ประเด็นประเมิน รพ.สต.คุณภาพ

Report
การประชุมเตรียม
ความพรอมการตรวจ
้
คุณภาพงาน
ปฏิทน
ิ การตรวจคุณภาพงาน 56
หน่วยงาน
๑. สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอสั ตหีบ
๒. รพ.สต.ตนแบบ
้
(บางเสร่ และ
แสมสาร)
๓. รพ.สต.ทุกแหง่
4. ประกวด คป
สอ./รพ.สต.ตนแบบ
้
(บางเสร่ และ
แสมสาร)
งาน
วันที่
 ประกวด สสอ.
 ๑๐
ดีเดนระดั
บเขต
กรกฎาคม ๕๖
่
 รับนิเทศงาน
จาก นพ.สสจ.  ๒๕ มิถุนายน
 รับการนิเทศงาน
๕๖
จาก สสอ.
 นาเสนอผลงาน  ๑๑-๑๒ ก.ค.
ที่ สสจ. ๓๐%
๕๖
 ลงตรวจประเมิน
70%
 คปสอ.17 ก.ค.
56
 รพ.สต.29 ก.ค.
56
การเตรียมความพรอม
้
ประกวด สสอ.ดีเดน
่
2556
เกณฑการประเมิ
นคัดเลือก สสอ.
์
ดีเดน
่
ประจาปี
๒๕๕๖
ลาดั
บที่
๑
๒
ประเด็นหลักการประเมิน
ส่วนที่ ๑ การนาเสนอ
ส่วนที่ ๒ งานบริหาร
ส่วนที่ ๓ งานวิชาการและ
๓ พัฒนาคุณภาพ
๔ ส่วนที่ ๔ ผลการปฏิบต
ั งิ าน
ส่วนที่ ๕ งานวิจย
ั
๕ นวัตกรรม ผลงานยอดเยีย
่ ม
รวมคะแนนทัง้ สิ้ น
คะแนน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๖๐๐
แนวทาง





กอนวั
นตรวจ
่
เตรียมสถานที่
สิ่ งแวดลอมภายนอก
้
สิ่ งแวดลอมภายใน
(5
้
ส. ป้ายตางๆ)
่
แฟ้มเอกสาร (ทาสั น
แฟ้ม ดัชนีคุมแฟ้ม
เนื้อหาในเอกสารเป็ น
ปัจจุบน
ั )
รูปเลม
่ (ผลงาน
สอดคลองกั
บแฟ้ม สรุป
้
ใตตารางทุ
กงาน)
้
แฟ้มสาหรับให้
กรรมการตรวจ (แยก
วันตรวจ..10.ก.ค..56...
 สถานทีจ
่ ด
ั มหกรรมสุขภาพ
.....
 รูปแบบการนาเสนอ ๘ เรือ
่ ง
(1.ไขเลื
้ อดออก(เขา) 2.คัด
กรองสุขภาพ ปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรมผู้ป่วย DM HT
(บาง)3.ยาเสพติด(แสม) 4.
ตลาดนัดปลอดภัย (สสอ.)5.
คุ้มครองผู้บริโภค (เตา)6.
แพทยแผนไทย(นา)
๗.
์
มะเร็งปากมดลูก(นา) 8.
เกษตรปลอดโรคฯ(โค้ง)
 การตอนรั
บ (การแสดง
้
พิธก
ี าร)
 การนาเสนอ (ชม DVD
ความคืบหน้า
เตรียมงานกอนวั
นตรวจ
่
ความคืบหน้า
 เตรียมสถานที่ สิ่ งแวดลอม
้
ภายนอก
 กาลังกอสร
จวันที่
่
้าง....แลวเสร็
้
................ ปรับปรุงบริเวณโดย
สวนนงนุช
 สิ่ งแวดลอมภายใน
(5 ส. ป้าย
้
ตางๆ)
่
 จัดสั ดส่วนให้เหมาะสม...จัดทา
ป้าย...ทาความสะอาด
 แฟ้มเอกสาร (ทาสั นแฟ้ม ดัชนี
คุมแฟ้ม เนื้อหาในเอกสารเป็ น
ปัจจุบน
ั )
 สั้ นแฟ้มยังไมเสร็
่ จ.....เนื้อหาตอง
้
Updateถึงปัจจุบน
ั (การเงิน)
 ปรับปรุงรูปเลม
่ (1.ปรับปรุงขอมู
้ ล
ถึง พ.ค.56 2.เพิม
่ เติมเนื้อหาส่วน
 รูปเลม
บแฟ้ม
ทีข
่ าด เช่น สายใยรัก...)
