เส้นทางการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Road map to DHS)

Report
้ ทางการพ ัฒนาเครือข่ายสุขภาพอาเภอ
เสน
(Road map to DHS)
โดย
นายแพทย์โสภณ เมฆธน
รองปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
20 ธค. 2555
ตัวชี้วดั DHS จำนวน 2 ข้ อ
ข้อที่ 1
ขนการพ
ั้
ัฒนา
ประเมินตนเอง (self assessment) ตามแบบฟอร์ม (บ ันได 5 ขน)
ั้ จะมี
ห ัวข้อย่อย 5 ประเด็น คือ
•คณะกรรมการระด ับอาเภอ (Unity District Health Team)
•การให้คณ
ุ ค่าการทางาน(Appreciation)
•การพ ัฒนาและจ ัดสรรทร ัพยากร ( Knowledge, CBL, FM)
•การดูแลสุขภาพตามบริบททีจ
่ าเป็น (Essential care)
•การมีสว่ นร่วมของเครือข่ายและชุมชน(Community participation)
การว ัดผล
ิ้ ปี งบประมาณมีความก้าวหน้า
ว ัดจากความก้าวหน้า โดยเมือ
่ สน
้ หา หรืออย่างน้อยระด ับ 3 ในแต่ละห ัวข้อ
้ อย่างน้อย 1 ขน
เพิม
่ ขึน
ั้ ของเนือ
้ ไป
ย่อยขึน
ข้ อที่ 2
• หนึ่งอำเภอหนึ่งประเด็นสุขภำพเพื่อแก้ ไขปั ญหำตำมบริ บทโดย
กำรมีส่วนร่ วมของท้ องถิ่นและชุมชน
One District One Project (ODOP)
• โดยทีมสุขภาพระดับอาเภอคัดเลือกปั ญหาสุขภาพตามกลุม่ วัยหรื อเชิง
ประเด็นอย่างน้ อย 1 เรื่ อง ร่วมกับทีม สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และกาหนดตัวชี ้วัดร่วมกันตามความเหมาะสม เพื่อติดตาม
ความก้ าวหน้ าและความสาเร็จของโครงการ ทังนี
้ ้ต้ องทางานตาม
ปั ญหาของพื ้นที่ในรูปแบบของเครื อข่ายสุขภาพระดับอาเภออย่างเป็ น
รูปธรรม
แนวทางการพัฒนา DHSA ด้ วยกลไกบันได 5 ขัน้
ขนที
ั้ ่ 5
5.5 ชุมชนและเครือข่ายมีการกาหนดนโยบายสาธารณะด้ านการจัดการสุขภาพ
5.4 มีการขยายผลประเด็นสุขภาพอื่น หรือมสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดี
5.3 การพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงการดูแลมิติทางจิตใจและจิตวิญญาณ
5.2 เจ้ าหน้ าที่และทีมงานรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเองและงานทีท่ า
5.1 คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพมีการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ขนที
ั้ ่ 4
4.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีแผนการบริ หารจัดการสุ ขภาพชุมชน พร้อมมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
4.4 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาและการแก้ปัญหา
4.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่ อมโยงกระบวนการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิงานประจา นาไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4.2 บุคคลอื่นเห็นคุณค่าและชื่ นชมเจ้าหน้าที่หรื อทีมงาน
ขนที
ั้ ่ 3
4.1 คณะกรรมการสามารถดาเนิ นงานอย่างได้อย่างเป็ นรู ปธรรม (ตัวอย่าง โครงการต่างๆ)
3.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการคิดวางแผน จัดการระบบสุ ขภาพชุมชน ร่ วมกัน และมีผลลัพธ์เกิดขึ้นเป็ นรู ปธรรม
3.4 มีการพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริ บท หรื อ การดูแลสุ ขภาพที่จาเป็ นของประชาชน(Essential care)
