4.นำเสนอเมืองสุขภาพทันต - ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี

Report
ทพ.ดำรง ธำรงเลำหะพันธุ์
ศูนย์ อนำมัยที่ 3
่ เสริมสุขภาพ
การสง
ทุกกลุม
่ ว ัย
80
ย ัง
แจ๋ว
เครือข่ ายสุ ขภาพระดับอาเภอ
District Health System (DHS)
คือการทางานร่ วมกันของ
รพช. + สสอ. + รพสต. + อปท.+ประชาสั งคม
โดยมีเป้ าหมายเดียวกันคือทาให้ ประชาชนและชุ มชนสามารถพึง่ ตนเองได้ และไม่ ทอดทิง้ กัน
โดยมีเครือข่ ายบริการปฐมภูมทิ มี่ ีคุณภาพ และได้ รับความไว้ วางใจจากประชาชน
*แนวทางการพัฒนา District Health System (DHS)
1.การบริหารจ ัดการ
สุขภาพเป็นเอกภาพ
ระด ับอาเภอ (Unity
District Health
Team)
5. ประชาชนและภาคีม ี
สว่ นร่วมในการจ ัดการ
ปัญหาสุขภาพ
(Partnerships)
DHS
4. การสร้างคุณค่าและ
คุณภาพก ับเครือข่ายบริการ
ปฐมภูม ิ (Appreciation &
Quality)
2. การบริหารทร ัพยากร
ร่วมก ัน (Resouce
Sharing)
3.การบริการปฐมภูมท
ิ ี่
จาเป็น (Essential
Care)
Essential care
1. ผูส้ งู อายุ ผูท้ ี่ต้องพึ่งพา สามารถได้รบั การดูแล ได้ในชุมชน และที่ บ้าน
2. โรคเรือ้ รัง (เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ หืด
ถุงลมปอดโป่ งพอง วัณโรคปอด เอดส์ โรคไต โรคตับ มะเร็ง)
3. มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค ในท้องถิ่น เช่น ไข้เลือดออก และโรคไม่
ติดต่อ
4 . งานส่งเสริมสุขภาพ - ป้ องกันโรค - ควบคุมโรค - คัดกรองโรค
อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยแม่และเด็ก อาชีวอนามัย
5. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
6. สุขภาพฟัน
7. โรคจิตเวช - สุขภาพจิต
8. ผูพ้ ิ การ
( อัมพาต เบาหวานถูกตัดเท้า แผลเรือ้ รัง)
9. เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยทางาน ผูส้ งู อายุ ผูด้ ้อยโอกาส คนยากคนจน
10. ผูป้ ่ วยระยะท้าย
ร่วมกันแลกเปลีย่ น
เรียนรู ้ (CBL)
คุณภาพ
บริการ
ประสำน
สำยสัมพันธ์
นำสูพ่ ฒั นำ
ระบบบริกำร
การบริหารจัดการแบบแนวราบ - ภาคี เครือข่ าย
ให้ เกียรติ เคารพกัน ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม
เครือข่ ายสุ ขภาพอาเภอ (DHS)
Provincial Hospital รพท. /รพศ.
Specialist แพทย์เฉพำะทำง
เอกภาพ ของภาคีเครือข่ ายสุ ขภาพอาเภอ
รพ.ชุ มชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุ มชน
Other
Sectors
CBL
Essential
Cares
Common Goal ร่ วมคิด
Common Action ร่ วมทา
Common Learning ร่ วมเรียนรู้
Action
Research / R2R
Clinical Outcomes
• Morbidity
อัตราป่ วย
• Mortality
อัตราตาย
• Quality of Life คุณภาพชีวติ
ภำคส่วน
อืน่ ๆ
Self
Care
SRM
Psychosocial
Outcomes
• Value
คุณค่า
• Satisfaction ความพอใจ
• Happiness ความสุ ข
•สร้ำงแนวทำง
โรงพยำบำล
มำตรฐำน
HOSPITAL CARE
•ฝึ กอบรม
•นิ เทศงำน ระบบกำรสนับสนุ น
•สนับสนุ น
•ระบบส่งต่อ
หน่ วยบริกำรปฐมภูมิ
•ระบบข้อมูล
PRIMARY CARE
บริกำรเชิงรุก
ควบคุมโรคระบำด
สร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน/
โรงเรียน/สถำนประกอบกำร
อนำมัย สิง่ แวดล้อม
กำรดูแล ผูป้ ่ วย ที่บำ้ น
กำรดูแลสุขภำพตนเอง
รักษำโรคซับซ้อน
บริกำรแบบ
- ใกล้บำ้ นใกล้ใจ
- ต่อเนื่ อง
- ผสมผสำน&องค์รวม
- ประสำนทุกส่วน
- ชุมชนมีสว่ นร่วม
ท้องถิ่น - ชุมชน
อปท.
