Art. 78 Gw

Report
De nieuwe
wetgevingsprocedures
Gert Van der biesen – Senaat
Vrijdag 4 april 2014
De nieuwe
wetgevingsprocedure
De wetgevingsprocedure
• 1831-1995: Kamer = Senaat
• 1995-2014
o
o
o
1) Kamer = Senaat
2) Kamer > Senaat
3) Kamer
• 2014-?
77 Gw.
78 Gw.
74 Gw.
De wetgevingsprocedure
Art. 77 Gw.
1° Grondwet
2° wetten inzake monarchie, regentschap
3° de bijzondere wetten
4° de Duitstalige Gemeenschap
5° financiering van politieke partijen
6° organisatie van de Senaat en statuut van senator
De wetgevingsprocedure
Art. 78 Gw.
1° wetten ter uitvoering van de bijzondere wetten
2° de wetten bedoeld in artikelen van de Grondwet en wetten
ter uitvoering van die wetten
3° wetgeving inzake substitutierecht
4° de wetten op de Raad van State en op de federale
administratieve rechtscolleges
De wetgevingsprocedure
Art. 74
“In afwijking van artikel 36 wordt de federale
wetgevende macht gezamenlijk uitgeoefend
door de Koning en de Kamer van
volksvertegenwoordigers voor de andere
aangelegenheden dan die bedoeld in de
artikelen 77 en 78,”
De wetgevingsprocedure
Art. 78 Gw.
1° wetten ter uitvoering van de bijzondere
wetten
(…)
4° de wetten op de Raad van State en op de
federale administratieve rechtscolleges
Wetgevingsprocedure
Art. 47/4 BWFIN
“Voor de gemeenschappen worden jaarlijks in de algemene
uitgavenbegroting van de federale overheid de in de artikelen
47/5 tot 47/11 bedoelde dotaties ingeschreven.”
Art. 6, § 1, VI, BWHI
“Bovendien is alleen de federale overheid bevoegd voor:
(…)
10° het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.”
Wetgevingsprocedure
• Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk
huisverbod in geval van huiselijk geweld
• Wet van 15 mei 2012 tot bestraffing van de
overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot
wijziging van de artikelen 594 en 627 van het
Gerechtelijk Wetboek
Wetgevingsprocedure
“Deze wet regelt een aangelegenheid als
bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.”
“Deze wet regelde ooit een
aangelegenheid als bedoeld in artikel 78
van de Grondwet.”
Belangenconflicten
Belangenconflicten
Vlinderakkoord
“Deze werkgroep zal er tevens mee worden belast
om voorstellen te doen om de procedures tot het
voorkomen en beslechten van belangenconflicten
aan te passen.”
Belangenconflicten
Art. 143, § 4, Gw.
“§ 4. De in de §§ 2 en 3 bedoelde procedures zijn
niet van toepassing op de wetten, besluiten,
reglementen, handelingen en beslissingen van de
federale Staat met betrekking tot de belastbare
grondslag, de belastingtarieven, de vrijstellingen of
elk ander element dat in de berekening van de
personenbelasting ingrijpt.”
Tweede lezing
Tweede lezing
Art. 76, derde lid, Gw.
“Het reglement van de Kamer van
volksvertegenwoordigers voorziet in een
procedure van een tweede lezing.”
Tweede lezing
Art. 83, nr. 1, Rgt. Kamer
• Na de stemming over de artikelen
• Op verzoek van een commissielid
• Tweede lezing ten vroegste tien dagen na
ronddeling van het commissieverslag en
aangenomen tekst
• Wetgevingstechnische nota
Tweede lezing
•
•
•
•
Dringend want omzetting Richtlijn
Dringend want geldboete
Gewoon dringend
Nemen we mee in volgende wet diverse
bepalingen
• Fout staat al in de wet sinds 20 september 1948
• De Kamer is met reces
• Hoort thuis op colloquium over Wb. Reg.
Tweede lezing
Art. 82, nr. 1, Rgt. Kamer
• Als een of meer artikelen van een
wetsontwerp of -voorstel zijn geamendeerd
• Stemming over het geheel van het
wetsontwerp of –voorstel ten vroegste 48
uur na ronddeling gecoördineerde tekst
Tweede lezing
“Tijdens de vergadering van 22 oktober 2013
hebben de leden de wetgevingstechnische
nota van de Juridische Dienst van de Kamer
besproken.”
“De commissie beslist vervolgens af te wijken
van artikel 82, 1., van het Reglement en
bijgevolg onmiddellijk over het geheel te
stemmen.”
Tweede lezing
“De toepassing van artikel 82,1 van het
Reglement werd niet gevraagd.”
“Het gehele wetsontwerp, aldus
geamendeerd, wordt aangenomen met 12
tegen 1 stem en 1 onthouding.”
Tot besluit
1831
1995
2014
2… ?
Bedankt voor uw
aandacht!
Gert Van der biesen

similar documents