Riitta Mäkisen diaesitys löytyy täältä.

Report
Jyväskylän
peruspalvelukatastrofi
Poliittinen päätöksenteko, kuntatalous ja palvelujärjestelmä
R. Mäkinen, 22.5.2012
• Käsitteenä erittäin laaja
• Voidaan ymmärtää tarkoitettavan kaikkia niitä tehtäviä, joita
valtiovalta lainsäädännöllisin keinoin on asettanut kuntien
järjestettäväksi (kaikki lasten päivähoidosta kunnallistekniikkaan)
• Käytännössä peruspalveluilla tarkoitetaan niitä kunnan ydintehtäviksi
nähtäviä toimia, jotka liittyvät kiinteästi sosiaaliseen turvallisuuteen,
kansanterveyden edistämiseen ja sosiaalisen pääoman uusintamiseen
ja ylläpitämiseen
• Ns. pakollisia lakisääteisiä palveluja, joiden saatavuutta/kattavuutta ja
järjestämistä säädellään lain ja asetuksin (kunta ei voi päättää, ettei niitä
tarjoa)
• Palveluja, joiden järjestämiseen kuluu merkittävä osa kunnan
käyttötaloudesta eli käytössä olevista varoista
• Palveluja, joiden puuttuminen tai heikentyminen vaikuttaa merkittävällä
tavalla kuntalaisten arkeen ja sen sujuvuuteen
- perusturva, terveys, hoiva ja sivistys (perusopetus, II - asteen
koulutus, lukiokoulutus)
Mitkä peruspalvelut?
Perusturva
Terveyspalvelut
Vanhuspalvelut
Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Työllisyyspalvelut
Vammaispalvelut
Sosiaalipalvelut
Lastensuojelu
Lasten päivähoito
Maahanmuuttajapalvelut
• Kuntatalous on kokonaisuus, jossa toisiinsa suhteutetaan käyttötalous,
kunnan rahoitussuunnitelma ja investoinnit. Rahoitussuunnitelma vastaa
siihen, kuinka menot ja investoinnit rahoitetaan, mistä ja kuinka kassaan
rahaa ”virtaa”
• Kuntatalouden kriisistä puhuttaessa viitataan usein käyttötalouden kriisiin,
mutta koko kuntakonsernin tila (liikelaitokset ja tytäryhteisöt) on
huomioitava kokonaisuutta hahmotettaessa.
• Kunnan tulot perustuvat yksinkertaistaen verotuloihin ja valtionosuuksiin,
sekä erilaisista palvelumaksuista saataviin tuottoihin.
• Vuosikatteella arvioidaan kunnan tulorahoituksen riittävyyttä:
o osoittaa, kuinka paljon ns. ”juoksevien menojen” eli käyttötalousmenojen
jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin
o jos vuosikate on tilinpäätöksessä negatiivinen eikä kata lainkaan poistoja,
kunnan tulorahoitus ei riitä edes käyttötalouden menoihin. Tällöin joudutaan
ottamaan lainaa käyttötalouden menoihin, eli ns. syömävelkaa
o investoinnit rahoitetaan yleensä suurimmaksi osaksi velalla
o Mikä on lainakannan, käyttötalouden tulojen ja menojen, investointien ja
tulorahoituksen riittävyyden välinen suhde?
Kuntataloudesta
• Mikä on poliittisen päätöksenteon merkitys ja rooli suhteessa
kuntatalouteen ja palvelujärjestelmään ja peruspalvelujen
toimivuuteen? Kuinka ryhmien väliset erot näkyvät?
1) Mitkä ovat kuntien ydin/perustehtävät, priorisointijärjestys?
2) Kuinka palvelut tuotetaan? (oman toiminnan kehitys vs. puhdas
ulkoistus?)
3) Kuinka palvelut rahoitetaan?
4) Mitkä ovat riittävät/kohtuulliset resurssit?
5) Kuinka kuntataloutta tasapainotetaan? Otetaanko kaikki keinot
käyttöön (ml. tulorahoituksen vahvistaminen) vai edetäänkö
palveluleikkaukset edellä?
6) Valmius tarkastella kriittisesti harjoitettua elinkeinopolitiikkaa ja
meneillään olevia ”elinvoimaisuushankkeita”, purkaa konsernin
sisäisiä päällekkäisyyksiä ja puuttua ns. ”ei-pakolliseen”
7) Suhtautumisessa työllisyydenhoitoon?