องค์กรชุมชน
หมอพื้นบ้ำน
วัด โรงเรียน
หน่ วยรำชกำร
ผูน้ ำชุมชน
องค์กรพัฒนำ
อสม.
SELF-CARE
ระบบสุขภำพอำเภอ (DHS)
แบบบูรณาการ
กรอบแนวคิดการพัฒนา “ เมืองสุ ขภาพดี”
ศูนย์ อนามัยที่ 3
เครือข่ าย
สุ ขภาพ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
หน่ วยงาน
ภาครัฐ
เยีย่ มพัฒนา
ท้ องถิ่น
พัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน
ภาค
ประชาชน
ติดตาม
ประเมินผล
เมือง
สุ ขภาพ
ดี
ท้ องถิ่น
เข้ มแข็ง
มีกระบวนการ
ส่ งเสริมสุ ขภาพ
และ อนามัย
สิ่ งแวดล้ อม
เมืองสุ ขภาพดี
Setting ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
ชุ มชนมี
ส่ วนร่ วม
พืน้ ที่
เป้ าหมาย
ประเมินตนเอง
ศูนย์ อนามัย
จัดทาแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาในพืน้ ที่
ดาเนินการตามแผนฯ
จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ประเมินรับรอง
เยี่ยมพัฒนา
ส่ งผลประเมิน
งานส่ งเสริมทันตสุ ขภาพ
และป้ องกันโรคในช่ องปาก
ในเมืองสุขภาพดี
ประชาชนมีทนั ตสุ ขภาพดี
ลดปัจจัยเสี่ ยงต่ อ
สุ ขภาพช่ องปาก
อปท.
-ระบบเฝ้ าระวัง
ผูน
น
่
้ าทองถิ
้
แกนนาชุมชน - การติดตามกากับ
- มาตรการ
อสม.
- นโยบายส่ าธารณะ
โรงเรียน
- สร้ างกระแสรณรงค์
ศาสนสถาน
-พัฒนากระบวนการ
ชมรม ผสอ.
ครอบครัว เรียนรู้
กลุมต
่ างๆ
่ - ระดมทรัพยากร
ในชุมชน
ป้องกัน
เชือ
่ มโยง
ตรวจ
คัดกรอง
-ทาฟลูออไรด ์
-ขัดฟัน
- เคลือบหลุมรองฟั
น
่
รักษา
ฟื้ นฟู
-อุดฟัน ถอน
ฟัน
-ขูดหินปูน
-ฟันเทียม
ตัวชี้วดั ระดับอาเภอ
ตัวชี้วดั กระบวนการ
• เครือข่ ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับดีมากอย่ างน้ อย 1
เครือข่ าย
• CUP มีการจัดบริการส่ งเสริมทันตสุ ขภาพ และป้องกัน
โรคผ่ านเกณฑ์
ตัวชี้วดั ระดับอาเภอ
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ /ผลกระทบ
• เด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันนา้ นมผุ <60%
• เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ >50%
• โรงเรียนปลอดนา้ หวาน/ นา้ อัดลม > 75 %
• ผู้สูงอายุมกี ารสบฟันแท้ และฟันเทียม หรือเฉพาะฟัน
เทียม 4 คู่สบขึน้ ไป เพิม่ ขึน้ > 2%
เครือข่ ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับดีมากอย่ างน้ อย 1 เครือข่ าย
ระดับการพัฒนา
1
2
มีการแสดงให้ เห็นถึงการ มีการพัฒนาเครือข่ าย
เข้ าสู่ กระบวนการเครือข่ าย โรงเรียนเด็กไทยฟันดีใน
โรงเรียนเด็กไทยฟันดี
ระดับดีขนึ้ ไป
3
มีการพัฒนาเครือข่ ายโรงเรี ยน
เด็กไทยฟันดีในระดับดีมากขึน้
ไป และแสดงถึงแนวโน้ มการ
พัฒนาทีด่ ขี นึ้ (พิจารณาข้ อมูล
ย้อนหลังอย่างน้ อย 2 ปี ใน
กรณีพจิ ารณาแนวโน้ ม)
CUP มีการจัดบริการส่ งเสริมทันตสุ ขภาพ และป้องกันโรคผ่ านเกณฑ์
