********* PowerPoint - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

Report
์ ว ัสดิ์
สุดา วงศส
National Health Authority
Regulator
Provider
สป. / กรมสว่ นกลาง
Purchaser
-สปสช.
-สปช.
ี ลาง
-กรมบ ัญชก
Regional level
Regulator
คปสข.
Provider
Purchaser
อปสข.
ื่ มโยงและกลไกการทางานในเขตบริการสุขภาพ
ความเชอ
การเปลีย
่ นแปลงในระด ับเขต
1 การกระจายอานาจไปสูร่ ะดับเขต
2 บริหารทรัพยากรร่วม
3 บริการร่วมแบบไร ้รอยต่อ
4 การมีสว่ นร่วมของทุกภาคสว่ น
กระทรวงสาธารณสุข
สาน ักงาน
ปล ัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนง.ประสานงานเขต
เขตสุขภาพ
คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ
(Area Health Board)
กรมต่ าง ๆ
กรมต่ าง ๆ
กรมต่ าง ๆ
กรมต่าง ๆ
หน่วยงาน
่ วยงาน
วิหน
ชหน
าการ
วยงาน
่หน่
วิชาการ
วยงาน
วิชาการ
วิชาการ
สนง.เขตบริการ
สุขภาพ 1-12
รพศ./รพท./รพช./
รพสต.
ั ัดอืน
รพ. สงก
่ /
มหาวิทยาล ัย
รพ. มหาวิทยาล ัย
รพ. เอกชน
อปท.
Provincial level
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
Regulator
Provider
DHS (รพ.+สสอ.)
Purchaser
Regional Health Board
Regulator
ตรวจสอบติดตามประเมินผล
ทีมคณะนิเทศจาก กสธ.
สธน.เป็นประธาน
Provider Health Board
(คปสจ.)
RO
กรมวิชาการ
ร่วมทีม
อาเภอ
DHS
คปสอ.
อาเภอ
DHS
คปสอ.
อาเภอ
DHS
คปสอ.
“เขตบริการสุขภาพ”
: จ ัดบริการสาหร ับประชาชน4-5
Seamless Service Management
Self Contained
UC Management
EC
(4-3-3-2) พ ัฒนาปฐมภูมส
ิ มบูรณ์
3
Referral System
Referral System
2
Secondary Care
Secondary Care
1
Primary Care
Primary Care
ล้านคน จ ัดเป็น 12 กลุม
่ บริการ
แบบ ครอบคลุมพ ัฒนาทุตย
ิ ภูมท
ิ ี่
RS
สาค ัญจาเป็นให้เบ็ ดเสร็ จในเขต
บริการสุขภาพทุกระด ับด้วย
RS
Self Care
คุณภาพ มาตรฐาน
จ ัดปัจจ ัยสน ับสนุน คน เงิน ของ
ทีเ่ พียงพอพ ัฒนา
ระบบบริหารจ ัดการ
้ ที่
ภายใต้ คกก. พืน
www.themegallery.com
ระบบสุขภาพอาเภอ
District health system : DHS
กระบวนการในการท างานร่ว มก น
ั ของเครือ ข่า ย
่ เสริมสน ับสนุนให้
อย่างเป็นเอกภาพในแต่ละอาเภอ โดยสง
เกิดการปร ับปรุง การบริห ารจ ัดการระบบบริก ารปฐมภูม ิ
อย่างมีคุณ ภาพ และมีค วามสอดคล้อ งก ับปัญ หาสุข ภาพ
่งต่อและลดความแออ ัดในสถาน
้ ที่ รวมท งลดการส
ในพืน
ั้
่ ผลให้ประชาชน
บริการระด ับทุตย
ิ ภูมแ
ิ ละตติยภูม ิ ซงึ่ จะสง
และชุมชนพึง่ พาตนเอง สามารถร่วมก ันจ ัดการปัญหาโรค
ประจาถิน
่ และภ ัยสุขภาพให้ลดลง
Company
LOGO
แนวคิดการทางาน DHS
การท างานร่ว มก น
ั ของรพช.+สสอ.+รพ.สต.+
ั
อปท.+ประชาสงคม
โดยมีเป้ าหมายเดียวกัน คือ ทา
ให ้ประชาชนและชุม ชนสามารถพึง่ ตนเองได ้ และไม่
ทอดทิง้ กัน โดยมีเครือ ข่ายบริการปฐมภูม ท
ิ ม
ี่ ีคุณภาพ
และได ้รับความไว ้วางใจจากประชาชน
เอกภาพของทีมสุขภาพระด ับอาเภอ
(Unity of District Health Team)
้ ฐานทีจ
บริการพืน
่ าเป็น
การดูแลสุขภาพตนเอง
(Essential Health Care)
(Self Care)
งบประมาณ,
ทร ัพยากรต่างๆ
และโครงสร้าง
องค์กร
การประเมินผลและ
เรียนรูต
้ ามบริบท
ผลล ัพธ์ทางสุขภาพทีด
่ ข
ี น
ึ้ ,
ทีมสุขภาพเป็นสุขและ
ชุมชนไม่ทอดทิง้ ก ัน
www.themegallery.com
คปสอ.
