สินค้าส่งออกสำคัญ

Report
นางสุภาวดี ไชยานุกลู กิตติ
สานักสิทธิประโยชน์ ทางการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ ห้ องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรม ทีเค พาเลซ
ASEAN
Association of South East Asian Nations
ก่ อตัง้ เมื่อปี 2510 (1967)
ครบรอบ 44 ปี
(เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2554)
อาเซียน 6
สมาชิกใหม่
CLMV
2
• พืน้ ที่ : 5,765 ตร.กม.
70% เป็ นป่ าเขตร้อน
• เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
• การปกครอง: สมบูรณายาสิทธิราชย์
• ประชากร : 422,700 คน (ปี 2554)
• เชื้อชาติ : มาเลย์ 67% จีน 15% ชาว
พืน้ เมือง 6% และอื่นๆ 12%
• ศาสนา : อิสลาม 67% พุทธ 13% คริสต์
10% อื่นๆ 10%
• ภาษาราชการ : มาเลย์
(รองลงมาคือ อังกฤษ และจีน)
• สินค้าส่งออกสาคัญ: น้ามันดิบ ก๊าซ
ธรรมชาติ ปิโตรเลียมกลัน่ และเสื้อผ้า
• ตลาดส่งออกสาคัญ: ญี่ปนุ่ อินโดนี เซีย
เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย
• สินค้านาเข้าสาคัญ: เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ขนส่ง อาหาร และเคมีภณ
ั ฑ์
• แหล่งนาเข้าสาคัญ: สิงคโปร์ มาเลเซีย
ญี่ปนุ่ อังกฤษ ไทย และเกาหลีใต้
3
• พืน้ ที่ : 181,035 ตร.กม. (1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย)
• เมืองหลวง : พนมเปญ
แหล่งการค้าการลงทุนสาคัญอื่นๆ:
กาปงจาม และ เกาะกง – เมืองท่าการค้า
เสียมราฐ – ศูนย์กลางท่องเที่ยว เป็ น
ที่ตงั ้ ของนครวัด นครธม
พระตะบอง – กระจายสินค้า
สีหนุวิลล์ (กาปงโสม) - เมืองท่าการค้า
และท่องเที่ยว
• การปกครอง: ราชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ
• ประชากร : 14.5 ล้านคน (ปี 2554)
• เชื้อชาติ : กัมพูชา 90% เวียดนาม 5%
จีน 1% และอื่นๆ 4%
• ศาสนา : พุทธ 95% คริสต์ และเขมรจาม
• ภาษาราชการ : เขมร
• สินค้าส่งออกสาคัญ: เครื่องนุ่งห่ม ไม้ซุง
ยางพารา ข้าว ปลา ใบยาสูบ รองเท้า
• ตลาดส่งออกสาคัญ: สหรัฐฯ ฮ่องกง
เยอรมนี อังกฤษ
• สินค้านาเข้าสาคัญ: ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ยาสูบ ทองคา วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร
• แหล่งนาเข้าสาคัญ: ฮ่องกง จีน ไทย
4
ไต้หวัน และเวียดนาม
• พืน้ ที่ : 1,919,440 ตร.กม.
• เมืองหลวง : จาการ์ตา
• การปกครอง: ประชาธิปไตย และแบ่งเขต • สินค้าส่งออกสาคัญ: น้ามันและก๊าซ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า ไม้อดั เสื้อผ้าสาเร็จรูป และ
ปกครองพิเศษ
ยางพารา
• ประชากร : 237.6 ล้านคน (ปี 2553)
• ตลาดส่งออกสาคัญ: ญี่ปนุ่ สหรัฐฯ
• เชื้อชาติ : จาวา 40.6% ซุนดา 15%
สิงคโปร์ จีน และเกาหลีใต้
มาดู 3.3% มาเลย์ 7.5% และอื่นๆ 1.7%
• สินค้านาเข้าสาคัญ: เครื่องจักรและ
• ศาสนา : อิสลาม 87% คริสต์ 9.5%
อุปกรณ์ เคมีภณ
ั ฑ์ น้ามันและก๊าซ และ
ฮินดู 1.8 และพุทธ 1.3%
อาหาร
• ภาษาราชการ : Bahasa Indonesia
• แหล่งนาเข้าสาคัญ: สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ จีน
สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และไทย
5
•
•
•
•
•
•
•
• สินค้าส่งออกสาคัญ: เครื่องนุ่งห่ม ไม้และ
ผลิตภัณฑ์ กาแฟ กระแสไฟฟ้ า ดีบกุ
พืน้ ที่ : 236,800 ตร.กม. (1/2 ของไทย)
• ตลาดส่งออกสาคัญ: ไทย เวียดนาม จีน
เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์
และ มาเลเซีย
ิ
ิ
ิ
การปกครอง: สังคมนยมคอมมวนสต์
• สินค้านาเข้าสาคัญ: เครื่องจักร
ประชากร : 6.5 ล้านคน (ปี 2554)
ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สินค้า
เชื้อชาติ : ลาวลุ่ม 68% ลาวเทิง 22%
อุปโภคบริโภค
ลาวสูง 9% และชนเผ่าประมาณ 68 ชนเผ่า
• แหล่งนาเข้าสาคัญ: ไทย (69%) และ
ศาสนา : พุทธ 75% นับถือผี 16-17% คริสต์
เวียดนาม
ประมาณ 100,000 คน อิสลาม 300 คน
ภาษาราชการ : ลาว
6
• พืน้ ที่ : 330,257ตร.กม.
• เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
• การปกครอง: ประชาธิปไตย (13 รัฐ) และ
เขตปกครองพิเศษ (3 เขต) โดยมีสมเด็จ
พระราชาธิบดีเป็ นประมุขของประเทศ
• ประชากร : 28.3 ล้านคน (ปี 2553)
• เชื้อชาติ : มาเลย์ 50.4% จีน 23% พืน้ เมือง
11% อินเดีย 7.1% อื่นๆ 7.8%
• ศาสนา : อิสลาม 60.4% พุทธ 19.25%
คริสต์ 11.6% ฮินดู 6.3% อื่นๆ 2.5%
• ภาษาราชการ : Bahasa Malayu
• สินค้าส่งออกสาคัญ: เครื่องจักร
อิเลคทรอนิคส์ เครื่องจักรกล ปิโตรเลียม
และก๊าซเหลว ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ น้ามัน
ปาล์ม ยางพารา สิ่งทอ และเคมีภณ
ั ฑ์
• ตลาดส่งออกสาคัญ: สหรัฐฯ สิงคโปร์
ญี่ปนุ่ จีน และไทย
• สินค้านาเข้าสาคัญ: อิเลคทรอนิคส์
เครื่องจักร ปิโตรเลียม เหล็ก พลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์ และยานพาหนะ
• แหล่งนาเข้าสาคัญ: ญี่ปนุ่ จีน สิงคโปร์
สหรัฐฯ และไทย
7
• พืน้ ที่ : 678,500 ตร.กม. (1.3 เท่าของไทย) • ศาสนา : พุทธ 90% คริสต์ 4% อิสลาม 3%
ฮินดู 0.7% ไสยศาสตร์ 2.3%
• เมืองหลวง : เนปิดอ
• เมืองสาคัญ: ย่างกุ้ง ศูนย์กลางคมนาคม • ภาษาราชการ : พม่า 85% กะเหรี่ยง มอญ
จีนกลาง 15%
มัณฆะเลย์ ศูนย์กลางการค้าตอนบน
• สินค้าส่งออกสาคัญ: ก๊าซธรรมชาติ ไม้
เมียวดี ด่านค้าขาย จ.ตาก (แม่สอด)
และผลิตภัณฑ์ ถั ่วต่างๆ สินค้าประมง และ
ท่าขี้เหล็ก ด่านค้าขาย จ.เชียงราย (แม่สาย)
ข้าว
เกาะสอง ด่านค้าขาย จ.ระนอง
• ตลาดส่งออกสาคัญ: ไทย อินเดีย จีน และ
มูเซ เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับจีน
ญี่ปนุ่
• การปกครอง: ประชาธิปไตย
• สินค้านาเข้าสาคัญ: ผ้าผืน ปิโตรเลียม ปุ๋ย
• ประชากร : 48.3 ล้านคน (ปี 2554)
พลาสติก เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ ขนส่ง
• เชื้อชาติ : พม่า 68% ไทยใหญ่ 8%
• แหล่งนาเข้าสาคัญ: จีน ไทย สิงคโปร์ และ
กะเหรี่ยง 7% ยะไข่ จีน มอญ และอินเดีย
มาเลเซีย
8
• พืน้ ที่ : 297,170 ตร.กม.
• เมืองหลวง : มะนิลา
• การปกครอง: ประชาธิปไตย
(ประธานาธิบดี เป็ นประมุข)
• ประชากร : 92.3 ล้านคน (ปี 2553)
• เชื้อชาติ : ตากาล็อก 28%
พืน้ เมืองอื่นๆ 46.6% อื่นๆ 25.4%
• ศาสนา : คริสต์ 92% (มากเป็ นอันดับ 4
ของโลก) อิสลาม ฮินดู และพุทธ
• ภาษาราชการ : อังกฤษ และตากาล็อก
• สินค้าส่งออกสาคัญ: ผลิตภัณฑ์
อิเลคทรอนิกส์ เครื่องจักรกล เสื้อผ้า
สาเร็จรูป
• ตลาดส่งออกสาคัญ: สหรัฐฯ ญี่ปนุ่ ฮ่องกง
จีน และเนเธอแลนด์
• สินค้านาเข้าสาคัญ: ชิ้นส่วน
อิเลคทรอนิกส์ เครื่องจักรกล น้ามัน
เชื้อเพลิง เครื่องจักรกล เหล็ก ยานพาหนะ
และพลาสติก
• แหล่งนาเข้าสาคัญ: สหรัฐฯ ญี่ปนุ่ สิงคโปร์
ไต้หวัน จีน และซาอุดิอาระเบีย
9
• พืน้ ที่ : 699 ตร.กม.
