ทบทวนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ

Report
ทบทวนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ
( Primary Care Award, PCA)
แพทย์หญิงสุพตั รา ศรีวณิ ชชากร
สานักวิจยั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช)
กับดัก การทางานคุณภาพ
• การพัฒนาคุณภาพ = การกรอกข้ อความในเอกสาร
• กระบวนการพัฒนาคุณภาพ สั่งให้ เกิดในทันทีไม่ ได้ ถ้ า
ไม่มีความเข้ าใจ และไม่มีทุน คนทำงำน ที่ฐำนทักษะ
กำรทำงำนที่ดี หัวใจควำมเป็ นมนุษย์ และควำม
เข้ ำใจเชิงระบบ มีการเรี ยนรู้สะสม บ่มเพาะ และดูแลให้
เติบโต
• การสร้ างให้ เกิดคุณภาพ ต้ องร่วมกับการพัฒนา
องค์ประกอบอื่นๆ ด้ วย
ประชำชนสุขภำพดี
พึ่งตนเองได้ ในด้ ำนสุขภำพ
ได้ รับบริกำรอย่ ำงเหมำะสมทั่วถึง
หน่ วยบริกำรปฐมภูมิ
องค์กรชุมชน/ท้ องถิ่น
หน่วยงานรัฐอื่นๆ
ระบบงำนคุณภำพ
กำรพัฒนำคน (มุมมอง ทักษะ ควำมใส่ ใจ ควำมรู้ )
มี/จัดการ ทุน ทรัพยากร ที่พอดี
เป้ำหมำยผลลัพธ์ ต่อชีวติ ของประชำชน
การดูแลตนเองให้ แข็งแรง
ชุมชนและท้ องถิ่นร่วมกันดูแลสุขภาพคน
ป้องกันตนเองได้
ในชุมชน Good health literacy
ป่ วยตามจาเป็ น หายเร็ว
การจัดการให้ สภาพแวดล้ อมเอื ้อต่อสุขภาพ การจัดระบบที่ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ไม่เป็ นโรค และนโยบายสาธารณะ
Actors
หน่วยอานวยการ
ประสาน สนับสนุน
ชุมชน
แกนนา กลุม่ ต่างๆ
อปท.
หน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยงานอื่นๆ ใน
ชุมชน
รพ. /สสอ.
หน่วยงานรัฐ
อื่นๆ
PCA
• ต้ องทาเป็ น CUP (เครื อข่ายอาเภอ = รพ+สสอ+สอ) CUP เป็ น
เจ้ าของร่วม ไม่ใช่ทา แค่ PCU
• ต้ องพัฒนาที่ core value ของการทางานด้ วย มิใช่เพียง แค่
ประเมินตามตาราง หรื อตามคาถามเท่านัน้ ต้ องมีการพัฒนาวิธีทางาน
ตาม core value
• มีการพัฒนาคน ควบคูก่ บั การ พัฒนาระบบงาน มิใช่แค่ตอบคาถาม
อย่างเดียว
• มีการพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ และการทบทวน พัฒนาตนเองต่อเนือ่ ง
แนวคิดการพัฒนา
บทบาทของระบบบริการปฐมภูมิ
บริการรักษา ส่งเสริม ป้ องกัน ฟื้ นฟู
เสริมการพึ่งตนเองอย่างสมดุล ประชาชนมีสว่ นร่วม
เน้นการร่วมสร้างเสริม “สุขภาพดี”
คุณลักษณะคุณภาพของบริการปฐมภูมิ
เข้าถึงง่าย ผสมผสาน องค์รวม ต่อเนื่ อง
ตอบสนองปัญหาสุขภาพพื้นที่ ผสมผสานกับชุมชน
ใช้เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
ปรับวิธีทางานตามหลักการให้เหมาะสมกับบุคคล และบริบทแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพ
แนวคิด CQI เน้นวิธีคดิ และการเรียนรูป้ รับตัวอย่างเป็ นระบบ
เน้นประเมินเพื่อพัฒนา มากกว่าการรับรอง
Core Value
หลักการทางาน
1. การมองประชาชนเป็ นศูนย์กลาง หรือ
ความเป็ นเลิศที่ตอ้ งได้ จากการให้
ความสาคัญกับประชากรเป้ าหมาย
2. การทางานอย่างมีสว่ นร่วมกับกลุม่ เป้ าหมาย
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การบริหารจัดการด้วยการใช้ขอ้ มูล และ
ข้อเท็จจริง
4. การเรียนรูข้ ององค์กรและบุคคล
5. การบริหารจัดการเชิงระบบ
6. การมีความคล่องตัว
7. การยึด “ผลลัพธ์” และ “การให้คุณค่า”
เป็ นเป้ าหมายในการทางาน
Human focus &
people centred
Community / people
participation
Evidence based
Learning : org./personnel
System management
Flexibility & context base
