มคอ3-5

Report
รายละเอียด มคอ.
•
•
•
•
•
•
•
มคอ.1 ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร
มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา
มคอ.4 รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
มคอ.6 รายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.7 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ความสัมพันธ์ระหว่าง มคอ.2และมคอ.3
ปรัชญา
วัตถุประสงค์
หลักสูตร
โครงสร้ าง
หลักสูตร
มคอ.3
ชื่อสถาบัน
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา
หมวดที่ 1
• รหัสและชื่อวิชา : รหัสวิชา xx-xxx-xxx
– ชื่อวิชาภาษาไทย
– ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
• จานวนหน่วยกิต x(x-x-x) = จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
• หลักสูตรและประเภทของวิชา
– หลักสูตร..................สาขา.................ประเภทวิชา.........................(ศึกษา
ทัว่ ไป พื ้นฐานวิชาชีพ ชีพบังคับ ชีพเลือก เลือกเสรี )
หมวดที่ 1
• อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
– .......................ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ประธานหลักสูตร
– ........................อาจารย์ผ้ สู อน
•
•
•
•
•
ภาคการศึกษาที่/ชันปี
้ ที่
รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (ถ้ ามี)
รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน
สถานที่เรี ยน (ภาควิชา.........คณะ...........)
วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด )วันที่........
เดือน..................พ.ศ.......................
หมวด 2
กาหนดจุดมุง่ หมาย
กาหนดวัตถุประสงค์
ของการพัฒนา/
ปรับปรุงรายวิชา
• ปรัชญา วัตถุประสงค์ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ใน
มคอ.2
• ความสาคัญของรายวิชา ความต้ องการของตลาด
การเปลี่ยนแปลง
หมวด 3
• คาอธิบายรายวิชา (มคอ.2)
• จานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา (จานวนหน่วยกิต x(x-x-x) =
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
หน่ วยกิต
บรรยาย
x(x-x-x)
ปฏิบตั ิ
ศึกษาด้ วย สอนเสริม
ตนเอง
• จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางแก่
วิชาการนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
กลุ่ม ผู้สอน ว/เวลาให้ สถานที่ T/mail รวม ช./ส
คาปรึกษา
1,3 ก
จ./15-16
2,4,6 ข
หมวด 4 : การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
• การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
– การเรี ยนรู้ของนักศึกษาต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยน
มาตรฐานผลการเรี ยน
• TQF : มุง่ เน้ นที่มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
• มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หมายถึง ความรู้ ความเข้ าใจ และ
ความสามารถที่มงุ่ หวังให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาขึ ้นจากการเรี ยนรู้ และการร่วม
กิจกรรมทังในและนอกหลั
้
กสูตร เมื่อเรี ยนจบในรายวิชาหรื อหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
คุณธรรม จริ ยธรรม : นิสยั ความประพฤติ ความ
รับผิดชอบ การปรับตัว การปฏิบตั ิตนอย่างมี
ศีลธรรม
ความรู้ : นึกคิด เข้ าใจ วิเคราะห์ข้อเท็จจริ ง
หลักการ ทฤษฏีและกระบวนการ การเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง
ทักษะทางปั ญญา : คิดวิเคราะห์สถานการณ์
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจแนวคิด หลักการ
ทฤษฏี การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ : การทางานกลุม่ ภาวะผู้นา ความ
รับผิดชอบ การวางแผน
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้ IT : การ
คิดวิเคราะห์ การสื่อสาร (พูด เขียน IT ) การใช้
เทคนิคพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทักษะศตวรรษที่ 21 (USA)
• Citizens Life
and Career
and Personal
and Social
Responsibility
• ICT and
information
literacy
• คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์
แก้ ปัญหา การตัดสินใจ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
