ข้อสั่งการ ๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

Report
รายงานขอสั
้ ่ง
การ
ข้อสั่ งการ
๑. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
- เรงรั
่ ดการดาเนินงานพัฒนา DHS) ให้
บรรลุตามเป้าหมาย
- นาแนวคิดเวชศาสตรครอบครั
วมาใช้ใน
์
การให้บริการ
โดยเน้นการดูแลผูป
้ ่ วยแบบองค ์
รวมและให้ชุมชนมีส่วนรวม
และใช้ CBL
่
(Context Base Learning) เป็ นเครือ
่ งมือในการ
พัฒนาบุคลากร
เพือ
่ ให้เกิดการเรียนรูอย
้ าง
่
ตอเนื
รพ.เป็ นทีป
่ รึกษาให้
่ ่อง และมีแพทยใน
์
นสค.(หมอครอบครัว) ให้ครบทุกแหง่
- การวิเคราะหข
้ ฐานและการ
์ อมู
้ ลพืน
สิ่ งทีจ
่ งั หวัด
ดาเนินการ
๑. จัดเวทีนาเสนอติดตามความกาวหน
้
้ า DHS
ระดับจังหวัด
๒. จังหวัดเยีย
่ มติดตามเพือ
่ เสริมสรางคุ
ณคา่
้
DHS ในระดับอาเภอ ครบทุกอาเภอ
๓. จังหวัดจัดทีมเยีย
่ มไขวระหว
างจั
งหวัดใน
้
่
เครือขายบริ
การที่ ๑๐
่
๔. สนับสนุ นงบประมาณในการพัฒนา CBL
โดยใช้ รพ.ชุมชน เป็ นพีเ่ ลีย
้ ง และในระดับ
จังหวัด/พัฒนาวิทยากรกระบวนการ CBL
๕. จัดอบรม อสม./นสค. ในการดาเนินงานโดย
รายงานขอสั
้ ่ง
การ
ข้อสั่ งการ
๒. Service Plan เน้นเรือ
่ ง
การใช้ทรัพยากรรวมกั
น
่
อยางมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพเพื
อ
่
ให
่
้
ประชาชนเขาถึ
ง
บริ
ก
ารได
้
้
อยางทั
ว่ ถึงเป็ นธรรม
่
สิ่ งทีจ
่ งั หวัด
ดาเนินการ
๑. เครือขายเชี
ย
่ วชาญทุกสาขา
่
จัดทาแผนพัฒนาคน
พัฒนางาน
และพัฒนาการบริหารจัดการ ของแต่
ละเครือขาย
และจัดเวทีนาเสนอแผน
่
และผลการดาเนินงาน
๒. สนับสนุ นงบประมาณในการจัดเวที
แลกเปลีย
่ นประสบการณเรื
่ งราวดี
ๆ
์ อ
ทีเ่ ชือ
่ มโยงการบริการตัง้ แต่
รพท.

similar documents