Result based / value added
มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ CUP & PCU
ใช้กรอบของ malcom baldridge
ตอนที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร
การนา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นประชากรและกลุม่ เป้ าหมาย
การวัดวิเคราะห์ และจัดการความรู ้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ตอนที่ 2 : กระบวนการสร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ
ตอนที่ 3 : กระบวนการสนับสนุ นระบบบริการปฐมภูมิ
ตอนที่ 4 : ผลลัพธ์องค์กร
ลักษณะสำคัญขององค์กร
สภำพแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ และควำมท้ำทำย
ส่วนที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 5
กำรวำงแผนเชิ งกลยุทธ์
กำรมุ่งเน้ นทรัพยำกรบุคคล
ส่วนที่ 3
หมวดที่ 7
ผลลัพธ์
หมวดที่ 1
หมวดที่ 3
กำรนำองค์กร
กำรให้ควำมสำคัญกับ
ประชำกรเป้ ำหมำย ชุมชน และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 6
ระบบบริ กำร
ส่วนที่ 2
7.1 ด้ำนประสิ ทธิ ผล
7.2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
7.3 ด้ำนประสิ ทธิ ภำพของ
กระบวนกำรให้บริกำร
7.4 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรเครือข่ำย
บริกำรปฐมภูมิ
หมวดที่ 4
กำรวัด วิ เครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
6.1 กระบวนกำรให้บริ กำรที่ สร้ำงคุณค่ำ
ของระบบบริ กำรปฐมภูมิ
- กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพโดยรวมฯ
- กำรบริกำรปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัว ฯ
- กำรดูแลสุขภำพกลุ่มประชำกร
- กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรูร้ ว่ มกับองค์กร
6.2 กระบวนกำรสนับสนุนกำร
ให้บริ กำรที่ สร้ำงคุณค่ำของระบบ
บริ กำรปฐมภูมิ
- กำรจัดระบบสนับสนุนบริกำร
- กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่ น ชุมชน หน่ วยงำนต่ำงๆ
Path to Performance Excellence
คิด
P
1
2
No system
Reacting to
Problems
Systematic
Approach
Alignment
Integration
Role Model
3
ปร ับ
Role Model
Strategic
Leadership
6
Lead the organization
Integration
1 / 2 / 5 / 11
5
Alignment
4
C
A
4
7
3
7/8/9
Reacting to
Problems
D
2
Organizational
Learning
Improve the organization
Systematic
Approach
3 / 4 / 6 / 10
5
6
No system
ทำ
1
Manage the organization
Execution
Excellence
ขั้น / กระบวนการพัฒนา เพือ่ เพิม่ คุณภาพบริการ
• การปรับเนวคิด มุมมอง เข้ าใจ core value และแปลง core
value สูร่ ูปธรรมการทางานแบบมีคณ
ุ ภาพเพิ่มขึ ้น
• การปรับวิธีทางานรายบุคคล ที่เพิ่มคุณภาพในทิศทางของ core
value
• การนาบทเรี ยนจากการเปลี่ยนจุดเล็ก ไปสูก่ ารปรับระบบงาน ใน
ระยะแรก และปรับระบบที่ยงั่ ยืนเพิ่มขึ ้น
• การทบทวน ปรับปรุง เรี ยนรู้ พัฒนาต่อเนื่อง
• การปรับระบบ ดาเนินงาน ต่อเนื่อง จนมีผลลัพธ์งานที่ดีขึ ้น ตาม
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร
การเชื่อมโยง DHS, PCA, รพ.สต และ FM
แพทย์หญิงสุพตั รา ศรีวณิ ชชากร
สานักวิจยั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช)
การบูรณาการ
หาเป้ าหมายร่วม
หา กลุม่ เป้ าหมายร่วม
หาวิธีการร่วม
เชื่อมเป้ า เชื่อมคน เชื่อมวิธีทางาน
