HVVinstLUENTO10122014js

Report
HYVINVOINTIVALTIOLLISET
VALVONNAN JA SUOJELUN
INSTITUUTIOT
LUENTO KURSSILLA ”HYVINVOINTIVALTION JA SOSIAALIPOLITIIKAN
INSTITUUTIOT” HELSINGIN YLIOPISTOSSA 10.12.2014
Dos. Jussi Simpura
Hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan
instituutiot: luentosarjan rakenne 10-11/2014
•
VALTA
• Päätöksenteko
Kajanoja
• Työmarkkinat Ilmakunnas
• Työeläkkeet
Kautto
Tieto
•
•
•
•
•
RAHA
Simpura
VALVONTA
(SUOJELU)
Simpura
Rauhala (Sosiaali)palvelut
TEKEMINEN
Hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan
instituutiot: mitä vielä puuttui ohjelmasta?
•
•
•
•
•
VALTA
Päätöksenteko
Työmarkkinat
Työeläkkeet
Muut etuudet
• Rahoitus
• (verotus, vakuutus, maksut)
•
RAHA
• Hallinnointi
•
Vallankäytön eri tasot
(valtio, kunnat, yms.)
(kv. instituutiot)
(Sosiaali)Palvelut
tieto
TEKEMINEN
VALVONTA
(SUOJELU)
Elinkeinoelämä ja yritykset
Mitä hyvinvointivaltiollisin toimin valvotaan ja
suojellaan?
• VALVONNAN LAJEJA
• SUOJELUN LAJEJA
•
•
•
•
• (vaikea erottaa suojelun kohteista)
• Uhka- ja riski-ilmiöiltä suojelu
• Väärinkäytöksiltä suojelu
Lainmukaisuus
Taloudellisuus
Laatu
Vaikuttavuus
• Huomaa myös termi
”omavalvonta” joissakin
erityistapauksissa
• Avainterminä turvallisuus
(yleistetyssä merkityksessä):
sisäinen ja ulkoinen turvallisuus,
ympäristöturvallisuus,
tuoteturvallisuus, palvelujen
laatuun liittyvä turvallisuus, …
Pieni sivujuonne: kontrollipolitiikka –
”Tarkkailla ja rangaista”? (Foucault)
• Termiä ”kontrollipolitiikka” (control policy) käytetään useimmiten
viittaamaan erilaisiin poikkeavuuden kontrollointitoimiin.
• Tyyppiesimerkkejä
•
•
•
•
•
Juopot
Huumeiden käyttäjät
Prostituoidut
Rikolliset
Mielisairaat
Alkoholipolitiikan juuret kontrollipolitiikassa
Huumepolitiikan juuret kontrollipolitiikassa
Kriminaalipolitiikan juuret kontrollipolitiikassa
• Varhempia esimerkkejä meiltä ja muualta
• Suomesta: irtolaiset, köyhänhoito
• Muualta: erilaiset toisinajattelijat (mm. ent. Neuvostoliitto)
VALVONNAN JA SUOJELUN YLEISPIIRRE:
julkisen vallan harjoittamaa toimintaa
• Valtiollinen valvontatoiminta usein ministeriöissä ja niiden alaisissa laitoksissa
• Yleinen valvonta ja ohjaus
• Erillistarkastuksiin perustuva valvonta
• Oikaisuvaatimuksiin ja kanteluihin perustuva valvonta
• Aluehallinto (AVIt, ELYt) toteuttaa joitakin valvontatehtäviä
• Kunnillakin on eräitä valvontatehtäviä
• Suojelutoiminnassa on samanlaiset eri tahojen tehtävät
• Ei ole helppo löytää esimerkkejä yksityiselle taholle ulkoistetusta
valvontatoiminnasta (tyyliin yksityinen pysäköintivalvonta – huomaa siitä käydyn
kiistelyn ydin: onko julkisen vallanpitäjän toimivaltaa delegoitu yksityiselle)
VALVONTA- JA SUOJELUTOIMINTOJA STM:N
PIIRISSÄ, osa 1: (ministeriössä itsessään)
• VALVONTATOIMINTOJA
• Työsuojeluosasto
• Ympäristöterveyden osasto
• Tasa-arvoyksikkö (+ valtuutettu)
• Vakuutusyksikkö
• VAKUUTUSTOIMINNAN LAAJA
VALVONTA (mm. ETK, alan
toimijoiden liitot,
Finanssivalvonta)
• (aluehallinnossa AVIt ja ELYt)
• ERIKOISTOIMINTOJA:
Muutoksenhakulautakunnat
•
•
•
•
Sosiaaliturva (SOMLA)
Työttömyysturva
Työeläketurva
Tapaturmaturva
VALVONTA- JA SUOJELUTOIMINTOJA STM:N
PIIRISSÄ, osa 2: (STM:n hallinnonalan laitoksissa)
• VALVIRA: Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto
• ”parantaa ohjauksen ja valvonnan
keinoin elinympäristön, terveyden
hallinnan ja oikeusturvan
toteutumista ja palvelujen laatua
sosiaali- ja terveydenhuollossa”
• FIMEA
• ”valvoo lääkkeitä ja veri- ja
kudostuotteita sekä kehittää
lääkealaa”
• AVI:t aluetason toteuttajina
• STUK: säteilyturvallisuus laajasti
• (TTL: työterveyden ja -suojelun
asiantuntijalaitos, erityisesti
altistukset)
• (THL: yhtenä tehtävänä terveyden
suojelun asiantuntemus:
tartuntataudit ja rokotetoiminta)
Ekskurssi: Mitä VALVIRA VALVOO?