3.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่ อมโยงกระบวนการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิงานประจา
3.2 เจ้าหน้าที่หรื อทีมงานมีความพึงพอใจในงานและผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น
ขนที
ั้ ่ 2
3.1 คณะกรรมการมีการใช้ขอ้ มูลในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการ
2.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมด้านสุ ขภาพ และอปท. ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ( Resource sharing)
2.4 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ ปญหาตามบริ บทพื้นที่ หรื อการดูแลสุ ขภาพที่จาเป็ นของประชาชน (Essential care)
2.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge, CBL, FM) และทักษะ (Skill)
ขนที
ั้ ่ 1
2.2 เจ้าหน้าที่หรื อทีมงานนาข้อมูลของพื้นที่มาวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา
2.1 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม่าเสมอพร้อมหลักฐานการบันทึก
1.5 ชุมชนและเครือข่ายมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมด้ านสุขภาพ
1.4 มีการรวบรวมข้ อมูลและปั ญหาสุขภาพของพื ้นที่
1.3 มีการพัฒนาบุคลากรตามความต้ องการของบุคคลหรือหน่วยงานส่งเข้ ารับการอบรมตามแผนจังหวัด /กระทรวง
1.2 เจ้ าหน้ าที่หรือทีมงาน ทางานตามที่ได้ รับมอบหมาย
1.1 มีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ พร้ อมกาหนดบทบาทหน้ าทีช่ ดั เจน (Unity District Health Team)
ขัน
้ ที่ 1
1.5 ชุมชนและเครือข่ายมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมด ้าน
สุขภาพ
1.4 มีการรวบรวมข ้อมูลและปั ญหาสุขภาพของพืน
้ ที่
1.3 มีการพัฒนาบุคลากรตามความต ้องการของบุคคลหรือ
หน่วยงานสง่ เข ้ารับการอบรมตามแผนจังหวัด/กระทรวง
1.2 เจ ้าหน ้าทีห
่ รือทีมงาน ทางานตามทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
1.1 มีคาสงั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย
ั เจน
สุขภาพระดับอาเภอ พร ้อมกาหนดบทบาทหน ้าทีช
่ ด
(Unity District Health Team)
ขัน
้ ที่ 2
2.5 ชุมชนและเครือข่ายมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมด ้าน
สุขภาพ และอปท. ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ(
Resource sharing)
2.4 มีการวิเคราะห์ข ้อมูลและ ปญหาตามบริบทพืน
้ ที่ หรือ
การดูแลสุขภาพทีจ
่ าเป็ นของประชาชน (Essential care)
2.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรทีเ่ น ้นการพัฒนาองค์ความรู ้
(Knowledge, CBL, FM) และทักษะ (Skill)
2.2 เจ ้าหน ้าทีห
่ รือทีมงานนาข ้อมูลของพืน
้ ทีม
่ าวิเคราะห์
และแก ้ไขปั ญหา
2.1 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสมา่ เสมอพร ้อม
หลักฐานการบันทึก
ขัน
้ ที่ 3
3.5 ชุมชนและเครือข่ายมีสว่ นร่วมในการคิดวางแผน
จัดการระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกัน และมีผลลัพธ์เกิดขึน
้
เป็ นรูปธรรม
3.4 มีการพัฒนาและแก ้ปั ญหาตามบริบท หรือ การดูแล
สุขภาพทีจ
่ าเป็ นของประชาชน(Essential care)