่ (ผลงานสอดคลองกั
้
สรุปใตตารางทุ
กงาน)
้
 จัดหาแฟ้มเฉพาะ 5 แฟ้ม(5ส่วน)

แฟ้มสาหรับให้กรรมการตรวจ
ในแฟ้มจะประกอบดวย
1.สรุป
้
(แยกออกจากแฟ้มงานประจา)
ประเด็นตามkey 2.รูปภาพ
ประกอบ)+เอกสารอืน
่ ทีจ
่ าเป็ นจะ
ใส่หรือวางไวคู
้ กั
่ น
ความคืบหน้า
เตรียมงานในวันตรวจ
ความคืบหน้า
 สถานทีจ
่ ด
ั มหกรรมสุขภาพ.....
 ใช้บริเวณตัง้ แตหน
่ ้ าอาคารใหม่
 รูปแบบการนาเสนอ ๘ เรือ
่ ง
(รพ.) ปะรัมพิธป
ี ระธานอยูหน
่ ้ ามุก
(1.ไขเลื
อาคารใหม่ ดานหน
้ อดออก(เขา) 2.คัดกรอง
้
้ าประธานมี
สุขภาพ ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
เต็นทแขกผู
์
้มีเกียรติ(อสม.300) ตอ
่
ผู้ป่วย DM HT (บาง)3.ยาเสพติด
จากเต็นทแขกผู
์
้มีเกียรติ จะเป็ น
(แสม) 4.ตลาดนัดปลอดภัย
เต็นทมหกรรมสุ
ขภาพ 8 เรือ
่ ง
์
(สสอ.)5.คุมครองผู
ยาวมาถึงหน้า สสอ.
้
้บริโภค
(เตา)6.แพทยแผนไทย(นา)
๗.
์
มะเร็งปากมดลูก(นา) 8.เกษตร
ปลอดโรคฯ(โคง)
้
 การตอนรั
บ (การแสดง พิธก
ี าร)  รับตัง้ แตลงรถตู
โดย
ผอ.รพ.สต.
้
่
้
ทุกแหงมี
ขบวนกอง
่ ดอกไมและ..มี
้
ยาวแหมาปะรั
มพีธ ี มีการแสดงฮู
่
ลาฮูป 1 ชุด ประธานในพิธ ี
กลาวต
อนรั
บกรรมการและกลาว
่
้
่
เปิ ดงานมหกรรมสุขภาพหลังจาก
 การนาเสนอ (ชม DVD ซักถาม
นั้นเดินชมมหกรรมและเขาห
้ ้อง
การตรวจแฟ้ม)
ประชุม
 กลาวขอบคุ
ณ มอบของฝาก
 สาธารณสุขอาเภอกลาวต
อนรั
บ
่
่
้
การดาเนินงาน
กอนถึ
งวันตรวจประเมิน
่
• ประเมินความสาเร็จในส่วนรับผิดชอบ (ตาม
เกณฑ)ผู
้ บผิดชอบงาน
์ รั
• จัดทาเพิม
่ เติม(จนกวา....คิ
ดวาใช
่
่
่ )++ทีมงาน
• แตต
จงาน++ทีมงาน
่ ้องกาหนดวันแลวเสร็
้
• ทัง้ หมดนี้จะใช้ทีมงานเขามาช
้
่ วย(อยากไดใครให
้
้
เลือกเอง)
• ออกคาสั่ งมอบหมายให้ปฏิบต
ั งิ านเป็ นทีม(สสอ.)
