เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รพ.ชุมชน

Report
ั
DHS สญจร
ครงที
ั้ ่ 1
โครงการสร้างความเข้มแข็ง
การพ ัฒนาระบบสุขภาพระด ับอาเภอ
จ ังหว ัดร้อยเอ็ด
โซนตะว ันออก เสลภูม ิ เมืองร ้อยเอ็ด ธวัชบุร ี จังหาร (ทุง่ เขาหลวง) : 9 เม.ย 57
โซนใต้ สุวรรณภูม ิ โพนทราย พนมไพร หนองฮ ี (อาจสามารถ ): 10 เม.ย 57
ี งขวัญ ทุง่ เขาหลวง (โพธิช
ั ) : 21 เม.ย 57
โซนเหนือ โพนทอง หนองพอก เมยวดี เชย
์ ย
ั ปทุมรัตต์ จตุรพักตรพิมาน ศรีสมเด็จ เมืองสรวง
โซนตะว ันตก เกษตรวิสย
ั อาจสามารถ : 25 เม.ย 57
โพธิช
์ ย
เครือข่ายสุขภาพอาเภอ (DHS)
Specialist แพทย์เฉพาะทาง
Provincial Hospital รพท. /รพศ.
เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
อาเภอ
รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน
CBL
Other
Sectors
รบฐ.
ภาคส่วน
อืน่ ๆ
ร่วม
Essential
Cares
Common Goal
ร่วมคิด
Common Action ร่วมทา
Common Learning ร่วมเรียนรู ้
Action Research
/ R2R
Clinical Outcomes
• Morbidity
• Mortality
• Quality of Life
ชวี ต
ิ
อ ัตราป่วย
อ ัตราตาย
คุณภาพ
Self
Care
SRM
Psychosocial Outcomes
• Value
คุณค่า
• Satisfaction ความพอใจ
• Happiness
ความสุข
เครือข่ายสุขภาพอาเภอ (DHS)
Service Plan
Specialist แพทย์เฉพาะทาง
คณะกรรมการ
Provincial Hospital รพท. /รพศ.
เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
อาเภอ
รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน
CBL
Essential
Cares
อ ัตราป่วย
อ ัตราตาย
คุณภาพ
ภาคส่วน
อืน่ ๆ
ร่วม
Action Research
/ R2R
Clinical Outcomes
• Morbidity
• Mortality
• Quality of Life
ชวี ต
ิ
รบฐ.
Common Goal
ร่วมคิด
Common Action ร่วมทา
Common Learning ร่วมเรียนรู ้
PCA
Other
Sectors
Self
Care
SRM
Psychosocial Outcomes
• Value
คุณค่า
• Satisfaction ความพอใจ
• Happiness
ความสุข
เครือข่ายสุขภาพอาเภอ (DHS)
Specialist แพทย์เฉพาะทาง
Provincial Hospital รพท. /รพศ.
เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
อาเภอ
รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน
Other
Sectors
ODOP
CBL
รบฐ.
ภาคส่วน
อืน่ ๆ
ร่วม
Essential
Cares
Common Goal
ร่วมคิด
Common Action ร่วมทา
Common Learning ร่วมเรียนรู ้
Action Research
/ R2R
Clinical Outcomes
• Morbidity
• Mortality
• Quality of Life
ชวี ต
ิ
อ ัตราป่วย
อ ัตราตาย
คุณภาพ
Self
Care
SRM
Psychosocial Outcomes
• Value
คุณค่า
• Satisfaction ความพอใจ
• Happiness
ความสุข
เครือข่ายสุขภาพอาเภอ (DHS)
Specialist แพทย์เฉพาะทาง
Provincial Hospital รพท. /รพศ.
เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
อาเภอ
รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน
Other
Sectors
ตาบลจ ัดการสุขภาพดี
CBL
รบฐ. ศสมช.
วิสาหกิจ
ยง่ ั ยืน
ภาคส่วน
อืน่ ๆ
ร่วม
Essential
Cares
Common Goal
ร่วมคิด
Common Action ร่วมทา
Common Learning ร่วมเรียนรู ้
Action Research
กองทุนหล ักประก
ัน
/ R2R
Self
Care
SRM
สุขภาพระด ับตาบล
Clinical Outcomes
• Morbidity
• Mortality
• Quality of Life
ชวี ต
ิ
อ ัตราป่วย
อ ัตราตาย
คุณภาพ
การปร ับเปลีย
่ น
Psychosocial Outcomes
พฤติกรรมสุขภาพ
• Value
คุณค่า
• Satisfaction ความพอใจ
• Happiness
ความสุข
เครือข่ายสุขภาพอาเภอ (DHS)
Specialist แพทย์เฉพาะทาง
Provincial Hospital รพท. /รพศ.
การแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
อาเภอ
รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน
CBL
Other
Sectors
รบฐ.
ภาคส่วน
อืน่ ๆ
ร่วม
Essential
Cares
Common Goal
ร่วมคิด
Common Action ร่วมทา
Common Learning ร่วมเรียนรู ้
Action Research
/ R2R
Clinical Outcomes
• Morbidity
• Mortality
• Quality of Life
ชวี ต
ิ
อ ัตราป่วย
อ ัตราตาย
คุณภาพ
Self
Care
SRM
Psychosocial Outcomes
• Value
คุณค่า
• Satisfaction ความพอใจ
• Happiness
ความสุข
สงิ่ ดีๆ
่ ารพ ัฒนา
สูก
โซน ตะว ันออก : รพ.เสลภูม ิ
Home Health Care
สร้างความร่วมมือก ับภาคีเครือข่าย
ในการกาก ับงาน
ระบบบริการปฐมภูม ิ เป็นจุดแข็ง
ของระบบสุขภาพ
SRM
สวัสดี
โซน ใต้ : รพ.สุวรรณภูม ิ
ปัญหาของชุมชน ติดตาม กาก ับโดยชุมชน
การปร ับพฤติกรรม โดยการปลูกฝังให้น ักเรียน
ื่ มโยงงาน HA →PCA
เชอ
การจ ัดการข้อมูล
การสน ับสนุนการพ ัฒนาบุคลากรในด้านการจ ัดการความรู ้
ื่ มโยงงานจาก รพช.สู่ ศสมช.
สามารถเชอ
โซน เหนือ : สสอ.โพนทอง
่ นร่วมทีม
การมีสว
่ ท
ี ศ
ิ ทางเดียวก ัน
กองทุนเข้ามาร่วมงานสุขภาพ
PCA
เวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรูท
้ เี่ กิดอย่างต่อเนือ
่ ง
สวัสดี
ั
โซน ตะว ันตก : รพ.เกษตรวิสย
่ ุมชน
การเดินพ้นจากรวั้ รพช. สูช
การทางานทีเ่ ป็นรูปธรรม
คิดนอกกรอบ ทีส
่ อดร ับก ับบริบท
ธรรมนูญสุขภาพ

similar documents