• การปกครอง: ประชาธิปไตย
(ประธานาธิบดี เป็ นประมุข)
• ประชากร : 5.2 ล้านคน (ปี 2554)
• เชื้อชาติ : จีน 76% มาเลย์ 14% อินเดีย
8.3% และอื่นๆ 1.7%
• ศาสนา : พุทธ 42.5% อิสลาม 14.9%
คริสต์ 14.54% และฮินดู 4%
• ภาษาราชการ : มาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ
และอังกฤษ
• สินค้าส่งออกสาคัญ: เครื่องจักรกล
เครื่องใช้ไฟฟ้ า เคมีภณ
ั ฑ์ และเสื้อผ้า
• ตลาดส่งออกสาคัญ: มาเลเซีย ฮ่องกง
อินโดนี เซีย จีน และสหรัฐฯ
• สินค้านาเข้าสาคัญ: เครื่องจักรกล ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ ไฟฟ้ า น้ามันดิบ เคมีภณ
ั ฑ์ และ
เสื้อผ้า
• แหล่งนาเข้าสาคัญ: มาเลเซีย สหรัฐฯ จีน
และญี่ปนุ่
10
•
•
•
•
•
•
•
• สินค้าส่งออกสาคัญ: น้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์
ประมง ข้าว กาแฟ ยางพารา ชา เสื้อผ้า
พืน้ ที่ : 331,689 ตร.กม.
สาเร็จรูป และรองเท้า
เมืองหลวง : กรุงฮานอย
• ตลาดส่งออกสาคัญ: สหรัฐฯ ญี่ปนุ่
การปกครอง: สังคมนิยม (พรรค
ออสเตรเลีย จีน และเยอรมนี
คอมมิวนิสต์)
• สินค้านาเข้าสาคัญ: เครื่องจักร ปิโตรเลียม
ประชากร : 87.8 ล้านคน (ปี 2554)
ปุ๋ย เหล็ก ฝ้ าย ธัญพืช ปูนซีเมนต์
เชื้อชาติ : เวียดนาม 85-90% และจีน ไทย
จักรยานยนต์
เมร ชาวเขา
• แหล่งนาเข้าสาคัญ: จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน
ศาสนา : พุทธ 70% คริสต์ อิสลาม
และญี่ปนุ่
ภาษาราชการ : เวียดนาม
11
• พืน้ ที่ : 513,254 ตร.กม.
• เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
• การปกครอง: ประชาธิปไตย
(พระมหากษัตริย์ เป็ นประมุข)
• ประชากร : 65.5 ล้านคน (ปี 2553)
• เชื้อชาติ : ไทย 75% จีน 14%
และอื่นๆ 11%
• ศาสนา : พุทธ 94.6% อิสลาม 4.6%
คริสต์ 0.7% และอื่นๆ 0.1%
• ภาษาราชการ : ไทย
• สินค้าส่งออกสาคัญ: เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ อัญมณี
และเครื่องประดับ ยางพารา
• ตลาดส่งออกสาคัญ: อาเซียน จีน EU
ญี่ปนุ่ สหรัฐฯ และฮ่องกง
• สินค้านาเข้าสาคัญ: น้ามันดิบ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภณ
ั ฑ์
เครื่องจักรไฟฟ้ า เหล็ก แผงวงจรไฟฟ้ า
• แหล่งนาเข้าสาคัญ: ญี่ปนุ่ จีน สหรัฐฯ และ
มาเลเซีย
12
เศรษฐกิจอาเซียน
• ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ปี 2010
1,807.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ประชากร 597.9 ล้านคน
• รายได้ประชาชาติต่อหัว ปี 2010
(GDP per capita) 3,325.79
ดอลลาร์สหรัฐฯ
World GDP Growth % in 2011
Lao PDR
8%
Cambodia
6.90%
Indonesia
6.50%
Vietnam
5.90%
Malaysia
5.10%
Singapore
4.90%
3.70%
Philippines
• หมายเหตุ GDP และ GDP per Capita
ไม่รวมพม่าเนื่ องจากไม่มีข้อมูล
Thailand
0.10%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
ที่มา : World Bank (2011)
13
เศรษฐกิจประเทศสมาชิกในอาเซียน
ไทย
อิ นโด
นี เซีย
345.65
846.83
224.75
28.86
69.52
242.33
26,903 9,656
(ปี 2010)
4,972
3,495
สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย
ผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GDP)
239.70
10.73 278.67
(ปี 2010)
ฟิ ลิ ปปิ นส์ เวียดนาม
ลาว
กัมพูชา
พม่า
123.96
8.30
12.88
-
94.85
87.84
6.29
14.31
48.34
2,370
1,411
1,320
900
-
หน่ วย:พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ประชากร
(ล้านคน)
รายได้
ประชาชาติ
