นำเสนอกลุ่มที่ 12

Report
สคร 12
สงขลา
สงขลา , ตรัง , พัทลุง , ยะลา , ปั ตตานี , สตูล
รายชื่อ
1. ร.ต.ต เกรี ยงไกรยุทธ
ปั กษา
นายชัยวัฒน์ ทับเที่ยง
3. นางสุวพร
ช่ างนรินทร์
4. นางสาวญารั ชณี คงจันทร์
5. นางสาวอานีลา เจ๊ ะแฮ
6. นางจุไร
อรุ ณรักษ์
7. นายจตุรงค์
อรุ ณรักษ์
8. นายอัญชรี ย์
สายพัทลุง
9. คุณกัลป์ยกร
พรเจริญ
10. นายสุพจน์
อินมณเทียน
11. นางพิยา
บุนนาค
12. นายโกศล แสงสุวรรณ
2.
ประธาน
รองประธาน
ผู้นาเสนอ
ที่ปรึกษากลุ่ม : นายแพทย์ นภดล ไพบูลย์ สิน
1. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ การทางานด้ าน
สื่อสารประชาสัมพันธ์
แบ่ งดังนี ้
- สื่อสิ่งพิมพ์
- สื่อวิทยุกระจายเสียง
- สื่อโทรทัศน์ CTV
- สื่อบุคคล
สื่ อสิ่ งพิมพ์
สื่ อบุคคล
Media
สื่ อวิทยุ
สื่ อโทรทัศน์
CTV
สื่ อบุคคล
ศิลปะพื้นบ้าน
ดีเกฮูลู
ลิเก
หนังตะลุง
มะโนราห์
การวางแผนปชส
-การคาดการณ์
-สถานการณ์
ต่างๆของโรคตาม
ฤดูกาล
-นอกฤดูกาล
-ภาวะฉุกเฉิ น
สื่ อสิ่ งพิมพ์
สกู๊ป
แหล่งที่มาข้อมูล
อินเตอร์เน็ต
สื่ อค้นหาเอง
สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข
โฆษณา
บทความต่างๆ
สื่ อวิทยุ
ชุมชน , หลัก
-สปอต (ภาษาเฉพาะถิ่น)
- สอดแทรกรายการ
- บทความ , สารคดีส้ นั
-ถ่ายทอดสด
-รายงานข่าว
-โทรศัพท์สมั ภาษณ์สดเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
-ผูน้ าชุมชน ท้องถิ่นทางศาสนา
-ร่ วมจัดรายการ (3จังหวัดชายแดนภาคใต้)
-ถ่ายทอดสดภาคสนาม
สื่ อโทรทัศน์ , CTV
ส่ วนกลาง
ท้องถิ่น
- ข่าว
โทรทัศน์,
ดาวเทียม
(ข่าวนาเสนอในช่วงข่าวท้องถิ่น ณ สถานีภูมิภาค
- ส่งข่าว + ภาพข่าวผ่านดาวเทียมนาเสนอเผยแพร่ ผา่ นส่วนกลาง
- สกู๊ปข่าว
- รายการสดเชิงข่าวในห้องส่งเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถสื่ อสารสองทาง
- รายการสดนอกสถานที่
- อักษรวิ่ง
- สปอตทีวี
- รายงานข่าวย้อนสัญญาณเชื่อมโยง (ท้องถื่น , ภูมิภาค)
2. กรณีการพัฒนา “อาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยั่งยืน
- สื่อมวลชนทุกแขนงนันจะเป็
้
นส่วนร่วมของทีมพัฒนาอาเภอ
ควบคุมโรคแบบยัง่ ยืนในการประชาสัมพันธ์ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆให้ กบั ประชาชนเนื่องด้ วยการประชาสัมพันธ์ สามารถ
เผยแพร่ความรู้ของการป้องกันโรคภัยสุขภาพสูเ่ ป้าหมายได้ อย่าง
ต่อเนื่อง อันจะทาให้ ประชาชนเกิดความตระหนัก / อันเป็ นผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ ้นอันจะนาไปสู่
การพัฒนาควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยัง่ ยืนต่อไป
3. วางแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
- มีการจัดตัง้ เครือข่ ายประชาสัมพันธ์ ในระดับอาเภอ + ตาบล
- ขยายผลโดยการดาเนินการจัด อบรม, ประชุม, สัมมนา
- มีการเสริมสร้ าง + ปลูกฝั งจิตสานึกให้ แก่ ประชาชนในเรื่ องของ
การป้องกันควบคุมโรค แบบยั่งยืน
- สื่อมวลชนในพืน้ ที่มีการติดต่ อสื่อสารกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
อย่ างต่ อเนื่องรวมทัง้ มีการส่ งต่ อข้ อมูลอย่ างสม่าเสมอ
มีการจัดทาเว็บไซต์
- มีการจัดทาเว็บไซต์ ของกลุ่ม

similar documents