groep 8 - De Pontus

Report
Informatieavond
groep 8
Wat wordt er vanavond
besproken?

Voorstellen

Vakken en toetsing in groep 8

Bijzondere activiteiten
Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van
persoonlijke vragen/problemen m.b.t. uw kind.
Het spreekt uiteraard voor zich dat u na schooltijd
altijd een afspraak met mij kunt maken.
groep
8
Rekenen

Hoofdrekenen, metriek stelsel, breuken,
procenten, kommagetallen, zakrekenmachine

Projecttaak

Alle blokken in een thema  realistisch
rekenonderwijs

We werken met drie niveaus, 2e helft groep 8 voor
ieder kind een werkboek op eigen niveau in
thema’s.

N.a.v. de toets een analyse. Daarna herhaling
en/of verrijking.
groep
8
Taal

In thema’s.

Elk blok: Spreken & luisteren, taalbeschouwing,
schrijven, woordenschat.

Aan het einde van een blok volgt een toets,
vervolgens een week van herhaling en/of
verrijking. Dit wordt weer bepaald na de
geanalyseerde toets door de leerkracht.
groep
8
Spelling

Dezelfde methode als taal.

Het kunnen categoriseren van de woorden, om ze
vervolgens op de juiste manier te kunnen spellen,
staat centraal.

Na elk blok volgt een dictee waar de kinderen
thuis voor kunnen leren. Deze woorden hebben ze
gekopieerd mee naar huis gekregen (voor het hele
schooljaar).

Ook kunnen ze de woorden oefenen op BLOON.
groep
8
Begrijpend lezen

We werken met Nieuwsbegrip.

N.a.v. actuele teksten studievaardigheden en
vaardigheden begrijpend lezen oefenen.

Woordenschat erg belangrijk!

www.nieuwsbegripxl.nl  staat op de weektaak,
hier mag ook thuis aan gewerkt worden
groep
8
Studievaardigheden

BLITS=
Begrijpend Lezen van Informatieve Teksten en
andere Studievaardigheden

Informatiebronnen, zoals:

Woordenboek

Kaarten

Schema’s, tabellen

Hoofdzaken, bijzaken

Kritisch lezen, wat is een feit/mening?
groep
8
Technisch lezen

3x per week drie kwartier technisch lezen op
schoolniveau.

Alle leerlingen lezen op AVI plus niveau.

Deze methode kent 3 aanpakken:
-
Aanpak 1: wordt geleid door de leerkracht
-
Aanpak 2: wordt begeleid door de leerkracht
-
Aanpak 3: zelfstandig aan de slag
groep
8
Schrijven

We werken met de schrijfmethode: ‘Zwart op wit’

Begeleiding naar een vlot, correct en duidelijk
geschreven handschrift.

Het schrijftempo gaat een steeds grotere rol
spelen.
groep
8
Geschiedenis

20e en 21e eeuw

Onder meer:

Industrialisatie

urbanisatie

Tweede Wereldoorlog

Watersnoodramp

Immigranten

Koude Oorlog

politiek stelsel
groep
8
Aardrijkskunde

We werken met de methode: “De blauwe planeet”

In groep 8 wordt de wereld behandeld.

Topo is geïntegreerd in de lessen, maar wordt wel apart
getoetst.
groep
8
Natuur/Techniek

Methode Argus Clou
In 5 thema’s die ieder jaar terugkeren:
1.
De wereld in hokjes
2.
Ruimteschip aarde
3.
Ik hou van jou
4.
Zon in je tank
5.
On(beperkt) houdbaar
groep
8
Verkeer


We werken met de methode ‘Klaar over!’
Elk jaar verkeersweek
groep
8
Engels

Methode met digibordsoftware.

De kinderen werken in thema’s als: holiday, food,
travelling, my house, round the clock, love

Aan het einde van twee hoofdstukken krijgen de
kinderen een toets.

De toets bestaat uit 2 delen: NE-EN en
luistervaardigheid.

Het durven spreken in het Engels staat centraal in
deze lessen.
groep
8
Gym

We gymmen 2x per week, op maandag in het
Voortouw en op donderdag in het Turfschip

Meenemen: gymkleren en gymschoenen

Afspraak vergeten gymspullen: leerling blijft op
school met een werkje of zit aan de kant tijdens
de gymles

Enkel rollerdeodorant

We werken met een jaarplan, zodat de
verschillende leerlijnen en bewegingsthema’s aan
bod komen
groep
8
Muziek

Leerkracht is vrij om zelf liedjes in te brengen.
Ook naar inbreng van leerlingen wordt geluisterd.
groep
8
Drama

We gebruiken hiervoor de methode
‘Drama: Moet je doen’.