ต่อหัว
5.18
46,241
0.4
ที่มา : World Bank (2011)
14
มูลค่าการส่งออกสินค้าไทย
สัดส่วนการส่งออกไปทัวโลก
่
สัดส่วนการส่งออกไปในอาเซียน
Loas
Cambodia 1%
1%
Singapore
Philippines 3%
14%
ASEAN
24%
Others
27%
Myanmar
0.17%
Brunei
0.14%
Hongkong
7%
USA
9%
EU
10%
ที่มา : World Trade Atlas (2011)
Japan
11%
China
12%
Malaysia
20%
Indonesia
40%
Vietnam
21%
สัดส่วนมูลค่าส่งออกสินค้าและบริการ คิดเป็ น 78% ของ GDP
15
สัดส่วน GDP ของไทย
เมื่อเทียบกับโลก
Thailand
1%
เมื่อเทียบกับอาเซียน
ASEAN(8)
2%
Philippines
11%
Cambodia Lao
0.40%
1%
Brunei
Vietnam
1%
6%
Singapore
11%
Others
97%
Malaysia
13%
Thailand
17%
Indonesia
40%
หมายเหตุ GDP อาเซียนไม่รวมพม่าเนื่องจากไม่มขี อ้ มูล
ที่มา : World Bank (2011)
16
สัดส่วนประชากรของไทย
เมื่อเทียบกับโลก
Thailand
1%
Others
91%
ASEAN (9)
8%
เมื่อเทียบกับอาเซียน
Myanmar
8%
Thailand
12%
Singapore
Cambodia
1%
2%
Lao
Brunei
Malaysia
1%
0.07%
5%
Indonesia
40%
Vietnam
15%
Philippines
16%
ที่มา : World Bank (2011)
17
ศักยภาพทางการแข่งขันของอาเซียน
อาเซียนได้รบั การจัดอันดับ
ศักยภาพทางการแข่งขัน
เป็ นลาดับที่ 57 จาก 132
ประเทศ โดย New Global
Competitiveness Indices
(New GCI)
ศักยภาพทางการแข่งขัน
ของอาเซียนอยูใ่ นอันดับ
ต่ากว่าจีน 18 อันดับ (จีน
อยูใ่ นอันดับที่ 39) แต่สงู
กว่าอินเดีย 13 อันดับ
(อินเดียอยูใ่ นอันดับที่ 70)
หมายเหตุ การจัดลาดับผลิตภัณฑ์มวลรวม คิดจาก GDP (PPP) ของอาเซียน 8 ประเทศ ไม่รวม ลาว และพม่า
ที่มา : ASEAN Competitiveness Report (ASIA Competitiveness Institute, 2010)
18
Top 20
Selected Economies
Country/Economy
หมายเหตุ: ไม่ รวมลาวและพม่ า
GCI 2011-2012
GCI 2010-2011
Rank
Score
Malaysia
21
5.08
26
Korea, Rep.
24
5.02
22
China
26
4.90
27
Brunei Darussalam
28
4.78
28
Thailand
39
4.52
38
Indonesia
46
4.38
44
South Africa
50
4.34
54
Sri Lanka
52
4.33
62
Brazil
53
4.32
58
India
56
4.30
51
Vietnam
65
4.24
59
Russian Federation
66
4.21
63
Philippines
75
4.08
85
Cambodia
97
3.85
109
3.73
107
Bangladesh
108
Total: 142 economies
Published: September 2011
19
การส่งออกตามประเภทสินค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
-อาเซียนมีความเข้มแข็งในกลุ่มอุตสาหกรรม IT น้ามัน ก๊าซ
สินค้าเกษตร แร่โลหะ การขนส่งโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการ
- สินค้า IT มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด ประเทศที่ส่งออกมูลค่า
สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย
- ไทยส่งออกสินค้า IT สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ยานยนต์ และ
พลาสติก
ที่มา : Harvard Business School (2010)
หมายเหตุ มูลค่าการส่งออกของลาวเป็นของปี 2549
20
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC )
สินค้ าเคลื่อนย้ ายได้ อย่ างเสรี ทาธุรกิจบริการได้ อย่ างเสรี
ไปลงทุนได้ อย่ างเสรี
e-ASEAN (พาณิชย์ อเิ ลคทรอนิกส์ ) นโยบายภาษี
แรงงานฝี มือทางานได้ อย่ างเสรี นโยบายการแข่ งขัน
เงินทุนเคลื่อนย้ ายได้ อย่ างเสรี มากขึน้
สิทธิทรั พย์ สินทางปั ญญา
การคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1. เป็ นตลาดและฐาน
การผลิตร่ วม
2. เสริมสร้ างขีด