• Alkoholi
• Geenitekniikka
• Tupakka
• Terveyden suojelu
• Ympäristöterveydenhuolto
• Terveydenhuolto
• Sosiaalihuolto
• Valvontaohjelmia: Alkoholi, elintarvikkeet
EKSKURSSI: MITÄ FIMEA VALVOO?
• Lääketurvallisuus
• Kliiniset lääketutkimukset
• Lääkemarkkinointi
• Lääkkeiden luokittelu
• Velvoitevarastointi
• Kudos- ja elinsiirrot ja verivarastointi
• Huumausaineet (luvanvarainen tuonti, vienti)
• Eräkohtainen valvonta
EKSKURSSI: MITÄ STUK VALVOO?
• Ympäristön radioaktiivisuus
• (Säteilyvalvonta)
• Radon (erityisesti rapakivialueella)
• Kallioperän radonsäteily vaatii erityisiä rakennusten pohjarakenteita
• Voimalat
• Röntgenlaitteet, solariumit
EKSKURSSI: MITÄ ETK VALVOO?
• Työeläkevakuutuslakien toimeenpanoa ja toteutumista (TyEL, YEL)
• Ennaltaehkäisevää työeläketoimintaa
• Työnantajien toiminta työeläkeasioissa
• Yrittäjien toimintaa työeläkeasioissa
• Ulkomaalaista työvoimaa työeläkeasioissa
EKSKURSSI: MITÄ AVIt VALVOVAT ( 8
ministeriön alaisuudessa)
• Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto
• Pelastustoimi
• Ympäristöterveydenhuolto
• Elinkeinot
• Alkoholielinkeinot
• Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto
• Työsuojelu
• Kilpailu
EKSKURSSI: MITÄ ELYt VALVOVAT (8
ministeriön alaisuudessa)
• Maataloustuet
• Kalastus
• Maatilojen tuotannon ohjaus
• Elintarvikkeet
• Tukien käyttö
• Ympäristöluvat (ml. rakentaminen)
Miten valvontatoimet liittyvät EU:hun?
• LÄHES KAIKKI VALVONTATOIMINTA LIITTYY KANSALLISEEN
LAINSÄÄDÄNTÖÖN, JONKA PÄÄOSA ON OLLUT OLEMASSA JO ENNEN
EU:TA
• OSA (ISO OSA?) KANSALLISESTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ ON YHTENÄISTETTY
VASTAAMAAN EU:SSA YHTEISESTI SOVITTUJA NORMEJA
• EU:LLA ON MONILLA ALOILLA OMA ERITYISVIRASTO VALVONTAA VARTEN,
esim.