ระดับการพัฒนา
1
2
มีการดาเนินงานในข้ อ
มีการดาเนินงานในข้ อ ก – ฎ
ก – ฎ ทุกข้ อโดยต้ องมีการ ทุกข้ อ โดยต้ องมีการ
ดาเนินงานผ่านเกณฑ์ 5 – 7 ดาเนินงานผ่านเกณฑ์ 8 – 10
ข้ อ
ข้ อ
3
ผ่ านเกณฑ์ ตามตัวชี้วดั ทุกข้ อ
และแสดงผลลัพธ์ การ
ดาเนินงานที่ดขี นึ้
(พิจารณาข้ อมูลย้ อนหลังอย่ าง
น้ อย 2 ปี ในกรณีพจิ ารณา
แนวโน้ ม)
ก) หญิงมีครรภ์ ได้ รับการตรวจสุ ขภาพช่ องปาก ร้ อยละ 80
ข) หญิงมีครรภ์ ได้ รับการทา Plague control มากกว่ าร้ อยละ 40 ของหญิงมีครรภ์ รายใหม่
ค) เด็ก 0 - 2 ปี ได้ รับการตรวจสุ ขภาพช่ องปาก และผู้ปกครองได้ รับการฝึ กทักษะการแปรงฟันไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 70
ง) เด็ก 0 - 2 ปี ได้ รับฟลูออไรด์ วานิชไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50
จ) เด็ก 3 - 5 ปี ได้ รับการส่ งเสริมทันตสุ ขภาพ ร้ อยละ 80
ฉ) เด็ก ป.1 ได้ รับการตรวจฟันร้ อยละ 85
ช) เด็ก ป.1 ได้ รับการเคลือบหลุมร่ องฟัน ร้ อยละ 30
ซ) เด็ก ป. 1 ได้ รับ Comprehensive care ร้ อยละ 20
ฌ) เด็กนักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3 ได้ รับการขูดหินนา้ ลายมากกว่ าร้ อยละ 10
ญ) ผู้มอี ายุ 40 ปี ขึน้ ไปได้ รับการตรวจคัดกรองมะเร็งช่ องปาก ร้ อยละ 80
ฎ) มีระบบเฝ้ าระวังทันตสุ ขภาพตามรายงาน ท02 ทีแ่ สดงผลในระดับอาเภอ (โดยการสุ่ มตามหลัก
สถิติ)
รวม 11 ตัวชี้วดั ย่ อย
ฎ. ระบบเฝ้ าระวังทันตสุ ขภาพตามรายงาน ท02 ที่แสดงผลในระดับอาเภอ
•
•
•
•
•
•
•
•
ร้ อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
ร้ อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ
ค่ าเฉลีย่ ฟันผุถอนอุดในเด็กอายุ 12 ปี
ร้ อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีเหงือกปกติ
ร้ อยละของเด็กอายุ 12 ปี แปรงฟันก่ อนนอนทุกวัน
ค่ าเฉลีย่ จานวนครั้งต่ อวันทีเ่ ด็กอายุ 12 ปี กินขนม/เครื่องดืม่ /ลูกอมระหว่ างมือ้
ร้ อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ ใช้ งาน 20 ซี่
ร้ อยละของผู้สูงอายุทมี่ ีการสบฟันแท้ และฟันเทียม หรือเฉพาะฟันเทียม 4 คู่สบขึน้
ไป
Long Term Care
1) สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุให้ จัดกิจกรรมด้ านการส่ งเสริมสุ ขภาพช่ องปาก
กิจกรรมจัดโดยชมรมผู้สูงอายุ
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพช่ องปากอย่ างน้ อย
ปี ละ 2 ครั้ง (เช่น การให้ความรู้ดา้ นสุ ขภาพช่องปาก
การฝึ กทักษะการทาความสะอาดช่องปาก การแปรงฟั น
ในช่วงเวลาจัดกิจกรรมที่ชมรม การตรวจสุ ขภาพช่องปาก
โดยสมาชิกชมรม ฯลฯ
2. จัดสิ่ งแวดล้ อมให้ เอือ้ ต่ อการส่ งเสริมสุ ขภาพช่ องปาก