การประสาน หนุนเสริม โครงการ
ภายใต้ โครงการใหม่ ๆ นโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
• การประสาน หนุ นเสริมกระบวนการพัฒนา และต่อยอด ระหว่าง
โครงการต่างๆ เพื่อนาไปสูเ่ ป้ าหมาย พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่
ยัง่ ยืน เพื่อประชาชนมีสขุ ภาพดี
• Mapping เป้ าประสงค์ของงาน กลุม่ เป้ าหมาย และกระบวนการ ที่
เป็ นจุดร่วม ในการพัฒนาสูท่ ศิ ทางเดียวกัน
• หากลไก เชื่อมโยง หนุ นเสริม ต่อยอด กัน
ระบบบริการสุ ขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
• ยุตธิ รรม เท่ ำเทียม เข้ ำถึงได้ ( Equity - Accessibility)
• มีคุณภำพ (Quality)
» ด้ ำนกำรแพทย์
» แนวคิดองค์ รวม
• มีประสิทธิภำพ (Efficiency)
• Social Accountability
»ตอบสนองควำมต้ องกำรของประชำชน
»โปร่ งใส ตรวจสอบได้
ดุลย์ ของกำรพึ่งตนเอง และพึ่งบริ กำร
กำรพึ่งตนเอง
ทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรกิน
กำรนอน
กำรดำรงค์ ชีพ
กำรพักผ่ อน
กำรออกกำลังกำย
ฯลฯ
สุขภำพอนำมัย
กำรพักผ่ อน
กำรซือ้ ยำกินเอง
กำรดูแลทำงกำยภำพ
กำรดูแลตนเอง
เมื่อป่ วย
กำรดูแล
ทิศทำงกำรพัฒนำ
บริกำรปฐมภูมิ
บริกำรทุตยิ ภูมิ
บริกำรตติยภูมิ
กำรพึ่งบริกำร
หมอนอกระบบ
อสม.
สถำนีอนำมัย
คลีนิคเอกชน
รพ.เอกชน
รพ.รัฐ
ฯลฯ
(อำบนำ้ /เช็ดตัว/นวด) ฯลฯ
พฤติกรรมสุขภำพ
บริบททำงสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม และ
ควำมต้ องกำรจำเพำะพืน้ ที่ และกลุ่มประชำกร
กำรใช้ บริกำร
สุขภำพดี
PHC concept
* Holistic Health * Self-reliance * Integrated system * Relevancy
- Inter-sectoral Collaboration - People Participation - Appropriate Technology
บริกำรอื่นๆ
• บริกำรที่
ซับซ้ อน
• สนับสนุน
• เชื่อมโยงบริกำร
บริกำรปฐมภูมิ
(Primary care)
• ด่ ำนแรก
• ต่ อเนื่อง
• ผสมผสำน
• ประสำนงำน
ประชำชน
• ทำนุบำรุ งสุขภำพ
• ป้องกันตนเอง
• ดูแลสุขภำพ
สรุป ความเชื่อมโยง PCA & DHS
PCA
DHS
เป้าร่วม คือ พัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน ที่สอดคล้ องกับความต้ องการ และบริบท
เสริมศักยภาพ การดูแลตนเอง และเสริมศักยภาพชุมชน ในการจัดการสุขภาพ
การจัดการด้ วยทีมร่วมระหว่าง โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ เครื อข่ายรพ.สต และภาคี
ระบบทบทวนคุณภาพ และการให้ รางวัล การขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และการ การจัดการเครื อข่ายสุขภาพทังอ
้ าเภอ และ
จัดการสนับสนุนระดับอาเภอ
บทบาทโรงพยาบาล ร่วมกับภาคีเครื อข่ายใน
การสนับสนุนบริการสุขภาพ
สนับสนุน เสริมให้ มีการเรี ยนรู้ พัฒนา
เสริมคุณค่าการทางาน การจัดการบริการ
ต่อเนื่อง ในการจัดการดูแลสุขภาพให้
จาเป็ นตามบริบท ( Appreciation &
essential care)
สอดคล้ องกับบริบท และชุมชน
( context base , CQI)
การให้ ประชาชน ชุมชน มีสว่ นร่วม ทังในระดั
้
บบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ข้ อกาหนดกรอบคุณภาพ
PCA_CUP & PCU
ใช้กรอบของ malcom baldridge
ตอนที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร
การนา 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. การมุ่งเน้นประชากรและกลุม
่ เป้ าหมาย
4. การวัดวิเคราะห์ และจัดการความรู ้
5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
1.
