Community Based Learning (CBL)

Report
สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ
WHAT IS COMMUNITY-BASED LEARNING?
Community Based Learning (CBL)
คือ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ชุมชน
เป็ นฐานการเรี ย นรู้ เป็ นรู ป แบบการจั ด การ
เรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ใน
สถานการณ์ จริงของชุมชน
สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
WHAT IS COMMUNITY-BASED LEARNING?
Community Based Learning (CBL)
เป็ นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้
ในการเชื่ อมโยงความรู้ จากทฤษฎีกับความเป็ นจริ งหรื อ
เรียนรู้ จากชุมชน
ในการนาทฤษฎีมาประยุกต์ ใช้ ในสถานการณ์ จริงหรือการ
ปฎิบัติงานในชุมชนการเข้ าถึงปัญหา การแก้ ปัญหาชุ มชน
ในการให้ บริการในศาสตร์ ที่ผู้เรียนได้ เรียนรู้ มากับชุมชน
สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำที่มีควำมหมำยใกล้ เคียง/เหมือนกัน
•
•
•
•
•
•
Community - based education
Work-based education
Practice - based learning
Service learning
Experiential learning
Authentic learning
สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ CBL
•
•
•
ให้ ผ้ เู รียนมีกำรตืน่ ตัวในกำรเรียนรู้
ให้ ผ้ เู รียนเป็ น active learner
ให้ ผ้ เู รียนเกิด insight ในองค์ ควำมรู้ ทสี่ อน
เป็ นกำรพัฒนำผู้เรียนในด้ ำนต่ ำงๆเช่ น
•
ทักษะส่ วนบุคคลของผู้เรียน...ทักษะทำงสั งคม
•
กำรทำงำนเป็ นทีม...กำรทำงำนร่ วมกับสำขำวิชำอืน่ ๆ
•
ภำวะผู้นำ...บทบำทกำรเป็ นสมำชิก
•
กำรบริหำรจัดกำร...กำรแก้ ปัญหำ
•
ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคมในฐำนะพลเมือง
•
ทักษะทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ
•
กำรเรียนรู้ตลอดชีวติ
•
ควำมพร้ อมในกำรทำงำน
สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระบวนกำรของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ CBL
เป็ นกำรเรียนรู้ ทตี่ ้ องใช้
• 1. ควำมร่ วมมือ
• 2. กำรมีส่วนร่ วม
• ภำยใต้ บริ บทของสั งคมและวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นอยู่ของชุ มชน
• 3. กำรจัดกำรควำมรู้
สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระบวนกำรของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ CBL
•
ในกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นกำรให้ บริกำรใน
ชุมชนผู้เรียนจะเรียนรู้ในฐำนะกำรเป็ น
หุ้นส่ วนหรือเจ้ ำหน้ ำทีค่ นหนึ่งในหน่ วยงำนที่
เป็ นหน่ วยงำนของรัฐหรือเป็ นหน่ วยงำนหรือ
องค์ กรที่ไม่ หวังผลกำไร
สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Outcome Based Education
Program
Education
Objective
TQF
KKU
21st
Century
Course
Learning
Outcome
Program
Learning
Outcome
GE
Ethic & Moral
Knowledge
Cognitive
Skill
Interpersonal
Skill &
Responsibility
Numerical
Analysis,
communication
& IT Skill
Learning
Process
Community
Based
Learning
Outcome
Based
Assessment
กระบวนการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้
 มีความทันสมัย
 เน้นการมีส่วนร่วม
 เน้นให้ผูเ้ รียนได้ เรียนรู้ด้วย
ตัวเอง
 ผูเ้ รียนคิด และหาคาตอบด้วย
ตนเอง
 ช่ วยให้ผูเ้ รียนได้ เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหาอย่ างเป็ นระบบ
กระบวนการเรียนรู้
• บูรณาการความรู้กับความรู้อื่นๆ
• บูรณาความรู้กับกระบวนการ
เรียนรู้
• บูรณาการความรู้กับจิตใจ
• บูรณาการระหว่างความรู้และการ
กระทา
• บูรณาการความรู้กับ
ชีวิตประจาวัน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
(๒) ด้ านความรู้ (Knowledge)
(๓) ด้ านทักษะทางป
ั ญญา (Cognitive Skills)
(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑)
(Interpersonal Skills and Responsibility)
(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication
and Information Technology Skills)
ปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
วิชาที่ม่งุ พัฒนาผูเ้ รียน
 มีความรอบรู้อย่ างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
 เข้าใจธรรมชาติตนเอง ผูอ
้ ื่ น และสังคม
 เป็ นผูใ้ ฝ่ รู้
 สามารถคิดอย่ างมีเหตุผล
 สามารถใช้ ภาษาในการติดต่อ สื่อสารความหมายได้ ดี
 มีคณ
ุ ธรรม
 ตระหนักในคุณค่าของศิ ลปะ และวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
 สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการดาเนินชี วิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้ เป็ นอย่ างดี
คุณล ักษณะบ ัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค์ของ
มหาวิทยาล ัยขอนแก่น
1. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล
2. มีวจ
ิ ารณญาณและความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
3. สามารถทางานร่วมก ับผูอ
้ น
ื่ ได้ด ี
ั ในวิชาชพ
ื่ สตย์
ี
4. มีจริยธรรม คุณธรรม และความซอ
ั
5. มีความร ับผิดชอบต่อสงคมและปฏิ
บ ัติตนเป็นแบบอย่างทีด
่ ี
6. มีวน
ิ ัยและค่านิยมทีด
่ ี
ี สละ อุทศ
7. เสย
ิ ตนและเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
้ าษาไทยได้อย่างถูกต้อง
8. มีความสามารถในการใชภ
้ าษาต่างประเทศในการสอ
ื่ สารได้อย่าง
9. มีความสามารถในการใชภ
น้อย 1 ภาษา
10. มีความรูค
้ วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ี ได้อย่างมีคณ
11. สามารถประกอบวิชาชพ
ุ ภาพและสอดคล้องก ับ
ความต้องการของผูใ้ ช ้
ึ ษาอย่างต่อเนือ
12. มีจต
ิ สานึกในการใฝ่ศก
่ ง
กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มข. ระดับปริญญาตรี
คุณ พร้อมทางาน วิชพร้าชีอพมปฏิบัติงานใน
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
เด่น
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะเฉพาะสาขาวิชาการ
หรือวิชาชีพ
มิติด้านวิชาการหรือความรู้
มิติด้านวิชางานหรือทักษะ
มิติด้านวิชาคนหรือทัศนคติ
รูปแบบของ CBL ของ GE - KKU
วัตถุประสงค์ ของการ
นา CBL ไปใช้
ค้ นหา/สืบค้ น
องค์ ความรู้
การฝึ กปฏิบตั ิ
ทักษะต่ างๆ
การให้ บริการ
วิธีการ
•ผู้เรี ยน คือ ประเด็นที่
สนใจที่จะเรี ยนรู้
•ผู้สอนกาหนดประเด็น
•ผู้สอนกาหนดกิจกรรม
ให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กปฏิบัติ
•โครงงาน
•ผู้สอนกาหนดประเด็น
•โครงงาน
การประเมินผล
•ความนุ่มลึกของความรู้ความ
เข้ าใจ
•การเกิดความรู้หรือมุมมองใหม่
•ทักษะการเรียนรู้
•การจัดการความรู้
•การแก้ ไขปั ญหา
•การทางานเป็ นทีม
•ภาวะผู้นา
•การสื่อสาร
•ทักษะทางวิชาการ
•ทักษะทางสังคม
•การประยุกต์ ใช้
•การทางานร่ วมกับภาคส่ วน
ต่ างๆในสังคม
•PAR
•การสร้ างเครือข่ ายทางสังคม
•ความรับผิดชอบต่ อสังคม
•การทาหน้ าที่พลเมือง
การประเมินผล CBL
•บันทึกการเรี ยนรู้
•พฤติกรรมต่ างๆ
•ประเมินตนเอง
•คุณธรรม/จริยธรรม
•ภาวะผู้นา
•การบริหารจัดการ
•การทางานเป็ นทีม
•การสอบ
•รายงาน
•การนาเสนอ
•นวัตกรรม
•ชิน้ งาน
บทบาทของ GE
บทบาทของ GE
 ประสานความร่ วมมือกับชุมชน
 จัดสิง่ แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 สร้างความร่ วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม / ชุมชน
 ส่งเสริม / สนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างสาขา และข้ามสาขา