(เช่น มีมุมความรู้ในชมรมผูส้ ูงอายุ สถานที่จดั กิจกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพช่องปาก วัสดุ/อุปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรม
การสร้างกระแส ฯลฯ)
คะแนนเต็ม
(100)
35
35
การให้ คะแนน
ไม่ มี
=0
มี 1 -2 กิจกรรม = 20
มีมากกว่ า
= 35
ไม่ มี
=0
มี 1 -2 กิจกรรม = 20
มีมากกว่ า
= 35
กิจกรรมจัดโดยชมรมผู้สูงอายุ
3. มีการเรียนรู้ ในชมรมผู้สูงอายุ
(เช่น การไปศึกษาดูงานชมรมอื่น การเข้าร่ วม
ประชุมด้านสุ ขภาพช่องปาก ฯลฯ)
คะแนนเต็ม
(100)
10
การให้ คะแนน
ไม่ มี
มี
=0
= 10
4. มีข้อมูลสุ ขภาพช่ องปากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่
ทันสมัย
10
ไม่ มี
มี
=0
= 10
5. การเป็ นแหล่ งศึกษา/ดูงาน/เรียนรู้ ของชมรมฯ ภาคี
เครือข่ ายทีเ่ กีย่ วข้ องด้ านการส่ งเสริมสุ ขภาพช่ องปาก
10
ไม่ มี
มี
=0
= 10
2. บริการทันตกรรมป้องกันตามชุดสิ ทธิประโยชน์
กิจกรรมจัดโดยชมรมผู้สูงอายุ
1. ตรวจสุ ขภาพช่ องปากและให้ คาแนะนา
หรือตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ ยง
คะแนนเต็ม
(100)
30
การให้ คะแนน
ไม่ มี
มี
=0
=30
2. ฝึ กทักษะในการควบคุมคราบจุลนิ ทรีย์
30
ไม่ มี
มี
=0
=30
3. การใช้ ฟลูออไรด์ วานิชป้ องกันหรือ
ยับยั้ง
รากฟันผุ
4. ขูด ขัด ทาความสะอาดฟัน ป้ องกันปริ
ทันต์ อกั เสบ
20
ไม่ มี
มี
=0
=20
20
ไม่ มี
มี
=0
=20
คะแนนการประเมินคุณภาพกิจกรรม
• 160 คะแนนขึ้นไป
ระดับดีมาก
• 40-159 คะแนน
ระดับดี
• 120-139 คะแนน
ระดับพอใช้
การผ่ านเกณฑ์ การบริการส่ งเสริมป้องกันทันตสุ ขภาพในระดับตาบล
ต้ องมีค่าคะแนน 120 คะแนนขึน้ ไป
ตัวชี้วดั ผลกระทบระดับอาเภอ
เด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันนา้ นมผุ
1
> 65%
ระดับการพัฒนา
2
60.01 – 65 %
3
<60%
เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ
<45%
45 – 49.99%
>50%
โรงเรียนปลอดนา้ หวาน/
นา้ อัดลม
ผู้สูงอายุมกี ารสบฟันแท้ และฟัน
เทียม หรือเฉพาะฟันเทียม 4 คู่
สบขึน้ ไป เพิม่ ขึน้
< 50%
50 – 74.99%
> 75 %
< 1%
1 – 1.99 %
> 2%
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั ระดับตาบล
1 อาเภอ ดาเนินการ 2 ตาบล
ตัวชี้วดั กระบวนการ
• ตาบลฟันดี สุ ขภาพดี ชีวมี สี ุ ขผ่ านเกณฑ์
ตัวชี้วดั ระดับตาบล
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ /ผลกระทบ
• โรงเรียนปลอดนา้ หวาน/ นา้ อัดลม > 75 %
• ประชาชนมีทนั ตสุ ขภาพดี
ตาบลฟันดี สุ ขภาพดี ชีวมี ีสุขผ่ านเกณฑ์
1
มีการเริ่มต้ นดาเนินการโดย
คะแนนการประเมิน < 28
คะนน
ระดับการพัฒนา
2
มีความก้ าวหน้ าของการ
ดาเนินงาน โดยคะแนนการ
ประเมิน 28 – 31คะแนน
3
มีการดาเนินงานจนเป็ นต้ นแบบโดย
คะแนนการประเมิน > 32 คะแนน