ตอนที่ 2 : 6.1 กระบวนการสร้างคุณค่าของ
ระบบ บริการปฐมภูมิ
ตอนที่ 3 : 6.2 กระบวนการสนับสนุ น
ระบบบริการปฐมภูมิ
ตอนที่ 4 : ผลลัพธ์องค์กร
DHS
• คณะกรรมการระดับอาเภอ (Unity
District Health Team)
• การมีส่วนร่ วมของเครือข่ ายและ
ชุ มชน(Community participation)
• การให้ คุณค่ าการทางาน
(Appreciation)
•การพัฒนาและจัดสรรทรัพยากร (
Knowledge, CBL, FM)
• การดูแลสุ ขภาพตามบริบททีจ่ าเป็ น
(Essential care)
เครือข่ ายระบบบริการสุ ขภาพบูรณาการ
• ไม่ มีช่องว่ ำง
• ไม่ มีควำมซำ้ ซ้ อน
• มีระบบเชื่อมโยงทีมีประสิทธิภำพ
• ประชำชนใช้ บริกำรสุขภำพอย่ ำงเหมำะสม
บทบาท ของ บริ การสาธารณสุ ข
ระดับอาเภอ (DHS)
• วางแผน และประสานแผนการจัดบริการเพือ่ สุขภาพของประชาชนใน
ความรับผิดชอบ
• ประสานงานกับหน่ วยงานอืน่ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
• ให้บริการด้านสุขภาพโดยตรง ทัง้ รักษา ส่งเสริม ป้ องกันฟื้ นฟู
• สนับสนุ นให้ประชาชนมีความรู ้ ความสามารถในการดูแล ส่งเสริม
สุขภาพได้เหมาะสม
ระบบบริ การสาธารณสุ ขระดับอาเภอ
องค์ ประกอบ
* บุคคล และครอบครัว
* ชุมชน
* หน่ วยบริกำรด่ ำนแรก หรือบริกำรระดับปลำยสุด
* โรงพยำบำลที่เป็ นหน่ วยรับกำรส่ งต่ อระดับแรก
บทบาทหน้าที่ของ รพ.ที่เป็ น first referral
• ให้ บริกำรทุกด้ ำนที่ผสมผสำน ที่เชี่ยวชำญมำกขึน้ ตลอด 24 ชม.
• เป็ นส่ วนหนึ่งของ DHS
• สนับสนุนกำรพัฒนำหน่ วยบริกำรด่ ำนแรก
– ทัง้ บริกำร บริหำร วิชำกำร
• เชื่อมโยงกับชุมชน, ประสำนกับหน่ วยอื่นเพื่อพัฒนำชุมชน
• เป็ นหน่ วยส่ งต่ อ
• ฝึ กอบรม พัฒนำบุคลำกร
หน่ วยบริการสุ ขภาพปฐมภูมิ
• เป็ นหน่ วยงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่ อสุขภำพของประชำชน
อย่ ำงต่ อเนื่อง- รู้สภำวะสุขภำพ หำมำตรกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพ
• เป็ นที่ปรึกษำของประชำชนในด้ ำนกำรดูแลสุขภำพ
• ให้ บริกำรพืน้ ฐำนที่จำเป็ นแก่ ประชำชนทุกกลุ่มอำยุ และบริกำร
ทัง้ ที่เป็ นกำรรักษำพยำบำล กำรส่ งเสริมฯ กำรป้องกันโรค และ
กำรฟื ้ นฟูสภำพ
• ติดตำม ประสำน กำรให้ บริกำรประเภทต่ ำงๆ เพื่อให้ เกิดบริ กำร
ที่บูรณำกำร ต่ อเนื่อง
เป็ นหน่วยบริการด่านแรก(First contact) ที่มี
คุณลักษณะสาคัญของบริการปฐมภูมิ 5 ประการ
1.