•
•
•
•
Kemikaalivirasto (Helsinki)
Tartuntatautivirasto (Tukholma)
Elintarvikevirasto (Parma)
Jne jne jne
VALVONNAN LAITOKSIA MUILLA
HALLINNONALOILLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oikeuskanslerinvirasto
Eduskunnan oikeusasiamies virastoineen
(Tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiainvaltuutettu, ulkomaalaisvaltuutettu)
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) (VM:n alla)
Maahanmuuttovirasto,
Sisäisen turvallisuuden valvonta: (SM:n alla):poliisi, palo- ja pelastustoimi,
(rajavartiolaitos)
Ulkoisen turvallisuuden valvonta: (rajavartiolaitos), puolustusvoimat
Tekninen turvallisuus ja tarkastus: TUKES (turvatekniikan keskus)
Elintarvike- ja ympäristöturvallisuus: EVIRA, SYKE, IL
JNE: Liikenneturvallisuus (TRAFI), viestintä (Viestintävirasto), mittaaminen
ja paikkatiedot (MIKES, Geodeettinen laitos, Maanmittauslaitos);
verotuksen toteutuminen (Verohallitus), tekijänoikeudet ja rekisterit
(patentti- ja rekisterihallitus), Kuluttajavirasto (kuluttaja-asiat)
EKSKURSSI: MITÄ TUKES (Turvatekniikan
keskus) TURVAA vaatimalla hyväksynnän
• Painelaitteet
• Sähkölaitteet
• Hissit
• Palonilmaisimet
• Vaaralliset kemikaalit
• Vaarallisten aineiden kuljets
SUOJELUN LAITOKSIA MUILLA
HALLINNONALOILLA
• Huoltovarmuuskeskus (Försörjningsbredskapscentralen)
• Suojelupoliisi
• Tietosuojavaltuutettu
EKSKURSSI: MITÄ HUOLTOVARMUUSKESKUS
VARMISTAA
• Elintarvikehuolto
• Terveydenhuolto
• Rahoitushuolto
• Tietoyhteiskunta
• Logistiikka
• Kriittinen teollisuustuotanto
• Energiahuolto
KOKOAVASTI: SUOJELUTARVETTA VAATIVIA
ILMIÖITÄ JA SUOJELUN INSTITUUTIOITA
• Terveyden suojelu: THL (tartuntataudit, rokotukset, ympäristöterveys)
• Työsuojelu
• Toimeentuloturva (!): Kunnat, KELA
• Työttömyysturva: KELA
• (Opintoturva – ONKO SELLAISTA): KELA
• Tekninen turvallisuus
• Ympäristöturvallisuus
• Rahoitus- ja finanssijärjestelmän turvallisuus
• Kyberturvallisuus
LOPUKSI VALVONNASTA JA SUOJELUSTA ja niiden
instituutioista sekä instituution kaksinaisluonteesta
• Instituutiot: pelisäännöt & organisoituneet institutionaaliset
toiminnat
• Valvonnan ja suojelun kysymyksissä: taustalla vahva
yhteiskunnallinen ”turvaamisen eetos”, jonka mukaan julkisen vallan
on huolehdittava valvomalla ja suojelemalla mitä moninaisimmista
turvaamisista (lainmukaisuus, riskitekijät, riittävä laatu, …)
• ”Eetos” on tässä sama kuin pelisäännöt yleisellä tasolla
• Tämä ”turvaamisen eetos” saa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
lisäväriä vielä syvemmällä olevasta yhteiskunnallisesta eetoksesta,
jonka mukaan ”valtio olemme ME”.
IHAN LOPPUJEN LOPUKSI: Kurssipalaute
• Opettajien puolelta:
•
•
•
•
Kiitettävää aktiivisuutta luentojen ja keskusteluosien aikana
Ryhmätöitä ja esseitä jätettiin yhteensä 37 -> yli 10 tunnin kiinnostava luku-urakka
Kokonaisuutena varsin onnistuneita tekstejä, vaikka vaihtelua tietysti oli
VAIKEUTENA kurssin ”ensi-ilta-luonne”: tavoitteet ja tehtäväksi annot niin
luennoitsijoille kuin opiskelijoille olisivat voineet olla selkeämpiä
• Opiskelijoiden puolelta: KYSYMYKSIÄ kättennostoäänestykseen
•
•
•
•
•
•
OLIKO KURSSIN TAVOITE SELKEÄ?
SELKIINTYIKÖ INSTITUUTION KÄSITE?
OLIVATKO LUENNOT TARPEEKSI KIINNOSTAVIA?
OLIKO LUENTOJEN YHTEYS KURSSIN TEEMAAN SELKEÄ?
OLIKO KURSSIN SUORITUSTAPA RIITTÄVÄN SELKEÄ?
KANNATTAISIKO KURSSIA KEHITTÄÄ JA PITÄÄ SITTEN UUDELLEEN?
Hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan
instituutiot: mitä vielä puuttui ohjelmasta?
•
•
•
•
•
VALTA
Päätöksenteko
Työmarkkinat
Työeläkkeet
Muut etuudet
• Rahoitus
• (verotus, vakuutus, maksut)
•
RAHA
• Hallinnointi
•
Vallankäytön eri tasot
(valtio, kunnat, yms.)
(kv. instituutiot)
(Sosiaali)Palvelut
tieto
TEKEMINEN
VALVONTA
(SUOJELU)
Elinkeinoelämä ja yritykset

similar documents