ื่ มโยงกระบวนการเรียนรู ้สู่
3.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชอ
การปฏิบต
ั งิ านประจา
3.2 เจ ้าหน ้าทีห
่ รือทีมงานมีความพึงพอใจในงานและ
ผลลัพธ์ของงานทีเ่ กิดขึน
้
3.1 คณะกรรมการมีการใชข้ ้อมูลในการวางแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
ขัน
้ ที่ 4
4.5 ชุมชนและเครือข่ายมีแผนการบริหารจัดการสุขภาพ
ชุมชน พร ้อมมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบผลลัพธ์
ทีเ่ กิดขึน
้
4.4 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาและการแก ้ปั ญหา
ื่ มโยงกระบวนการเรียนรู ้สู่
4.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชอ
่ ารสร ้างสรรค์นวัตกรรม
การปฏิบต
ั งิ านประจา นาไปสูก
ื่ ชมเจ ้าหน ้าทีห
4.2 บุคคลอืน
่ เห็นคุณค่าและชน
่ รือทีมงาน
4.1 คณะกรรมการสามารถดาเนินงานอย่างได ้อย่างเป็ น
รูปธรรม (ตัวอย่าง โครงการต่างๆ)
ขัน
้ ที่ 5
5.5 ชุมชนและเครือข่ายมีการกาหนดนโยบายสาธารณะ
ด ้านการจัดการสุขภาพ
5.4 มีการขยายผลประเด็นสุขภาพอืน
่ หรือมสามารถเป็ น
แบบอย่างทีด
่ ี
ื่ มโยงการดูแลมิตท
5.3 การพัฒนาบุคลากรเชอ
ิ างจิตใจ
และจิตวิญญาณ
ึ มีคณ
5.2 เจ ้าหน ้าทีแ
่ ละทีมงานรู ้สก
ุ ค่าในตัวเองและงานที่
ทา
5.1 คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพมีการประเมินเพือ
่
วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง
คุณลักษณะที่ ๑
1.1 มีคาสงั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพ
ั เจน (Unity District
ระดับอาเภอ พร ้อมกาหนดบทบาทหน ้าทีช
่ ด
Health Team)
2.1 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสมา่ เสมอพร ้อมหลักฐานการ
บันทึก
3.1 คณะกรรมการมีการใชข้ ้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
4.1 คณะกรรมการสามารถดาเนินงานอย่างได ้อย่างเป็ นรูปธรรม
(ตัวอย่าง โครงการต่างๆ)
5.1 คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพมีการประเมินเพือ
่ วางแผน
พัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง
SRRT + บุคลากร
1.2 เจ ้าหน ้าทีห
่ รือทีมงาน ทางานตามทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
2.2 เจ ้าหน ้าทีห
่ รือทีมงานนาข ้อมูลของพืน
้ ทีม
่ าวิเคราะห์
และแก ้ไขปั ญหา
3.2 เจ ้าหน ้าทีห
่ รือทีมงานมีความพึงพอใจในงานและ
ผลลัพธ์ของงานทีเ่ กิดขึน
้
ื่ ชมเจ ้าหน ้าทีห
4.2 บุคคลอืน
่ เห็นคุณค่าและชน
่ รือทีมงาน
ึ มีคณ
5.2 เจ ้าหน ้าทีแ
่ ละทีมงานรู ้สก
ุ ค่าในตัวเองและงานที่
ทา
แผนบุคลากร
1.3 มีการพัฒนาบุคลากรตามความต ้องการของบุคคลหรือ
หน่วยงานสง่ เข ้ารับการอบรมตามแผนจังหวัด/กระทรวง
2.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรทีเ่ น ้นการพัฒนาองค์ความรู ้
(Knowledge, CBL, FM) และทักษะ (Skill)
ื่ มโยงกระบวนการเรียนรู ้สูก
่ าร
3.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชอ
ปฏิบต
ั งิ านประจา
ื่ มโยงกระบวนการเรียนรู ้สูก
่ าร
4.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชอ
่ ารสร ้างสรรค์นวัตกรรม
ปฏิบต
ั งิ านประจา นาไปสูก