• ประชุมชีแ
้ จงเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบและดาเนินการ(โดย
ดวน)
่
ภารกิจทีมงาน คือ“ทาแฟ้ม จัดเอกสาร
สรุปงาน และวางระบบงาน ในวัน
การดาเนินงาน
วันตรวจ
ประเมิ
น
1. ลงจากรถ
>>>ตอนรั
บ(พวงมาลัย ผ้าขาวม้า) ใครบางไปรั
บ
้
้
2. จัดขบวนแหมาที
เ่ ต็นทประธาน
(กองยาวผู้สูงอายุ)
่
์
3. การแสดงบนเวที (ฮูลาฮูป)
4. ประธานเปิ ด
5. พา ทีมตรวจประเมิน ตรวจเต็นทมหกรรม
์
6. ขึน
้ ห้องประชุม
7. กลาวต
อนรั
บ
่
้
8. นาเสนอ
9. ตอบขอซั
้ กถาม
10. ตรวจแฟ้ม สถานที่
11. ขอบคุณ มอบของทีร่ ะลึก
12. ส่งแขกกลับบาน
้
ทีมงาน
การเตรียมความพรอม
้
การนิเทศงาน รพ.สต.
ตนแบบ
้
รายการ
เอกสาร
DHS
นสค.
WECA
NDO
-คาสั่ ง
-ODOP
คาสั่ งแบง่
ทะเบียน
งาน พืน
้ ที่ แยกกลุม
่
-กิจกรรม
-นวตกรรม
- จนท.สส.
- อสม.ที่
รับผิดชอบ
- หมอ
ครอบครัว
จราจร
5 สี
DM/HT
- แยกตาม -แยก
พืน
้ ที/่ จนท. ทะเบียน 5
สี พืน
้ ที/่
จนท.
- แยก ดี
- ขอมู
้ ลการ
เสี่ ยง ป่วย ให้บริการมี
การ
เคลือ
่ นไหว
- กิจกรรม/ -สรุปผล
แผนงาน
ตามกลุม
่
(เพิม
่ ขึน
้
้ ไป
ประชาชน 15 ปี ขึน
DM
HT
ปกติ
FBS <100
BP < 120/80
FBS 100-125
BP 120-139/
80-89
ี ง
เสย
ปกติ
(กินยาคุม
อาการ)
ร ้อยละ 80
ป่วยระด ับ 1
(Mild)
ร ้อยละ 50
ป่วย
ป่วยระด ับ 2
(Moderate)
FBS <125
(กินยา)
FBS 126-154
HbA1c < 7
BP <,= 139/89
(กินยา)
BP 140-159 /
90-99
FBS 155-182
HbA1c > 7-7.9
BP 160-179 /
100-109
FBS > 183
HbA1c > 8
BP >180 / 110
รุนแรง มีโรค
้ น
แทรกซอ
้ น
มีโรคแทรกซอ
้ น
มีโรคแทรกซอ
เป้าหมาย
1 ปี
Screening
3อ2ส
> 90
6ด
ปร ับเปลีย
่ น
DPAC
Follow up
50
DMรายใหม่ < 5
HTรายใหม่ < 10
ร ักษาดี
ร้อยละ 50
ป่วยระด ับ 3
(severe)
ปิ งปองจราจรชวี ต
ิ 7 สี
6ด
4ด
ตรวจ
้ น
ภาวะแทรกซอ
3ด
ลดระด ับความ
รุนแรง
2ด
ลดแออ ัด
1ด
เข้าถึงบริการ
HbA1c < 7 ร้อยละ 35
(P4P)
ร้อยละ50
(กระทรวง)
-ตา ไต เท้า ไขม ัน urine
protein FBS ร้อยละ 60
้ น ได้ร ับ
- มีภาวะแทรกซอ
่ ต่อ ร้อยละ 100
การสง
คลินก
ิ NCD ร้อยละ 70
รพช. : รพ.สต. = 40 : 60
CAPD , HD , LASER ,
HEART
การเตรียมความพรอม
้
ประกวด คปสอ./รพ.สต.
ตนแบบ
้
ผังกากับการประเมิน
กาหนดการ
7 มิ.ย.2556
ระดับหน่วยงาน
คะแนน
เต็ม
น้าหนัก
คะแนน
ประชุมเตรียมพร้อมแก่ คปสอ.
เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร ์
17 ก.ค.2556 อาเภอนาเสนอผลการดาเนินงาน
ภาพรวม
ณ สิ้ น มิ.ย.56
(ที่ สสจ.)
