TAURON prezentacja techniczna podstawowa

Report
INWESTYCJE
w Grupie TAURON
Dariusz Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
7 października 2010 r.
Strategia Korporacyjna
Program inwestycyjny Grupy TAURON
 październik 2008 r. - przyjęcie Strategii Korporacyjnej
dla Grupy
TAURON na lata 2008-2012 z perspektywą do roku 2020, określenie głównych celów
strategicznych dla Grupy TAURON, zdefiniowanie podstawowych inicjatyw
w zakresie działań inwestycyjnych w obszarach biznesowych
 październik 2010 r. – zaawansowanie projektów inwestycyjnych
 projekty w fazie realizacji – uzyskane niezbędne zezwolenia administracyjne,
podpisanie umowy z generalnym wykonawcą
 projekty w fazie przygotowania - wykonywanie i przeprowadzanie analiz,
ocena i zatwierdzenie przez Komitet Oceny Projektów, uzyskanie zgód
korporacyjnych
 projekty w fazie wstępnej – potwierdzenie zasadności projektów
2
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Program inwestycyjny Grupy TAURON
WYDOBYCIE
 Planowane nakłady inwestycyjne w Obszarze Wydobycie w latach 2010-2012 wyniosą
około 0,5 mld zł, zaś w latach 2013- 2020 planowane całkowite nakłady wyniosą około
1,5 mld zł
Główne projekty w fazie wstępnej
 Budowa szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz pogłębienie szybu Janina w ZG Janina
celem utrzymania obecnego poziomu wydobycia oraz uzyskania dostępu do dodatkowych
230 mln ton złóż węgla kamiennego
 Przejęcie kopalni Bolesław Śmiały do roku 2011 (zwiększenie wydobycia o 1,6 mln ton)
3
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Program inwestycyjny Grupy TAURON
WYTWARZANIE
 Planowane nakłady inwestycyjne w Obszarze Wytwarzanie w latach 2010-2012 wyniosą
około 3,9 mld zł, a w latach 2013-2020 całkowite nakłady wyniosą 25,4 mld zł. Z kwoty
29,3 mld zł łącznych nakładów w latach 2010-2020 kwota 24,2 mld zł zostanie
przeznaczona na budowę nowych mocy, natomiast kwota 5,1 mld zł zostanie wykorzystana
w celu zachowania dotychczasowych aktywów wytwórczych Grupy TAURON
 Planowe projekty budowy nowych mocy wytwórczych celem osiągnięcia poziomu 8,5 GW
zainstalowanej mocy do roku 2020 (w tym wygaszenie 1,7 GW zainstalowanej mocy)
 Projekty w fazie realizacji
 budowa bloku w ukł. kogeneracji 50 MWe i 182 MWt - ZEC Bielsko-Biała
 budowa bloku w ukł.kogeneracji (biomasa) 50 MWe i 45 MWt - El. Jaworzno III
 modernizacja kotła K10 - dostosowanie do spalania biomasy - El. Stalowa Wola
4
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Program inwestycyjny Grupy TAURON
WYTWARZANIE
 Projekty w fazie przygotowania
 blok węglowy 910 MW - El. Jaworzno III
 blok gazowo-parowy 400 MW - El. Stalowa Wola
 blok w ukł. kogeneracji 55 MWe i 86 MWt - EC Tychy
 modernizacja - dostosowanie 10 kotłów w PKE S.A. do obniżenia emisji NOx

Projekty w fazie wstępnej
 bloki węglowe 910 MW - El. Blachownia, 460 MW - El. Łagisza
 blok gazowo-parowy 135 MW - EC Katowice
 elektrownia poligeneracyjna 309 MW – Kędzierzyn-Koźle
 modernizacja kotła K11 - dostosowanie do spalania biomasy - El. Stalowa Wola
5
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Program Inwestycyjny Grupy TAURON
OZE
 Planowane nakłady inwestycyjne w Obszarze OZE w latach 2010-2012 wyniosą około
1,1 mld zł, zaś w latach 2013-2020 wyniosą około 2,8 mld zł; rozwój know-how w zakresie
odnawialnych źródeł energii
 Projekty w fazie realizacji
 budowa farmy wiatrowej Wicko 40 MW (kompletna dokumentacja projektowa
oraz ostateczne pozwolenie na budowę, przetarg na realizację)
 Projekty w fazie przygotowania
 farma wiatrowa 100 MW
 Projekty w fazie wstępnej
 farma wiatrowa, kolejne 100 MW
 modernizacje elektrowni wodnych
 budowa źródeł biogazowych
6
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Program inwestycyjny Grupy TAURON
DYSTRYBUCJA
 Nakłady inwestycyjne w latach 2010-12 wyniosą 3,1 mld zł, a w latach 2010-20 - 12,8 mld
zł, planowane wydatki związane z inwestycjami i modernizacjami sieci dystrybucyjnej oraz
jej rozwojem wraz ze wzrostem popytu na energię, planowane jest również budowa
i modernizacja połączeń międzysystemowych z Niemcami, Czechami oraz Słowacją