ความสามารถแข่ งขัน
AEC 2015
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่ างเสมอภาค
ลดช่ องว่ างการพัฒนา
ระหว่ างสมาชิกเก่ า-ใหม่
สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่ อม SMEs
4. การบูรณาการเข้ า
กับเศรษฐกิจโลก
ปรั บประสานนโยบายเศรษฐกิจ จัดทาความตกลง
การค้ าเสรี กับ
สร้ างเครื อข่ ายการผลิต จาหน่ าย
ประเทศนอกอาเซียน
21
Target
ASEAN Free Trade Area
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 6
ปี 2553
ปี 2558
ภาษี 0% --------->
ลาว
พม่
า
กั
ม
พู
ช
า
เวี
ย
ดนาม
ยกเว้น สินค้าใน Sensitive List ภาษี ไม่ต้อ0-5%
งเป็ น 0% แต่0%
ต้อง < 5%
ไทยมี 4 รายการ : กาแฟ มันฝรัง่ ไม้ตดั ดอก มะพร้าวแห้ง
สินค้าใน Highly Sensitive List ไม่ต้องลดภาษี เป็ น 0%
22
แผนงานในพิมพ์เขียว AEC
เคลื่อนย้ ายสินค้ าได้ อย่ างเสรี
สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List ) ภาษีไม่ตอ้ งเป็น 0% แต่ตอ้ งไม่เกิน 5%
ภาษีนาเข้ า
ไทย
บรูไน
กัมพูชา
กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้ าวแห้ ง ไม้ ตดั ดอก
กาแฟ ชา
เนื ้อไก่ ปลามีชีวิต ผักผลไม้ บางชนิด พืชบางชนิด
5%
ลาว
มาเลเซีย
พม่ า
ฟิ ลิปปิ นส์
สัตว์มีชีวิต เนื ้อโคกระบือ สุกรไก่ ผักผลไม้ บางชนิด ข้ าว ยาสูบ
สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื ้อสุกร ไก่ ไข่ พืชและผลไม้ บางชนิด ยาสูบ
ถัว่ กาแฟ น ้าตาล ไหม ฝ้าย
สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื ้อสุกร ไก่ มันสาปะหลัง ข้ าวโพด
5%
สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื ้อไก่ ไข่ พืชบางชนิด เนื ้อสัตว์ปรุงแต่ง น ้าตาล
ไม่มี
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
เวียดนาม
5%
5%
5%
5%
5%
5%
23
แผนงานในพิมพ์เขียว AEC
เคลื่อนย้ ายสินค้ าได้ อย่ างเสรี
สินค้าในรายการอ่อนไหวสูง Highly Sensitive List
ให้กาหนดภาษี ได้เป็ นพิเศษ แต่ต้องลดลงในระดับทีส่ มาชิกยอมรับได้
มาเลเซีย
ข้ าว เป็ น 20% ปี 2010
อินโดนีเซีย ข้ าว 25% ภายในปี 2015
ฟิ ลิปปิ นส์
ไทยได้ชดเชย เป็ นการนาเข้าขั้นต่า
ปี ละประมาณ 5.5 แสนตัน
นา้ ตาล จาก 40% เป็ น 5-10% ปี 2015
นา้ ตาล คงอัตรา 38% ถึงปี 2011 และลดตามลาดับเป็ น 5% ปี 2015
ข้ าว คงอัตรา 40% ถึงปี 2014 และลดเป็ น 35% ปี 2015
ไทยได้ชดเชย โดยฟิ ลิปปิ นส์ตกลงจะซื้ อข้าวจากไทย
อย่างต่าปี ละ 3.67 แสนตัน
24
2546
• กากถั่วเหลือง ข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์
2548
• นา้ มันปาล์ ม
2549
• เส้ นไหมดิบ
2550
• หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ กระเทียม
มันฝรั่ง* ลาไยแห้ ง
2552
• นา้ มันถั่วเหลือง พริกไทย นา้ ตาล
2553
• เมล็ดถั่วเหลือง ข้ าว ชา เมล็ดกาแฟ* กาแฟ
สาเร็จรูป นา้ นมดิบ/ปรุ งแต่ ง นมผงขาดมันเนย
มะพร้ าว เนือ้ มะพร้ าวแห้ ง นา้ มันมะพร้ าว
หมายเหตุ: ภาษี นาเข้าภายใต้ AFTA เป็ น 0 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว* มันฝรัง่ และเมล็ดกาแฟ ภาษี เป็ น 5%
25
การใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษี ในอาเซียน
FORM D
- สินค้าอยู่ในบัญชีรายการสินค้าที่ลดภาษี
-ผลิตถูกต้องตามกฎถิ่นกาเนิดสินค้าของอาเซี ยน
-มีหนังสือใบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า Form D ไปแสดง
26
27
กฎถิ่นกาเนิดสินค้า Rules of Origin-ROO
คืออะไร ?
