ดาววน์โหลดที่นี่

Report
แนวทางการประเมินเครือข่ ายสุขภาพระดับอาเภอ
District Health System : DHS
เกณฑ์ 5 ด้ าน U C A R E
ทีม / คณะทำงำน(Unity District Health Team)
ผู้รับบริ กำร / ผู้ให้ บริ กำร มีคณ
ุ ค่ำ (Appreciation)
ทรัพยำกร บุคลำกร (Resource human development)
กำรให้ บริ กำรเชิงรุ ก (Essential care )
กำรมีสว่ นร่ วมของเครื อข่ำย/ชุมชน (Community participation)
ทีม / คณะทำงำน (Unity District Health Team)
ระดับ
1. มีคาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการ (Unity District Health Team)
2. มีการประชุมอย่ างสม่าเสมอ
3. มีการใช้ ข้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบต
ั กิ าร
4. ดาเนินงานเป็ นรู ปธรรม (ตัวอย่ าง โครงการ ต่ างๆ)
5. มีการประเมินผล เพื่อวางแผนพัฒนาอย่ าง ต่ อเนื่อง
ผู้รับบริ กำร / ผู้ให้ บริ กำร มีคณ
ุ ค่ำ (Appreciation
ระดับ
1. ทางานตามที่ได้ รับมอบหมาย
2. ใช้ ข้ อมูล ของพืน
้ ที่มา วิเคราะห์ /แก้ ไขปั ญหา
3. ทีมงานมีความพึงพอใจใน งาน/ผลลัพธ์ ของงานที่เกิดขึน
้
4. ผู้รับบริ การ เห็นคุณค่ าและชื่นชม เจ้ าหน้ าที่ หรื อทีมงาน
5. เจ้ าหน้ าที่และทีมงานรู้ สึก มีคุณค่ าในตัวเอง และงานที่ทา
ทรัพยำกร บุคลำกร (Resource human development)
ระดับ
1. พัฒนาบุคลากร ตามความต้ องการของบุคคล / แผน
หน่ วยงาน
2. KM, CBL, FM / ทักษะ (Skill)
3. กระบวนการเรี ยนรู้ ส่ ูการปฏิบัตงิ านประจา
4. พัฒนาด้ านในตนเอง นาไปสู่การสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
5. ให้ บริ การแบบเชื่อมโยง กาย / จิตวิญญาณ
กำรให้ บริกำรเชิงรุก (Essential care)
ระดับ
มีการรวบรวมข้ อมูลและปั ญหาสุขภาพของพืน้ ที่
2. มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปั ญหาตามบริ บทพืน
้ ที่หรื อการดูแล
สุภาพที่จาเป็ นของประชาชน
3. มีการพัฒนาและแก้ ปัญหาตามบริบท หรื อ การดูแลสุขภาพที่
จาเป็ นของประชาชน
4. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาและการแก้ ปัญหา
5. มีการขยายประเด็นสุขภาพอื่นหรื อสามารถเป็ นแบบอย่ างที่ดี
1.
กำรมีสว่ นร่วมของเครื อข่ำย/ชุมชน
(Community participation)
ระดับ
 ร่ วมในการทากิจกรรมด้ านสุขภาพ
 ร่ วมสนับสนุนงบประมาณ
 ร่ วมวางแผนสุขภาพชุมชน / มีผลลัพธ์ เกิดขึน
้ เป็ นรู ปธรรม
 ร่ วมตรวจสอบผลลัพธ์
 ชุมชนมีการกาหนดนโยบายสาธารณะ / มีความเข็มแข็ง
พึ่งตนเองได้
แนวทางการประเมินเครือข่ ายสุขภาพระดับอาเภอ
( District Health System)
เกณฑ์ 5 ด้ าน U C A R E
กำรทำงำนร่ วมกันในระดับอำเภอ (Unity District Health Team)
กำรทำงำนจนเกิดคุณค่ำ ทังกั
้ บผู้รับบริกำร และตัวผู้ให้ บริ กำรเอง
(Appreciation)
กำรแบ่งปั นทรัพยำกร และกำรพัฒนำบุคลำกร (Resource sharing and
human development)
กำรให้ บริ กำรสุขภำพตำมบริ บทที่จำเป็ น (Essential care )
กำรมีสว่ นร่ วมของเครื อข่ำยและชุมชน (Community participation)

similar documents