100
30
ยุทธศาสตร ์
29 ก.ค.2556 รพ.สต.เป้าหมายนาเสนอผลการ
พัฒนา รพ.สต.คุณภาพ
ผลงาน ณ 15 ก.ค.56 (ที่
สสจ.)
(กระบวนการ 250 /KPIODOP 100)
105
30
ทรัพย ์
2-16
ส.ค.2556
ทีมประเมินลงตรวจประเมินผล
การดาเนินงาน ในพืน
้ ที่
ยุทธศาสตร ์
- คปสอ. 42 KPI
100
70
ยุทธศาสตร ์
- รพ.สต.เป้าหมาย 30 KPI
64
70
ทรัพย ์
- กระบวนการ 250 /KPI-
245
(ราง)เกณฑ
การให
่
้คะแนนนาเสนอผลการดาเนินงาน
์
ระดับ คปสอ.(17 ก.ค.2556)
หัวข้อพิจารณา
น้าหนัก
คะแน
น
คะแนน
คะแนน
เต็ม
ทีไ่ ด้
6
30
6
3
30
15
2.1 เอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา(ส่งภายใน
2
หมายเหตุ
คิ
ด
เป็
นร
อยละ
30
ของคะแนนระดั
บ
้
1 สั ปดาห์ก่อนนาเสนอผลงาน)
10
ส่วนที่ 1 กระบวนการดาเนินงานและผลลัพธ(15)
์
1.1 การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
(DHS) เป็ นไปตามแนวทางการพัฒนา ด้วยกลไก
บันได 5 ขัน
้
1.2 ผลลัพธ์การดาเนินงานตามตัวชีว้ ด
ั คารับรองฯ ผ่าน
เกณฑ์ ระดับ 3 ขึน
้ ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
มี best practice หรือ Innovation
1.2.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชีว้ ด
ั
1.2.2 มี best practice หรือ Innovation หรือ
วิจย
ั อย่างน้อย 1 เรือ
่ ง
ส่วนที่ 2 การนาเสนอ(5)
อาเภอทัง้ หมด
ประเด็นนาเสนอ
ประเมิน รพ.สต.คุณภาพ
ประเมิน คุณภาพบริการ ขน
ั้ 3
DHS ทาอะไร
INPUT
1. งบประมาณ
UC สป.
2. การสนับสนุน
คน
3. Unity Team
4.แผนเงินบารุง
แผน PP
แผนเงิน
ลงทุน
PROCESS
1. CBL
ศูนยเรี
์ ยนรู้
เวชศาสตร ์
ครอบครัว
2. SRM
กองทุน
ตาบล
3. R2R
ประเมิน
OUT PUT
OUT COME
3ดี
1.หมอครอบครัว
1.สุขภาพดี
- Self Care
ตัวชีว้ ด
ั PP
- Essential Care
2.คนดีม ี
2. ตาบลจัดการสุขภาพ
ความรู้
วิสาหกิจชุมชน
3. หนึ่งอาเภอหนึ่งโครงการ 3.รายได
้
แก้ปัญหาสุขภาพ ODOP
พอดี
4.Appreciation
การมองเห็นคุณคาการท
างาน
่
รวมกั
นอยางมี
ความสุข
่
่
Primary Care
Accreditation
กระบวนการพ ัฒนา รพ.สต.คุณภาพ
1. MD / NP / นวก.สธ.
DHS
สน ับสนุน
2. Community nurse /จพง.
เจ้าหน้าที่ ครบ
3. ท ันตาภิบาล / ท ันตแพทย์
4. กายภาพ / แพทย์แผนไทย
5. น ักบริหารจ ัดการ
รพช. + สสอ.
้ ลยุทธ
ใชก
- CBL
- ชุมชน
1. Home visit
2. Hospital visit
เพิม
่ สมรรถนะตามหล ักการ
เวชศาสตร์ครอบคร ัว
3. Referral / consult
4. Case conference
5. Supervision
เครือ
่ งมือ
1. FF / ข้อมูล
2. กองทุน
3. แผนตาบล
หมอประจาครอบคร ัว
MD / NP / นวก.สธ.