Skill for
living in
the world
Way of
thinking
Tool for
working
Way of
working
• การสื่อสาร ความ
ร่วมมือ (การ
ทางานเป็ นทีม
ทักษะศตวรรษที่ 21 (EU)
คณิตศาสตร์
S & T&
Digital
การสื่อสาร (ภาษาแม่
ภาษาต่างประเทศ )
คิดวิพากษ์ วิจารยณ์ คิด
ริเริ่ม แก้ ปัญหา ประเมิน
ความเสี่ยง การตัดสินใจ
Social &
civic
ทักษะศตวรรษ
ที่ 21(EU)
Initiative &
entrepreneuship
&culture awareness
ทราบได้อย่างไรว่าบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้
-กลยุทธการเรี ยนการ
สอน
-การวัดและ
ประเมินผล
-กิจกรรมต่างๆ
-การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรี ยน
-ประเมินความเห็น
ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ผู้เรี ยนบรรลุผลการ
เรี ยนรู้ที่กาหนดไว้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้(จุดดา จุดขาว)
ผลการเรี ยนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
วิธีสอน
การอภิปราย การ
ปฏิบตั ิงานจริง การทางาน
กลุม่ การศึกษานอก
สถานที่ การทากิจกรรม
วิธีการประเมินผล
การสังเกต การถามตอบ
มาตราส่วนประมาณค่า
แบบสารวจรายการ
แบบสอบถาม(ทาซ ้าอย่าง
น้ อย 3 ครัง้ )
บรรยาย หรื อ กรณี
แบบทดสอบ (ย่อย รวม
ตัวอย่าง หรื อ ศึกษานอก สรุป กลางภาค ปลายภาค
สถานที่ ปฏิบตั ิจริง ระดม ) การปฏิบตั ิจริง การสังเกต
สมอง CBL,PBL,RBL สอบถาม ถามตอบ
อภิปราย ค้ นคว้ า นาเสนอ รายงาน การนาเสนอ
เชิญผู้เชี่ยวชาญ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ (จุดดา จุดขาว)
ผลการเรี ยนรู้
ทักษะทางปั ญญา
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
PBL,RBL,CBL
สถานการณ์จาลอง การทา
แบบฝึ กหัด การฝึ กการ
นาไปใช้
การทากิจกรรมกลุม่
อภิปราย ศึกษานอก
สถานที่ นิทรรศการ การ
แข่งขัน การนาเสนอ
ผลงาน การแก้ ปัญหา การ
สังเกต แบบสารวจรายการ
มาตราส่วนประมาณค่า กลุม่
เพื่อน การสัมภาษณ์
การสังเกต การสัมภาษณ์
แบบสารวจรายการ มาตรา
ส่วนประมาณค่า กลุม่ เพื่อน
ปฏิบตั ิจริง
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ (จุดดา จุดขาว)
ผลการเรี ยนรู้
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีสอน
PBL,RBL,CBL
การวิเคราะห์สถานการณ์
การฝึ กแปลความ ตีความ
และขยายความ การ
อภิปราย การนาเสนอ
บทบาทสมมุติ
วิธีการวัดและประเมินผล
ผลงาน การสังเกต การตอบ
คาถาม แบบสารวจรายการ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า
การปฏิบตั ิจริง
หมวด 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
ส.
1
2
3
4
5
6
7
สอบ
หัวข้ อ/
รายละเอียด
ช./ส.
ทฤษฎี
ปฎิบัติ
กิจกรรม สื่อ
การสอน
ผู้สอน
หมวด 5: แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
การเรี ยนรู้ ผลการ
ด้ าน
เรี ยนรู้
วิธีการ
ประเมิน
ส.ที่
ประเมิน
สัดส่ วน
การ
ประเมิน
สัดส่ วนการประเมิน
ความรู้/
60
การ
วิเคราะห์/10
ความสัม
พันธ์/10
100
คุณธรรม
/10
ปั ญญา
/10
สัดส่ วนการประเมิน
หน่วยเรี ยน/
หัวข้ อ
หน่วยเรี ยน/
หัวข้ อ
ความรู้/
วิเคราะห์/
ปั ญญา
หน่วย
เรี ยน/หัวข้ อ
หน่วยเรี ยน/
หัวข้ อ
สัดส่ วนการประเมิน
สังเกตครัง้ ที่
1/10
สังเกตครัง้ ที่
2/10
สังเกตครัง้ ที่
3/10
คุณธรรม
จริยธรรม/30/10
สัดส่ วนการประเมิน
สังเกต
ครัง้ ที่
1/10
สังเกต
ครัง้ ที่
2/10
สังเกต
ครัง้ ที่
3/10
ความสัม
พันธ์/30/
10
หมวด 6
• ตาราและเอกสารหลัก (หลักการอ้ างอิง)
– หนังสือ
– เอกสารประกอบการสอนที่ผ้ สู อนเขียนหรื อเรี ยบเรี ยง
• เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
– เอกสารที่ถ่ายเอกสารบางเรื่ องหรื อประเด็น
– สถิติสาคัญๆ
– ผลงานวิจยั
• เอกสารและข้ อมูลแนะนา
-แหล่งเรี ยนรู้อื่นๆ
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของ
รายวิชา
• กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา(ประเมินการสอนโดยนศ.)
• กลยุทธ์การประเมินการสอน(ประเมินการสอนโดยครู เพื่อนครู ผู้บงั
บัญชา มหาวิทยาลัย )
• การปรับปรุงการสอน(นาผลการประเมินจากนศ.และครูรวมกับเพื่อน
ผู้บงั คับบัญชา)
• การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา(การให้
เกรดนศ.)
• การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา(นามาจากผลการประเมินและการวิเคราะห์)
Core Subjects
•
•
•
•
•
•
•
•
•
English, Reading or Language Arts
World Languages
Arts
Mathematics
Economics
Sciences
Geography
History
Government and civics
Life and Career Skills
•
•
•
•
•
Flexibility and Adaptability
Initiative and Self-Direction
Social and Cross-Cultural Skills
Productivity and Accountability
Leadership and Responsibility
โครงการ ASEAN International Mobility for
Students Programe : AIMS
• การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม
ฟิ ลิปปิ นส์ บรูไน 1 ภาคการศึกษา และให้ มีการถ่ายโอนหน่วยกิตอย่างน้ อย 9
หน่วยกิต
• สาขาวิชาในการแลกเปลี่ยน
–
–
–
–
–
–
–
ภาษาและวัฒนธรรม
การเกษตร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิศวการศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
มคอ.5
วิธีสอน
วัดและปะเมิน
หัวข้ อ
การแบ่ง
ลาดับ
ปรับปรุง
รายวิชา
แผนการ
สอน
ผลการ
สอน
เวลาที่ใช้
สอน
มคอ. 5
• หมวด 1 : (มคอ.3)
– รหัสและชื่อวิชา รายวิชาที่ต้องเรี ยนก่อน อาจารย์ที่สอนและกลุ่มผู้เรี ยน ภาค
การศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอน สถานที่เรี ยน
หมวด 2
• รายงานชัว่ โมงและหัวข้ อที่สอนตามแผนการสอน(ตาราง1แล2)
ส.ที่ แผนการ
สอน
(ทและป)
หัวข้ อที่สอน เหตุผลที่การสอนจริ ง
ต่ างจากแผนการสอน
(ทัง้ เวลาและหัวข้ อ)
หมวด 2
• ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ตามที่ระบุในมคอ.
3 ผลการเรี ยนรู้ด้าน.........(5ด้ าน)...............
ผลการ
เรี ยน
เรี ยนรู้
วิธีการ
สอน
ประสิทธิ ปั ญหาวิธี ข้ อเสนอ
ผลการ สอนที่ใช้ แนะใน
สอน ที่
การแก้ ไข
ระบุใน
มคอ.3
ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุ งวิธีสอน
ผลการเรี ยนรู้
1.คุณธรรม
2.ความรู้
3.ทักษะปั ญญา
4
ปั ญหาของวิธี
สอน
การปรั บปรุ งวิธี
สอน
ผู้รับผิดชอบ (ถ้ า
สอนหลายคน)
สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอน
จานวนนักศึกษา
การกระจายของ
ระดับคะแนน
ความคลาดเคลื่อน
ของการประเมิน
จาก มคอ.3(เวลา
และวิธีการ)
ปั ญหาที่ทาให้
ระดับคะแนน
ผิดปรกติ
หมวด 4 : ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
• ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวก (ปั ญหาและผลกระทบ)
• การบริหารและองค์กร(ปั ญหาและผลกกระทบ)
หมวด 5 : การประเมินรายวิชา
• ผลการประเมินการสอน
– ผลการประเมินโดยนักศึกษา (จุดแข็งจุดอ่อน)
– ผลการประเมินโดยวิธีอื่น(จุดแข็ง-จุดอ่อน)
ความกว้ าหน้ าใน
การปรับปรุง
ข้ อเสนอแนะ
ต่ออ.ประจา
หลักสูตร
แผนการ
ปรับปรุง
ข้ อเสนอแผนการ
ปรับปรุงครัง้
ต่อไป
การดาเนินการ
อื่นๆในการ
ปรับปรุง
หมวด 6 แผนการปรับปรุ ง
• ความกว้ าหน้ าของการปรับปรุงการเรี ยนการสอน
– สอนครัง้ แรก(ผลการดาเนินการสาเร็จมากน้ อยระดับใดเมื่อเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา)
– ครัง้ ที่ 2,3......(ผลการดาเนินการสาเร็จมากน้ อยระดับใดเมื่อเทียบกับแผนการ
ปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษาที่ผา่ นมา)
การดาเนินการอื่นๆในการปรับปรุงรายวิชา
• ข้ อเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาสาหรับภาคการศึกษาต่อไป
• ข้ อเสนอแนะของผู้สอนต่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอน
นักศึกษา
แหล่งอื่นๆ
การจัดการ
เรี ยนการสอน

similar documents