปัญหำนั้นๆ
อำจเป็ นงำนที่ดำเนินกำรทั้งในและนอกสถำนบริกำร โดยมี
อสม. เข้ ำร่ วมปฏิบัติ ทั้งที่เป็ นมำตรฐำนที่กำหนดจำกส่ วนกลำง
และทีร่ ่ วมกันคิดขึน้ เช่ น
1. จัดทำแผนทีเ่ ดินดินระบุบ้ำนกลุ่มเสี่ ยง/ป่ วย
2. ประเมินควำมเสี่ ยงกลุ่มอำยุ 15 ปี ขึน้ ไป โดย อสม.
3. สร้ ำง อสม. เชี่ยวชำญทุกสำขำในทุกหมู่
4. กำรตั้งมิสเตอร์ เตือนภัยในพืน้ ที่เสี่ ยงภัยพิบัติ
นิยำมกิจกรรมสำคัญในกำรหำค่ ำกลำง
กิจกรรมหลัก
กำรดำเนินงำนมำตรกำร
สั งคม
นิยำม
วิธีกำรสำคัญที่คิดโดยคนในชุ มชนเอง เพือ่ มุ่งให้ ประชำชน
เกิดกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรม โดยมีมติเห็นชอบจำกสมำชิก
ส่ วนใหญ่ (ไม่ ได้ มำจำกควำมคิดของเจ้ ำหน้ ำทีส่ ำธำรณสุ ข/
ภำครัฐอืน่ ๆ) อำจมีกำรจัดทำเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรหรือวำจำ
ร่ วมกันว่ ำจะต้ องทำพร้ อมกันในตำบล หรือหมู่บ้ำน หรือเฉพำะ
ชมรม/กลุ่มต่ ำงๆ เช่ น
1. ปรับเงินบ้ ำนทีพ่ บลูกนำ้ ยุงลำย
2. บ้ ำน อสม. เป็ นตัวอย่ำง
3. จัดประกวดคนไทยไร้ พุงในชุ มชน
4. งำนบุญ/งำนศพในหมู่บ้ำนเลีย้ งแกงแคอย่ ำงน้ อย 1 วัน
นิยำมกิจกรรมสำคัญในกำรหำค่ ำกลำง
กิจกรรมหลัก
กำรสื่ อสำรเพือ่ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
นิยำม
เป็ นรู ปแบบกำรให้ ควำมรู้ หรือพัฒนำศักยภำพ แก่ กลุ่ม
เป้ ำหมำย เพือ่ ให้ กลุ่มเป้ ำหมำยดังกล่ ำวมีควำมรู้ จนนำไปสู่ กำร
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ป้ องกันปัญหำหรือโรคนั้นๆ เช่ น
1. บุคคลต้ นแบบในกำรควบคุมระดับนำ้ ตำลในเลือดให้ ควำมรู้
2. พำกลุ่มวัยรุ่ นศึกษำดูงำนควำมเป็ นอยู่ในคุก
3. จัดให้ มกี ำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ผ่ำน รน.สช. หรือ รร. อสม.
4. อบรม อสม. เป็ น DJ สุ ขภำพ ให้ ควำมรู้ ผ่ำนหอกระจำยข่ ำว
นิยำมกิจกรรมสำคัญในกำรหำค่ ำกลำง
กิจกรรมหลัก
กำรปรับปรุ งแผนงำน/
โครงกำรท้ องถิ่น/ตำบล
นิยำม
วิธีกำรนำเครื่องมือต่ ำงๆ เช่ น แผนทีท่ ำงเดินยุทธศำสตร์ ค่ ำ
กลำง ฯลฯ มำใช้ ในกำรสร้ ำงแผนสุ ขภำพชุ มชน กำรเชิญชวน
ภำคีเครือข่ ำยเข้ ำมำมีส่วนร่ วม กำรมอบหมำยหรือประสำนงำน
กับท้ องถิ่นในกำรดำเนินโครงกำรด้ ำนสุ ขภำพ รวมถึงกำร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ทจี่ ำเป็ นต่ อกำรดำเนินโครงกำรด้ ำน
สุ ขภำพจำกทุกหน่ วยงำน
1. ส่ งเสริมกำรใช้ SRM และค่ ำกลำงในชุ มชน
2. สร้ ำงพืน้ ที่ต้นแบบ เช่ น ตำบลจัดกำรฯ รน.สช. รร. อสม.
3. ประสำนกับท้ องถิ่นในกำรกำหนดเทศบัญญัติ
4. สนับสนุนลำนหน้ ำ อบต. เป็ นทีอ่ อกกำลังกำย
นิยำมกิจกรรมสำคัญในกำรหำค่ ำกลำง
กิจกรรมหลัก
กำรจัดกำรสภำวะแวดล้อม
นิยำม
หมำยถึง สิ่ งหรือลักษณะต่ ำงๆ หรือกำรกระทำทั้งกำยภำพ
และชีวภำพ ทีอ่ ยู่รอบตัวคน ในชุ มชน ทั้งทีเ่ ป็ นธรรมชำติหรือ
มนุษย์ สร้ ำงขึน้ ซึ่งจะมีอทิ ธิพลต่ อกำรดำเนินแผนงำน/โครงกำร
หรือกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของชุ มชน (ในที่นีไ้ ม่ ได้ หมำยถึง
เฉพำะสิ่ งแวดล้อมเท่ ำนั้น) เช่ น
1. มีกำรรณรงค์ ครอบครัวอบอุ่น
2. สร้ ำงบุคคลต้ นแบบในชุ มชน
3. สร้ ำงลำนกีฬำในชุ มชน
4. ท้ องถิ่นตั้ง 1 ตำบล 1 ทีมกู้ชีพกู้ภัย

similar documents