หัวใจของการใช้สิทธิประโยชน์ ทางการค้า
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิน หรือ พิสจู น์ ว่า
สินค้ามีสญ
ั ชาติ หรือ ถิ่นกาเนิดในประเทศใด
28
หลักเกณฑ์ถิ่นกาเนิดสินค้า
1. กฎการใช้วตั ถุดิบภายในประเทศทัง้ หมด (Wholly Obtained : WO)
2. กฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอ
(Substantial Transformation : ST) หรือ กฎการเปลี่ยนพิกดั
3. กฎสัดส่วนการใช้วตั ถุดิบภายในประเทศ
(Regional Value Content : RVC)
29
•
•
•
•
•
•
สินค้ าที่ผลิตมาจากวัตถุดบิ ภายในประเทศทัง้ หมด
ไม่ มีการนาเข้ าจากนอกอาณาเขตของประเทศ
สินค้ าที่ปลูก เก็บเกี่ยว หรื อสกัด ภายในอาณาเขตของประเทศ
เนือ้ สัตว์ ท่ ีได้ จากการทาปศุสัตว์ ในประเทศ
สัตว์ ป่าที่ได้ จากการล่ าจับ ตก เพาะเลีย้ งในนา้
แร่ ธาตุและสารอื่นที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ ได้ จาก
การสกัดหรื อโดยวิธีอ่ ืน จาก พืน้ ดิน พืน้ นา้ พืน้ ทะเล
และพืน้ ดินใต้ ทะเล
30
ตัวอย่างที่1 สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดแบบ Wholly Obtained
1.นาเข้ าแม่ พน
ั ธุ์จากฟิ ลิปปิ นส์
2.เพาะปลูกในประเทศไทย
4.ส่ งออก
ผลิตผล
ได้ แหล่ งกำเนิด
ในไทย
3. เติบโต และให้ ผลผลิต
31
ตัวอย่างที่2 สินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดแบบ Wholly Obtained
ผลิตผล
ได้ แหล่ งกำเนิด
ในไทย
1.นาเข้ าแม่ พนั ธุ์จาก
ออสเตรเลีย
4.ส่ งออก
2.ขยายพันธุ์
3.เติบโต
ตกลกู
32
ตัวอย่างที่3 สินค้าที่ไม่ได้ถิ่นกาเนิด Wholly Obtained
1.นำเข้ำจำกออสเตรเลีย
3.ส่งออก
ไม่ได้รบั สิทธิ
ทางภาษี
แหล่ งกำเนิดของ
ออสเตรเลีย
ไม่ ใช่ หมูของไทย
2. ให้อำหำร
เป็ นเวลำ
2 เดือน
33
การเปลีย่ นพิกดั อัตราศุลกากร
(Harmonize Code : HS)
ระหว่าง
“วัตถุดิบนาเข้า” กับ “สินค้าส่งออก”
34
หมวด
(Section)
ตอน
(Chapter)
ประเภท
(Heading)
ประเภทย่อย
(Sub-heading)
มี 21 หมวด
2 หลัก
4 หลัก
6 หลัก
HS 01-24
สินค้าเกษตร
HS 25-97
อุตสาหกรรม
มากกว่า 5,500
รายการ
35
ตัวอย่างการจาแนกพิกดั ฯ
Chapter
2 หลัก
Heading
4 หลัก
Sub-Heading
6 หลัก
พิกดั ฯย่อย
11 หลัก
HS 5004
HS 50
ไหม
ด้ ายไหม
HS 5007.10
ผ้ าทอทาด้ วยขีไ้ หม
HS 5007
ผ้ าไหม
HS 5007.10.000.01
ผ้ าทอทาด้ วยไหม
HS 5007.20
ผ้ าทอทาด้ วยไหม
หรื อเศษไหม 85%
HS 5007.10.000.02
ผ้ าทอทาด้ วยเศษไหม
36
ตัวอย่างการจาแนกพิกดั ฯ
ตอนที่ 03
สัตว์น้ า
สัตว์น้ า จาพวกครัสตาเซีย
(กุง้ ปู กั้ง)
Sub-heading 0306.13 กุง้
Chapter
Heading
03.
0306.
ตอนที่ 87
Chapter
87.
ยานพาหนะ
Heading
8711.