Musical!
groep
8
Sociale vaardigheden

Methode voor sociaal-emotionele vorming.

Er wordt gewerkt aan de hand van stellingen en
onderwerpen.

Korte activiteit om de kaart te introduceren (
gesprekje, tekenen, schrijven o.i.d.)
groep
8
Weektaak

Elke week nieuwe taken. Als het reguliere werk af is,
verder gaan met weektaak.

De leerlingen werken zo flink aan een stuk zelfredzaamheid
en planning. Dit wordt steeds belangrijker, zeker met het oog
op het voortgezet onderwijs.
groep
8
Huiswerk

Rekenen (1 keer per week)

Taal (1 keer per week)

Topo- en aardrijkskunde huiswerk (1 keer per 3 weken)

EHV (1 keer per week gedurende een periode)

Dicteewoorden schrijven (aan het eind van ieder spellingblok)
Na de herfstvakantie: Geen vaste dagen meer voor het reken- en
taalhuiswerk.
Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het correct
invullen van de agenda. De leerkrachten begeleiden
het invullen van de agenda stap voor stap.
groep
8
Methodetoetsen

Leerlingen krijgen de stof altijd minimaal 1 week
van tevoren op.

De toetsen zijn op de dag waarop het vak normaal
gesproken aan bod komt.

De toetsen worden met de leerlingen besproken,
zodat ze weten wat ze goed en fout hebben
gedaan.
groep
8
Spreekbeurt/boekbespreking

In groep 8 doen alle leerlingen 1 spreekbeurt
(1ste rapport) en een boekbespreking ( 2de
rapport).

De 1ste spreekbeurt wordt gemaakt n.a.v. het 1ste
werkstuk.
groep
8
Werkstukken

In groep 8 worden 2 werkstukken gemaakt. De
eisen hieraan hebben de leerlingen op papier
gekregen.

Het 2e werkstuk is een groepswerkstuk, hieraan
wordt op school gewerkt.
groep
8
Cito

CITO midden 8 (januari): Dit is om te bepalen in
hoeverre de leerlingen de verschillende
onderdelen reeds beheersen en waar evt. extra
hulp in groep 8 nog gewenst is.

Eindcito (21-22-23 april 2015)
groep
8
Drempelonderzoek

In groep 8 komt het drempelonderzoek.
Dit wordt afgenomen door een extern bureau en
dient als een van de instrumenten om het advies naar
het VO te kunnen onderbouwen.

Voor afname drempelonderzoek is toestemming van
ouders nodig.
groep
8
Adviesgesprekken


De adviesgesprekken: 10-11-12 februari 2015
Voor deze gesprekken worden er geen uitspraken gedaan
over schoolrichtingen van individuele leerlingen.
groep
8
Typisch groep 8







EHV (theorie en praktijk)
Klassenlunch
Schoolreis
Sportdag
Kamp:
• groep 1: van 15 t/m 17 juni 2015
(18 juni ochtend vrij)
• groep 2: van 17 t/m 19 juni 2015
Musical  29 juni t/m 3 juli 2015
Afscheidsavond  8 juli 2015
groep
8
Praktische zaken

Fietsen parkeren op het schoolplein

Dinsdag, woensdag en donderdag fruit- groentedag, andere dagen drinken
zonder prik en koekje of fruit.

Traktaties graag bescheiden houden. Liever iets gezonds!

Agenda is verplicht in groep 8. Deze wordt dagelijks gebruikt.

Schoolsite: www.depontus.nl

Tel. nummer school: 076-5011480 (Keen). Ziekmelden enkel telefonisch
of via de schoolsite (formulier invullen).

Mijn mailadres: [email protected]

Op tijd verlof aanvragen indien nodig (formulier is te downloaden op
schoolsite).

Bezoek dokter, tandarts, ortho e.d. graag zoveel mogelijk buiten
schooltijd, dit i.v.m. het volle programma, een kind mist anders teveel.
Graag op een ‘ouderwets’ papiertje van tevoren aangeven.

Luizenouders? Na elke vakantie controle, we gebruiken luizenzakken.

Wie willen klassenouder zijn dit jaar?
groep
8
Tot slot

Zijn er nog vragen?

Enorm bedankt voor jullie aandacht.

Een fijn schooljaar en nog een fijne avond!

Schrijf een leuk briefje naar uw zoon of dochter!
groep
8

similar documents