Portofolilul Comisei metodice - Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu

Report



Structura anului şcolar 2013-2014;
Tabel cuprinzând resursele umane ( nr. crt., nume si
prenume, studii, studii in completare, statutul în
învăţământ: titular/ detașat/ suplinitor calificat/
pensionar/ debutant, grad didactic/an, responsabilităţi);
Tabel cuprinzând încadrarea profesorilor (nr. crt./ nume
şi prenume/ disciplina/ nr. ore pe săptămâna/clasa);
2





Raportul de activitate pe anul școlar/semestrul precedent, analiza
SWOT, performante, propuneri pentru anul şcolar 2013 - 2014;
Planul managerial anual/ semestrial avizat de director şi comisia
pentru curriculum;
Graficul activităților întocmit semestrial (activitatea/acţiunea
propusă, tipul activităţii, data, responsabil, grup ţintă, locaţia, feedback, disfuncţii, măsuri de intervenţie)- ultimele trei coloane se
completează după desfăşurarea activităţilor) – avizat de director;
Atribuţiile comisiei metodice( se studiază ROFUIP);
Responsabilităţile membrilor comisiei metodice;
3









Planificări anuale vizate de director şi responsabilul
comisiei metodice;
Proiectări ale unităţilor de învăţare;
Programa disciplinelor opţionale avizată de inspectorul
de specialitate;
Tabel cuprinzând oferta educaţională pentru anul şcolar
2013-2014, pe clase, însoţită de programe sau cel puţin
de o listă de conţinuturi;
Selecţia / evaluarea manualelor alternative pe clase;
Programele şcolare valabile în anul şcolar 2013-2014;
Planul - cadru valabil fiecărei clase;
Ordine, note, adrese, comunicări
MECTS/ISJ/ARACIP/CNCEIP;
Bibliografie consultată de profesori pentru pregătirea
orelor;
4










Proiecte de lecţie (modele de bune practici);
Teste predictive, teste de evaluare sumativă, fişe de evaluare;
Evaluarea testelor predictive, concluzii şi măsuri de ameliorare;
Informări transmise părinţilor în urma aplicării testelor de
evaluare;
Programe de pregătire pentru remediere/ dezvoltare / PDI;
Situaţie cuprinzând progresul elevilor (pe clase);
Referate/ CD-uri/ filme didactice/ fotografii prezentate la
activităţile comisiei metodice / cercului pedagogic;
Materiale realizate de comisia metodică pentru performarea
activităţii;
Procese verbale, informări privind activitățile comisie
metodice;
Sondaje / chestionare aplicate profesorilor / elevilor /
părinților;
5








Programul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
Centralizarea rezultatelor obţinute de elevi la concursuri
şi olimpiade şcolare;
Programul consultațiilor pentru pregătirea examenelor
naționale;
Programul de pregătire pentru performanță / remediere;
Cercuri ale elevilor/ reviste şcolare/ alte activităţi
propuse de comisia metodică;
Participări ale membrilor comisiei metodice la
parteneriate şi proiecte.
Proiecte derulate în şcoală;
Participări ale cadrelor didactice la simpozioane,
concursuri interjudeţene, naţionale, internaţionale;
6









Situaţie cuprinzând profesorii participanţi la cursuri de formare
(denumirea cursului, furnizor de formare, locația, perioada, nr.
ore, nr. credite transferabile);
Oferta de formare CCD Sibiu, alte oferte;
Alte forme individuale de formare/ perfecţionare profesională
(masterat, dooctorat etc.);
Fişa de perfecţionare / plan individual de dezvoltare
profesională;
Tematica cercului pedagogic zonal;
Programul activităţilor la disciplinele fizică și chimie;
Situaţie cuprinzând recompensele primite de profesori: premii,
distincţii, prime, gradaţii/salarii de merit;
Materiale prezentate de profesori / elevi la simpozioane,
sesiuni de comunicări și referate, publicații;
Evidența materialelor didactice confecţionate de profesori /
elevi pentru creşterea calităţii actului de predare – învăţare evaluare.
7

similar documents