รถจักรยานยนต์
Sub-heading 8711.30 รถจักรยานยนต์ 250 – 500 CC
37
การเปลีย่ นพิกดั (Change in Tariff Classification)
ตัวอย่าง
การเปลีย่ นพิกดั 2 หลัก (CC) 4 หลัก (CTH) 6 หลัก (CTSH)
 CC
: Change of chapter
7215
7302
 CTH
: Change of heading 7206
7217
 CTSH : Change of subheading 710310
710391
38
CHANGE OF TARIFF CHAPTER = CC
วัตถุดิบนาเข้า -- ทราย
กระบวนการผลิ
ต
25XX.XX
พิกดั
สินค้าส่งออก -- แก้ว
พิกดั
70XX.XX
แหล่งกาเนิดสิ นค้าเป็ นของประเทศผูส้ ่ งออก
39
CHANGE OF TARIFF HEADING = CTH
วัตถุดิบนาเข้า -- ด้าย
5402.XX
พิกดั
กระบวนการผลิต
สินค้าส่งออก -- ผ้าทอ
พิกดั
5407.XX
แหล่งกาเนิดสิ นค้าเป็ นของประเทศผูส้ ่ งออก
40
CHANGE OF TARIFF SUB-HEADING = CTSH
เช่น ถ้ากฏเฉพาะรายสินค้า (PSR) ระบุว่า
A change to subheading 7102.29 from any other subheading
วัตถุดิบนาเข้า
7102.21
พิกดั
เพชรใช้ในอุตสาหกรรม
ไม่ได้ตกแต่ง
กระบวนการผลิต
สินค้าส่งออก
พิกดั
7102.29
เพชรใช้ในอุตสาหกรรม
ตกแต่ง
41
1) สู ตรทางตรง
RVC =
วัสดุในอาเซียน + ค่ าแรงทางตรง +
ต้ นทุนดาเนินงานทางตรง+ ต้ นทุนอืน่ ๆ + กาไร
ราคา FOB
หรื อ
2) สู ตรทางอ้ อม
RVC = ราคา FOB – วัสดุทไี่ ม่ ได้ แหล่ งกาเนิด
ราคา FOB
42
วัตถุดิบนาเข้า
ไม่ได้ถิ่นกาเนิด
60 US$
สินค้าส่งออก
ยานยนต์ Chapter 87
(ROO: RVC 40%)
ต้นทุนผลิตในไทย
ชิ้นส่วน ค่าแรง อื่นๆ OH Cost
40 US$
FOB 100 US$
43
กฎสัดส่ วนมูลค่ าการผลิต
% of Regional Value Content
กาหนดไว้แตกต่างกันตามแต่ละความตกลง FTA
FTA
% RVC
AFTA
อาเซียน-จีน
อาเซียน-เกาหลี
40 %
40 %
40 %
อาเซียน-ออสเตรเลียนิวซีแลนด์
40 %
อาเซียน-อินเดีย
35 %
FTA
% RVC
อาเซียน-ญี่ปุ่น
PSR
ไทย-ญี่ปุ่น
ไทย-ออสเตรเลีย
PSR
PSR
ไทย-อิ*PSR:
นเดียProduct Specific Rule
PSR
ไทย-เปรู
PSR
44
กฎแหล่งกาเนิดสิ นค้าภายใต้ความตกลง FTA
ประเทศ
กฎแหล่งกาเนิด
อาเซียน
-สัดส่วนวัตถุดบิ ในประเทศและประเทศกลุ่มภาคีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของ FOB หรือ เปลีย่ นพิกดั ในระดับ 2, 4, 6 หลัก
(CC ,CTH,CTSH)
ไทย-อินเดีย
-สัดส่วนวัตถุดบิ ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30/35/40 ของ FOB
และเปลีย่ นพิกดั ในระดับ 4 ,6 หลัก (CTH , CTSH)
กฎแหล่งกาเนิดสิ นค้าภายใต้ความตกลง FTA
ประเทศ
กฎแหล่งกาเนิด
ไทย-ญีป่ นุ่
สัดส่วนวัตถุดบิ ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ FOB
หรือ เปลีย่ นพิกดั ในระดับ 2, 4, 6 หลัก (CC ,CTH,CTSH)
อาเซียน-ญีป่ นุ่
-สัดส่วนวัตถุดบิ ในประเทศและกลุ่มประเทศภาคีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของ FOB หรือเปลีย่ นพิกดั ในระดับ 4 หลัก (CTH)
ขัน้ ตอนการขอ Form D
1. การตรวจถิ่น
กาเนิดสินค้า
2.การขอรับหนังสือ
รับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า Form D
47
1. การตรวจถิ่นกาเนิดสินค้า
สินค้าเกษตร (พิกดั ฯ 01-24)
สินค้าอุตสาหกรรม (พิกดั ฯ 25-97)
ยื่นแบบขอรับการตรวจฯ
พร้อม กับการยื่นขอหนังสือรับรองฯ
ยื่นแบบขอรับการตรวจฯ
และคารับรองการผลิต
ก่อน ยื่นขอหนังสือรับรองฯ
48
2. การขอรับหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า Form D
ระบบ ELECTRONIC
ส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รอรับ
เอกสารได้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
49
หน่ วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองฯ
ส่วนกลาง
• กรมการค้าต่างประเทศ
สนามบินน้า
• อาคารตรวจสอบสินค้า
ขาออก สุวรรณภูมิ
• อาคารตรวจสินค้าขาออก
ท่าเรือกรุงเทพฯ
• ศูนย์บริการส่งออกแบบ
เบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริม
การส่งออก
ส่วนภูมิภาค
• สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต
1 (เชียงใหม่)
• สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต
2 (หาดใหญ่)
• สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต
3 (ชลบุรี)
• สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต
4 (สระแก้ว)
• สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต
5 (หนองคาย)
• สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต
6 (เชียงราย)
สานักงานพาณิชย์
จังหวัด
• 76 จังหวัด
50
มูลค่ า: ล้ านเหรียญสหรัฐฯ
22,851
100%
42.3%
25,553
100%
54.9%
29,248
100%
51.9%
51
สินค้าที่ไทยใช้สิทธิส่งออกฯ ภายใต้ AFTA สูง ในปี 2554
1.ยานยนต์ สาหรั บส่ งของ
4.เครื่ องปรั บอากาศ
2.รถยนต์
3.เครื่ องตักเชิงกล
5.โพลิโพรพิลีน
52
สัดส่วนการใช้สิทธิของกลุ่มสินค้า ในปี 2554
1,952.05 US$ mil.