และแสดงให้ ให้ เห็นผลลัพธ์ การ
ดาเนินงานทีด่ ขี นึ้
(พิจารณาข้ อมูลย้ อนหลังอย่ างน้ อย
2 ปี ในกรณีพจิ ารณาแนวโน้ ม)
ตัวชี้วดั มี 10 ตัวชี้วดั คะแนนรวม 40 คะแนน
ไม่ มี
0 คะแนน
เริ่ม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
เป็ น
รูปธรรม
1 คะแนน 2 คะแนน
แสดง
เชื่อมโยงกับ
ผลผลิต/ กระบวนการ
หลักฐาน
ทั้งระบบ
3 คะแนน 4 คะแนน
1
มีข้อมูลทันตสุ ขภาพของตาบลทีส่ อดคล้ องกับปัญหาพืน้ ที่ ถูกต้ อง และเชื่อถือได้
2
การกาหนดประเด็นปัญหาทันตสุ ขภาพทีส่ อดคล้ องกับปัญหาพืน้ ทีโ่ ดยการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชน
มีแผนการแก้ ไขปัญหาทันตสุ ขภาพเป็ นรู ปธรรมโดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
3
4
5
อปท.มีกระบวนการสนับสนุนหรือแก้ ไขปัญหาทันตสุ ขภาพในชุ มชนร่ วมกับหน่ วยงาน
ด้ านสาธารณสุ ข*
อปท.มีกระบวนการสนับสนุนการจัดบริการส่ งเสริมสุ ขภาพ และป้ องกันโรคในช่ องปาก
ใน รพ. /ศสม./ รพ.สต. /หน่ วยบริการสาธารณสุ ขของท้ องถิ่น (งบประมาณ วัสดุ
ครุภัณฑ์ หรือกาลังคน)**
6
มีกระบวนการพัฒนาทักษะ ชุ มชนให้ ร้ ู เท่ าทันปัจจัยเสี่ ยงต่ อทันตสุ ขภาพ
7
มีกระบวนการสร้ างกระแส/รณรงค์ ให้ ชุมชนเห็นความสาคัญต่ อทันต
สุ ขภาพ
มีแกนนาทันตสุ ขภาพภาคประชาชนในชุ มชน
8
9
10
มีระบบ/กลไกการติดตามกากับการดาเนินงาน โดยการมีส่วนร่ วมของ
ชุ มชน
มีการประเมินผลการดาเนินงานโดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ประชาชนมีทันตสุ ขภาพดี
ประชาชนมีทนั ตสุ ขภาพดี หมายถึง กลุ่มเป้ าหมายหลักของประเทศทีม่ ที นั ตสุ ขภาพ
เป็ นไปตามเป้าหมายประเทศ หรือทิศทางแนวโน้ มหลังการพัฒนาทีด่ ขี ึน้ ได้ แก่
1) เด็กปฐมวัยมีฟันผุไม่ เกินร้ อยละ 60 : ตรวจฟันเด็กอายุ 3 ปี ในศูนย์ เด็กเล็กที่
รับผิดชอบอย่างน้ อยร้ อยละ 10
2) เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ ไม่ น้อยกว่ า ร้ อยละ 50 : ตรวจฟันเด็กอายุ 12 ปี ใน
โรงเรียนทีร่ ับผิดชอบอย่ างน้ อยร้ อยละ 10
3) ผู้สูงอายุ มีการสบฟันแท้ และฟันเทียม หรือเฉพาะฟันเทียม 4 คู่สบขึน้ ไป เพิม่ ขึน้
ร้ อยละ 2 : สุ่ มตรวจผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่รับผิดชอบ ร้ อยละ 10
เลือกกลุ่มเป้ าหมายเพือ่ ใช้ ในการประเมินอย่ างน้ อย 1 กลุ่มเป้ าหมายทีส่ อดคล้องกับ
การดาเนินงานตาบลฟันดีสุขภาพดีชีวมี สี ุ ข
1
ระดับการพัฒนา
2
3
แสดงแนวโน้ มทีด่ ขี นึ้ อย่ างน้ อย บรรลุเป้ าหมายตัวชี้วดั อย่ างน้ อย บรรลุเป้ าหมายตัวชี้วดั อย่ างน้ อย 1
1 ตัวชี้วดั
1 ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั และแสดงให้ เห็นได้ ว่าเป็ น
ผลกระทบจากมาตรการดาเนินงาน
ของพืน้ ที่

similar documents