Poliittisesta päätöksentekojärjestelmästä
• Suhteellinen yleinen näkemys tuntuu yhä olevan, että peruspalveluissa
olisi paljon ”ilmaa” ja että ”euroja kannetaan jokeen”.
• Tosiasia on, että lähes kaksi valtuustokautta sosiaali- ja terveystoimen
menoja on karsittu suhteessa olemassa olevaan palvelutarpeeseen nähden
usein kymmenien miljoonien eurojen edestä.
• Vertailtaessa suurten kaupunkien peruspalvelumenoja €/asukasta kohden
laskettuna Jyväskylä on sijoittunut jo useamman vuoden edullisimpaan
kärkeen (edellä Espoo ja Vantaa)
• Kuluvan valtuustokauden alussa tehdyssä poliittisessa sopimuksessa
asetettiin soten menojen tavoitteeksi, että ne ”pidetään suurten
kaupunkien keskitasolla”. Mikäli näin olisi, menot olivat n. 100 €
enemmän/a. kuin nyt, väestömäärään suhteutettuna + 30 M€
• Jyväskylän väestömäärä kasvaa ja väestö ikääntyy, tämä näkyy suoraan
palvelutarpeen kasvuna
• Uudet lainsäädännön velvoitteet (”neuvola-asetus”, perhehoitolaki, laki
vammaisten henkilökohtaisesta avustajasta jne.)
• AVI:n valvovan silmän alla lähes jokainen palvelualue
Peruspalvelukatastrofi – faktaa vai fiktiota?
• Menot ovat kasvaneet suhteessa väestön määrään, nykyiseen
lainsäädäntöön ja palvelutarpeen kasvuun nähden erittäin maltillisesti
• Kuntatalouden kriisin taustalla vaikuttaa ennen kaikkea
tulorahoituskriisi (verotuotot vertailukaupunkien alhaisin)
• Työttömyysaste ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys
• Kuntalaisten keskitulojen alhaisuus
• Heikko yhteisöverojen tuotto kuvastaa paitsi yritysrakenteen
haavoittuvaisuutta myös tarvetta tarvetta tarkastella kriittisesti
elinkeinopolitiikan painopisteitä, suhtautumista työllisyydenhoitoon
ja pk-yrityksiin
• Mittava 88M euron investointiohjelma rahoitettu velalla
• Tehtyjen investointien ja liikelaitosten tuotto-odotukset pettymys (JE)
• Kunnan oma velka + konsernivelka (312M ja 954,4M)
• ”Käppi” vuositasolla n. 70M€, vuosikate 14M, alijäämää 24M,
lainakanta kasvoi n. 56M
Väite 2. Soten menot ajavat kuntatalouden
kriisiin – faktaa vai fiktiota?
• Kuntalaki velvoittaa varaamaan vuotuiseen talousarvioon
määrärahoja tiedossa olevan tarpeen mukaan.
• Jo vuosia budjetin valmisteluprosessi on ontunut lähtökohdilta –
annettu suunnittelukehys ei ole kattanut edes vuokrien,
indeksikorotusten ja palkkaratkaisujen vaikutuksia ja jättänyt
toiminnalliset näkökulmat sivuun.
• Palvelutarpeen kasvuun vastaaminen edellyttänyt vuosi toisensa
jälkeen oman toiminnan tehostaminen. Missä menee raja?
• Vuosittaiset budjetinylitykset ovat vastanneet suuruusluokaltaan
määrärahoja, jotka lautakunnan esityksistä on leikattu. Ylitysten
taustalla mm.
•
•
•
•
”pelko” uhkasakoista
Eettinen ja juridinen velvollisuus hoitaa apua tarvitsevat
Ostopalvelujen hallitsemattomuus ja kustannusten nousu
Menot, joiden realisoituminen ei ole estettävissä (esim. ttt - menot)
Väite 3. Jyväskylä ei alibudjetoi
peruspalvelujaan – faktaa vai fiktiota?
Poliittinen päätöksenteko
– toimintaa ohjaavat
arvot ja intressit
- Näkemykset keinoista
ja päämääristä
Peruspalvelut
- lainsäädäntö ja
palvelutarve
Kuntatalouden tila,
talouden tapainotus,
elinkeinopolitiikan
dynaamisuus
Poliittisen päätöksenteon, kuntatalouden ja palvelujärjestelmän välinen
vuoropuhelu/riippuvuussuhteet

similar documents