1. เรียนรูแ
้ ละรูจ
้ ักก ัน
2. Empowerment
3. เพิม
่ ผลคุณภาพบริการ
พยาบาลชุมชน
นวก.
อสม.
จพง.
อสม.
1.Self care
C
A
N
D
O
2.Accessibility
to essential Care
ครอบคร ัว
ครอบคร ัว
ครอบคร ัว
ลดโรค
ลดตาย
้ น
ลดแทรกซอ
ส่ง 22 กค. 56
29 กค. 56
8-9 สค. 56
Profile
บริบทพืน
้ ที่
แนวทางการดาเนินงาน
ODOP
CASE STUDY
KM
แบงกลุ
มตามขนาดของ
่
่
รพ.สต.
และ ODOP
ลงพื ้นที่
ประเมิน
ส่งผลลัพธ ์ ODOP วันที่
5 ส.ค. 56
นา CASE
STUDY/Care Giver
มานาเสนอดวยตั
เอง
้ ตวาบล
ประธาน อสม.
นาเสนอเรือ
่ งการจัดการ
สุขภาพชุมชน
ส่วนที่ 1
1. ทิศทางและนโยบาย
2. แผนการปฏิบตั ิงาน
3. การเรี ยนรู้ความต้ องการของผู้รับบริการ
4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
250 คะแนน
5. การพัฒนาบุคลากรและเครื อข่าย
6. การปรับระบบและกระบวนการให้ บริการ เชื่อมโยงชุมชน
ส่วนที่ 2 กรณีศกึ ษา หรื อ เรื่ องเล่า จากการเยี่ยมบ้ าน
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ตาม ODOP (ต้ องแสดงผลลัพธ์ในมุมมอง 4 มิต)ิ 100 คะแนน
ODOP เบาหวานความดัน อ.สั ตหีบ
ดานประสิ
ทธิผล
้
- ภาวะแทรกซ้อน ไดรั
้ บการรักษา/การ
ส่งตอ
่ ร้อยละ 100
- ผู้ป่วยเบาหวานรักษาระดับไดดี
้ ร้อย
ละ 50
- ผู้ป่วยความดันรักษาระดับไดดี
ร้อย
้
ละ 40
- ร้อยละ 100 ผู้ป่วยไดรั
้ บการ
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม (3อ2ส1ย)
- หน่วยบริการทุกแหงมี
ู ยการเรี
ยนรู้
่ ศน
์
ดานคุ
ณภาพ
้
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการรอยละ
้
80
- ระดับน้าตาลสะสม HbA1C เฉลีย
่
HbA1C เฉลีย
่ <7 Good control /ดี)
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา
(ตรวจพบNPDR)≤ 30.7
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน DM
FOOT <3
- ร้อยละของการวินจ
ิ ฉัยเป็ น DN <10
- ผูรั้ บบริการไดรั้ บการตรวจวินิจฉัยทีถ
่ ูกตอง
้
สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
ดานประสิ
ทธิภาพ
้
- ลดความแออัดผู้ป่วย รพช. : รพ.สต.
= 30 : 70
- สั ดส่วนคาใช
กษาพยาบาล
่
้จายในการรั
่
ตอคนต
อปี
ี่ ลว
่
่ ลดลงจากปี ทแ
้
ดานพั
ฒนาองคกร
้
์
- ร้อยละ 100 ของบุคลากรไดรั
้ บการ
พัฒนาศักยภาพตามส่วนขาด
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรสามารถนา
ทักษะมาปฏิบต
ั งิ านได้
- ร้อยละ 90 ขององคกรท
่ /ชุมชน
์
้องถิน
5 สค. 56
Profile
15-16 สค. 56
KM
20 สค. 56
คณะกรรมการ
DHS
ประเมิน
หมวด P ทีไ่ ดทบทวนแล
วตามมติ
การประชุม
้
้
คณะกรรมการ DHS อาเภอ
แนวทางการดาเนินงาน
ผลลัพธหมวด
7
์
1-6
การดูแลผู้ป่วย DM/HT
การดูแลผู้สูงอายุ
กระบวนการเพิม
่ พูน
การเยีย
่ มบ้าน
ทักษะ CBL
ส่งผลการประเมิน สสจ.
แผนพัฒนาและปรับปรุง

similar documents