13,229.50 US$ mil.
1. ยานยนต์ สาหรับส่ งของ
2. รถยนต์
3. เครื่องตักเชิงกล
4. เครื่องปรับอากาศ
5. โพลิโพรพิลีน
1. สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง
2. อาหารปรุงแต่ง
3. เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ผสมน้าตาล
4. น้าตาลทรายขาว
5. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
53
พัฒนาการล่าสุดของอาเซียน
ระบบการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเอง
(Self Certification)
54
ระบบ Self Certification
• เป็ นระบบที่อนุญาตให้ผสู ้ ่งออกรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าด้วยตนเองลงใน Invoice เรียกว่า
• ในกรณีที่ไม่มีใบกากับสินค้า ให้ใช้เอกสารทางการค้าอื่นๆ
หรือ
หรือ Packing List
Billing
Delivery
Statement
Order
ระบุขอ้ ความบน Invoice ดังนี้
The Exporter of the product (s) covered by this document (Certified
Exporter No…………) declares that, except where otherwise clearly indicated,
the products satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN
Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin…………..), with
origin criteria………………….
*** หมายเหตุ: พิมพ์ หรื อแสตมป์ตรายางก็ได้ และเขียนข้ อความลงในช่ องว่ า55ง
โครงการนาร่อง Self Certification
ระบบนี้ จะเริ่มใช้จริงในปี 2558 พร้อมกับสมาชิกอาเซียนทัง้ 10
ประเทศ
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างโครงการนาร่องฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 4
ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และไทย
สิงคโปร์
มาเลเซีย
บรูไน
ไทย
ให้ สัตยาบรรณ
28 ต.ค. 54
1พ.ย.53 - 31ต.ค.54
อาเซียน
ขยายโครงการนาร่ อง
1 ปี
1พ.ย.54 - 31ต.ค.55
56
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี AFTA
• Form D
ผู้สง่ ออก
 Self
Form
D
ศุลกากร
นาเข้ า
Certification
Certified
Exporter
Invoice
Declaration
ศุลกากร
นาเข้ า
57
คุณสมบัตขิ องผู้ส่งออกที่จะได้ สิทธิในการเป็ น
“Certified Exporter
1. เป็ นนิตบิ ุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและส่งออกหรือส่งออก
2. มีความรูใ้ นเรือ่ งหลักเกณฑ์ถิ่นกาเนิดของสินค้าที่จะส่งออก
3. ใช้หลักเกณฑ์ถิ่นกาเนิดสินค้าได้อย่างถูกต้อง
มีประวัตไิ ด้รบั Form D หรือ
ผ่านการอบรมด้านความรูเ้ กี่ยวกับกฎถิ่นกาเนิดสินค้า
และได้รบั Form D
4. ต้องขึ้นทะเบียนเป็ น Certified Exporter
กับ กรมการค้าต่างประเทศ
58
หน้ าที่ของ Certified Exporter
อายุสิทธิ 2 ปี
รายงานข้อมูลการรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าให้กรมฯ ในแต่ละเดือน
ต้องจัดเก็บหลักฐานการผลิตและส่งออก
และ Invoice ที่ระบุขอ้ ความรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้าไว้เพื่อการติดตามตรวจสอบ
อย่างน้อย 3 ปี
ผูส้ ่งออกต้องให้ความร่วมมือให้
หลักฐานและข้อเท็จจริง
59
1. เพิ่มความสะดวกแก่ภาคเอกชนผูส้ ่งออก โดยเฉพาะ
SMEs
2. เร่งกระบวนการและพิธีการส่งออกให้รวดเร็วยิ่งขึน้
3. ลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดทาเอกสารส่งออก
4. มีการพัฒนาระบบ IT ให้ทนั สมัย
5. ช่วยลดข้อจากัดด้านกาลังคนในภาครัฐ
60
การขยาย FTA ของอาเซียน – อนาคต…
CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia)
(ASEAN +6)
EAFTA (East Asia FTA)
(ASEAN +3)
China
Japan
Australia
New Zealand
Korea
India
ASEAN 10 : 583 ล้านคน ( 9% ของประชากรโลก )
GDP (ผลผลิตมวลรวมในประเทศ) 1,275 พันล้าน US$ ( 2% ของ GDP โลก )
EAFTA (อาเซียน +3) : ประชากร 2,068 ล้านคน ( 31% ของประชากรโลก )
GDP 9,901 พันล้าน US$ (18% ของ GDP โลก )
CEPEA (อาเซียน +6) : ประชากร 3,284 ล้านคน (50% ของประชากรโลก )
GDP 12,250 พันล้าน US$ (22% ของ GDP โลก )
61
ติ ด ต่ อ -สอบถาม
กรมการค้า ต่ า งประเทศ
www.dft.go.th
สายด่ ว น
1385
1385
สำนักสิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ
โทร. 02-547-4872
62

similar documents