www.themegallery.com
Conceptual Framework of DHS Development
1.P&P
2.MCH
3.EMS
4.Acute Minor
Diseases
5.Dental Health
6.Chronic Diseases
7.Psychiatric
Diseases &
Mental Health
8.Disabillities
9.End of life care
10.High risk groups
( Pre – school ,
Adolescent,Elderly )
Specialist
Provincial Hospital
Unity District Health Teams
(รพช.+สสอ.+รพ.สต.+อปท.+ชุมชน)
CBL
Essential
care
Self Care
Common Goal
Common Action
Common Learning
SRM
• Concept & Policy
• Structure &
Organization
• Resources
Allocation &
Sharing
• Manpower
Development
• Information
System
• Supportive
Mechanism
• New Management
(Partnership &
Networking)
Action Research / R2R
Other
Sectors
Service
Plan
Clinical Outcomes
-Morbidity
-Mortality
-Quality of Life
Psychosocial Outcome
-Value
-Satisfaction
-Happiness
เป้าหมายของ
กระทรวง10 สาขา
10
สาขา
1. ห ัวใจและหลอดเลือด
2. มะเร็ ง
3. อุบ ัติเหตุ
4.ทารกแรกเกิด
บรรลุ
KPI
5. จิตเวช
6. ตาและไต
7. 5 สาขา
8. ท ันตกรรม
9. บริการปฐมภูมท
ิ ต
ุ ย
ิ ภูมแ
ิ ละสุขภาพองค์รวม
10. NCD
1. การพ ัฒนาตามเกณฑ์ขด
ี ความสามารถ
Back
Bone
2. การพ ัฒนาเพือ
่ แก้ปญ
ั หาโรค/ภาวะ ทีเ่ ป็นปัญหาสุขภาพ
ิ ธิภาพ
3. การพ ัฒนาบริหารจ ัดการประสท
4. ระบบการสน ับสนุนทร ัพยากร
สน ับ
สนุน
นโยบาย
สบรส.
กรมต่ างๆ
นอก สธ.
การ
เมือง
ระบบบริการ
คุณภาพ
DHS
เครือข่าย
ระดับอาเภอ
ศสม.
รพสต.
เป้ าหมายระบบสุขภาพอาเภอ
• สถานะสุขภาพ
• Self Care
• ทีมสุขภาพอาเภอเข ้มแข็ง
ประเด็นสุขภาพในแต่ละระด ับ
 โรคห ัวใจ
Service plan
 โรคมะเร็ง
 ทารกแรกเกิด
 อุบ ัติเหตุ
 จิตเวช
 สูตก
ิ รรม
ั
 ศลยกรรม
Essential care
 P&P
 MCH
 EMS
 Acute Minor
Diseases
 Dental Health
 อายุรกรรม
 กุมารเวชกรรม
 ออร์โธโปดิกส ์
 ท ันตกรรม
 ตา
 ไต
 หมอครอบคร ัว
 Chronic Diseases
 Psychiatric Diseases &
Mental Health
 Disabillities
 End of life care
 High risk groups
( Pre – school ,
Adolescent,Elderly)
 สตรี
ยุทธศาสตร์กระทรวง
 เด็ก เยาวชน
 ว ัยแรงงาน
 NCD
 อาหาร
 สูงอายุ
 สงิ่ แวดล้อม, สุขาภิบาล
อาหาร
 ผูพ
้ ก
ิ าร
 Emerging disease
กาย
จิต
ั
สงคม
Well being
จิตวิญญาญ
่ เสริม
สง
สุขภาพจิต
ป้องก ันปัญหา
สุขภาพจิต
บูรณาการ
(Integrate)
DHS
ประเด็นตาม Flagship
& Service plan
สง่ เสริมสุขภาพจิต
ั
• เพิม
่ ศกยภาพของบุ
คคลในการปร ับต ัวต่อการดาเนินชวี ต
ิ
• เพิม
่ ความรู ้ ความเข้าใจทีถ
่ ก
ู ต้องในประเด็นทีเ่ กีย
่ วข้อง
ก ับสุขภาพจิต
• เพิม
่ คุณภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ี
ป้องก ันปัญหาสุขภาพจิต
ี่ งทีจ
• ค้นหากลุม