Główne programy i projekty
 poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych poprzez
realizację programów inwestycyjnych dotyczących poprawy bezpieczeństwa zasilania
aglomeracji miejskich i obszarów wiejskich
 modernizacja i rozwój informatyzacji ewidencji majątku sieciowego oraz procesów
zarządzania majątkiem sieciowym:
 program inwestycji związanych z przyłączeniami nowych odbiorców na SN i nN
7
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Program inwestycyjny Grupy TAURON
Obszary biznesowe – planowane nakłady do 2020 roku
Inne
0,8 mld zł
Wydobycie
2,0 mld zł
RAZEM
48,8 mld zł
(projekty opcjonalne
11,6 mld zł)
Dystrybucja
12,8 mld zł
Wytwarzanie
(projekty planowane)
17,7 mld zł
OZE
3,9 mld zł
Wytwarzanie
(projekty opcjonalne)
11,6 mld zł
8
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Program inwestycyjny Grupy TAURON
Obszary biznesowe – lokalizacje projektów
9
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Program inwestycyjny Grupy TAURON
Zamierzenia w perspektywie 2020 roku
Struktura mocy wytwórczych
8,47 GW
9000
8000
7000
5,99 GW
5,58 GW
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010
2015
Konwencjonalne Istniejące
Konwencjonalne Nowe
2020
Gaz
OZE
10
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Uwarunkowania inwestycyjne
Realność
 STRATEGIA – program inwestycyjny Grupy TAURON ściśle powiązany ze Strategią,
realizacja celów wyznaczonych w Strategii przez poszczególne spółki Grupy
 METODYKA – proces zarządzania strategicznymi projektami inwestycyjnymi jest
koordynowany centralnie dla wszystkich obszarów biznesowych, powołano Komitet
Oceny Projektów do analizy i oceny projektów o znaczeniu strategicznym
 FINANSOWANIE - wykorzystanie środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy
TAURON oraz ze środków pochodzących z finansowania zewnętrznego, w tym przede
wszystkim z emisji obligacji, kredytów bankowych i pożyczek (w tym kredytów i pożyczek
preferencyjnych), jak również w mniejszym zakresie z leasingu i środków Unii
Europejskiej
11
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Uwarunkowania Inwestycyjne
Przeszkody
 UWARUNKOWANIA PRAWNE – zmienność regulacji prawnych, konieczność
dostosowania do dyrektyw i wymogów unijnych, szczególnie w zakresie ochrony
klimatu i środowiska
 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA – dynamiczne zmiany na rynkach
finansowych, ryzyko w zakresie sytuacji kryzysowych o zakresie makro,
niepewność w zakresie prognoz cenowych a tym samym trudności w ocenie
opłacalności projektów
12
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Uwarunkowania Inwestycyjne
Bodźce
 PROGNOZY WZROSTOWE – rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną
w perspektywie kilkunastu lat
 UWARUNKOWANIA LOKALNE – specyfika polskiej energetyki w zakresie
posiadanych zasobów węgla kamiennego i projektowanie nowych
instalacji
wykorzystujących czyste technologie węglowe
 EFEKT SKALI – możliwości wykorzystania potencjału spółek w poszczególnych
obszarach łańcucha wartości, tworzących Grupę TAURON, w zakresie pozyskiwania
kapitałów i realizacji dużych projektów w oparciu o dotychczasowe doświadczenia
i zgromadzoną wiedzę
13
TAURON Polska Energia SA
Imię Nazwisko Autora
Dziękuję za uwagę
TAURON Polska Energia SA, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
tel. +48 32 774 27 04, fax +48 32 774 20 81
Imię Nazwisko Autora

similar documents