ื่ มโยงการดูแลมิตท
5.3 การพัฒนาบุคลากรเชอ
ิ างจิตใจและจิต
วิญญาณ
ระบาด+แผน+ผลสาเร็จ
1.4 มีการรวบรวมข ้อมูลและปั ญหาสุขภาพของพืน
้ ที่
2.4 มีการวิเคราะห์ข ้อมูลและ ปั ญหาตามบริบทพืน
้ ที่ หรือการ
ดูแลสุขภาพทีจ
่ าเป็ นของประชาชน (Essential care)
3.4 มีการพัฒนาและแก ้ปั ญหาตามบริบท หรือ การดูแลสุขภาพ
ทีจ
่ าเป็ นของประชาชน(Essential care)
4.4 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาและการแก ้ปั ญหา
5.4 มีการขยายผลประเด็นสุขภาพอืน
่ หรือสามารถเป็ น
แบบอย่างทีด
่ ี
คุณลักษณะที่ 1+4
1.5 ชุมชนและเครือข่ายมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมด ้านสุขภาพ
2.5 ชุมชนและเครือข่ายมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมด ้านสุขภาพ
และอปท. ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ( Resource sharing)
3.5 ชุมชนและเครือข่ายมีสว่ นร่วมในการคิดวางแผน จัดการ
ระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกัน และมีผลลัพธ์เกิดขึน
้ เป็ นรูปธรรม
4.5 ชุมชนและเครือข่ายมีแผนการบริหารจัดการสุขภาพชุมชน
พร ้อมมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน
้
5.5 ชุมชนและเครือข่ายมีการกาหนดนโยบายสาธารณะด ้านการ
จัดการสุขภาพ
ตัวผลักดันให ้เกิด DHS
1. Unity team
2. Essential care
–
–
–
–
–
ผู้สงู อายุ
โรคเรื อ้ รัง
การควบคุมโรคในท้ องถิ่น
วานส่งเสริม คัดกรองโรค
การแพทย์ฉกุ เฉิน
- สุขภาพฟั น
- โรคจิตเวช
- ผู้พิการ อัมพาต
- เด็กเล็ก วัยรุ่น
- ผู้ป่วยระยะสุดท้ าย
3. Self care
ตัวชีว้ ัดผู้ตรวจ ตัวชีว้ ัดที่ 53 ร้ อยละของอำเภอที่มี DHS ที่เชื่อมโยงระบบบริกำร
ปฐมภูมกิ ับชุมชนและท้ องถิ่นอย่ ำงมีคุณภำพ (ไม่ น้อยกว่ ำ 25)
Source: โรงพยำบำลท่ ำมะกำ 17 ก.ค. 2556 http://www.thamakahealth.com/index.php/2013-07-10-09-21-45/138-mou53
*แนวทางการพัฒนา District Health System (DHS)
1.การบริหารจ ัดการ
สุขภาพเป็นเอกภาพ
ระด ับอาเภอ (Unity
District Health
Team)
5. ประชาชนและ
ภาคีมส
ี ว่ นร่วมในการ
จ ัดการปัญหา
สุขภาพ
(Partnerships)
DHS
4. การสร้างคุณค่า
และคุณภาพก ับ
เครือข่ายบริการปฐม
ภูม ิ (Appreciation
& Quality)
2. การบริหาร
ทร ัพยากรร่วมก ัน
(Resouce
Sharing)
3.การบริการปฐมภูม ิ
ทีจ
่ าเป็น (Essential
Care)
สรุ ปผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
• มีนโยบายให้ สคร.ทาการประเมินความเข้ มแข็งของการป้องกันควบคุม
โรคในระดับอาเภอต่อไป
• การตรวจราชการในปี 2557 ให้ บรู ณาการการประเมินความเข้ มแข็ง
ไปกับตัวชี ้วัด District Health System Appraisal
• วิสยั ทัศน์ของการดาเนินงาน เพื่อสร้ างระบบรับรองคุณภาพการป้องกัน
ควบคุมโรคในระดับอาเภอ (Accreditation)
– กระบวนการประเมินเป็ นเครื่ องมือการพัฒนาคุณภาพการทางานของทีม
ระดับอาเภอ
– เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ทังที
้ มผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
สรุ ปผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
• เกณฑ์สาหรับการประเมินในปี 2557
–
• กิจกรรม
–

similar documents