20141024141415121505

Report
้
» Load Factor หรือ ค่าตัวประกอบการใชไฟฟ้
า เป็ นการแสดงถึง
้
ความสมา่ เสมอในการใชไฟฟ้
า
» สูตร
Load Factor (%) =
Total Generation (GWh)
x 100
Peak (GW) x Hour (h) x 365
้
» หมายถึง ถ ้ามีการใชไฟฟ้
าในปริมาณทีเ่ ท่ากันอย่างสมา่ เสมอ
ตลอด 24 ชวั่ โมง ทุกๆ วัน Load Factor จะเท่ากับ 100%
ดังนัน
้ Load Factor ของระบบไฟฟ้ าทีใ่ กล ้ 100% จะสะท ้อนถึง
้
ิ ธิภาพ เพราะโรงไฟฟ้ าต่างๆ จะ
การใชไฟฟ้
าโดยรวมทีม
่ ป
ี ระสท
ทางานได ้เต็มทีค
่ ุ ้มค่ากับการลงทุน
» ในทางตรงกันข ้าม ถ ้า Load Factor ทีใ่ กล ้ 0% จะสะท ้อนถึง
้
ิ ธิภาพ
การใชไฟฟ้
าทีไ่ ม่มป
ี ระสท
้
» ในสภาพปั จจุบน
ั การใชไฟฟ้
าในรอบวัน จะไม่สมา่ เสมอ โดย
Peak จะเกิดชว่ งเวลา 14.00–15.00 น.
ความต้องการไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า (กฟผ.)
(EGAT System Generation)
เมือวนที 16 พฤษภาคม 2556
28,000
Peak=26,598 MW
เวลา 14.00 น.
26,000
MW
24,000
22,000
20,000
18,000
Generation (MWh)
16,000
14,000
ว มง
หมายเหตุ : Net Generation
ทีม
่ า : EGAT
» Peak (ค่าพลังไฟฟ้ าสูงสุด) คือ ค่าสูงสุดของค่าพลังไฟฟ้ า
ในชว่ งเวลาใดชว่ งเวลาหนึง่ มีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์ (kW)
หรือเมกะวัตต์ (MW) (1 เมกะวัตต์เท่ากับหนึง่ พันกิโลวัตต์)
(1MW = 1,000kW)
» Generation (ค่าพลังงานไฟฟ้ า) คือ ปริมาณไฟฟ้ าทีใ่ ช ้
มีหน่วยเป็ นพลังงาน คือ กิโลวัตต์-ชวั่ โมง (kWh) หรือที่
เข ้าใจโดยทั่วไปในรูปของจานวนหน่วยไฟฟ้ าทีใ่ ช ้ (1 kWh
= 1 หน่วยไฟฟ้ า)
ั พันธ์ของ Peak และ Generation จะอยูใ่ นรูปของ
» ความสม
้
ค่าตัวประกอบการใชไฟฟ้
า (Load Factor)
การคานวณ Load Factor ในปี 2556
Load Factor (%) =
=
Total Generation (GWh) x 100
Peak (GW) x Hour (h) x 365
177,059 (GWh)
x 100
27.285 (GW) x 24 (h) x 365
= 74.08 %
หมายเหตุ : Gross Generation
ทีม
่ า : สนพ.
MONTH
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
หมายเหตุ : Gross Generation
ทีม
่ า : สนพ.
PEAK (MW)
7,221
8,045
8,904
9,839
11,064
12,268
13,311
14,506
14,180
13,712
14,918
16,126
16,681
18,121
19,326
20,538
21,064
22,586
22,568
22,596
24,630
24,518
26,774
27,285
GENERATION (GWh)
44,765
50,713
57,509
63,982
71,973
80,436
87,797
93,407
91,156
91,414
98,487
103,856
111,256
117,290
121,534
134,798
141,919
147,026
148,264
148,372
163,660
162,343
176,973
177,059
LOAD FACTOR (%)
70.76
71.96
73.53
74.23
74.26
74.84
75.08
73.50
73.38
76.10
75.15
73.51
76.13
73.88
71.59
74.92
76.91
74.30
74.79
74.96
75.85
75.59
75.25
74.08

similar documents