2.
3.
4.
5.
จัดระบบบริกำร ให้ มีกำร เข้ ำถึงบริกำรที่ดี และง่ ำย (Accessibility )
บริกำรแบบองค์ รวม ผสมผสำน และยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลำง
( Holistic / Comprehensive Care )ด้ วย หัวใจของควำมเป็ นมนุษย์
( Humanized service mind )
จัดระบบบริกำร ที่สร้ ำงควำมต่ อเนื่องในกำรดูแล (Continuity of
Care) และมีมำตรฐำน กำรบริกำรสุขภำพ ทำงคลินิก และทำง
ชุมชนที่ดี ( Standard Clinical & community service )
ประชำชนมีส่วนร่ วม และมีควำมสัมพันธ์ ท่ ดี ีกับชุมชน ( Community
empowerment )
มีระบบกำรประสำนงำนเชื่อมโยงที่ดี กับหน่ วยบริกำรสุขภำพ ใน
เครือข่ ำย (Coordination )
People-centred care
26
World Health Report: 2008
เครือข่ ำยสุขภำพอำเภอ (DHS)
Specialist แพทย์ เฉพำะทำง
Provincial Hospital รพท. /รพศ.
PCA
เอกภาพ ของภาคีเครือข่ ายสุ ขภาพอาเภอ
รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน
Other
Sectors
CBL รบฐ.
Essential
Cares
Common Goal
ร่วม ร่ วมคิด
Common Action ร่ วมทา
Common Learning ร่ วมเรียนรู้
Action Research /
R2R
Clinical Outcomes
• Morbidity
อัตรำป่ วย
• Mortality
อัตรำตำย
• Quality of Life คุณภำพชีวติ
Self
Care
ภำคส่ วน
อื่นๆ
SRM
Psychosocial Outcomes
• Value
คุณค่า
• Satisfaction ความพอใจ
• Happiness ความสุ ข
เครื
อ
ข่
ำ
ยสุ
ข
ภำพอ
ำเภอ
(
DHS)
Essential
Specialist
แพทย์ เฉพำะทำง
Provincial Hospital
รพท. /รพศ.
เอกภำพ
DHS
Cares
PCA
1. ส่ งเสริม - ป้องกัน
• แนวคิด - นโยบำย
2. แม่ และเด็ก เอกภาพ ของภาคีเครือข่ ายสุ ขภาพอาเภอ
• โครงสร้ ำง
3. ระบบแพทย์ ฉุกรพ.ชุ
เฉิน มชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน
Other
• แบ่ งปั นทรัSectors
พยำกร
4. เจ็บป่ วยเล็กน้ อย
CBL รบฐ.
5. สุขภำพฟั น
(Resources ภำคส่
Sharing
วน)
Common Goal
ร่
ว
มคิ
ด
ร่วม
6. โรคเรือ้ รัง
• พัฒนำกำลัอืง่ นคน
ๆ
Common Action ร่ วมทา
Self • SRM
7. จิตเวช
- สุขภำพจิต
Common Learning ร่ วมเรียนรู้
Essential
ระบบข้ อมูล
Care
8. ผู้พกิ ำรCares
Action Research /
• ระบบสนับสนุน
9. ผู้ป่วยระยะท้ ำย
R2R
• กำรจัดกำรแนวใหม
10. กลุ่มเสี่ยงสูง
(เด็กเล็ก วัยรุ่ น
ผู้สูงอำยุClinical
คนจน Outcomes
• Morbidity
อัตรำป่ วย
กข์ ยำก)
• คนทุ
Mortality
อัตรำตำย
• Quality of Life คุณภำพชีวติ
New Management
(Partnership &
Psychosocial Outcomes
• Value
คุณค่า Networking)
• Satisfaction ความพอใจ
• Happiness ความสุ ข
เครื อข่ ำยกำรบริกำรปฐมภูมิ กับโรงพยำบำล
PCU
แพทย์
PCU
สอ.