(Interdisciplinary and transplinary)

จัดสือ่ การเรียนรู้ เช่น Website หรือ สือ่ ทาง electronics
บทบาทของอาจารย์
 บทบาทของอาจารย์
 อาจารย์ต้องเป็ นผู ม้ สี มั พันธภาพทีด
่ี
เป็ นแบบอย่าง
 อาจารย์เป็ นทีป่ รึกษาให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ในขณะทีอ่ ยู่ในชุมชน
 เตรียมชุมชนและสิง่ แวดล้อมให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู้
 สร้างสือ่ การเรียนรู้ต่าง ๆ ทีช่ ่วยให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู้ในช่วงเวลาทีจ่ ากัด
 เตรียมนักศึกษาให้มค
ี วามพร้อม
ประเมินวิชา
ประเมินวิชา
 ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้
 ปัจจัยทีเ่ ป็ นอุ ปสรรคการเรียนรู้
 ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกระบวนการ
 ทักษะทีไ่ ด้รบั
 สมรรถนะทีไ่ ด้รบั

ประเมินวิชา (ต่อ)
ความมัน่ ใจในการทางาน
 สิง่ สาคัญทีน่ าไปสู่การประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้ CBL
 ค่านิยมทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรู้
 ความสามารถของนักศึกษาในการเชือ่ มโยงความรู้ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
 ช่องว่างระหว่างทฤษฎีและปฏิบตั ิ
 ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
 กิจกรรมทีส่ ่งผลต่อความละเอียดอ่อนเชิงวัฒนธรรม

ขัน้ ตอนของการพัฒนาการเรียนรู้แบบ CBL ตามหลักอริยสัจ 4
การกาหนด
ปัญหา
ตั้งสมมติฐาน
ทดลองเก็บ
ข้อมูล
วิเคราะห์สรุ ปผล
รู้ ปัญหา
หาสาเหตุ
วางเป้าหมาย
ปฏิบัตกิ าร
ผลที่เกิดขึน้
ผลของ CBL
ผู เ้ รียนมีการเปลีย่ นแปลง ค่านิยม พฤติกรรม เป้ าหมาย ทีม่ ตี ่อการเรียนการสอน
 มีการประสานความร่ วมมือในการเรียนรู้
 มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเรียนรู้
 ผสมผสานความรู้ระหว่างกัน
 มีความสุขในการเรียน
 เข้าใจคนอืน่
 ให้ความสาคัญกับการเสวนาและการสะท้อนคิดแลกเปลีย่ นเรียนรู้

สวัสดี

similar documents