่ เสย
่ ะเกิดปัญหาสุขภาพจิต
่ ยเหลือในกลุม
ี่ งเพือ
• ให้ความชว
่ เสย
่ ลดโอกาส
ในการเจ็บป่วย
• ดูแล ร ักษา ผูท
้ ม
ี่ ป
ี ญ
ั หาสุขภาพจิตระยะเริม
่ แรก
่ ต่อผูท
• สง
้ ม
ี่ ป
ี ญ
ั หาสุขภาพจิตทีม
่ ค
ี วามรุนแรง
ั อ
้ นให้ก ับสถานบริการระด ับตติยภูม ิ
ยุง
่ ยาก ซบซ
• กาหนดนโยบาย/มาตรการสาค ัญของงานสุขภาพจิต
• กาหนดมาตรฐานการดาเนินงานสุขภาพจิต
• สร้างและพ ัฒนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยี เครือ
่ งมือ
สุขภาพจิต
ื่ มโยงระหว่าง
• สน ับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์เชอ
ประเด็นสุขภาพทางกายก ับมาตรการทางสุขภาพจิต
้ ที่
• สน ับสนุนทางวิชาการให้ก ับเครือข่ายในพืน
• กาก ับ ติดตามการดาเนินงานสุขภาพจิต
Unity District Health Teams
(รพช.+สสอ.+รพ.สต.+อปท.+ชุมชน)
สง่ เสริมสุขภาพจิต
ป้องก ันปัญหาสุขภาพจิต
1.P&P
2.MCH
3.EMS
4.Acute Minor
Diseases
5.Dental Health
6.Chronic Diseases
7.Psychiatric
Diseases &
Mental Health
8.Disabillities
9.End of life care
10.High risk groups
( Pre – school ,
Adolescent,Elderly )
CBL
Common Goal
Common Action
Common Learning
Clinical Outcomes
-Morbidity
-Mortality
-Quality of Life
Participation
Analyses &
Intervention
Psychosocial Outcome
-Value
-Satisfaction
-Happiness
เลือกประเด็นสุขภาพ
้ ฐานของแต่
ตามพืน
อาเภอ
คณะกรรมการ
ข ับเคลือ
่ นการ
ดาเนินงาน DHS ของ
อาเภอ/ผูร้ ับผิดชอบ
งานสุขภาพจิตใน
้ ที/่ ศูนย์สข
พืน
ุ ภาพจิต
ร่วมวิเคราะห์
ประชาชนกลุม
่ ปกติ
ี่ ง กลุม
กลุม
่ เสย
่ ป่วย
ตามประเด็นสุขภาพ
สร้างการมีสว่ นร่วมใน
การออกแบบกิจกรรม
มาตรการในการให้
การดูแล ชว่ ยเหลือ
สน ับสนุนในประชาชน
กลุม
่ ต่างๆ
ประชาชนได้ร ับบริการ
ครอบคลุมสุขภาพกาย
และจิตตามบริบทของ
้ ทีจ
พืน
่ ริง
อาเภอ A เลือกประเด็น
้ ร ัง เป็นประเด็น
โรคเรือ
สาค ัญ
ทุกภาคสว่ นวิเคราะห์
• หาผูท
้ จ
ี่ ะได้ร ับ
ผลกระทบทาง
สุขภาพจิตทงหมด
ั้
่
้ ร ัง เชน
จากโรคเรือ
ผูป
้ ่ วย ญาติผด
ู้ แ
ู ล
ชุมชน
• แนวโน้ม
สุขภาพจิตของคน
กลุม
่ ต่างๆ
• ออกแบบกิจกรรม/
มาตรการในการ
ดูแลสุขภาพจิต
้ ร ัง/ญาติ/
ผูป
้ ่ วยเรือ
ชุมชน
• ควบคูก
่ ับการดูแล
ทางกายเดิม
ประชาชนในอาเภอ A
ได้ร ับบริการครอบคลุม
สุขภาพกายและจิตใน
้ ร ัง
ประเด็นโรคเรือ
กรม
สุขภาพจิต
-Capacity building
-Intervention
บูรณาการตามกลุม
่ ว ัย ต ัวอย่าง: Pre-school
พม.
อปท.
แกนนา
รพ.สต.
พ ัฒนาความ
ฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ)
ศูนย์
พ ัฒนา
เด็กเล็ก
โรงเรียน
สสอ.
รพช.
ประเมินEQ
ก่อน
Intervention
ประเมินEQ/IQ
หล ัง
LOGO
Page
27
LOGO
สว ัสดี
Page
28

similar documents