PCU
สอ.
โรงพยำบำล
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
หน่ วยบริหำร
เครื อข่ ำย ศสช..
ทีมสนับสนุน
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
PCU สอ.
PCU
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
PCU
สอ.
PCU
พยำบำล.
PCU
สอ.
PCU พยำบำล
PCU สอ.
หน่ วยปฏิบัตกิ ำร
ศสช.
เป้ าหมาย คุณภาพชีวติ ทีด่ ี - QOL
กลวิธี แนวคิด Primary Health Care
หน่ วยให้ บริกำร / กำรจัดบริกำร
ควำมซับซ้ อนของบริกำร
ระดับตติยภูมิ
ระดับทุตยิ ภูมิ
ระดับปฐมภูมิ
ศำสตร์ วิชำกำร
เฉพำะทำงอื่นๆ
(Specialist)
เวชปฏิบตั คิ รอบครัว
(Family Practice
/ GP)
ลำดับขัน้ ของบริกำร
โรงพยาบาล
หน่ วยบริการ
ด่านแรก
เวชปฏิบัติครอบครัว
• 1. Primary Care
• 2. Continuing Care
• 3. Comprehensive Care
• 4. Whole Patient Care
“The family as patient”
Understand the Whole Person
Context
Family
Person
• Life cycle
Disease
•S&S
• Ix
Illness
• Feeling
• Ideas
• Function
• Expectation
• Family of
origin
• History
• Culture
• Work
• Family
• School
system
• HC system
• Family
Life cycle
Community
Family
Person
• Who, Life cycle
• Development
• Family of Origin
Illness
Disease
•Family System
•Family Life cycle
•Family Stress
•Family Coping
•Family Resource
•Impact on
Health
•Pt.& Fam Role
•Resource
•HSS
•Work
•School
•Culture
•Religion
Active Listening
“ Listen by heart ”




Listen to Fact & Feeling
Relaxed & Attentive Silence
Reflection
Encouragement
Doctor-Patient Communication
 อำกำร = รูปแบบหนึ่งของกำรสื่อสำร
 กำรมำปรึกษำหมอ = แปลควำมว่ ำร่ ำงกำยไม่ ปกติ
 คำพูดอำจไม่ เพียงพอในกำรบรรยำยควำมรู้ สึก
 “ควำมเห็น,ข้ อสงสัยสุดท้ ำย” = เหตุผลที่แท้ จริ งในกำร
มำรั บบริกำร
องค์ ประกอบการพัฒนา
• ทีมแกนที่เข้ าใจหลักการ แก่นคิดในการพัฒนาคุณภาพ PCA สร้ างกล
ยุทธ์การพัฒนาในพื ้นที่
• ทีมที่เป็ นพี่เลี ้ยง กระตุ้น พาทา ชวนกันให้ มีการพัฒนาคุณภาพบริการ
โดยไม่จาเป็ นต้ องเริ่มจากกรอบคุณภาพ
• ทีมที่เยี่ยมเยียน เรี ยนรู้ และเสริมเติม สะท้ อนให้ แก่พื ้นที่ หยิบผลลัพธ์ที่
ดีขยายต่อ
• กลุม่ คน ที่มีทกั ษะการพัฒนาเฉพาะเรื่ อง เฉพาะประเด็น
• สรุปบทเรี ยน การเรี ยนรู้ การพัฒนา ของแต่ละพื ้นที่ นาไปเชื่อมโยงกับ
ระบบ เพื่อตอบผลต่อนโยบาย
• การออกแบบ ขึ ้นกับทุน และธรรมชาติขององค์กรแต่ละแห่ง ว่าจะ
เคลื่อนอย่างไรจึงจะได้ ผล
• เริ่มต้ นที่การพัฒนา อย่าเริ่มต้ นด้ วยการกรอกแบบประเมิน
• อาจประสานให้ สว่ นอื่นมาช่วย แต่ต้องรู้วา่ เชื่อมโยงเสริมอย่างไร อย่า
ทาให้ ทีมตนเองเขว

similar documents