สไลด์นำเสนอ - ระบบฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์

Report
บัญชีรายชื่อขยะอิเล็คทรอนิกส์
รัฐ เรืองโชติวทิ ย์
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ความหมายและที่มา
ที่มาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ….
ขยะจากผลิตภัณฑ์ มือสอง….
ประเทศไทยมีการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ อเิ ล็กทรอนิกส์
วงจรชีวติ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีรายการทีท่ าการศึกษา
จากครัวเรือน สู่การกาจัด
บัญชีรายการ e-waste
รหัส
รายการ
40
41
42
43
44
45
โทรทัศน์ จอ CRT
โทรทัศน์ จอ LED
โทรทัศน์ จอ Plasma
กล้องถ่ายรู ป, กล้องวิดีโอ
เครื่ องเล่นพกพา (เช่น game player, mp3 player)
คอมพิวเตอร์ (Notebook, Net book, PC)
16 02…
16 02…
16 02…
09 01 99
16 02…
16 02…
วิธีการจัดการ
• ทางกายภาพ (Physical Process)
การคัดแยก การบด การร่ อน การหลอม
• ทางเคมี(Chemical Process)
การผสม การกัดกร่ อน การจับตัว โดยใช้สารเคมีทาปฏิกิริยา
กลุ่มเครื่ องโทรทัศน์ ร่ ุ นเก่ า
การจัดการ จอ CRT
Television
Dismantling
CRT disassembling machine
Crusher
Rear (funnel) glass
Grain-size sorter
Front (panel) glass
Dry cleaning
Magnetic
separator
Rear (funnel) glass
Dry cleaning
Front (panel) glass
Grain-size sorter
Grain-size sorter
Funnel glass
Panel glass
Plastics Cu, Al
Iron
จอภาพ CRT
จอ LCD
ขั้นตอนการแยกทางกายภาพสาหรับ LCD…
เครื่ องโทรสาร และเครื่ องพิมพ์
เครื่ องถ่ ายเอกสาร

เครื่องถ่ ายเอกสาร
คอมพิวเตอร์ เก่ า

คอมพิวเตอร์
Computer
Dismantling
Separation
PCB
Crusher
Shredding
Magnetic Separator
Smashing
Grain-size sorter
Plastic, Cu, Al
Iron
คอมพิวเตอร์ เก่ าเข้ าโรงงานคัดแยก
แบตเตอรี่
Battery Recycling Process

โทรศัพท์ มือถือ (แ
โทรศัพท์ มอื ถือ
รรมดา)
Waste mobile phone
Dismantling
Shredding
Li Batteries
Process I
Cu smelter
Au, Ag, Pd, Cu
Incineration
Process II
Melting
Electrolysis
Crude Cu
Anode Slime
HNO3 leaching
Ag recovery
Aqua Regia Leaching
Au recovery
Pd recovery
Process I = Pyrometallurgical process
Process II = Combined process of mechanical pretreatment and hydrometallurgical process
โทรศัพท์มือถือ
(a)
Air conditioner
เครื่ องปรับอากาศ
Dismantling
Crusher
Heat-exchanger
crusher
Cold compressor
crusher
Magnetic Separator
Magnetic Separator
Magnetic Separator
Grain-size
sorter
Gravity concentrator
Eddy current
separator
Magnetic Separator
Iron
Plastics, Cu, Al
Cu
ขอรับฟังความคิดเห็น…..

similar documents